CONTROLEUR- i CADRAiï- ÜROiTERS MlRIIIOIHfll HAVER, M A f IKTBÊ R 8 C H T ENT^ Internationale Vaart' SCHROEF- aHfesTO-OlBOOT Jacob van Maerlant. ADVEIITENTIBN. Verknopingen GERST El KMRIEZJMD. .21 gemeten Haver. 8 Paardeboonen. 12 gemeten Paardeboonen. 11 gemeten Gerst. o Haver, en 10 best Kanariezaad. 7 genieten Tarwe. 14 Paardeboonen. 2 Haver, Eene partij Vlas, 26 gemeten Paardeboonen. 5 Haver. 175 roeden Aardappels. 1 betrappen. Omstreeks elf urö trad iemand zijn afgesloten erf binnenwaarop genoemde J. zijn geweer aanlegde om hem in de boenen te schieten. Doch op hetzelfde oo'gcnblik bukte de vermeende bijendief en ontving het volle schot hagel in het hoofd en de borst, zoodat hij kort daarna overleed. De verslagcno is een Rijkscommies. Voer zijn sterven zou hij verklaard hebben gekomen te zijn om kersen te plukken. De dader bevindt zich voorloopig in arrest, terwijl do politie naar de plaats des onhoils vertrokken is. IJZENDIJKE. 2 Juli. Op Woensdag den 1 Aug jl. bielden de leden der onderwijzers-gezelschappen in het 5de schooldistrict van Zeeland alhier hunne 23sle algemeene vergadering onder voorzitterschap van den WeiEdelGeslrengeu fleer II. Q Janssen, schoolopziener in dit district. 'ltuiin 3D 'loden, zoo gewone als honoraire, "waren op 'deze bijeenkomst tegenwoordig terwijl de floeren G. Vordoorou uit Aardenburg en F. Vermast uit IJ zen dij ke haar als gasten bijwoonden. Te 10 uren namen de werkzaamheden die door gezang werden voorafgegaan afgewisseld en gevolgd een aanvang. De vergadering werd door den Voorzitter geopend met eene toe spraak, waarin hij allen, een'hartelijk welkom toeriep op dit feest en don wensch uitdrukte, dat dit bijeenzijn mocht strekken hiel alleen tot genoegen van allen, maar bovenal daartoe, dat de te be- baudelen-z'aken bevorderlijk mochten zijn aan don bloei van het onderwijs. Voldoende aan zijn vóór twee jaar opgevat voornemen oiu telken jare één der vakken van het lager ouderwijs, omschreven in art. 1 der wet, te behandelen, sprak hij thans over het tweede dier vakken u. 1. het schrijven. Moge ieder zijn voordeel doen met de raadgevingen en denkbeelden door hem ten opzichte van dit vak aan de hand gegeven met de middelen ter ver betering van het gebrekkige door hem aangewezen, dan zal hel onderwijs daarvan voorzeker de beste vruchten plukken. •Uit de opgave dergenen, welke lot het bij wonen der vergadering waren uilgcuoodigd bleek, dat de heer Inspecteur van het lager onderwijs in Zeeland, alsmede liH. Burgemeester en Wet houders van IJzendijke verhinderd waren tot de vergadering op te komen. Na hol lezen van het uitmuntend gesteld verslag van de notulen der laatste algemeene vergadering <k>or den Secretaris J. Bevelander Schoo, en bet uitbrengen van het verslag der boekerij, werden de verslagen geleverd der drie in dit district bestaande onderwijzersgezelschappen over de jaren 1804 en 1865, en daarna, met "23 van de 30 stemmen, besloten dat de volgende algemeene vergadering zal gehouden worden te Oostburg. Gedurende do pauze, die nu werd-gehouden had nvea gelegenheid tot liet bezichtigen van de schriften kaarten tcckcuingcn enz.waarmede de muren prijkten en die vervaardigd waren dooi de kwcekelingen der oefenschool te Oostburgen door do leerlingen van bijna alle openbare en bijzondere scholen in dit district. 'Na al zoo ecu weinig ontspannen te zijn van de werkzaamheden in het istegedoeltevau heiprogram ma verval, was men nu recht goed gestemd tot het annhooren der feestrede, die gehouden werd door den lieer A. den Bouwmeester hoofdonderwijzer te Biervliet. Spreker had tut onderwerp zijuer rode gekozen het lief en leed, aan dc bétrek king van onderwijzer 'verbonden.'1' Het kan niet anders óf aan deze welbcwerkte en uit het leven gegrepen redo moesten dc onverdeelde aandacht cn do toejuichingen der toehoorders tcbeurt vallen. "Thans volgde eeno zeer langdurige en warme discussie over de voorstellen van een der onder wijzers-gezelschappen. Zij belrolfen de middelen, welke het meest geschikt geacht werden om de nieuwe spelling op de scholen in te voeren de oprichting van schoolbibliotheken en hel uitschrij ven van een wedstrijd in het schrijven, kanrltee- kenon enz. onder hulponderwijzers en kwceke lingen. Behalve voor het verrichten der werkzaamheden op het programma vermeld was deze dag door de onderwijzers -nog bestemd voor eene bijzondere plechtigheid. Hun schoolopzienerde Heer II. Q. Janssen,, had in April jl. zijne zesjarige be- vrekking overeenkomstig de bestaande schoolwet iervuld en zich tot groot genoegen der onderwijzers eene herbenoeming als zoodanig laten welgevallen. Zij wenschtcn hom daarom hij deze gelegenheid een openlijk bewijs te, geven van hunne hoogachting en toegenegenheid. .Onder eene treffende cn tioogstgepastc toespraak werd hem namens dc hoofd- en hulponderwijzers door deu Vice-Voor- zillcr 'den Heer S. de Ridder, te St. Kruis, een sierlijk zilveren inklslcl met toepasselijke-inscrip tie ais souvenir aangeboden, welke toespraak door den grachten 'Schoolopziener, die getroffen was door flit bewijs van hulde en achting, niet gevoel werd beantwoord. Moge de waardige man die door '/êjne minzame cn vriendelijke bejegening zoowel als door het getrouw behartigen van de belangen der onderwijzers zich steeds hun a len vriend heeft betoond -- moge de waardige man nog eene reeks van jaren kracht en gezondheid bijven genieten, om in zijne gewichtige e:i ccr- vo'.lc betrekking naar den wensch zijns barter werkzaam te zijn. Hiermede nam de eigenlijke vergadering een einde. Op de wandeling werd een bezoek gebracht aan do openbare school, dc kerk der Hervormden, de bijzondere school voor meisjes en de kerk dor U. C. terwijl een dankbaar gebruik werd gemaakt van den vrijen toegang, door HU. bestuurders verleend tot dc sociëteiten Sorauus aan de Poule cn Concordia. Hulde doende aan dc stelling die ons leert, bet nuttige met het aangename te. verbinden, en den banvloek nog niet uitgesproken hebbende over de goede, oude gewoonte, om allo hoogcre en lagere vergaderingen te besluiten inet een' vrieudschappolijkea maaltijd, verecuïgde men zich ten 5 ure aan den disch. 'Dc welaangerechle tafel guirlandes uit bloemen en Vlaggen saaui- gewevcn die van rondom de zaal versierden, do hloemru kers die tusschen dc gerechten geschaard waren, dit alles ijverde als het ware met elkander om den voorrang. Het geheel getuigde vau den goeden smaak van hen aan wie de zorg voor een en ander was opgedragen geweest en niet het minst van dien der IJzendijksche dames, die zich bereidvaardig lot de decoratie der zaal ge leend hadden. De gulle vroolijkheid en dc hartelijke loon, die er aan tafel heerschtcn, de broederlijke zin, die allen bezielde ziedaar wat voor allen de lijd van scheiden te vroeg deed komen. Dankbaar aan allendie ter vermeerdering van het genoegen op dezen dag hadden medegewerkt, keerde men huiswaarts, niét teleurgesteld in (ie verwachting, waarmede men dezen blijden dag had begroet en iu de hoop op een gelukkig wederzien. GRAANMARKT te AARDENBURG. VIÏRKOOPPBIJS P E It MPDDE. DINGSDAG, DINGSDAG, 31 Juli 1866. 24 Juli 1866. kaag te Hoogste Laagste Hoogste Tarwe f 9.00 f 9,25 ƒ9,00 ƒ9,10 6,00 6,80 6,00 6.10 Winiergei'st 6.20 6,30 6,00 6,20 Zomergorst 0.00 0,00 0,00 0,0!) Boekwiet 0,00 o.oo 0,00 0,00 Haver 4,40 3,70 0,00 0,00 Paardeboonen 0,00 0,00 0.00 0,00 Koolzaad 11,00 12,20 11,00 11,75 COSTBURG1 Augustus. Bij ruimen aanvoer van Tarwebestond daarvoor weinig vraag en kon de prijs zich nauwelijks staande houden. Ook Rogge moest men lager afgeven terwijl Gerst omtrent alsvoren word verkocht. Van Koolzaad zal omtrent 100 last zijn Ier markt geweest, dat als voren is verkocht. Jarige tarwe f 8,00 a f9,SO, nieuwe dito f0,00 a f0,00, rogge 0,00 ft f6,30, win- lergerst f 5,50 a f6.50, zomer dito f 5,00 ft f 6,00 haver f 3,00 a f 3,50 panrden- boonen f7,80 a f8,00, koolzaad f 11,50 ft f 11,25. ZOMERDIENST van 1 April tot 16 October. Van SLUIS: Maandag, 's niorg. 7 ure. Maandag, 'snam. -4 ure. Dingsdag. 'smorg. 5'/2 ure Dingsdag, 'smorg. 8 ure en 's namiddags 2 ure. j en 's namiddags 5 ure. Van BRUGGE: Woensdag, 'smorg. 5</2 ure en 's namiddags 2-ure. Vrijdag,"'s morg. -.10 ure. Zaterdag,'s morg.~7 ure. Woensdags, 's morg.7 ure en'snamiddags 6ure. Vrjjdag, -s nam. 5 ure. Zaturdag.^s nam. 4 ure. Dc Kaartjes worden afgegeven aan het Bureau le M.U1S cn te BRUGGE bij den Heer LURQU1N aan de Dampoort. A'Ie Goederen en Commission moeten oen half uur vóór hel vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd öf opgegeven worden. zijn in verschillende soorten voorhanden bij A. VAN OVKRBEGKE te Schoondjjkc. Hij belast zich tevens met het herstellen derzelve. VAN De Notaris C. LE NOBEL, te Oostburg, zal op de onderstaande dagen ter, profijtc zijner principalen in het openbaar verkoopen: 1°. Vrijdag den 5 Augustus 1866, voormid dags te 11 'A uren, in den Diome- depolder te Aardenburgten profijte der Heeren van deii Meclen en Huijgiie. In den Sophiapolder te Oostburg Hof stede bij Moeraert. In den grooten BoompolJer, Appelstraat gemeente Sint Kruis, ten profijte dor Heeren van de Poele en Soenens. Vergadering in den Diomedepolder achter het Paviljoen, 2d. Maandag den 6 Augustus 1866, des mid dags te 2 uren, ten profijte der erven Iz. Steijaard en S. van de Plassche. staande rond de Hofstede bewoond door Iz. Steijaard in den Prinsvvillems- pólder te Waf er 1 a n dice rkje. Voorts is nog uit de hand te koop te bekomen bij Jacob Steijaard. 3?. W-oensdug 8 .Augustus 1866 des mid dags te 2 uren, ten profijte der ■Erven Antiionie Bossciiaert Jacs. Rissiecr cn P. Geirnaerdt. in don Henricuspolder te Ooslburg Prinswillemspolder le Waterlandkerkje en in den Sint Margarietepoldcr te Sint Kruisbij de Tonnebrug. Vergadering in den Henricuspolder. Gegadigden zorgen voor gegoede borgen. Wed. J. van deii CHfJS ZOON le Delf bcrigten, dat zij hunne Thoeën in Dépot gesteld hebben iu dc Provincie Zeeland le Axel, H. Ilarinck. Brouwersh. II. Branden burg. HulstJ\l. A. F. Moors. Middelburg, C. J. Kruijssc Lange Delft. Goes 6'. Stelicler. Neuzen J. Kurvinl'. Sas van GentIK. Stubbé Sluis J. C. A. Mets Vlissiugcn, W. F. Huy- gen. ZierikzceA. P. K. van Kluivc {korte Groenen- daal.) Zeer goede kwaliteit bij uiterst lage prijzen. Prijzen van ƒ0.60 lot 2.50 per 5 ons, iu pak ken van 5, 2Va en 1 ons. Ter Drukkerij van J. SCHANSMAN le Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1866 | | pagina 4