9 VEEZIEKTE. MARKTBERICHTEN. SPOORWEGEN. 1 15 Internationale Vaart. STOOMBOOT Maerlcint. SCHROEF- Jacob van ADV ËRTENTIEN. I MATTHEUS VEItPlAKRE EN I SARA ÏJTAHorTS. Gemeente IJzendtjke. Aanzienlijke mm TEREOOPlfi te Sluis Zeeland). "lot nog toe 7.00 weinig of niet bekend ingezouten "Zuid-Amorikaausch vleesch dat wil zeggen niet gedroogd, dat reeds sedert geruiineu tijd bij aan zienlijke partijen in Engeland wordt ingevoerd en dikwijls totaal onbruikbaar is, maar een andere soort, dat men daar in den besten toestand over zee ontvangt. liet is niet zoo droog mager of hard integendeel het bevat een goede hoeveel heid vet. Wanneer men het eerst eeuige uren in het water zet, om het zout er uit te doen trek ken dan levert het gekookteen zachtegoed verteerbare en smakelijke spijs. Het staal dan wel niet gelijk met goed versch rund vleesch, maar het is in allé geval beterdau véél van hetgeen tegenwoordig door de burger- en werkende klus sen gegeten wordtterwijl het bovendien gezond en voedzaam maar vooral uiterst goedkoop is. Het is zonder beenderen verkrijgbaar voor slechts een derde gedeelte van den legenwoordigen prijs van het ruudvleesch. Meer en meer krijgt men te Londen de zeker heid dat er ook een kwaadaardige ziekte onder het wild heerscht. De konijnen zijn er grooten- deels door aangedaande hazen verliezeu het haar, terwijl de huid met uitslag en zweren be dekt is. Het vleesch van de hazen en konijnen zoowel als van de vogelsis meestal ontstoken. Te Toydonnabij Eppingis een huisgezin ten gevolge eener doodelijke ziekte nagenoeg geheel uitgestorven, waarna ook de geneesheer, die deze personen in behandeling had genomen door de zelfde ziekte werd aangetast en daarna overleed. Men dacht eerst aan choleradoch er beslaat veel meer vermoeden, dat die personen ziek zijn geworden door de aanraking en behandeling van verschillende voorwerpendie aldaar in huis wa ren overgebracht uit eene boerenhoeve, alwaar de runderpest heerscht. De Privy Council heeft een deskundige afgevaardigd om dit geval te on derzoeken. GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per Mudde. DINGSDAG, DINGSDAG, 17 Oct. 1865. 10 Oct 1865. LAAGSTE HOOGSTE LAAGSTE HOOGSTE Tarwe 8,45 8,70 f 8,50 f 8,70 Rogge 5,60 5.80 5,60 5,75 Wintergerst 5,10 5,20 5,10 5,13 Zomcrgerst 4,50 4,60 4,20 v 4,50 Boekweit 4,80 5,00 4.20 5,00 Haver 3,00 4,00 3,00 4,00 Paardeboouen 6,75 7.00 6,30 6.50 "Erwten ÏX),00 0,00 0,00 0,00 OOSTBURGr 18 October. De aanvoer was heden weder niet groot en er bestond vrij wat vraag voor puike qualilelten en inzonderheid voor Wintergerst. De prijzen van alle artikelen zijn dus goed staande gebleven. Jarige tarwe l 8.00 a f 8.7a, nieuwe dito f 7.25 a f 8.23, rogge f 5.6) a 5 8), wintergerst f 4.90 a I 5.23. zomer dito f 4.50 a f 5.00, haver f *2.00 a f 3.25, paardeboouen f6.00 a f 6.25, erwten f6.13 a f7.73. AXEL14 October. Tarwe f 7.00 a 8,65, rogge f 5,60 a f5,90, win tergerst f4,90 a f5,15, zomer dito f 4,20 a f'4,50, boekweit f 4,83 a f 5,15 haver 3,10 a t 3,55, witte erwten 16,05 a f6,55, groene dito f 6,55 a f 7.45, graauwe dito f7,45 a f 7,95 paardenboo- nen f5,95, a f 6.15 bruiueboonen 9,80 a 110,50, duivebonen f 6,50 a f6,73. v.™ BRUGGE naar GENT langs EECLOQ. Dienst van af 15 October 1865. Die een kaartje vraagt van Brugge tot Gent, zal met een kaartje van de 3de klasse in een rij tuig van de 2deen met een 'kaartje van de 2de klasse in een rijtuig van de 1ste worden toegelaten Stations. 1. ÏIRl:GGE.(Vertr. Steenbrugge Sijsseele. Maldegem. Adegem. Balgerhoekc EECLOO. 5,10 Waarschoot. 5.20 Sleijdinge. 5,30 Evergem. 5,40 Wondelgem. 5,50 4)e Treinen 1,6, en 13 zijn voor le, 2e en 3e klasse. 4 cn 9 „1e en 2e 8 en 11 koopwaren. 4. 6. 8. 9. 11. 13. 7,40 12,40 4,30 5,10 7,40 7,45 12.45 4,45 7.50 7,55 12,55 5, 8,05 8.10 1,20 5,15 8.20 8,15 1,25 5,25 8.25' 8,20 1,30 5,30 8,30 8,30 1,35 5,35 5,50 6,40 8,40 8,35 1,40 6,50 8,45 1,50 6,05 7,- 8,50 2- 7,10 Yrijd 2,10 7.15 9,10 2,25 6,22 7,20 Stations. 2. 3. 5. 7. ilO. 12. 14. GENT. Vertr.) 6,20 6,30 9,15 12,50,5,40 7,30 8,20 Wondelgem. 12,55 7,40 8,30 Evergem. 6,35 1!o,50 7,45 8,40 Sleijdinge. 6,45 9,33 1,10 6,- 7,55 8,50 Waarschoot. 6,50 9,42 1,20,6,10 8,- 9,05 EECLOO. 5,40 6,55 9,50 1,35 6,15 8,05 9,10 Ralgerhoeke. 5,50 7,- 9,55 1,40.6,20 Adegem. 6,— 1,45 6,25 Maldegem. 6,15 730 10,10 1,55.6,30 Sijsseele. 6,25 10,20 2,10 6,45 Steenbrugge. 6,35 7,40 2,20 6,55 BRUG GE.(Aan/c) 6,50 10,40 2,35,7,10 Treinen 3,7 cn 12 zijn voor le2e en 3e kl. 5 en 10 le eu 2e 2 eu 14 koopwaren. WINTERDIENST., wan 16 October tot 1 April. Van SLUIS: Maandag,'smorg. v'/oure. Dingsdag, 's morg. 6 ure en 's namiddags 2 ure. Woensdag. 'smorg.51/i ure eu 'snamiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zaturdag, 1-smorg. 7ure. Van BRUGGE Maandag, ^uam. 4 ure. Dingsdag, 'smorg. 8 ure en 's namiddags>4 ure. Woensdag,"smorg. 7 ure eu 'snamiddags 4 ure. Vrijdag, 'snam. 4 ure. Zaturdag, "snarn. 4 ure. Gedurende deze dienst zal de Stoomboot céns in de Maand, en wel des Woensdags vóór of op Volle Maanin plaats van des namiddags 4 ure, des avonds 6'/> ure uit BRUGGE vertrekken. De Kaartjes worden afgegeven aan het Bureau te SLUIS, en te BRUGGE bij den Heer LUHQUIN aan de Dampoort. Alle Goederen en Commissiën moeten een half uur vóór het vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. iw 50JARIGE ECHTVEREENIGING va-N Biervliet, 18 October, 1865. Getrouwd H. M. HENNEQUIN Genees-, Heel- en Verloskundige., EN M. J. PIETERSE. Middelburg den 18 October, 1865. Heden overleed,, In den ouderdom ven 59 jaren, mijne geliefde Vrouw, HELENA CORNELIA W1JNANDS. Colunsplaat15 OctoheT, 1865. A. VERBIAGE, Rijks Ambtenaar. DeNotaris C. SCHOUT VELTHUIJS is voor- inemensop Dingsdag 51 October 1865,' svoor- middags 10 ure, te Sluis, in de Herberg de Meermin", bewoond door Talboom in de Kappollestraatpubliek le verkoopen 1. Twee Bunders 13 Roeden 10 El BOUW LAND en DIJK, in den Vrijenpolder, ge naamd het Eiland kadastrale Sectie I, N°. 651, 652, 194 en 195. 2. Vier Bunders 23 Roeden 50 Ellen BOUW LAND en DIJKin den Oudemans- polder genoemd het EilandSectie I N°. 234 670 en 671, Alles in pacht bij F. D. CoRTvniEND tot 1 October 1869, of vroeger overlijden, zon der Weduwe na te laten. Breeder omschre ven bij Plakbilletten. Nader onderricht is te bekomen bij genoemden Notaris. 0 0 0 R UITSCHEIDING. Op Dingsdag, den 24, Woensdag, den 25, Donderdag, den 26 October 1865 en des noods volgende dagen telkens des voor- middags ten 10 ure precies, zal de Heer H. J. RAVEZDE VOSvóór het door hem bewoonde Hólel la Vitte de Brugesop de Kade te SLUISten overstaan van den Deur waarder DE ROO aldaarin het openbaar veilen en verkoopen Een belangrijken, zindelijken INBOEDEL, bestaande in: 2Eiken KabinettenChiffonióre Bureau, Commodes, Canapé, Rustbank, Ronde- Uittrek- Penant-Lade- en andere Tafels, Stoelen met Biezen- en Zwarte Zaten 14 LedekanteD met Behangsels, Matrassen, Pluimen Bedden met toebehooren, Wollen en Katoenen Dekens, fraaije Spiegels met ver gulde LijstenSchilderijenstaande Klok met 8-daagsch WerkKisten Koffersveel Oud Porselein en Geleijerdwerk, Koper-, Tin-, JJzer-, Blik- en Aardewerk, MessenVorken Bloemvazen14 QuinquetsKarpettenVloer- klceden en Matteneene Eiken Pers en Lin nenkast, eene groote partij fijn Bed- en Tafel linnen, Glazen, Karaffen, een Franklin, Kachels, IJzeren Koolbak, een groote Keu kenkachel Schalen met Balans en Gewichten Keuken- en Herberggerieflijkhedenbenevens eene Boekenkast met diverse Boekwerken waaronder de Cronyk van Zeeland, door Smallegange"en eene Microskoop. Voorts eene aanzienlijke hoeveelheid fijne WijnenalsBordeaux, Sint Julien en andere, Toursche-, Bourgogne-, Champagne-, Rijn en Madera-Wijn, waaTondervan 20 tot 30 jaar oud, mitsgaders eenige Likeuren van 1ste kwaliteit. Wijders eene partij Brandhout, Ramen, Planken, Kozijnen, een Varken, eene hoe veelheid Aardappelen circa 1000 ledige Fles- scben, eene Chaisen meer andere Goederen, te veel om te vermelden. De Wijnen zullen verkocht worden den 25sten, de Reddenhet Reddegoed en Linnen den 26stcn Octobertelkens te beginnen des namiddags om 2 uren. Alles betaalbaar ten kantore van bovenge- noemden Deurwaarder, binnen 3 maanden, behalve de Koopen toten met ƒ3-,,, welke kontant zullen moeten worden betaald. Vrijdagden 20s,en, en Maandag, den 25sle" Octobertelkens van 10 ure 's morgens tot 5 ure 's avonds voor een ieder te zien. Die gading hebben, komen ten dage, ure en plaatse, aanhooren de Conditiën en voorzien zich van goede Borgen. ZEGGE HET VOORT. rjs B00MKWEEKER TE BOSKOOP, geeft bericht, dat bij hem te bekomen zijn alle soorten van FRUITBOOMEN, alsook LEIBOOMENOLMEN, HEESTERS en PLANTSOENENtot zeer civile prijzen. Hij beveelt zich in een ieders gunst en recommandatie. Ter Drukkerij van J. SCHANSMAN, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 4