STOOllliOOTIÜTSfflPl'IJ. SLUIS en BRUGGE. Diligence-Dienst. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Verkooping en Verpachting ZWINPOLDER. Ecne partij zeer schoone KLAVERS te Velde (tweedesnede) groeijende in den Zwinpolder Circa 7 hectaren KLAVERS te Velde Zondag den 3 September a. s. STOOMBOOTDIENST VEIiTfl. VAN SLUIS. VERTR.VAN CRUGGE. Dcigelijksche - Dienst: Woensclagsche - Dienst: Vrijdagsche - Dienst: liet is geenszins als advocaat der onreinheid dat wij optredenmaar uit een wetenschappelijk oogpunt verdient de volgondo zaak toch wel ver melding. Eo Engelsche consul Cowpcr te Puerto Rico schrijft in zijn consulair rapport over dat eilaud dat een schets van do hoofdstad het beste middel is 0111 dcu gezondheidstoestand der arbeidende Uasse te leeren kenuen. Deze stad is een vesting op een eiland gebouwd, dat met een brug aan het vasteland is verbonden. De stad telt '23,000 menschen en beslaat een oppervlakte vau nog geen halve vierkaute mijl. Zij wordt doorsneden door goed geplaveide straten met rechte hoeken en ligt ep een heuvel ongeveer 120 voet boven de zeezij wordt goed afgespoeld door de zware tropischo regensmaar zo is voikonieu ontbloot vau riolen. Rij zulk een talrijke bevolkiug en zulk een kleine ruimte ziju natuurlijk de huizen overvol. Sommige zijn drio verdiepiogou hoog en allen ziju naar douzelfdenjtraut gebouwd. Een langwerpige vierhoek vormt het middengedeelte, hel patro of ploin. Langs de vier zijden van die patro's zijn de woningen dor arbeidende klasse, /ij bestaan uit vertrekken van 8 of 10 voet in het vierkant, met steeneu vloer en één deurzonder eeuig ander middel om or lucht in of uit te laten, lu elk huis zijn er acht of tien van deze vertrek ken die alle op het patro uitkomeu in welks midden do waterput isdie gevoed wordt door regenwaterdat op het dak wordt opgevangen. Die daken ziju plat en strekken gelijk algemeen in hel Zuiden, des avonds tol wandelplaats voor de bewoners, die er hun eindjes sigaar uocrwerpeu cn spuwen zooals alle Spanjaarden terwijl do diereu zich cveumiu ontzien. Naast den water put is de vergaarbak vau alloopeud water zoo recht er bij dat do inhoud er van noodzakolijk in hot driukwaler moet doorzijpelen, waaruit dan ook het merkwaardig verschijnsel verklaard wordt dat de consul ofschoon hij acht jaar op het eiland heeft gewoond, er nog nooit een heeft zien legen. De vertrekken missen ventilatie en liggen wel beschouwd op deu bodem van een diepen put. En tóch zegt de heer Cowper, zoo men meeuen mocht, dat deze stinkende moeras iu bet midden der woningen, deze overbevolkte huizen, deze vergif tige dampkring de sterfte grooter doen zijn dan elders, vergist men zich. Juist het tegendeel heeft plaatsofschoon een der stinkendsteis het eon der gezondste plekken op aarde, (rots allo wetten der hygiëne. „Ik heb tijden gekend dat acht dagen achter elkander het kerkhof gesloten bleef en ofschoon ook hier besmettelijke ziekten zich overplanten maken zij weinig slachtoffers Als men Puerto Uico tot voorbeeld nam zou men bijna gaan vragen uict of do sleden wel rein genoeg zijumaar hoe men ze onrein zal maken. Wij zoudcu echter geen enkel gemeen tebestuur dén raad durven geven om er do proef van lo nemen. GRAANMARKT 'tb AAlil) LX BUIIG. verkoopprijs per iiectoi. 1te Tarwe Rogge Winiergersl. N.Zomcrgerst Roekwcil Haver Paardeboonen Erwten Schokkers DINGSDAG 22j Aug. 1871. '1*2,30 a f 12,70 8,10 A 8,00 a G.00 A a 4.00 8,70 a 8,00 a 8,20 8.10 0,00 4,20 0,00 8,50 DINGSDAG 15 Aug. 1871. 12.80' n f 13,00 8.40*a 8,50 7,70 it 8,00 a 4.30 a 9,40 a 4,50 9,50 OOSTBURG23 Augustus 1871. Ter markt was hedenjweinig anders aangevoerd dan Tarwe en Wintergorsl en Nicuwo Zomcrgerst, terwijl de kooplust lot do twee eerstgenoemde ar- I kelen bepaalde. Reiden werden boog gehouden, en daardoor werden alleen eenige van de beste monsters geplaatst, tegen iets boogcr prijzen. Van andero artikelen even als van de mindere soorten Tarwo en Gerst, waren bezwaarlijk vorige prijzen te maken. De bestecde prijzeu waren Voor Tarwe f 13,25 a f 12; Wintergerst f 13.25 a ƒ7,75Jarige Zomer f 7,*25 a f 7Nieuwe f 6 a f 5,50 Jarige Rogge f 8; Erwten f 8Jarige Haver f 4. lieden overleed, nn ecne ongesteldheid van weinige dagen mijn geliefde Echtge noot JACOB IIENNÈQUINofficier van gezondheid. Wed». G. L. S. S. HENNEQU1N VlSSCHER, Utrecht, 19 Augustus 1871. Lenige en ulgemeene kennisgeving. in den De Notaris K. F. KOKSMA te Sluis zal op Donderdag den 51 Augustus 1871 des namiddags 3 ure precies, ten verzoeke van den lieer J. L. STERN te Sluis publiek presenteren te verkoopen: ten noorden van den grindweg op kavel 34, alwaar de vergadering zal plaats hebben. Onmiddelijkna afloop dier verkooping, zal door gemelden Notaris, ter BEWEI DING gedurende het aanstaande najaar worden VERPACHT: groeijende in denzelfden Zwinpolder op lan den in eigendom loebehoorende aan den heer J. M. I1ENNEQUINte Sluis. ZEGT HET VOORT. bij genoegzame deelneming zal de Stoomboot „de Stad Sluis" op ter gelegenheid der feestelijkheden aldaar, NAAR BRUGGE VAREN. De deelnemers moeten hunne plaatskaar- ten (tegen gewone vrachtprijs) nemen vóór of op Vrijdag 1 September a. s. Vertrek uit SLUIS des morgens ten 8'/a ure en uit BRUGGE des nachts ten 12 ure na afloop van het VUURWERK. De Inspecteur van het lager onderwijs in Zeeland maakt bekend, dat, ingevolge be schikking van Z. E. den Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken de examens ter verkrijging van acten van bekwaamheid voor school- cn voor huisonderwijs dit jaar zullen worden gehouden op woensdag den 4 october aanstaande en volgende dagenen in deze Provincie zal worden afgenomen te MIDDELBURG. Zijdie een dezer examens vvenschen af te leggenbeboeren zich daartoe uiterlijk op den s september e. k. aan le melden bij den schoolopziener van het district waar zij wonen, of, van buitenslands komende, voornemens zijn zich te vestigen, met opgave der actedie zij verlangenen met over legging der navolgende stukkent. w a. één of meer getuigschriften van hun goed gedragwaaromtrent wordt opge merkt dat de in het voorjaar overgelegde getuigschriften voor de toen aangekou. digde, doch later uitgestelde examens thans niet meer als geldig kunnen wor. den beschouwd en dus door nieuwe dienen te worden vervangen. b. hunne geboorteacteen c. de acten van bekwaamheiddie zij reeds vroeger mochten hebben verkregen. De dag cn plaats van het examen zullen later aan elk der belanghebbenden door den schoolopziener worden medegedeeld. Middelburg, den 17 December 1871. De Inspecteur voornoemd, (get.) C. M. van VISVLIET. TL'SSCHEN ZOMERDIENST 1871. (Van af 4 April lot en mei 45 September.) Dingsdag *s morg. 7 ure. Woensdag. *s morg. 5 ure. eu 'snamiddags 2V2 ure. Donderdag, 's morg. 9 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zaturdag, 's morg. 7 ure. Dingsdag,*s uam.4V2ure. Woensdags,' smorg.7 ure en'snam. ö^ure. Donderdag,'snam. 5 ure Vrjjdag, 's nam. 5 ure. Zaturadg, 'snam. 4 ure. nb. Tericijl de WOENSDAG of op het nans bij Volle Maan, de Stoomboot de* aoonus van BRUGGE zal vertrekken om 6Va. SslT* l)e KANTOREN van den Stoombootdiensl alwaar de Kaarljes worden afgegeven,zijn gevestigd Te SLUIS, op do kaai in het logement „do Stad Sluis," bewoond door F. X. DE SA1ET, waar de Commission tevens worden aangenomen. Te BRUGGE, in de estaminet „Noorwegen," bewoond door F. LURQUIN, buiten de;Dampoort. S. ROBERT te Eeeloo maakt bekend, dal, van Augutus 1871, af, zijn Diligence-dienst is geregeld als volgt: in verband met de aankomst en vertrekuren der treinen EECLOO, GENT eu BRUGGE. Van BRESKENS naar EECLOO 's morgeus om streeks 7 uren, een half uur na do aankomst der stoomboot van Vlissingen. Van EECLOO naar BRESKENS 's namiddags 1 uur 45 minuten, na de aankomst der treinen van Gent eu Brugge. Van IJZENDIJKE naar EECLOO 's morgens 5 uur 15 miuulen en *s namiddags 4 uren. Van EECLOO naar IJZENDIJKE, "s morgens 8 uren 20 minuten en 'snamiddags 6 urcu. Van EECLOO naar OOSTRURG's morgons 5 uur 30. Terug leu 12 uur 15. Van EECLOO naar GENT, 's morgens 6 uur 30. Terug ten *2 uren. standplaatsen: Te GENT in do „Halve Maan" (Oijaarl). Te IJZENDIJKE in de „Gouden Poort". NB. De Conducteur dezer onderneming gelast zich oolc met commissien voor IJzendijke Caprijk AVatcrvliet cn geheel Zeeland. Ten allen tijde zijn bij hem Paarden eu Rijtuigen te huren. Druk van J. SCHANSMAN. te Sln»-\

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1871 | | pagina 4