VI EKT. MARKTBERICHTEN. Intenialionale Vaart. SCHROEF' Jacob van STOOMBOOT Maerlani. rechtbank le Middelburg terecht Willem Corne lius Meijer, oud 48 jaren geboren te Nijeveen, laatst verblijf houdende te Zuidzaude thans ge detineerd. Dezen beklaagde, lot het vorige jaar predikant bij de hervormde gemeente te Retranchémenl Werd ten laste gelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan lahdlooperij. Den 8 September werd hij volgens het opgemaakt proces-verbaal door dén veldwachter van Zuidzaude op de markt al daar aangetroffen zittende bij zijn lo midden dei- straat staande huisraad hij verklaarde alstoen geen woning te hebben of le kunnen vinden eu met vrouw en kinderen te moeten leven van lief degaven terwijl hij zoowel nacht als dag onder den blootcn hemel vertoeven moest. Bij het onderzoek werd door een der rechters gereleveerddat de bewering des beklaagden alsof bij door het verrichten van schrijfwerk ge tracht zou kebbeu in zijn onderhoud ie voorzien en dat hij van den heer Slotemakcr, predikant te Middelburg dientengevolge geldelijke onder steuning zou genoten hebben bezijden de waar heid was daar die geldelijke ondersteuning niet aan den beklaagde maar'op bepaalden last aan diens vrouw werd verstrekt en de beklaagde ook niets heeft gedaan om den kost to verdiénen. De substituut-officier van justitie deelde in de adstructie van ziju requisitoir mede dal de be klaagde na wegens wangedrag ontzet te zijn als predikant Le Rètranchemeut, door zijn zwager, die predikant is le Zuidzaude, werd opgenomen. Toen deze hem echter, wegens vele onaange naamheden, uit zijne woning verwijderd had, schoot den beklaagde niets anders dan de open- hare straat ovei- zoodat hij dan ook zonder be roep of middelen van bestaan geruimen tijd nacht en dag op de markt Le Zuidzaude heeftdoorge bracht. Op dit feit achtte spreker alleszins toe passelijk de artt. 269. 270 en 271 van het wetboek van strafrecht, waarbij gevangenisstraf wordt be dreigd wegens landlooperij. Hij kwam echter niet alleen de toepassing vragen dezer artikelen, maar bovendien die van art. 19 der wet van 29 Juni 1854, Staatsbl. N°. 102, waarbij den rechter de bevoegdheid wordt gegeventot opzending van den veroordeelde naar een bedèlaarsgesticht na het einde van zijn straftijd. Hij achtte die opzending uoodig daar anders de beklaagde na zijn gevangenisstraf ondergaan le_ hebben op nieuw zou gaan rondzwerven. Hij meende alle verdere hem bekende bijzonderhèdeudie voor den beklaagde niet vleiend zijn niet te moeten mededeeleu en requireerde, op grond van ge noemde wetsartikelen, diens schuldigverklaring aan landlooperij en veroordeeling tot gevangenis straf van drie maanden en in de kosten alsmede bevel van opzending naar een bedelaarsgesiicht na het einde der gevangenisstraf. Bij dit requisitoir werd gepersisteerd nadat de beklaagde had opgegeven dat hij is gedomicilieerd le en ingeschreven in de registers van den bur gerlijken stand der gemeente Zuidzaude. Volgens den 'ambtenaar van het openbaar ministerie heeft namelijk de bewering nimmer bij eeulg reehts- coliegie ingang gevonden dat iemand die is in geschreven in de registers van den burgerlijken stand, niet schuldig zou kunnen veiklaard wor den aan landlooperij. De rechtbank heeft den beklaagde dan ook schuldig verklaard aan hel hem ten laste gelegde feit cu veroordeeld tot zes maanden gevangenis straf en in de kosteu met bevel dat hij na het einde van zjjn straftijd zal worden overgebracht naar een bedelaarsgesticht. Uit Oariingën wordt geschreven dat onder de aandacht van het publiek wel mag gebracht wor den dat het in dit jaargetijde gevaarlijk kan zijn zich te vergasten aan mosselen. Daar ter slede althans zijn onderscheidene personen ongesteld geworden na het gebruik van mosselen en zelfs sommigen ua het gebruik vau slechts enkele in die male dat ze doodsbenauwd waren en het bed moesten houden. Het hoofdbestuur der Maatschappij lot bevorde ring van landbouw en veeteelt iu Zeeland heeft eergisteren een adres aan Z. M. den Koning ver zonden. Daarin wordt bezorgdheid aan den dag gelegd omtrent de vreeseiijke verwoesting waar door de Nederlandsche veestapel getroffen wordt en de tusschenkomst ingeroepen van Z. _\I. als hoofd van den staat en beschermheer der ge noemde maatschappij, opdat nog meer ingrijpeude en afdoende maatregelen mogen geuomeu worden ter bestrijding en stuiting der runderpest. In de overtuiging dat hetgeen lot dusverre door de re geeringWerd gedaan, eu ook gewaardeerdWordt, alleen de uitbreiding dier ziekte niet kan tegen gaan, verzoekt hel hoofdbestuur mitsdien in ziju adres dat het Z. M. bèhage te bevelendat lèu spoedigste alle in-uil- eu doorvoer van vee buiten- en binnenlands worde verboden dat alle veemarkten worden geschorst; dat langs de open bare wegen geen vervoer hoegenaamd van rund vee plaats viade zonder voorzien le zijn van een gezondheids-certificaatdat waar de ziekte zich vertoont met duidelijke letters het woord run derpest11 le lezen sla; dat alle besmeten verdacht vee onmiddellijk worde onteigendafgemaakt en hegraven dat daar waar reeds te veel stallen mochten zijn aangetast ó'iï de gehèele afmaking ■ondoenlijk schijnt, slrenge afzondering in daartoe ingerichte plaatsen worde bevolen en gehandhaafd dat eindelijk schadevergoeding alleen en bij uit sluiting, maar daar ook tégen de volle getaxeerde waarde worde toegekend aan hen die buiten eigen schuld en in weerwil dar alle mogelijke voor zorgen door de ziekte ziju overvallen: door deze laats!e bepaling toe le passen zal vólgens bet hoofdbesLuurde algemeeue eu in dezen zoo on misbare samenwerking der veehouders allermeest bevorderd wordeu. Van dit adres is een afdruk toegezonden aan aj de leden van de beide kamers der Staten-gene- raalalsmede aan de verschillende maatschap pijen van landbouw, welke laatste bij den bege leidenden brief worden uügeuoodigd' om indien de in het adres uitgedrukte gevoelens gedeeld worden van hunne adhaesie te willen doen blij ken hetzij door een adres van ondersteuning hetzij door een adres in gelijken zin aan den Koning aan le bieden. Voorts heeft het hoofdbestuur aan al de land- houwers in Zeeland ten einde hen op de hoogte te houden van hetgeen lot wering der rundvee- pest kan gedaan wordeu doen toekomen een uittrek se! uit het rapport van de subcommissie van veeartsen aan den minister vaii binnenlandschè zaken (Sladts-Coarani van 28 September jl.)ecu afdruk der publicatie ter voorkoming eu afwen ding der runderpest, van 26 December 1799; een afdruk van art. 5 der wet van 9 Juli 1842, 'en eindelijk een afdruk der verplichtingen die op den veehouder rusten volgens het art. 459, 461 van het wetboek van strafrecht. Wij vestigen de aandacht van belanghebbenden op een dezer dageu bij den heer. G. B. van Goor le Gouda uitgegeven werkje getiteld de Run derpest, beschreven naar haren aard, oorsprong en verspreiding, benevens hare geneeswijze.' Bij eenverzameld uit de beste schrijvers enz. door J. A. Alars rijksvcearls der 1ste klassele Ts üage. Prijs 25 cents. De beknopte eu duidelijke be handeling van het onderwerp, benevens dé prae- lischc wenken tot voorkoming van insleping of verdere verspreiding der ziekte alsmede de aan wijzing hoe liet zieke vee le verplegen, zijn even zoovele aanbevelingen voor dit werkje, dat gewis voor velen vaii groot nut kau ziju. Uit het rapport van den heer, F. C. Oekmeijer aan den Minister van Binnenlandschè Zaken van 21-30 September jl. blijkt, dat in de voorafgaande 14 dagen de toestand van zaken aangaande de runderpest in de gemeente Schiedam aanmerkelijk is verbeterd. Bij vier veehouders had zich de ziekte nog niet voorgedaan en bij een veehou derdie zich van een groot aantal runderen heeft ontdaan, ziju vau de 13 diereu 7 herstellende. Van Texel wordtbetreffende de pokziekte onder het sohaapvec, bericht, dat het getal ge storvenen lot den 2 dezer bedraagt 19. stuks terwijl nog 50 stuks, aan die ziekte onder ver schillende kudden lijdende zijn. De ziekte breidt zich zeer langzaam uit en is nog niet van een crnsligen aard. BRUGGE6 October. In de provincie West- Vlaauderen zijn ook eeuige gevallen van runder pest waargenomen. M. D. to Hulste, had den 5 September 4 prachtige koeijen gekocht op de markt van Welteren nauwelijks had hij die te zijnen of eene dier koeijen leverde de ken- lèekens der ziekte op. Dit was den 11 Septem ber daags nadien was eene tweede koe getrof fen.De heer Hoornaert, veearts le Korlrijk, ter plaatse geroepen, vond hiér de runderpest, en deed onmiddellijk de zieke dieren afmaken. De heer Hoo'rnaert werd nogmaals té Hulste oulboden 2 andere koeijen werden er geslacht. De gouverneur, verwittigd van deze feiten zond er den heer Laridon, een andereu veearts, heen, en deze, in overeenstemming met den heer Iloorn- iiaert, erkende dat do stal vau 1). een punt van besmetting was. Den 22 werden er al de koeijen die er nog waren, leu gelalle van 13, op bevel der hoogere overheid afgemaakt. De veeziekte hier te lande openbaart zich lot dus verre nog op enkele punten; de schapen zijn er nog niet door aangetast. Men zegt dat de h'êer Candy, gewezen leeraar bij onze veeartse nijschool, en de apotheker Seulin naar Schiedam (iiollaud) zijn gegaan om óp groote schaal proe ven te nemen met een geheim middel dat zij le gen de runderpest zouden hebben uitgevonden. Men voegt er bij dat aan de Belgische regeering het aanbod is gedaan dit geheim te koopén, doch dat zij geweigerd heeft. Ook aan uilsporigheden ontbreekt het niet Wilt gij vau de cholera en de runderpest ver lost ziju schrijft men aan een blad van Brussel zuivert de lucht op eene regelmatige wijze. Ten dien einde zou geheel Europa zich moeten ver- slaau om op een vastgésloidcu dag en uur in al de gemeenten 10 lol 20 kilogrammen sulfer te branden cu bij gebrek daaraan dat sneu eene voldoende hoeveelheid chloorkalk gebruikteeu vervolgens alle soorten van brandstoffen en de lucht zal gezuiverd zijn. De uitgave zal niét groot zijn en de dienst onbetaalbaar. Dat is wel de moeite waard om een Europeesch con gres bijeen te roepen. OOST ACKER 4 October. Alle sporen dei; be smettelijke veekwaal zijn alhierle St.-Amand eu omringende gemeenten Verdwenenen hot weiden van het hoornvee is er wederom toege laten. Men schrijft aan den Eecl'oonaar uit Selzate f 4 October Het bestuur dezer gemeente heelt cenen lof lijken maatregel genomen tegen, hel iurukkeu vau den veelyphus een maatregel die wel navolging verdieutvoornamelijk in die gemeenten welke als Selzate, op de grens zijn. gelegen.. Door den heer Pauis, rijksyéear.ls te Assenedc heeft hot gemeentebestuur vaii Selzaate al het hoornvee 't welk op dit grondgebied staat ge stald, doen onderzoeken. Uit dit onderzoek is ge bleken, dat al 't vee iu goeden slaat van gezond heid verkeert. Nu *heeft er T bestuur verordend, dat geen vreemd vee. van waar het ook koint, op Selzate mag gebracht wordenzender dat zijne goede gezondheid door een getuigschrift vau ecnen rijksvcearls zij bewezen. Zièdgar een.maatregel die uiterst wel geschikt is om deze gemeente tegen de lieerseliénde run derpest te behoeden en die hier algemeen wordt goedgekeurd. Men schrijft aan den EecLoonaar uit Lembeke 5 October: Terwijl veel wordt gesproken over den veely phus. heeft zich hier een gevai vau besmettelijke longziekte ouder het vee opgedaan 't is name lijk op de hoeve van den landbouwer Bernard de Sutler, wijk Heide. Terplaats geroepeo, heeftde 'neer Des. Lafore, rijks- veearts te Eecloo,verklaard dat twee koeijen, eene van vijf eu eene van drie jaar door de longziekte waren aangedaan en dc tien anderen ervan ver dacht. Pe twee besmette dieren zijn dadelijk afgemaakt en gedolven geworden. De anderen staan afge zonderd. Alle voorzorgen zijn genomen om den voortgang der kwaal tegen te houden. GRAANMARKT TE A AM) EX BURG. V erk o p pr ij s per ludde. DINGSDAG, DINGSDAG. 3 Oct. 1865. 10 Oct. 1865. LAAGSTE HOOGSTE LAAGST E HOOGSTE Tarwe 8,30 f 8,50 f 8,50 f 8,70 Rogge 5,10 5,25 5,60 5,75 Win tergerst 4,70 5,00 5,10 5,15 Zomergerst 4.10 4,40 4,20 4.50 Boekweit 4,90 5,00 4.20 5,00 Haver 3,00 3,20 3,00 4,00 Panrdeboonen 7,00 7.00 6,30 6,50 Erwten 7,90 8,20 0,00 0,00 OOSTBURG11 October. Bij kleinen aanvoer bestond beden redelijke vraag voor TarweRogge en Gerstlot omtrent vorige prijzen. Van overige Graansoorten was zeer weinig ter veil, en werden die meest veel te-hoog gehouden. Jarige tarwe 1 8.00 a f 9.00, nieuwe dito f 7.50 af 8.00, rogge f 5.50 ii 5.70, win tergerst f4.70 a 1 5.20. zomer dito f 4.50 a f 4,73, haver f2.00 a f 8.25, paardeboocen f6.00 a f6.25, erwten f6.00 a f8.50. AXEL 7 October. Tarwe f 6,75 a 8,60, rogge f 5,30 a f 5,70, tergerst 1'4,65 a f 4,90zomer dito f 4,00 a boekweit 1' 4,65 a f4.90, haver f3,10 a witte erwten f6,15 a 16,53, groene dito f f 7,00graauwe dito f7,45 a f 7,95 paarde nca f5,90, a f 6.15, bruiuebooneu 9,80 a f duivebonen f 6,55 a f 6,75. wm- f 4,40. f 3.55, <>.30 a nboo- 10,50. WINTEBDIENST 16 October tot 1 April. Van SLUIS: Maandag,'smorg. 7,/2ure.i Dingsdag, 's morg. 6 ure eii 'snamiddags 2 ure, Woensdag, 'smórg. 5% ure en 'suamiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zaliirdag, "sinorg. 7ure. Van BRUGGE: Maandag, 'snarn. 4 ure. Dingsdag, 'smorg. 8 ure eu 's namiddags 4 ure. Woensdag.'smorg. 7 ure eu 'suamiddags 4 ure. Vrijdag, 'snam. 4 ure. Zaturdag, 'snam. 4 ure. De Kaartjes war den afgegeven aan hel Bureau tc SLUIS, cn i'c BRUGGE lij den Heer LURQL'IN aan de Dampoort Alle Goederen, en Commission moeten een li.ali' uur vóór liet vertrek der Boot aan liet Kantoor bezorgd of opgegeven worden.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 3