INTERNATIONALE BANK VOOR LANDBOUW CREDIET MARKTBERICHTEN. Internationale Vaart. SC II ft OEF - STOOMBOOT Jacob van Maerlant ADVERTENTIEN. Dc Verkooping DDiffence-Dienst. Dagelijksche Dienst: Woensdagsche - Dienst: Plaatselijke Administratie te Middelburg. Speelde het harmonium voor on na den zang, en zorgde alzoo voor gepiste afwisseling. Gedurende eene pauze werden de leerlingen op kosten der Zangschoolod broodjes en choco lade onthaald. Na den afloop van het examen werd de verga dering door den voorzitter gesloten. Ili; dankte de opgekomenen waartoe ook de heer District schoolopziener, welwillend uitgenoodigd, behoorde, beval allen de inrichting aandankte den heer J. NV. Slagerdo onderwijzeren 1. W. van de Plassche den Musicus, vóór hunne medewerking en beval hun almede de belangen der school ann, en gaf ten slotte te kennen, dat er een denkbeeld een plan was opgeworpen om ook eene zuster- •of dochtervereeniging der Zangschool op te rich- Hen waar ook anderen zich in den zang kondon oefenen en wel op urendie anders in spel of •ledigheid of onnuttig worden doorgebracht. Hierna werd door de leerlingen der eerste klasse nog driestemmig gozongen „Het liefste vaderland." En ofschoon hiermee het examen eigentlijk nfgoloopcn was, bleveu do leerlingen nog óenigen "tijd en zongen nog vroeger geleerde zangstukjes. Do avond was genotvol. [De Redactie dankt den vriendclijkcn bcricht- gover voor zijn welkom doch laat verschenen be richt en verleent hel gaarne eene plaats, omdat ook zij belangstelt in alles wat kan strekken tot veredeling en beschaving van den geest, en waar toe naar hare ovorluiging het volksgezang een der krachtigste hef hoornen is.J GRAANMARKT tf. A A It DEN IIU liG. verkoopprijs per m u d d e. DINGSDAG, DINGSDAG, 9 oct. 1866. 2 Oct. 1866. Laagste Hoogste Laagste Hoogste Tarwe f 10,00 f 10,75 ƒ9.99 f 10,50 Rogge 6,50 6.75 6,50 6.70 Wimergcist 6,60 6,75 6;80 6,90 Znmergcrst 6,00 6,10 5.60 5,75 Boekweit 5,00 6.00 6,00 6,10 ilaver 2,50 3,10 3,00 3,20 Paanlcboonen 0,00 0,00 0.00 0,00 'Koolzaad 00.00 00,00 00,00 oo.oo Erwten 8,90 9,00 9,00 9,00 OOSTRURG 40 Octolcr. Dc aanvoer van granen was lieden klein, uitgezonderd van Haver, die iri ruimte werd aangeboden. l)c meeste artikelen moesten lager worden afgegeven. Goede Winler- gerst werd cellier als voren verkocht. Jarige tarwe f 09,00 ii f 00,00 nieuwe dito f 9.00 a f 10,25, rogge f 0,50 li f 0,75, 'wjnlcrgersl f 0,00 li f 0,90, zomer dilo f 5,00 li f0,00, haver f 1,50 h f3,50, paarden- liooncn f 0,00 li f 7,00, erwten 8,00 t't 9,00koolzaad f 00,00 i f 00,00. WINTEBDIENST. 1886 -1807 van 10 October tpt 1 April. Van SLUIS: .Maandagss mor-g. T'/oiirc- Dingsdag. 'smorg.6 ure en 's namiddags 2 ure. Woensdag, 'smorg. 5'/2 ure en 's namiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zaterdag, 's morg. 7 ure. Van BRUGGE: Maandag, 'snam. 4 ure. Dingsdag, 'smorg. 8 ure en 's namiddags 4 ure. Woensdags, 's morg. 7 ure en"snamiddags 4 uro. Vrijdag, 's nam. 4 ure. Zalurdag, 's nam. 4 ure. Dc Kaartjes worden afgegeven aan het Bureau te SLUIS cii te BRUGGE bij den Heer LURQUIN aan dc Dampoort. Allo Goederen en Commission moeten een half uur vóór hel vertrek der Root aan het Kantoor bezorgd of opgegeven wordon. Gedurende deze dienst zal dc Stoomboot ééns in dc Maand cu wel des Woensdags vóór of op volle Maan in nlaals van des namiddags i ure. des avo.i.ds O1/* u|C uit BRUGGE vertrekken. van BEESTIALEN tenprofijte van P. Beijaart op Vrijdag den 49 October 4866zal in plaats van op de beestenmarkt worden gehouden op dc kaai tc Sluis. Wed. J. van der CHIJS ZOON te Delft berigten, dat zij hunne Theeën in Dépót gesteld hebben in do Provincie Zeeland te Axel, Harinck. Brouwers!». II. Branden burg. HulstM. A. F. Moors. Middelburg, C. J. Kruijsse Lange Delft. Goes C. Stekctec. NeuzenKurvink. Sas van Geut. W. Stobbe. Sluis J. C. A. Mets. Vlissiugen, \V. F. Jluy- gen.' Zierikzec, A. P. K. van Kluive (korte Grocnen- daal.) Zeer goede kwaliteit bij uiterst lage prijzen. Prijzen van f 0.60 lot f 2,50 per 5 ons, iu pak ken van 5y.2 en 1 ons. S. ROBERT te Eecloo, maakt bekend, dat, van af 17 September 1866, zijne Diligence-dienst is «.-ere geld als volgt: Van IJzendijke uit „de Goudenpoort" naar Eecloo,des morgens 5ure30min. en lOure30«jin. en des namiddags 2 ure. Van Etecloo naar IJzendijke, des morgens 6 ure 30 min. en 'snamidd. 1 ure 30 min. en 5 ure 15 min; Van Aardenbcrg Daar Maldegem, des morgens 6 ure 30 uiiu. en des namiddags 5 ure 30 rniu. Van Maldegem naar Aardenburg, des morgens 8 ure en des uamiddags 5 ure 30 min. lederen Woensdag, van Eecloo naar Oostburg, des morgens 6 ure, en des namiddags 12 ure 30 min. van Oostburg naar Eecloo. Ten allen tijde ziju bij hem Paarden en Rijtuigen ie huren. i-T-iü'^SQOgr-j Directeur Jhr A. W. TEDING VAN BERKHOUTte Middelburg. Commissarissen, de Hecren Mr. G. N. DE STOPPELAAR, Gemeente-Secretaris en Lid van dc Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg. V. F. J. VAN BURG Koopman te Middelburg. II. G. MULOCK HOUWER, Lid van den Gemeenteraad en van de Kamer van Koophandel te Zicrikzce. hoofdagenten: Voor het Yde en 5de District van Zeeland de Heer Mr. F. J. BREVET te IJzendijke Voor Zuid-Beveland dc Heer J. M.KAKEBEEKE Ie Goes. Voor Tholen en St. Philipslattddc Heer JULLES IIUYTTENSte St. Maartensdijk. Voor Schouwen en Duiveland, de Heer II. G. MULOCK HOUWER, ie Zierikzeo. agenten: Te Middelburg de Heer L. E. HENDRIKSE. Te Brouwershaven dc Heer G. VAN WAGE. Vlissiugen T. C. DOMMISSE. IJzendijke KrabbcndijkeG» VAN DOORN. Neuzen Zierikzec J.A.VAN DER HALEN Hulst St.Maartcnsd.,, L.WESTER WEEL. Wcstdorpc, B. BONTE. J. STURM. A. L. J.v. WAESBERGHE. J. P. KIEBOOM. I. geeft voorschotten aan Landbouwersuitsluitend in J Zeeland tegen solicde Borgstelling voor den tijd van ven lot drie maanden verstrekt golden op Hypotheek aan Landbouwers, uitsluitend in Zeeland, waarvan de terugbetaling geschiedt tegen jaariijkschen interest en aflossing neemt gelden aan in bewaring, waarvoor een jaarlijkschc interest van 4 percent vergoed wordt on welke gelden clkcn dag Icrugvorderbaar zijn door middel van briefjes aan toonder op hoogstens 14 dagen na zicht. Mocht iemand, doer tusschenkomst van een Agent, zijn geld aan de Bank te Middelburg in bewaring willen geven, dan ontvangt hij daarvoor van den Agent eene voorloopige quitantie, welke uiterlijk binnen 8 dagen daarna moet ingeruild zijn voor eene quitantie en boekje met briefjes door den Directeur der Bank tc Middelburg getcckciul. plaatst Pandbrieven van f ÏOO, f 500 en f ÏOOO -uitgegeven door de Nederlandseho Maatschappij voor Grondercdiet, rentende 5 en 5 '/2 pereent 's jaars aflosbaar in 5 en 10 jaren. Deze Pandbrieven met halfjarige Coupons worden gewaarborgd1 door het maatschappelijk Kapitaal van ÏO Millioön Gulden, en de gesloten Hypotheeken. plaatst Hypothecaire Obligatiën, uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij voor Grondcrodiet, aflosbaar binnen den lijd van tien ja ren. Deze Obligatiën, groot f 50, ƒ100, en f 1000 welke door dc inschrijvingen op Hypotheek uitsluitend iu Nederland en hel maatschappelijk Kapitaal .groot tien millioen gulden, zijn gewaarborgd geven een vasten jaariijkschen intrest van 5 pet., betaalbaar alle zes maanden. Van bovenge melde Pandbrieven en Hypothecaire Obligatiën wordt hij plaatsing geen commissieloon gerekend. Dc interest wordt elk half jaar zonder ccnige korting betaald lo Middelburg en ten Kantore der Agenten. Voor verdere inlichtingen vervocgo men zich bij den Directeur, de IIoofd-Agcnten en do Agenten voornoemd, alwaar tevens Prospectussen, Reglementen enz. kosteloos verkrijgbaar zijn. Ter Drukkerij van J. SCHANSMAN te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1866 | | pagina 4