BINNENLAND. MARKTBERICHTEN. Men heeft dus uilnoodigingsbricven in «alle richtingen gestuurd, en van alle kanleu zijn deze week lo Luik de jongens van het licht toegestroomd. Wat zij daar sedert vier dagen uitzetten zouden wij slechts vau de brouwers en herbergiers kun nen vernemen. De zittingen van het congres zelve kunnen eeu denkbeeld geven van de verwarring tijdens den toren van Babel. Reynard roept van den eenen kant dat hij discipel is van Piaton van Socrates en van Cousin! Cbasis is voor de wijsbegeerte van Comle, een derde houdt voor Hegel terwijl drie vier andere den uitzet aan den ale en de bruine aan de blonde verkiezen of den Wervicq boven de Fransche regie stellen. Alle deze voorstellen worden ondereen bepleit en opgelost. Tot lieden, zegt de Etoile Itelgc, die hun nogtans gunstig is, hebben de congres-bengels niet anders bewezen dan hunne diepe onwetendheid van alles wat de geschiedenis en de wijsbegeerte aangaat. Bet is nogtans tot dit zotjesspol dat in en mannen zoo als Guizot, Thiers eu Dupauloup uitgenoodigd had; onnoodig te zeggen dat zij met de meeste beleefdheid de uilnoodi.gers bedankt hebben. Het antwoord van den heer Thiers nogtans zou een weinig gepeperd geweest zijn; men verzekert mij dat zijn brief de volgende zinsnede, ontleend van den oud minister de Serre bevatte Elèves des écoles vous avez a apprendre la science et la sagessoct vous vous portez garants de la science et de la sagesse et vous prélendez juger vos maiires ct les supérieurs de vos maitres Eeu man alleen do Prins der kwakzalvers Alexander Dumas heelt aan den oproep beant woord doch om aan de arme congresduivels de laatste centen uit deu zak te kloppen. Alexander zal eene conferentie geven hij zal aan de jongens van het licht zweren dat zij alle phenixen zijn, eu dat Thiers en Guizot slechts zijn t'huis gebleven omdat zij eene arme figuur zouden gemaakt hebben in hunne tegenwoordig heid. enz., enz., en dit alles voor de bagatel van tien franken per hoofd. Frankrijk zet zijue onderhandeling met Rome werkzaam voort','betrekkelijk de overneming door het Italiaansch gouvernement van een deel der Pau selijke schuld/Men schrijft uit Parijs, dat die zaak op weg is om opgelost te worden en dat Keizer Napoleon hoopt, in de redevoering die hij bij de aanstaande opening der wetgevende kamers zal uitspreken de van beide zijden aaugenomene overeenkomst te kunnen doen kennen. De Pauselijke nuntius te Parijs Mhr Chigi is in bijzonder gehoor bij den Keizer ontvangen. Men wil hieruit het gevolg trekken dal de onder handelingen met het hof van Rome, aangaande de uitvoering des verdrags van den 15 September' op nieuw zuilen aangeknoopt worden. Uit Weenen wordt aan de Agcnce liullicr ge schreven dat Victor-Emmanuel die zoo men weet, voortgaat met rechtstreeks zonder raadple ging zijner ministers met het hof van Rome te onderhandelen den generaal La Marmora 't bevel heeft gezonden om deu kardinaal d'Andre die te Napels verblijftaan le zoeken dat hij naar Rome terug zou komen, alwaar hij bij den Heiligen Vader op een gunstig onthaal mag hopen. Men deukt dat de kardinaal aan dien wensch zal voldoen en krachtdadig blijven medewerken aan de verzoening tüsschen den Paus eu Victor-Emmauuelzoo die mogelijk is. lu plaats van de wapenen op te vatten,putten de Fenians zich uit in klachten. Zij zeggen dat hunne brieven aan de postkantoren in Engeland en Ier land door de overheid worden onderschept, eu zij willen zich met die klacht lot het gouverne ment te Washington wenden in de hoop dat het in Engeland op ongeschonden overbrenging der brievenmalen zal aandringen. Inzonderheid hëeft het verslagenheid onder de broederschap te weeg gebrachtdat brieven met geldswaarde welke ter bevordering der beweging in Ierland waren overgezondenin handen dei' Engelscho overheden geraakt zijndat is een zware slag geweest voor die leden der broederschapwelke ter goeder trouw geld voor eene zoo dwaze on derneming over hadden. Er wordt beweerd dat er overal in de Vereenigde Staten spionnen zijn om lea behoeve van het Engelsche gouvernement de handelingen der Fenians gade ie slnau en te New-York is eene commissie van Fenians, onder den uaam van Waakzaamheids-commissiege vormd om die spionnen op te sporen. Sommige spionnen zijn zelfs zoo ver gegaan leden van de broederschap te worden en deze woeklagen even luidruchtig als de uitzinnigste Fenians over ler- lands jammeren. Het is nog niet uitgemaakt, wat er waar is in het bericht dal de minister van buitenlandscho zaken de heer Sewanl het Engelsche gouver nement van de bewegingen der Fenians heeft verwittigd doch lieden te Washington die goed onderricht kunnen zijn zeggen dat hij narichten aan hel Engelsche gouvernement heeft gezouden, ea wel om reden dat hij ia der tijd door het Engelsche gouvernement verwittigd was geworden van de ondernemingen welke door uitgeweken Zuidelijken in Canada tegen het groudgebied der Vereenigde Staten werden beraamd. De dreigende toon die Oostenrijk en Pruisen tegen den senaat van Frankfort voerden blijkt iu eeneu al to stelligcn zin te zijn uitgelegd. Immers heeft te Frankfort de vergadering plaats gehad tegen welke de twee Duilsche hoofd mogend heden het meest opzagenzij is uiet het minst, belet of gestoord geweest, 'l Was namelijk de vergadering van bel Duitsch N atv mal Verein dat" is eene vereeniglng van Duilsche vrijheidsvrienden diode vaderlaudsehc belangen van het opgeofferde. Slees- wijk Holstein tegen Oostenrijk en Pruisen Ier hand scheen te nemen. De uitslag der vergadering van het National Vevein heeft elkeen te leur gesteld. In plaats van Sleeswijk-Holslein voor te spreken heeft het de noodzakelijkheid van Pruisens voorrang in Duilsch- land uitgeroepen Oostenrijk moet gewis weinig daarover gestreeld zijn 't is deze mogendheid eene eerste straf voor den misslag dien ze beging met zich door Pruisen le laten voortslepen op den weg der verovering en der dwingelandij. Lord Clarendon heeft de betrekking van mini ster van buitenlandsche zaken in het Britsche kabinetopengevallen door de benoeming van lord Russell tot eersten minister in plaats van wijlen lord Palmerston aanvaard. DUITSCH LAND. Volgens den Westphaler Anzéiger van Juli 1798 heeft men in Zweden waargenomendat het vee, in het voorjaar brandnetels gegeten hebbende, des zomers van de veepest verschoond bleef zelfs wauneer de besmetting werkelijk in de stal len doorgedrongen wasbleven die beesten ge zond welke men vroegtijdig genoeg de nelels te eten gaf. FRANKRIJK. In het Fransch geneeskundig tijdschrift VArt médicaldoor de voornaamste mannen vanlFrank- rijk geredigeerd, wordt de opmerking gemaakt, dat de cholera in den grond moet bestreden wor den daar waar zij haar oorsprong ontleent. Die oorsprong is de Gauges. Deze rivier, waarin door de Indianen onreinheden van allerlei aard gedurende het geheete jaar worden geworpen, verzamelt dat alles in de Delta. Nu treedt jaar lijks tweemaal, in April en Juli. die rivier bui len hare oevers en laat dan eeu slib 11adat wél den grond vruchtbaar maakt, maar levens den dampkring verpest. De doodelijke uitwasemingen die daaruit geboren worden verspreiden zich heinde en verre en komen eindelijk in Europa. Om dit voor le komen moeten die Delta en de geheele Ganges worden gezuiverd. ENGELAND. Nabij Aldcrn^y zijn in de jongste stormen drie schepen vergaan een daarvan heette Curcora en was van Havre naar Brazilië bestemd met eene lading ter waarde van 81.000 p. sl.van de 29 opvarenden zijn vier omgekomen van de beide andere vaartuigen was eeu le Cygnet genaamd; van liet andere kon men zelfs den naam niet vernemen; heide werden met ten minste 20 kop pen in weinige oogenblikken door do toomelooze baren verzwolgen. BELG1E. BLANKENBERGHE25 October. Dezen nacht, tüsschen 11 ure en middernacht, werd de schipper Leopold Ponjaertder sloep N°. 2, Jeanne d'Arc iu zee geworpen door eene windvlaag. Alle pogingen tut redding zijn vruchteloos geble ven ter oorzaak van den wind. Ponjaert was een der beste schippers van de kust. Twee achtereenvolgende jaren had hij de premie ontvangentoegestaan door den reeder aan de equipage, wier vischvangst op het einde van hel saizoen de overvloedigste is geweest. Die gebeurtenis heeft eenen grooten indruk gemaakt. De ongelukkige laat eene weduwe zonder kin deren na. Hij was 3t> jaren oud. OOSTENDE 25 October. Sinds gisteren is een hevige storm opgestoken uit hel Z. Z. W. Ook zijn al onze visschersloepen in onze haven terug gekomen vluchtende voor den storm. Alle heb ben min of meer schade geleden, doch gelukkig heeft men lot heden toe geeue uienschenlevens te betreuren. Eene Fransche sloep uit Duinkerken, en uit gerust op de haringvangst, is hier binuengeloopen met verlies van zeilen netten en ander visschers- tuig. De schipper meldt, dit lusschen de Panne en Nieuwpoort ecu groot getal vaartuigen op het strand zitten. Men meldt verscheidene zeerampenover komen aan schepeu die de Belgische havens ver laten hebben. Ook do Fransche pakelboot Curcora, kapitein Dcsroques, gaande van Havre naar Rio-Janeiro is don 19 October vergaan. Zes mannen der equi page zijn verdronken. Do Zweedsche goëlet Snappen kap. Goranson komende van Stokholm naar Antwerpen, is den -.0 dezer tegen de kusten vau Holland verbrijzeld. De equipage is gered. Een droevig ongeluk is Zondag te Mouscron voorgevallen. Een jongen van 7 jaren, zoon van een bareelwachter zijn de beenen door een locomotiefvermorzeld. Men heeft tot eene dubbele af* et ting moeten overgaan, die door deu kleinen oi gelukkige met veel mied werd door staan. De ©enigste klacht,.die hij deed hooreu toen zijne beide boenen waren afgezetw.as„O God! welk ongeluk, ik zal niet meer kunueu loopea.AI de omstanders barstten in tranen los. SLUIS 7 November. Als een bewijs hoe weinig nadenkend soms een eed geteld wordt dieue het volgende De tolgaarder v. d. B. van den lol bij Middelburg in Vlaanderen legde onder eede eene verklaring af, ten laste van den landbouwer v. D. aldaar. Deze had een drietal getuigen ten zijnen voor dode die mede onder eede gehoord werden en lusschen wiens verklaring eu die des tolgaarders strijd bestond. Daar v. d. B. bleef volhouden werd door den Kantonrechter zijne voorloopige aanhouding be volen en hij onmiddellijk door de Marechaussee van de openbare terechtzitting naar de Kantonnale gevangenis geleid. Do rechter zal dus weidra over dit feit le oordoelen hebben iets wat om bijzondere redenen door velenmet gespannen verwachting wordt te gemoet gezien. De justitie te Breda houdt zich bezig met het onderzoek naar eene aanranding op de eerbaar heid gepleegd oüder het gehucht Zeiden Effen gemeente "s Priuseuhage, en wel door een daar iu heiveld jagend persoon, die lol uog toe onbe kend is. Men heelt het jeugdig aangerande boe renmeisje in het veld met de handen hoven het hoofd gebonden gevonden. Zij verkeert in levens gevaar eu is naar de gemeente O. vervoerd. Er zijn te Brussel valsche goudstukken van 20 fr. in omloop. Zij dragen het afbeeldsel vau Bonaparte eersten consul, jaar XII der republiek en zijn een weinig kleiner dun de 20 fr. stukken vau Napoleon Hl. BR ES KENS 7 November. Ingevolge eene hier achter geplaatste advertentie, is de 22ste No vember a. s. een gewiglige eeu herinneringvolle dag voor Iz, v. d. Sande en diens huisvrouw Joh. Lemoujuu te Breskeus, als zijnde hel de dag, waarop zij vóór 50 jaren door den Huwelijksband werden vereeuigd. Deze oude lieden vorkeeren echter in behoeftige omstandigheden zoodat het hun niet mogelijk is aan dien voor hun zoo ge denkwaardige» en heugelijken dag eeuigen luister bij te zetten, of plechtig le kunnen vieren, lo meer, met hel oog op den naderenden en voor hen met bezorgdheid le gemoet tredenden winter; waarom de edele en menschlievende land- eu dislriclgenoolen worden uitgenoodigd om van hunne edelhartigheïd en menschlievendheid lo doen blijken door een klein offer te willen bren gen op het altaar der liefde en weldadigheideu alzoo mede te werken om die oude lieden do toekomst meer zonder kommer le gemoet te doen treden eii buu den last des levens meer dragelijk to maken. EEDE, 7 November. In deze gemeente, 1300 zielen tollende heeft gedurenbe de maand Octo ber geeu enkel sterfgeval plaats gehad. OOSTBURG, 8 November. Bij de stemming tot verkiezing van een lid voor deu gemeenteraad te Ooslburg, ter vervanging van den heer J. T. Boute, zijn ingeleverd 40 biljetten, waarvan in gevuld met den uaam van L. F. Mabesone 12 A. A. de Smet 11 B. de Die 9, zijnde de overige stemmen over 5 personen verdeeld. Tüsschen de *2 eerstgenoemde» moet dus worden overgestemd AXEL, 7 November. Bij miuisterieele resolutie van den 24 October 11.is de onlangs benoemde Surnumerair der Posterijen J. W. Schuijleuburg le Axelmet ingang van deu 15 November a. s. aan het Postkantoor Gorinehem geplaatst. GRAANMARKT TE AAIIDENBURG. "Verkoopprijs per Miiddo, DINGSDAG, DINGSDAG, 31 Oct. 1865. 7 Nov. 1865. LAAGSTE HOOGSTE LAAGST!; HOOGSTE Tarwe f 8,60 9,00 f 8,90 f 9,30 Rogge 5,70 580 5,75 6,00 Wintergerst 5.10 5,20 5,30 3.40 Zomefgerst 4,50 4.60 5,00 5.10 Boekweit 5,00 5,00 5,00 5,10 Haver 3.30 3.60 3,20 3,50 Paardeboonen 6.30 6,69 6.20 6.50 Erwten 7,70 8,00 7,00 8,00 OOSTBURG8 iNovember. Bij kleinen aanvoer bestond heden goede vraag en werden voor vele arlikeldn weder honger prijzen besleed. Jarige tarwe 8.09 a f 9.50, nieuwe dito f 8.00 a f 9.00, rogue f «5.99 a G. 10wintergerst fo.20 a i 5.50. zomer dito f 4.90 a f 5.20, haver f 2,00 a f 3.25, paardeboouen f6.59 a' t'6.75, erwten f7.00 a f9.50. AXjüL, 4 November. Tarwe 17.35 a 9.25, rogge 15.80 a f5,95, win tergerst f 4,95 a f5,40, zomer dito f 4,10 k f 4,40, boekweit 1' 5,15 a f5,40, haver f3,05 a f 3,55, witte erwten f6,05 a 1'6,55, groene dito f 6,30a

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 3