MARKTBERICHTEN. Internationale Vaart. Jacob van HÖOTE MEUBELSTUKKEN, ABSHAUBBIN'S Urbanus-Pillen Door den minister vail oorlog is Ier algemeenc kennis gebracht, dat over het algemeen de kragen van de korte jassen der officieren te laag worden gedragen en het weuschelijk is, om de korte jas sen der onder-officieren die gevoegelijk nog kunuen worden gedragen, doch de kosleu der wijziging naar het nieuwe model niet waard zijn nog na 1 Januari a, s. te mogen afdragen en die vergunning ook worde toegestaan aan de officieren. Met het oog op de plaatsing der sterren aan de kragen der ""officieren is goedgevondendat de hoogte van de kraag zich moet regelen naar oio taille van den officier met dien verstande even weldat het maximum der hoogte 5'/2 en hel minimum 3'/2 duim moet wezen. (lland.bl.) Bij besluit van Z. M.van 9 OctoberN°. 36 is het handgeld, uitgeloofd aan hen, die zich bij het Corps Mariniers willen engageren, aanmerkelijk verhoogd. Deze maatregelbeuevens het eindigen van het veldwerkzal ongetwijfeld lot meer dienst- nemen uitlokkenen de sergeanten met de werving belast, waarvan die voor dit district lo Oostburg is gestationeerd, veel vergemakkelijken Men schrijft uit Muiden van 20 October: Meden is door den Raad dezer gemeente let doctor alhier benoemd de heer J. A. Visscher meel. doctor te Sluis. Men leest in do Bredasche Courant: „Maakten wij in een onzer vorige nommers melding van een plan tot oprigtiug eener onderlinge verzeke- ring van vee tegen schade J door sterfte aan alle ziekten hoe ook genaamd thans is het ons aan genaam met zekerheid lo kunnen mededeelen dat bedoeld plan zijne verwezenlijking nadert en dat eerstdaags te Ooslerhoul «le Nationale Veever- zekering Maatschappij in werking zal treden, onder directie der Ilesreu M. I. I. Kroller en A. F. Samsen." Tevens kunnen wij hier mededeelen. dat land bouwers c-n veehouders iu het 4de district van Zeeland die genegen mogten zijn tot die Maai- schappij loelelreden zich zullen kunnen aan melden bij deu agent dier Maatschappijden Hoer ij. Gr. ilammacher jr. te Groede. GROEDE.21 October. Terwijl bijna iederen dag de dagbladen melding maken van hel voor de tweede maal in dit jaar bloeijen of vruchldra- gen vau boomen en planten eu zulks in ver schillende gewesten van Europa, bij verschillende klimaten, wordt ook in deze gemeente de op merkzaamheid gevestigd op eene pai lij veld-erw- ten waarvan de eigenaar hel genoegen heeft gehad dezer dagen een maaltje volwassene en malsche vruchten op zijne tafel te zien. De thans daarop slaande planten zijn gegroeid vau vruch ten welke, hij het oogsten van op die partij ge zaaide erwten., aldaar waren blijven 'liggen. in vele tuinen bloeijen appel-pere-of perzikboomen. GRAANMARKT te AARDENBURG. ■Verkoopprijs per BIudde. 'Tarwe Rogge Winter gerst Zomergerst Boekweit Haver "Paardeboonen Erwten DINGSDAG, j DINGSDAG. 17 Oct. 1865. 24 Oct. 1855. LAAGSTE HOOGSTE LAAGST! HOOGSTE 8,50 f 8,70 f 8,60 f 9,00 5,60 5.80 5.70 5.80 5,10 5,20 5,20 5,30 4.50 4,60 4.90 5.00 4,80 5,00 4,70 5,00 3.00 4.00 3.20 3,50 6,90 7.00 6.20 6.50 0,00 0,00 0,00 0,00 OOSTBURG 25 October. De aanvoer van granen was heden ruimer dan gewoonlijk en er bestond goede vraag voor puike qualiteilcn zoodal de prijzen vau alle artikelen zich volkomen slaande hielden. Jarige tarwe f 8.00 a f 9.10, nicuwo dito f 7.00 a f 8.23, rogge f 5.50 a 6.00, wintergerst f 4.00 a f 5.25, zomer dito f 4.50 a f 5.00, haver I 2.00 a f 3.50, •.paardeboonen f6.00 a f6.50, erwten f6.00 a f8.50. AXEL21 October. Tarwe 1 7,00 a 8,70, rogge f 5,60 a f5,95, win tergerst f 5,05 a f' 5,30 zomer dito f 4,10 a f 4,50, boekweit l 5,15 a f 5.35, haver f3,10 a f 3.55, witte erwten f6,05 a f 6,55groene dito f 6.35 a f7,00, graauwe dito f 7,45 a f 7,95 paardcaboo- ncn f5.95, a f' 6.!5, bniiueboonen 9,35a f 10,25 duivebonen f 6,55 a f 6,75. S C li 1! 0 E F - STOOMBOOT Maerlant. WINTERDIENST v a ja 16 October tot 1 April. Van SLUIS: Maandag,'smorg. 7'/2ure, Dingsdag, 's morg. 6 ure en 's namiddags 2 ure. Woensdag, 'smorg. 5 ure en 'snamiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zaturdag, 'smorg. 7ure. V an BII UCr GIj Maandag, 'snam. 4 ure. Dingsdag, 'smorg. 8 ure en "s namiddags 4 ure. Woensdag,'smorg. 7 ure eu 'snamiddags 4 ure. Vrijdag, 'snam. 4 ure. Zaturdag, 'snam. 4 ure. Gedurende deze dienst zal de Stoomboot ééns in de Maanden wel des Woensdags vóór of op Volle Maan, in plaats van des namiddags 4 ure, des avonds 6'/2 ure uit BRUGGE vertrekken. De h'aartjcs worden afgegeven aan liet Bureau te SLUIS, cn te BRUGGE 'bij den lieer LURQU1N aan de Dampoort. Alle Goederen en Commissiën moeten een half uur vóór het vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. CORRESPONDENTIE. Het stuk van den geachlen inzender uit G.: open bare inrichting voor bedelarijwordt stellig ge plaatstzoedra ons Hoofdartikel ten einde is. V. S. te B. Uw stuk komt niet in aan mer king: 'tis louter personaliteit] van 't begin tot het einde. A. Over de oefenschool te.zsudenwe ons tweemalen willen bedenken en 't misschien nog niet opnemen, duswachten. Red. ADYERTENTlEiV. Op Vrijdag, den 10 November, 1865, 's voormiddags ten elf urezal in de Raad kamer te Hoofdplaat worden aanbesteed '1". Het STICHTEN van een nieuw SCHOOLGEBOUW. 2°. liet MAKEN van nieuwe SCHOOL- MEUBELEN. Bestek en voorwaarden liggen, van heden af, ter Secretarie te lezen en de aanwijzing zal daags vóór de aanbesteding, ter plaatse geschieden. BESTE ZAAiLAADEA lÜ'iARWIi TE ROOPEV PROVINCIE ZEELAND.GESIS:ENÏE 8RESKENS. De Notaris CLAEYS, ter slandplaats Gent. jzal, ten verzoeke van zijne principalenop Maandaglo November 1863des namiddags ten 2 ureom te eindigen vóór 4 uren in het Logement de Graaf van Vlaanderen bewoond door de Kinderen Stoiime le Maldcgemverkoopen O UD- BRES EENS- PO LD ER. V. Een blok goed ZAAILAND, Ns. 168,169 en 170 kadastraal, Sectic B, palende ten noorden.en oosten aan ïzaakvan Male te 'Brcekensten zuiden den langen weg en ten westen Mevrouw de Limon de Loose te Gent, groot 6 Bund. 4XR.00E. :2p. Een perceel IDEM, bij het voorgaande, den lan gen weg er lusscher, N°. 226 kadastraalSectie B. palende ten oosten en zuiden aan de volgende goederenten westen Mevrouw de Limon de Lgose te Gent en ten noorden aan den langen weg, groot .1 92 90 3°. 3 Stukken ZAAILAND, naast de voorgaande, N". 225, 227 en 228 kadas traal, Sectic B, houdende ten noorden aan den lan gen veg, ten oosten en westen aan Mevrouw de Limon .de Loose en ten zuiden aan de scheiding der gemeenten Breshens en Groede, daarover de Heer Jan Cai.on te Aar denburggroot 9 50 60 Tc zamen 17 Bund. 84 R.50 E. Deze goederen worden in pacht gehouden door Izaak van Male, Janszoon. lig®®®!!!®, üsi» VERKGOPING Mk - -Niv) Vrijdag 27 October 1865, 's namiddags ten 2 ureten huize van den Heer 11. J. RAVEZ DE VOS te Sluis. Tegen November a. s. wordt in een der Sleden van de Provincie Zeeland gevraagd een ongehuwd Persoon of We duwenaar zonder Kinderen, P. G.tot op passing van een bejaard Heer. Franco brieven, met begeleidende aanbe veling, zullen alleen in aanmerking komen. Adres letter H.bij den Directeur van liet Postkantoor te SLUIS. Een ieder haaste zich om de in dit saizoen te verwachten Jicht en Rhumaliek tijdig af le weren door het gebruik der W I Het is een doelmatig, gemakkelijk aan (e wen den en vooral weinig kostbaar middeldat stel lig en zéker binnen weinig tjjds verlichlig van pijn brengt en na eenigen lijd volgehouden te zijn, volkomen geneest. t)c ondergeteekende heeft reeds eene menigte brieven en"attesten in zijn bezit van de gelukkige uitwerking van dit nog zoo kort bekend gemaakt hulpmiddel., waarmede eene proef te uemen onder ieders bereik valt, daar de prijs dezer te recht genoemde WONDERWAT- TEN voor niemand, die zijne gezondheid liefheeft, een hinderpaal zijn kan. Slechts 3D Cis. het vel met eene aanwijzing hoe er mede te handelen geleekend door den Hoofddépothouder A. BREETVELT Az.le Delft, die deze Watten voor den prijs van 3!) Cts. per pakje o. a. verkrijgbaar heeft gesteld bij A. Noest Croln. Sluis. B. de Die, Oostburg. F.Bev.v.d.Putte, Yzcndijke. A. van Overbeeke Pz. Schoondijke. J. J. Croiu, Hoofdplaat. D. van Male, Brcskcns. G. W. Houtzager, Neuzen. D. Riemens, Zaamslaq. Theod. Annaert, Hulst. En bij de bekende De póts in ons Land. bereid volgens het aloude en echte Recept,, waar.op men in het bijzonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteldheid der Maag en werken heilzaam op de Spijsverteringzij zijn uitmuntend te gen dc GalScherpte in het Bloed en Uitslag der Huid zij zijn zacht laxerend en slijmafdrijvend. Verzegelde Doozen vau 37 Cent eu grootere zijn verkrijgbaar B.Q. Zoom, J. P. Verlinden. GoesJ. A. Lecoinlre. Hulst, Th. Annaert. Middelburg J. F. Stad es, Apolh. op de Spuibrug. Neuzen, G. W. Houtzager. VüssingenS. Smit. Buschel. ZierikzeeJ. M. Gasille. ;4.) WNB Men wordt inslanlelijk verzocht, wel attent f e willen zijn, dat door ons bij niemand anders de URBANUS— PILLEN, bereid volgens het oude cn echte Recept, in Depót zijn verkrijgbaar gesteld in de hier boven opgegeven Sleden cn Plaatsen, dan bij de hierbo ven genoemde Depothouders. in elk Doosje is een bil let, voorzien met de eigenhandige, naamteekeningvan déVervaardigers, Wed. Kuun'Exjex Zoox, Apothekers, welke Haudleekening zich ook bevindt op het Zegel lak waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoe ken de gebruikers instuntelijk daar welop te lettenen raden hun aan wel toe te zien hij wien men de Doosjes Pillen haaltalleen die Doosjes, waarin een billet met onze Haudleekening is, zich aan tesc-hafien en zich le wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. Ter Drukkerij van J. SCHANSMAN, le Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 4