8EESTIAL1 BOERENDE GOEDEREN, OPENBARE VERKOOPING- VRliCIITEAi TE VELDE MAKKTHLIUCIITLN. AOVIMTI.MII-N. )penbare Verkooping RIJ KSG RONS) EN INDEN BEI'KËLSPOIDERGEBEENTE BIERVLIET. op Zondag 30 Juli A. B. ALBREGTSTE KADZAND, üi: YLRELNIGING Openbare Verkooping LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN Sint Anna ter Mniden, Ileiüe en Aardenburg. Ongeveer 37-j Hectaren puike ZOJIERGERST Dito 27-2 Hectaren HAVER Dito 272 Hectaren PAARDEROONEN Dito 17-2 Hectare HAVER en ongeveer 17-2 Hectare TARWE Weerbaarheids-Loterij. LEEK GROOT A000.000 Gestort Waarborgfonds f 5ÖÖ.Ö00. 31 Julij (aanstaande) 1 in plaats van alle veertien dagen, gekeurd worden. Al de andere verordeningen blijven beslaan. Naar men verzekert zullen belanghebbenden ook, mits aanvraag aan den heer gouverneur, hun hooi over de grens mogen brengen. GRAANMARKT te AARDENBURG. verkoopprijs per hectoliter. DI.NGSDAG 25 Juli 1871. Tarwe ƒ12,00 k f 12.30 Kogge 8.20 k 8.40 Win tergerst. 7,80 a 8.00 Zomcrgorst a Boekweit k Haver 4,00 k 4.50 Paardeboonen 9,50 a 9.60 Krwten k Schokkers A DINtiSDAG 18 Juli 1871. ƒ12.40 a f 12.60 8,40 a 9,50 3,- 4.10 van De ONTVANGER dor REGISTRATIE en DOMEINEN te SI.UIS zal op ilaandag den 21 Augustus <811 en volgende dagen telkens des voormiddags om 10 uren, ten overstaan van de Notarissen w. C. de SMIÜT en Mr. F. J. BREVET, te Biervliet veilen plus minus 275 Hectaren RIJKS- GRONDEN gelegen in den Benkelspolder onder de gemeente Biervliet, verdeeld in 7G kavels. l)e goederen zijn breeder omschreven in den catalogus, welke ook de voorwaarden, benevens de kaart der gronden bevat en na 31 Julij a. s. voor 50 cent verkrijgbaar is ten kantore van den Ontvanger voor noemd bij wien tevenseven als bij den Hoofd Opziener der Domeinen in Zeeland J. J. BRANDT, te Middelburg, inlichtingen te bekomen zijn. De voorwaarden en kaart liggen ter in zage ten kantore van voornoemden Ont vanger. De aanwijzing op het terrein zal plaats hebben op Woensdag den 16 Augustus 1871, des voormiddags te 11 uren te vergaderen in de noordelijken hoek des poldersbij den Hoofdplaatpolder. De gronden zijn op het terrein uitgeba kend door kavelpaaltjes. MinnELBi RG, den 26 Julij 1871. De Directeur der Registratie en Domeinen voor de provincie Zeeland, M A T II O N. IN HET BADHUIS BIJ DEN HEER TE GEVEN DOOR DE SOCIËTEIT met medewerking van de Zangvereeniging van SLUIS, de Fanfaren van BIERVLIET en van ST. MA Hl,RITTE ENTREE 25 CENT. AANVANG TE S UREN. Namens het bestuur Voorzitter G. C. VAN HAAREN. Secretaris J. A. HARTE. VAK B> en verdere De Notaris W. C. deSMIDT, te Schoondgkezal op Don derdag 3 Augustus 1871 des namiddags ten één ure, ten verzoeke van Mejufvrouw de weduwe van Dominicus Buijze te Grocdeop de door haar bewoonde Hofstedealdaar staande aan don provincialen klinkerweg tusschen den Rijksweg en het dorp Groede, in het openbaar presenteeren te verkoopen 8 zeer goede Werkpaarden van 3 lol 13 jaren, waaronder een met veulen, 2 tweejarige Paarden 1 jaarlingsche Merrie, 1 Veulen, 5 extra goede Melkkoeien 2 tweejarige Vaarzen 2 Kalveren 1 Zeug met Biggen 8 Var kens, 7 Biggen, 60 Hanen en Hennen, 1 Phaëton4 Menwagens1 Drie- wielskar, 1 Landslede, 3 wale Ploegen, 4 duitsche of kleine dito8 Eggen in soort1 Bolblok 2 Schroobakken 1 Beerbak, 1 Windmolen, 1 Varkensren, 3 Graanzeven40 Graanzakken. Voorts Stal-, Karn en Melkgereedschap- pen, alsmede eene partij MEUBELEN, beslaande in Tafels, Stoelen, Banken, twee Kleerkisten waaronder een Ei kenhouten een Ledikanteen ijzeren Fornuiseen Kagcheleene Klok vier koperen Ketels, een Meelkist, een Graanmaat, Schalen, Balans en Ge wichten vijf SpdtHkuipenJeen partij gemaakt Ijzerwerk, 4000 drooge Mut saards 2000 drooge Blokken en ander Brandhout en hetgeen meer zal worden geveild. De koopen tot en met f 3„met de verhoogiugen contant te betalen. Zij, die gading hebben om te koopen komen ten voorschreven dageuur en plaats aanhooren de voorwaardendoen voordeel en ZEGGE HET VOORT. onder de gemeenten De Notaris K. F. KOKSMA te Sluis, zal ten verzoeke van den Heer Aim. ZON- NEVIJLLElandman onder Aardenburg op Maandag den 7 Augustus 1871 des namid dags ten 2 ure preciesin het openbaar presenteren te verkoopen onder de Gemeente Sint Anna ter Muiden digt bij de Straatweg. in de Gemeente Heille nabij de stad Sluis. op de voormalige Vestingwerken te Sluis. in den Aardenburgschen Havenpolder onder Aardenburg, in den Isabellapolder (Gem. Aardenburg.) De vergadering zal plaats hebben ten huize van den herbergier BODDERIE te Sint Anna ter Muiden. Ieder voorzie zich van goede en soliede borgen. ZEGT HET VOORTI Geoorloofd injev. Min. Res. dd. 2 Jutij 1870), verdoold in Aandeelen a f 2,50 aflosbaar bij Uitloting, ZONDER NIETEN, inet IIOOGE PRIJZEN, als: 1 van f 80,000, 1 van f 75.000 5 40.000, 2 30.000, 1 25.000, 1 20.000 7 10.000, 7 5000, 4 3000, 7 2500, 140 1000,20 500, 242 200ongeveer duizend van f 100f 50 en f 40en vele dui zenden van f 20 f 15 f 10 f 8 ƒ5 enz.tot een gezamenlijk bedrag van ruim TWEE MILLIOEN GULDEN. BEGINT Z0XDER EE.MG UITSTEL DE pte TREKKING: 1 Prijs v 3 Prijzen 20 20 200 300 400 •2055 3000 f 2500 1000 200 40 20 5 3 2.50 f 75.000 25.000 7.500 20,000 4000 8000 6000 2000 6165 7500 Totaal. f 161.165 15 January aanstaande wordt wederom uitgeloot f73 986. Vervolgens ieder jaar eene Uitloting. Een Lotgeldig voor alle Trekkingen kost/"2.50 eensgevend geld Zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij de Commanditaire Bank- vereeniging te RotterdamVAN VLOTEN DE GI.ISELAAR te Amsterdam VAN SCHERMBEEK VAN HALL, te Utrecht. Alsmede bij J. LANSEN CROIN, Sluis. B. A. FOKKER L.E. HENDKIKSE, Makelaar )Middelburg. P. I. SIEGERS, T1 J. C. DE KOSTER Vhsstngen. J. OTTO RJSSEEUW, M. LUTEIJN MAZURE Oostburg. BOMME VERDOOREN, Aardenburg. D. N. BENTEIJN, IJzendi/ke. J. C. PEETERSSas van Gent. J. STURM Neuzen. S. A. DE SMEDT, Axel. X. L. I. VAN WAESBERGHE Hulst. I. KROONHontenisse. I. BERM AN Zaamslag. Druk van J. SCHANSMAN, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1871 | | pagina 4