D0RSCHVL9£REfy. Ontvangen Urbanus-Pillen, nwittaiu VAN SCHULDVORDERINGEN IN NEDERLAND. au 'tuut MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIKN. Eenige herstellingswerken aan den Stadhuistoren, de Gemeentegebouwen Lantaarnpalenenz. Verkooping ZWINPOLDER. Eene partij zeer schoone KLAVERS te velde (tweede snede) groeijende in den Zwinpolder WAARSCHUWING. INRICHTING GEVESTIGD TE 'sGRAVENHAGE. zjjn hemd aan le (rekken. Het kind poogde dat te doendoch hij kon nietde vader herhaalde den last, doch do kuaap klaagde: ik kan niet zien, ik kan niet zien! Kuut gij uw hemd niet vinden? vroeg de vader. Neen, riep het kiud, ik kan u niet zien, ik kan niet zien ik heb een gevoel alsof ik sterven ga. De vader haalde toen een flesch sterken drankwreef er den knaap mede en deed hem iels drinken; maar na cenigo stuiptrekkingen was de arme jongen ecu lijk. BINNLNLAND. Te Groede is een paar „Siameesche tweelingen doodgeboren. Het hoofd en de voelen der twee lingen waren zeer goed gevormd, doch zij hadden te zamen slechts drie armen, waarvau de derde door den rug vau cén hunner was heengegroeid. Men meldt uit Neuzen, 8 Augustus Gisteren namiddag had een jongeling van om streeks 14 jaar het ongeluk dicht bij Sluiskil iu het kanaal te vallen, met hel ongelukkig gevolg, dat hij in de diepte verdween een uur later werd zijn lijk opgcviscbl eu uaar zijue bedroefde ouders alhier overgebracht. Het schijnt dat de Siameesche tweelingbroeders nu toch eiudclijk gescheiden zullen wordeu cn wel door den dood vau een hunner. Chang is van zijn laatste ziekte nog volstrekt niet hersteld en men ziet dagelijks zijn verscheideu le gomoet, terwijl Eug voortdurend in den besten welstand verkeert. Alle maatregelen zijn genomen om di rect na het sterfgeval den levenden vau den doodeu broeder te scheiden. Definitie van het huwelijk. De geneesheer noemt het huwelijk eeue verkeerde koorts, die met hitte aanvangt én met koude eindigt. De chemicus: ecuc eenvoudige verwantschap. Do apotheker: bruispoeder, dal spoedig uitgewerkt heeft. Do jurist eeu contract, en niets meer. De koopman: ocuo speculatie, die evenveel kans lot welslagen, als tot faillissement heeft. De dichter: een roman, die dikwijls verschillende edities boleeft. Do too- neelspeier: eene comedievoor eeu groot publiek opgevoerd en gestreng daardoor gecriliseerd. Do lüeAtor-directeur oen abouuemenlechtelijke outrouw is een „abonnement suspendu". De mu sicus een concert, waarop de liefde de klarinet blaast do kinderen de mirlelou do huren do trompet en de man soms een hoornsolo geeft. De soldaat: een veldtocht, die zich tot een zeven- of wel dortigjarigon oorlog uitbreidt. Men schrijft uit het eilaud Voorue2 Aug.: Op verschillende plaatsen heerscht de gewone varkeusziekle. Als voorbehoedmiddel daartegen wordt zeer bet gebruik van zout aaubevolen. On derscheiden landbouwers bier Ier plaalso hebben nog nimmer zieke varkens gehad, eu schrijven dit bepaald toe aan bet toedienen vau een weiuig zout, waarvan zij oen gewoonte maken. Daar het thans voor den landbouwer do tijd is om uieuwe dorschvloeren aau lo leggen of de oude te verbetereumeeneu wijdat het niet ondienstig is eeu nog weiuig bekeud middel om goede dorschvloeren te verkrijgen den belang hebbenden door middel van dit blad aan le beve len. Gelijk men weet neemt men zware klei wel doorééngewerkt en taai gemaakt, evenals dit op de steenfabrieken plaats hoeft, cu bestrijkt daarmede den uudeu vloer of de gaten die aan gevuld moeien worden. Doch zal dezo nieuwe klei zich aan de oudo goed hechten, dan moet de oude vloer vooraf degelijk nat gemaakt zijn. Nadat de vloer wel dicht geplakt, effen gemaakt eu goed droog is neemt men gewone koolteer cu bestrijkt daarmede twee of driemalen den vloer tot de klei bijna verzadigd is. Telkens moot men do teer eeuigc dageu laten drogen. Eindelijk be strooit men oiu hel kleven tegeu lo gaan den vloer met eene dunne laag haardasch. Ilct be strijken met koolteer cn het bestrooien met asch moei ieder jaar herhaald worden. Dusdoende verkrijgt men een dorschvlocr, die eITeu, dicht en toch niet te hard of brokkelig isen waarop bet dorschen gemakkelijker en spoediger verrich t wordt cu het koren zuiverder blijlt. (Grou. Ct.) GRAANMARKT te AARDEN BURG. verkoopprijs per hectoliter. D1NGSDAG IIINGSDAG 8 Aug. 1871. 1 Aug. 1871. Tarwe ƒ12,50 it f 12 60 ,'12.80 n f 13.00 Rogge 7.90 a 8.10 8.10 a 8,50 Wimergerst. 7,90 it 8.00 7,70 a 8,00 Zomcrgorsl a Boekweit i» i» a Haver 4,00 4,50 1.30 4,50 Paardebooueu a 9,40 h 9.50 Erwten V a Schokkers OOSTBURG 9 Augustus 1871. Geen Marktbericht ontvangen. BROODPRIJZEN. SLUIS. Tarwebrood fijn het Ned. pd. f 0,22 Idem grof 0,15 Koggebrood 0,11 Voor de vele bewijzen van belangstelling, dezer dagen ontvangen, betuig ik mijn har- telijken dank. Schiedam, 8 Augustus 1871. Mr. A. J. HAZENBERG. Op Woensdag den 23 Augustus 4871, des namiddags ten één ure zullen BUR GEMEESTER en WETHOUDERS van SLUIS ten Raadhuize aanbesteden waarvan de voorwaarden dagelijksin den voormiddag, ter gemeente-Secretarie ter lezing liggen. Aanwijzing van het werk zal plaats bobben op Zaturdng, den 19 Augustus 1871, des namiddags half één ure. in den De Notaris K. F. KOKSMA te Smis zal op Donderdag den 31 Augustus 1871, des namiddags 3 ure precies, ten verzoeke van den WelEdelGeboren lieer J. L. STERN te Smis publiek presenteren te verkoopen: ten noorden van den grindweg op kavel 34, alwaar de vergadering zal plaats hebben. Ieder voorzie zich van goede borgen. ZEGT HET VOORT. Engclsclie ZUREN in soorlenvan puike qualitcit, tot billijken prijs. Japansche SOYAingemaakte versche KREEFTEN, Sardines l'huile, MAÏZENA van Colman en Brown PolsenZwit- sersche en Edammer KAAS. PETROLEUM-KOMFOREN, zelf werkende KOFFIEKANNEN, WATERZWIKKEN om op Fusten te steken (uitmuntend goed.) J. A. W. den DECKERAardenburg. bereid volgens het aloude en echte Heeept, waarop men in het bijzonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteldheid der Maag cn werken heilzaam op de Spijsverteringzij ziju uit muntend tegen de Gal, Scherpte in het Bloed en Uitslag der Huid; zij zijn zacht laxerend en slijm afdrijvend. Verzegelde Doozen vau 37'/2 Cent en groolere zijn verkrijgbaar gesteld bij de lleeren: Axel,Mej.v.d.Sw.-Cremer. BrouwershavenC. Kap pers. B O.Zoom, J. P. Verlinden Bommel, (Zalt) J.v.d.Vegte. Breda, A. I. Janssen. Goes, J. A. Lecoinlre. Geerlruidenb., A. Hansen. Grave, A. F. v. Dieren, 'sllertogenb., Th.J.Jansen Bazar in de Kerkstraat A. 119, Hulst, Th. Annaert. 'sHeerenhoek.LSmolders. Helmond, Erven Martin. Hoek bij Neuzen, Scher- penisse. Haamstede, B. Geleijnse, Jobsz. Klundcrt, II. v. Santvliet. Middelburg, J. F. Stades, op de Spuibrug. Moerdijk, A. Geluk. Neuzen,(Ter) G. W. Hout zager. Neerilter, P. Krekelberg. Oosterhout, P. I. Aerssen. Oostende, Kockcnpoo. Roermond, P. L. Romen. RosendaalM. D. van Leeuwen. Renesse, I. van de Panne. Sluis, J. C. Keim, Steenbergen, Timmer mans. St.Maartensdijk, Joh. Pot. Schijndel,A.Kniknie&Zn. Tilburg, I. H. van Gils. Uden, P. Watrin. Waalwijk, 1. Klijberg. Yzendijke, B. Bonte. Zierikzec. J. M. Gasille. Zonnemairo, W. Kroon. Zevenbergen, A. v. d. Wielen. (7.) Het depót dezer echte Lrbanus-Pillen, sinds zoovele jaren met roem bekend en iu algemeen gebruik, is door ons te Sluis alleen en uit sluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J. C. KEIM. Men wordt iostantelijkverzocht, wel attent te willen zijn, dat door ons bij n i c ra d a n anders de URBANUS-P1LLENbereid volgens het oude en echte Recept, in Depót zijn verkrijg baar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaatsen, dan bij de hierboven opgenoemde Depot houders. In elk Doosje is een biljet, voorzien met de eigenhandige naamteekening van de Vervaar digers, Wed. Küe.nen en Zoon, Apothekers, welke Handlcckcning zich ook bevindt op het Zegellak, waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoe ken de gebruikers instantelijk daarwel op te letteu en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt; alleen die Doosjes, waarin een biljet met onze Handteekeniug is, zich aan te schaffen eu zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. TER Het doel der inrichting is: HET INVORDEREN VAN PRETENTIEN door het geheele Rijk en het geven van information aan den handelbij wijze van abbonnement en tegen eene jaarlijksche contributie van TWAALF GULOEN VIJFTIG CENTS. De kosten van het invorderen van pretenlien zullen nimmer, ook zelfs bij ongun stige» afloopten laste der geabonneerden komen. Inlichtingen zijn te bekomen bij W VERHULST Nz.Agent der Inrichting voor de provincie Zeeland, Lange St. Pieterstraat te Middeldirg. wijk A, No. 65. Druk van J. SCHANSMAN, to Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1871 | | pagina 4