- SPOOR WFGFN. n Internationale Vaart. JÉ STOOMBOOT Maerlcml. S CIIII0 E Jacob van ADVERTENTIES. Bekendmaking/. BELAMifJKË VERPACHTING. Uit de Hand te Pachten HOFSTEDE BESTE ZAAILANDEN OPENBAAR TE ROOM. ïggg TlYAADElHilOLEKlIESM-iTa STDOHBQOÏÏHEBST "GRAANMARKT te AAIWENBUBG. Verkoopprijs per ludde. Tan SLUIS: DINGSDAG, DINGSDAG, 31 Oct. 1865. 24 Oct. 1865. LAAGSTE HOOGSTE LAAGSTE HOOGSTE Tarwe 8,60 f 9,00 f 8,60 f 9,00 Rogge 5,70 5.80 5,70 5,80 "Win ter gerst 5,10 5,20 5,20 5,30 Zomergerst 4,50 4,60 4,90 5,00 Boekweit 5,00 5,00 •4,70 5,00 Jlaver 3.30 3,60 3,20 3,50 Paardebooneu 6,30 6,60 6,20 •6.50 Erwten 7,70 8,00 0,00 '0,00 Weersgesteldheid, waargenomen te Groede, in de maand October 4865. N.t.O. Z.t.O. Z. t.W. N.t.W. N. N.O. O. Z.O. z. z.w. w. '•N.-W. 03 E' Cu O.t.N. O.t.Z. W.t. z. W.t.N. O 03 33 eo S 1 7 2 9 2 9 1 - 31 Regen19 Lucht onbewolkt's middags8 Hoogste thermometerstandden 9 Oct.,'smid dags *2 ure70° Fahr. -t-16,9° Réaumur. van BRUGGE naar GENT langs EECLOO. Dienst van af 15 October 1865. Die een kaartje vraagt van Brugge tot Gent, xal met eeu kaartje van de 3de klasse iu een rij tuig van de 2de, en met een kaartje van de 2de klasse in een rijtuig van de 1ste worden toegelaten. Treinen, te Brugge aankomende van: Oostende «7,22; «7,39 12,333,30; «5,07; 6,35. •Blankenberghe «7,13; 9,55; 6,31). 'Koussel.Kortrijk, enz.9,30; 12,05; 2,30. Stations. imi'GGE.(Vcrtr. Steenbrugge Sijsseele. Maldegem. Adegem. Balgerboekc EECLOO. Waarschoot. Sleijdinge. Kvergem. Wondelgem. G ENT. (Aank.) De Treinen 1, 4. 6. 8. 9. 11. 13. 7,40 12,40 4,30 5,10 7,40 7,45 12.45 4,4? 15 7,50 7,55 12,55 5,- 8,05 8,10 1,20 5,15 8,20 8,15 1,25 5,25 11 8,25 3,20 1,30 5,30 8.30 8,40. 8,30 1,35 5,35 5,50 6,40 8,35 1,40 6,50 8,45 1,50 6,05 7 8,50 2- 7,10 Vryd 2,10 7.15 9,10 2,35 6.22 7.20 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,55 6, en 13 zijn voor CU 9 cu 11 le, 2e en 3e klasse. Ie en 2e koopwaren. Treinen, vertrekkende uit Gent naar: Anlw., St. Nik.: 6,30; «9,20; 2,30; «6,25; 7,25. Bruss.,Aalst: 7,20; «11,25; 5,-; «8,—; 8,05. Kortrijk en Doornik 8,15; «1,10; 3,38; «7,23; 9,10. Audenaardeen St.Gislaiu: 6,45; «9,30;8,--. Treinen, te Gent aankomende van: Antw., St.Nik.: «6,—: 8,50; 12,15; «3,50; 5,50; 8,20. Bross., Aalst: 7,-; 8,15; 9,20; «4,05;7,-; 7,15. Korlr. eu Doornik8,45; 11,15; «4,55; 7.42. Audeuaarde, St.Ghislain6,10; 12,00; «1,15; 5,57. Stations. 2. 3. 5. 7. ÏO. 12. 14. GENT. Vertr.) 6,20 9,15 12,50 5,40 7,30 8,20 "Woudclgera. 6,30 1-2,55 j 7,40 8,30 Evergeui. 6,35 1,-5,50 7,45 8,40 Sleijdinge. 6,45 9,33 1,10 6,- 7,55 8,50 Waarschoot. 6,50 9,42 1.20 6,10 8,- 9,05 EECLOO. 5,40 6,55 9,50 1,35 6,15 8,05 9,10 üalgerhoeke. 5,50 7,- 9,55 1,40 6,20 Adegem. 6,— 1,45 6.25 Maldegem. 6,15 7,10 10,10 1,55 6,30 Sijsseele. 6,25 i> 10,20 2,10 6,45 Steenbrugge. 6,35 2,20.6,55 _B R U G G E.( A ank6,50 7,40 10,ïo 2,35 7,10 Treinen 3,7 en 12zijn voor'ie.2een3ekl. 5 oil 1Ü 11 le eu 2e 2 en t-i koopwaren. Treinen, vertrekkende uit Brugge naar: Oostende 7,47; «10,41; 2,40; «7,15. .Blankenberghe 8,-; «12,50; «7,20. Rousselaare, Kortrijk: 8.30; «12,40; 5,07. Maandag,'smorg. 7y2ure. Dingsdag,'s morg. 6 ure en 's namiddags 2 ure. Woensdag, 'smorg. 5 Va "re en 'snamiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zaturdag, 'smorg. 7ure. Van BRUGGE: Maandag, 'snam. 4 ure. Dingsdag, 'smorg. 8 ure en 's namiddags 4 ure. Woensdag.''smorg. 7 ure eu 'snamiddags 4 ure. Vrijdag, 'snam. 4 ure. Zaturdag, 'snam. 4 ure. WINTERDIENST .van 16 October tot 1 April. Gedurende deze dienst zal de Sloomboo ééns in de Maanden wel des Woensdags vóór of op Volle Maanin plaats van des namiddags 4 ure, des avonds 6'/2 ure uit BRUGGE vertrekken. Onze hartelijk beminde Moeder, ELI SABETH DROSTwed. J. A. IZ EN BEEK, overleed heden avond in den ouderdom van 53 jaar, diep betreurd door hare zes minderjarige Kinderen en verdere betrek kingen. Rotterdam, 20 October, '1865. Uit aller naam J. IZENBEEK De Koel;- en Banketbakkers-affaire wordt op denzelfden voet voortgezel. KERKVOOGDEN der HERVORMDE GE MEENTE van RETBANCIIEMENT zijn voornemensom op Zaturdag-. den 18 November, 1865, des namiddags ten 2 urete Retranchementin de Herberg de Zonbewoond door Johannes Veriiage, onder nadere goedkeuringin liet openbaar aan le besteden liet doen var, belangrijke HERSTEL LINGEN en VERNIEUWINGEN aan 'de Kerk en Pastorie dier Gemeente, met bijlevering van de daarvoor benoo- digde BOUWSTOFFENin één perceel. Het bestek cn de voorwaarden waarop de aanbesteding zal plaats hebben zullen ter lezing liggen in genoemde Herberg en bij den Heer II. S. DE SMIDTBurge meester van Retranchementte Kadzand, van af den 8 November I860, terwijl de aanwijzing van de te doene werkzaamheden zal plaats hebben op den dag der aanbe steding, des morgens van 9 tot 12 uren. Alleen Nederlanders en der zake kundige personen zullen als Aannemers worden aan genomen. Retranchement den 1 November, 1865. Kerkvoogden voornoemd, JACOB RISSEEUW, Voorzitter.. ISAAC RISSEEUW, Secretaris. Eene lurpitale genaamd „WEL TE VREDEN." met ruim |Ü0 Bunders uitmuntende ZAAI- en WEILANDENstaande en gelegen in de Gemeente KrabbmdgkeEiland Zuid-Beveland-, ■voor een groot gedeelte reeds droog gelegd of gedraineerd en sedert 27 jaren op Landbouw-wetenschappelijke gronden behan deld cn waaraan eene belangrijkeMELKERIJ is verbonden. De GEBOUWEN en ERVE alleraange naamst gelegen in bet midden van het Dorp, zijn zeer doelmatig ingerichten voorzien van uitmuntende en zeer ruime STALLINGEN en afzonderlijke BERGPLAATSEN voor Werktuigen en Granen en dubbelen MELK KELDER. De insclirijvings-biljetten mnelen vóór den 15 November aanstaande zijn ingeleverd. Nadere informatiën te bekomen ,®inTper- soonbij den Eigenaar^, Notaris 'fKAKE- BEEKE te Goesen den Werkbaas op gemeld Hof. PROVINCIEZEELAND. GEMEENTE BRESKENS. De Notaris CLAEYS, t ter standplaats Gent, t v zal, ten verzoeke van zijne principalenop Maandag, 43 November 4865des namiddags ten 2 ureom te eindigen vóór 4 uren in liet Logement de Graaf van Vlaanderen bewoond door de Kinderen Storme té Maldegemverkoopen OTTD-RRESKENS-POLDER. 1°. Een blok goed ZAAILAND, Ns. 168,169 en 170 kadastraal, Sectie B, palende ten noorden en oosten aan Izaak van Male te Breskcns, ten zuiden den langen we™ en ten westen Mevrouw de Limon de Loose te Gent, groot 6Bund.41R.OOE. 2°. Een perceel IDEM bij Tiet voorgaande, denlan- gen weg er lusschen, N°. 226 kadastraal, Sectie B, palende ten oosten eu zuiden -aan de volgende goederenten westen Mevrouw de Limon de Loose te Gent en ten noorden aan den langen weg, groot1 S2 90 3o. 3 Stukken ZAAILAND, naast de voorgaande, N°. 225,227 en 228 kadas traal, Sectie B, houdende ten noorden aarrden lan gen weg, ten oosten en westen aan Mevrouw de Limon de Loose en ten zuiden aan de scheiding der gemeenten Breskens en Groed-e, daarover de Heer Jan Calon te Aar- denburggroot .9 50 -60 Te zamen 17 Bund.84 R.50 E. Deze goederen worden in pacht gehouden door Izaak van Male, Janszoon. jfj BQOiïïKWEEKER TE BOSKOOP, geeft bericht dat bij hem te bekomen zijn alle soorten van FRU1TBOOMEN, alsook LEIBOOMEN, OLMEN, HEESTERS en PLANTSOENEN, tot zeer civile prijzen. Hij beveelt zich in een ieders gunst en "recommandatie. Uit hoofde van HERSTELLING zal de gewone vaart met de Stoomboot STAD VL1SSINGEN No. 2, Dinsdag aanstaande worden GESTAAKT. De Dienst tusschen bovengenoemde Plaat sen zal door de Stoomboot STAD VIJS- SINGEN No. 4iedere week vervuld worden, en wel op WOENSDAG, des morgens om 8 urenvan VHSSINGENen op DON DERDAG, des morgens om 8 uren $0 min. van ROTTERDAM. Middelburg, 26 Oct. 1865. De Directie. Ter Drukkerij van J. SCHANSMAN, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 4