SPOORWEGEN. Verschillende CoiTespondentien. n Internationale Vaart. van STOOMBOOT Maerlant. ADVERTENTIE!». GBQOTE KOOPmca. STOOMBOOTDIENST WESTER-SCHELOE. DAGELIJKS, UITGEZOMERD DES ZONDAGS. Slijm- en Maagpillen. LET WEL! OOST'EUHÖ 30 Mei. Bij kleinen aanvoer van granen bestond heden meer vraag voor Tarwe en kou die in puiko soor ten ruim vorige prijzen opbrengen. Voor Gerst bestoud daarentegen minder vraag en werd alleen voor do beste monsters vorige coursen geboden. Echter was do graanprijs al gemeen te hoog. Jarige tarwo t 0.00 a 10,00, nieuwo dito f 8.00 a f 8.50, rogge 1 5.75 a 0.00wiutergerst 10.50 a 1 6.70, zomer dito f 6.00 a f 6.50, haver 13.00 a 1 LOG- paardeboonen 17.00 a 17.60, erwten 10.00 a 10.00. De INSPECTEUR van het LAGER ON DERWIJS in Zeeland maakt bekend, dat er ■bij de Normaallessen te Middelburg zijn opengevallen 2 beurzen of Rijkstoelagen van f 230-,, 's jaars, bestemd om onder zijne goedkeuring te worden aangewend tot bet Verschaffen van kost en inwoning aan jongelieden in deze Provinciebuiten Middelburg woon achtig, die als Kweekelingen bij de gemelde Normaallessen wenschen te worden ge plaatst en 2 toelagen van /G0-„'s jaars voor Kwee kelingen, binnen de gemeente Middelburg woonachtig. Yoor deze toelagen kunnen alleen in aanmerking komen jongelingen, die hun lddc jaar hebben bereikt en hun 18de nog niet zijn ingetredendie tevens het vaste voornemen hebben om den Onderwijzers stand in te tredenen reeds voldoende kennis van de hoofdvakken van het Lager On derwijs hebben verkregen om met vrucht van de Normaallessen te kunnen gebruik makenwaarvan bij een in de maand Junij e. k. alhier te houden vergelijkend examen zal moeten blijken. Zij, die naar de hiervoor gemelde toela gen wenschen mede te dingen worden nitgenoodigd zich daartoe vóór of uiterlijk op den 10 Junij e. I;. in persoon of met -vrachtvrije brieven aan te melden bij den Schoolopziener van hun District onder overlegging van hun geboorte-acte van een attest van goede gezondheid, afgegeven door een geneeskundige in hunne woon plaats en van één of meer getuigschriften van hun goed zedelijk gedrag. De plaats waar, en de dag waarop het vergelijkend examen zal worden gehouden zullen later aan de belanghebbenden worden opgegeven. 'Middelburg, den 22 Mei 18G6. (get.) C. M. van VISVLIET. IIOLLANDSCII - BELGISCHE SPOORWEG. .Van Rotterdam naar Antwerpeu: 8,10; 12,15; 5,15. Breda: 7, 10,15; 2,25:7,20. Adtw. naar Rotterdam7,35; 10,25; 3,37. Aankomst te Rotterdam: 11,55; 2,45; 7,45. De Spoorweglijnen van liet Land. van Waas en van Eecloo maken den kor tsten en minst 'kostbaren weg uit van Antwerpen naar Oostende en Blankenberghe. Prijzen der Plaatsen van Antwerpen en -de voornaamste Stations van den Weg Yoar Van Antwerpen. St. Nikolaas. Rokeren. Gent. (Eecloo). Waarschoot. Eecloo. Maldeghem. Brugge. lc kl Fr. 9.20 7,60 6,40 4,70 3,85 3,50 2,70 1.20 Voor ooste-nde. 3 tikl. 3e kl. e kl. 3e kl. 3e kl. 6,60 4,40 9.8D 7.- 4,70 5.50 3,70 8,20 3 90 i.— 4,75 3,15 7,00 515 3.51 3,60 2.40 5,30 4'00 2,70 2,90 1,90 4,45 3'30 2.20 2.65 1.75 4,10 3'05 2.05 2,05 1,35 3,30 2'45 1.65 0,90 0,60 1,80 j ',30 0.9 i) Vertrekuren van Antwerpen naar Blankenberghe en Oostende A n t w. Wa as Vcrlréli. St. Nikolaas. Lok eren. GENT (Eecloo). 5,50 Eecloo. 6,30 Maldesem. 6,55 BRUGGE.ylan/c.7.30 Blankenb. Ver Lr. 8,30 OOST. Vertrek. 8,00 LONDEN. Aank. I 7,301 9- 11,— 2,30 4.30 8,15 8,05 9 40 11,40 3,10 5,05 6,50 8,25 10,- 12,— 3,30 5.25 7,25 9.10 10,20 12,50 4,35 6,50 8,35 9,45 11,10 1,35 5,05 7,25 9,15 (0.10 11,45 2 5,30 7.45 nank 10,40 12,25 2,35 6 8,25 1,201 7,50 11,20 I 5,451 J 320, 7,45 9,15 16,30 Vertrekuren van Oostende en Blankenberghe naar Antwerpen. LOND. Vertr. OOST. Vei'Ir. Blankenberghe. B.RUG. (Eecloo). Maldegem. Eecloo. 5,50 GENT. 6.40 Lokeren. 7,05. St. Nikolaas. 7,25: ANTW. Waas. 8,10 'aav 8,30 4 raorij 7,25 7- "7,05 12,00 4,45 6,— 6,45 9,25 4,30 7,35 8,50 12,40 3,15 5,10 6,50 8,05 9.30 1,20 4 5.35 7,25 8,25 9,45 1,35 4.40 5,55 7,50 9,15 10,45 2,30 5,35 6,20 8,30 9,40 11,10 2,55 6,40 10,00 11,35 .3,15 7- 10,35 12,30 3.50 7,45 Correspondentie te Wondelghem. IJzeren- we? naar Zelzaete. Aankomst 7,42,22 5,20. Vertrek 9,40 3,10 5,30. N„B. De vertrekuren der Tussehenstations zijn slechts op 10 minuten nabij aangeduid. De met een c' getéekendc uren zijn Treinen voor de 1ste en 2de klasse. H ij t u i g e n Te Waarschoottiaar Somer^em. 'Correspondentie.) Aankomst 7,30 'smorgens. Vertrek 4,50's avonds. Te Eecloo, naar Lembeke, CaprijkWatervliet, IJzendijke en Zeeland. Aankomst: 8,15 ^mor gens en 1,30, 7,15's avonds. Vertrek: 6,30's morgens en 1,40, 5,15 's avonds. Te Balgerhoeke, naar Sint Laurens. Aankomst 6.30 's morgeus en 4,20 "s avonds. Vertrek 6,50 's morgens eu 5,20 's avonds. Te Maldegem, naar Aardenburg en Ooslburg. Aankomst: 'smorg. Vertrek: *s avonds. SCHROEF Jacob ZOMERDIENST van 1 April tot 16 October-. Van SLUIS: Maandag, 'smor.g. 7ure. Dmgsdag, "smorg. 5y> ure en 's namiddags 2 ure. Woensdag, 'smorg. 5 Yi ure en 'snamiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zalurdag, 'smorg. 7 ure. Van BRUGGE: Maandag, 'snam. 4 uce_ Dingsdag. 'smorg. 8 ure en "s namiddags 5 ure. Woensdag.'smorg. 7 ure eu 'snamiddags 6'/2 ure. Vrijdag, 'snam. 5 ure. Zaturdag, 'snam. 4 ure. De Kaartjes worden afgegeven aan het Bureau te SLUIS, en te BRUGGE bij den Heer LURQU1N aan de Dampoort. SSÜT" Alle Goederen en Commissiën moeten een half uur vóór het vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. WOENSDAG 6 Juni 1866 ten 12 ure te Westcapclie Belgieop de Hofstede ge bruikt door de kinderen Debrqck 2 Paarden met Veulens 2 Jnarling- Merriiin, een Ezel, 5 Melkkoeijcn, 3 Jaarlingen 5 tvveetandsche Vaarzen en eene van oude3 Kalvers4 groote Varkens 5 Biggen en al het Landbouwgereedschap. DO.\ DERDAG 7 dito ook om 12 ure voor dezelve Al de Meubels en Menagegoodercn. Door bet ambt van den Deurwaarder van Poelvoorde en betaalbaar bij Glstave dhoore-Wante te Assebroek bij Brugge. Op Vrijdag den 8 Juni 1S66's namid dags te vier urenza| in de Raadkamer te noofdplaat worden AANBESTEED! De levering van eene partij SCHOOL BANKEN met IJzeren STOELEN, SCHOOLBORDEN en andere benoo- digdheden. Bestek en Voorwaarden liggen van heden af op de Secretarie ter lezing. OP DE UREN VAN VERTREK IN DE MAANDEN JUNI EN JULI I866. Van Vlissingen naar Breskens, voormidd. half7ure Breskens Vlissingen, 7 Vlissingen Neuzen f 8„ Neuzeu naar Hoedekenskerke,10 Hoedekenskerke naar Neuzen,,, half 11 Neuzen naar Vlissingen 11 )f 31A AN DAG WOENSDAG en VRIJDAG Vlissingen naar Breskens, namiddag 4 ure. Breskens Vlissingenhalf 5 DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG, Vlissingen naar Breskens, namiddag 6 ure Breskens Vlissingen half 7 Deze Pillendie sinds vele jaren met hel beste ge volg tegen de Slijm en als Maagversterkend ge bruikt wordeudoor hare zachte werking de Spijs vertering zeer bevorderenbijzonder goed tegen de Gal en zeer zacht laxerend zijn, zijn legen 32'/> Cents het Doosjemet bericht van het gebruikver krijgbaar bij de Heeren APOTHEKERS Neuzeu, (Ter) G.W.Hout- zager. Roermond, T. Schoepp. Sluis, P. A. Piclersc. Tholen, Wed.u. RijsselyZn Tilburg, 1. H. van Gils. Vlissingen, P. Lagaaij. ZierikzeeJ. Rail Cs. Bergen op Zoom, Verlinden 's Bosch J. Straatman. Bommel, (Zalt) J.v.d. Vegte. Breda, M. Gillemans. GoesJ. A. Ie Cointrc. GroedeF. Baert. Grave, A. L. van Houten. Helmond, A. van Hoedi. IJ ulstJ. Nederveen. Middelburg, W. P. van de Kamer. 1 Deze S.ijfii- enMaagpillen, reeds zoo vele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn te Sluis alleen en uitsluitend verkrijgbaar ge steld bij den Heer P. A. PieterseApotheker, ka- pelleslraat. Om elk Doosje der echte en sinds onheu- gelijke jaren gebruikte Slijm- en Maag- pillen-is een biljet, voorzien met de Handteeke- ning van den VervaardigerJ. J. SCHREUDER Apotheker, welke Handteekening zich ook bevindt, op het Zegellakwaarmede elk Doosje verzegeld is. Men gelieve daar wel attent op te zijn. (6). Wed. J. van der CllIJS ZOON te Delf berigten, dat zij hunne Theeën in Dépot gesteld hebben in de Provincie Zeeland te Axel, II. Harinck. Brouwersh. H. Branden burg. Hulst, M. A. F. Moors. Middelburg, C. J. Kruijsse Lange Delft. Goes C. Sleketcu. Neuzen J. Kurvink. Sas van Gent, W. Slubbé Sluis J. C. A. Mets Vlissingen, W. F. Iluy- gen. ZierikzeeA. P. K. van Kluive (korte Groeneu- daal.) Zeer goede kwaliteit bij uiterst lage prijzen. Prijzen van 0.60 tot 2.50 per 5 ons, in pak ken van 5, 21/, en 1 ons. Ter Drukkerij van J. SCI1ANS31AN, te Suis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1866 | | pagina 4