MARKTBERICHTEN. iMr:/üni~)ën stekken! Internationale Vaart. SCHROEF Jacob van n STOOMBOOT Mcierlant. ADV ËRTENT1EN. I: DE Mr. G. A. FOKKER. OTÏO BARON VAN WASSË- NAER VAN CATWIJCK, verkooping ABS!!ADBi!I\'SAMHlHU.MTISCHEWATTE\. •totaai js afgebrand, waarhij eene koeeen jaar- dings rund een ezel, 6 varkens en '20 hoenders zijn omgekomen, en voorts eene partij landbouw gereedschappen aardappelen en rnangelwortels benevens al de Moederen en het horlogievan den knecht zijn vernield. De schade aan het gebouw wordt begroot op 1500,,- en aan vee en ge reedschappen op 1000..- Niels was gewaarborgd. Ontvingen wij dezer dagen de jaarboeken 1864 op 65 der maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en zagen wij daaruit hoe buitengowone trouw van dienstboden wordt gedachtdan vestigen wij met genoegen de aandacht op Francies de Lille. een .Belgisch knecht bij den genoemden Cuelenaere. Deze sliep, naar de gewoonte op de Vlaamscho landhoevenin hel zoogenaamd convent, in de schuur gebauwd en heeft zich bij deze treurige ramp zeer eervol onderscheiden Door het knet teren der vlammen ontwakende sprong hij nog nagenoeg naakt ten bedde uit en bonsde met ge weld op de luiken van hel woonhuis, ten einde zjjue meesters te wekken.; daarop snelde hij de brandende schuur binuen en redde achtereenvol genszonder aan eigen Meeding of horlogie te .denken, 2 paarden en 3 koeien. De laatste koe, die reeds verscheidene brandwonden ontvangen li ad -werd door hem niet dreigend levensgevaar gered nauwelijks toch had hij het dier huiten- gedreven of het dak stortte in hij zelf ont sprong hel, doch bekwam daarbij eene kneuzing aan den rechtervoet. De arme knecht stond bijna naakt op liet erf: den volgeudcn morgen had hij zelfs nog geene klompen. Daar de Biczen rondom in de els kart ten ligt, is er to 'Aardenburg niets van gezien. Op het 'Dorp 'Keile een'klein "half uur van de plaats des ongevalsklepte de brandklókdoch toegesnelde ingezetenen vermochten alleen het huis te be waren. tiORINCHEM. 28 Mei. De hoer A. van Eek mocht heden den dag vierenwaarop hij voor 23 j aren zijne betrekking als ontvanger van de regi stratie enz. aanvaard had. Na in onderscheidene plaatsen in die betrek king werkzaam geweest te zijnheeft hij zich als bewaarder der hypotheken en van het kadas ter van eene hoogst aangename zijde doen ken nen nauwgezet in zijne ambsbedieningijverig •in do vervuiling zijner plichten begaafd met een helder doorzicht, welwillend voor een iegelijk /Jie zijne hulp en raad noodig heeft, en wat den ambtenaar het meest versiertbescheiden voor komend en toegankelijk voor allendie hem in 'zijne bêtrèkking noodig hebben, hebben hem hier vele vrienden doen verwerven. Van daar dat hij pp dezen dag zoo vele hartelijke bewijzen van deelneming mocht ondervinden. Van daar ook dat hem nog onderscheidene betrekkingen zoo wel bjj de Spaarbank ais in het Bestuur van ons Departement der Maatschappij Tot Nut van 't Al gemeenenz. welwillend zijn opgedragen welke Betrekkingen'hij eveneens met denzclfden lust blijft vervullen. Geen wonder dus dat men algemeen 'deel neemt in de vreugde van zillk een ambte naar, van zulk eeu vriend en van zoodanig een 'burger. Mogen dan ook onze wcnschen niet onvervuld blijven, dat de jubilaris voor ziju huisgezin, voor zijne gewichtige betrekkingvoor zijne talrijke vrienden en voor deze gemeente noglaug gespaard blijve. GRAANMARKT TE AARDENBURG. Verkoopprijs per Mudde. DINGSDAG. 5 Juni 1866- DINGSDAG, 29 Mei I860. LAAGSTE HOOGSTE LAAGSTE HOOGSTE Tarwe Boggo Wintergcrst Zomergerst Boekweit. Haver Paardeboonen JErwtec f 8.50 5,70 6.70 0,00 0,00 3.00' 7,75 0,00 8,60 5.90 6.80 0.00 0.00 •4,00 7,80. 0,00 f 8,10 5,50 6,60 0,00 0,00 3.00 7,20 0,00 f 8.30 5,70 6,70 0,00 0.00 4.00 7,50 0,00 OOSTBURG 0 Juni. Bij kleinen aanvoer bestond heden ccuige vraag voor Tarwe en Gersten werden die artikelen in puike soorten iels hooger betaald. Overige artikelen als voren. Jarige tarwe 1 0.00 a 10,00, nieuwo dito f 8.00 a f 8.75, rogge 1 5.70 a 6.00., wiutorgerst f6.40 a 1 6.75, zomer dito f 6.23 a f 6.30, haver f 3.25 a f 4.50. paardeboonen f7.50 a f7.80, erwten fO.OO a fO.OO. .4«u de Redactie van het Sluisclic Weekblad Op don 12 dezer zullen do verkiezingen van leden der Tweede Kamer der Slaten-Gcneraal moeten plaats hebben om te voorzien in de va caturen te ontslaan dooi* hel aftreden vaa de helft der leden dier vergadering, hetwelk dit jaar moet plaats hebben: men zie art. 81 der grond wet en art. 100 der kieswet. De uitvallenden zijn echter dadelijk weder verkiesbaar, art. 81 der grondwet boven vermeld. Dientengevolge zal ook in het Hoofdkiesdislrict Middelburg waartoe de kantons Sluis on Oost burg behooren eene keuze mocton gedaan wor- den, vermits de termijn, waarvoor de Heer Mr. G. A. Fokker naar de voormelde Kamer is afge vaardigd dit jaar mede zal eindigen. Aangezien nu die Heer gedureude den korten lijd zijner zitting blijken heelt gegeveu, uiet alleen van kunde en bekwaamheid maar ook van vol- komeue onafhankelijkheid en van een opregt en ijverig streven om dc ware belangen van het Rijk in het algemeen en van de provincie Zeeland in het bijzonder met al zijne kracht le bevorderen heeft schrijver dezer regelen het zijn pligt geacht zijne mede-kiezers op het belang der zaak op merkzaam te maken ten eiudc er eenheid zij in de uitlcbrengen stcrumen vooral daar tot heden in de voornoemde kantons geeue stom zich in het openbaar heeft doen hooren om dezen of genen kandidaat aautebevelenhetwelk wel eens eene zekere partij aanleiding zoude kunnen geven om een kandidaat binnen te smokkelen, dien men zich later zoude schamen gekozen te hebben en hij veroorlooft zich alzoo de vrijheid zijne mede- kiezers uilleuoodigcn getrouw ter stembus oplc- komon en hunne stem eenpariglijk uitlcbrengen op den lieer Mr. Gkrrit Adriaan Fokker lc Mid delburg en U beleefdelijk le verzoeken deze eene plaats in het eerstvolgend nummer van Uw geacht blad (e willeu verleeneu. 4de District Zeeland. EEN KIEZER. 2 Junij 18G6. [De Redactie onderschrijft gaarne het boven staande(Ie geachte inzender nam haar liet werk hierdoor uit de hand. De verkiezing van den Heer Fokker kan aan geen tegenspraak onder hevig zijnmaar daarom niet stil gezeten.] ZOMERDIENST van 1 April tot 10 October. Tan SLUIS Maandag, 's morg. 7 ure. Dingsdag.'s morg. 5'/.2 ure eu *s namiddags 2 ure. Woensdag.'smorg. 5 Vó ure en 'snamiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zalurdag, "smorg. 7ure. Va n BRUGGE: Maandag, "'suam. 4 ure. Dingsdag, 'smorg. 8 ure en "s namiddags 5 ure. Woensdag.'smorg. 7 ure en 'snamiddags 6ure. Vrijdag, 'snam. 5 ure. Zaturdag, 'snam. 4 ure. Dc Kaartjes worden afgegeven aan het Bureau le 'SLUIS, en tc BRUGGE bij den Heer LURQUIN aan dc Dampoort. Alle Goederen en Commissiën moeten een half uur vóór liet vertrek der Boot ar.n het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. Heden overleed alhier mijne Echlgenoote ELIZABETH [VAEIJHAERT, in den ouder dom van ruim 09 jaren. Aardenblrg M. BLONKER. 3 Juni 1860. In de vergadering van den 1 Juni 1806 is tot Candidaat bij de aanstaande verkie zing tot I.id van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen liet altredende Lid de Heer RöELL loco Voorzitter. TE DING VAN BERKHOUT, Secretaris, Tut afgevaardigde bij de 2<le Kamer der Staten-Generaal, voor het Hoofd-Kicsdistriet Middelburg, zal gestemd worden door eenige Kiezers in bet District [Sluis. BURGEMEESTER en|WETHOUDERS van SC IIO ON DIJ KE maken bekend, dat op de aanstaande KERMIS in hunne gemeente, op den 22 23 eo 25 Juni 1806. gecno andere kramers, houders van tenten van welken aard ook van ca rousels en dergelijke zullen worden toegelaten dan die, welke van vóór don 20 Mei jl. tot op bet begin dier KERMIS binnen het voormalig ■4lle District van Zeeland met der woon zullen zijn gevestigd geweest of daarin met hunne kramen tenten enz. hebben vertoefd. Voorts, dat op de KERMIS niet zullen worden toegelaten orgeldraaiers liedjeszangers, horoscooptrekkers, bedelaars en dergelijken. Kramers en houders van tenten, carou sels enz. worden verzocht vóór of op den 20 Juni a. s. aanvrage om plaatsen te doen bij den Marktmeester. Schoondijke den Mei 1S66. S. DE GRAAG, Burgemeester. J. M. DE SMIDT, Secretaris. VAN De Notaris BOVYS te Eecloozal Dins dag 19 Juni 1866ten behoeve der erven van Dammp. m. m. Balmess Breydel en andereverkoopen 80 hectaren allerschoonst Koolzaad in den nieuwen uitgedijkten Zwinpolder. 2ö dito dito Klaversin dc Sophia-, Diomede- en Olieslagerpolders. ORDE DER VERKOOPING. Vergaderingen. 's Morgens om 9 ure, op Bakkersdam in den Sophiapolder tot het verkoopen der Klavers en 's namiddags om 1 ure in het Plankenhuis, in den Diomede- polder, tot liet verkoopen van het Koolzaad. P. S Geene vreemde koopers zullen aangenomen jworden, dan onder goed gekende borgen. Vrije uit- en invoer, als naar gewoonte. De lijders aan rhumatiek worden herinnerd, dat de zachtere weergesteldheid hun ecue uitmuntende gelegenheid aanbiedt om van hun lijden verlost jC worden door de aanwending der De poriën der huid in het voorjaar bijzonder ont sloten zijnde, geven gelegenheid lot een krachti ger inwerken der genezende bestaoddeelen dezer Watten op de lijdende deelen van hel lichaam. Het pakje met gebruiksaanwijzihg kost slechts 30 Ceuls, een prijs die zoo laag is, dat niemand zich daardoor van eene proefneming mag laten terug .houden. Men lette vooral op de ondodee- kening der geleibillolten door den oudergelee- kendeHoofddépöthouder te Delftdaar men anders niet verzekerd is van de echte Watten te bekomendie alleen genezing .van hel rhumatiek bewerken kunnen. A. BREETVEET Az. Delft, Groote Markt, nevens de Waag A. Noest Ooiïi. Sluis. B. dc Die, Oostburg. F.Bev.v.d.Putlc, Yzcndijke. A. van Ovcrbecko Pz., Schoondijke. J. J. Croiu, Hoofdplaat. En bij de bekende Dépots in ons land. D. van MaleBreskcns G. W. Houtzager, Neuzen D. Riemens, Zaarnslag. Thcod. Anna er t, Hulst. C. BoutcrseBruinissc. Ter Drukkerij vau J. SCHANSMANte Suus.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1866 | | pagina 4