BINNENLAND. MARKTBERICHTEN. INGEZONDEN STUKKEN. uitvloeiing wordt, en in den gevorderden staat der besmetting wordt de uitvloeiing etterig. De muil is warmrood en biedthier en daarrood achtige punten aan voornamelijk aan hot achter gedeelte der lippen en op het verhemelte. De adem is stinkend. De ademing is rasscher, en over het algemeen vergezeld door een gezucht in het gevorderd tijdstip der ziekte. De pols is vlug en zwak °m kan moeilijk gevoeld worden uit— gezonderilNaan het hart, zells ia li3t begin der it waal. Dc ingewanden zijn meestendeels verlamd ïnaar een afgangdaarna een bloedloopvolgen zeer dikwijls de uitwerpsels zijn slijmachtig vochtig en van een gelen lint, somtijds met bloed gekleurd. Bij de melkkoeieu is dc afscheiding der melk spoedig ontsteld en cenc aanmerkelijke vermindering van opbrengst is cenc der eerste aanduidingen van de aanranding der ziekte. Naar mate deze naar een noodlottig einde spoedt, wordt de verzwakking der levenskrachten meer op merkelijk, dc ademing flauwer, vluchtiger en kiagender, do onderlijfs-uitwcrpsels stinkender eu sl ij machtigerea de oppervlakte des lichaams kouder. Het dier bezwijkt somwijlen na 12 uren lijdens maar meermalen duurt de ziekte lot den vijfden of zesdensomtijds wel tot den achtsten of ne genden dag voort. Uit een zendbrief over dc veeziekte uitgevaardigd door dcu minister van Binnenlandscho Zaken in Holland nemen wij het volgende over „Voor de geneeskundige behandeling van zieke dieren wordt aangeradeu toediening van zee- zoutzuur, twee, drie a vier drachmen (theelepels) daags, naar dc grootte van het dier en naar zijn lichaamsgestelvermengd met een paar Ned. onsen siroop en drie ilesschen dik lijnzaad water. Zulk ccne gift van twee drachmen daags kan dan lang volgehouden worden. Betert het dier en is bet, zoo als gewoonlijk, verzwakt, dan kunnen af kooksels van kina of wilgenbast met zwavclelher of andere opwekkende en versterkende middelen gegeven worden. Beier clan dit alles is do zorg om niet besmet te worden, zijne veeknechts, meiden en huisgc- nootcn op 50 "Ned. ellen verwijderd le houden van besmet en verdacht veeen bovenal geeuc koop lieden slachtersvilders en dergclijkcudie met ziek vee omgaan, in stallen of weiden toe te laten, maar dezen steeds op ecnen afstand le houden. Daarbij moet men alles nalaten wat het inbrengeu of indragen der smetstof kan veroorzakenen zich wachten voor het aanraken of bevoelen van onbekend veevooral ook na eenig ziektegeval niet te spoedig vee aan te koopen cn niet dan na duchtige reiniging en bcrooking der stallen. „Voorts houde men de stallen en bet vee len uiterste zuiver cn rein zorge voor zuiver water en luchtige stallenverwijdere de mestvaalten en bergplaatsen van hooi cn slroo ver van de stallen vooral als men hel ongeluk heeft ziek vee te hebben.*1 Eecl. Men leest in de Ncd. Staats Courant van 1 Sep tember. Het Engelsch gouvernement heeft van zijnen consul generaal te Warschau bericht ontvangen dat in Polen veel rundvee van de veepest is ge nezen door het drinken van water, sterk be zwangerd met ijzerdeelencn heeft dit bericht lorstond ter kennis van het Engelsch publiek ge bracht. In het belang der handeldoende ingezetenen van Middelburgraden wij dezen aan hunne Belgische correspondenten te verzoeken op de adressen hunner brieven MIDDELBURG IN ZEELAND "1 te stellen alzoo de ondervinding heeft geleerd dat de brieven anders vertraging ondervinden, daar ze sedert de versnelde postdienst Eocloo— JJzendijke en Maldeghem-Aardenburgwel eens naar Middelburg in Vlaanderenen van daar terug naar Maldcghem worden gezonden. SLUIS1 September. Bij opening der stembus op heden is gebleken, dat ingeleverd zijn 72 stem briefjes waarbjj geene van onwaardezoodat dc volstrekte meerderheid was 37. Stemmen zijn uit gebracht op de navolgende Hoeren K. F. Koksma 33, J. Lansen Croïn 15, Jhr. Pompe van Moerderv.onrt 9 J. B. Bujjsse 6. C. Schout Velthuijs 4, P. A. Pielersen3, A. dc Prie ster en P. J. Beyaerd 1. Derhalve moet er eene herstemming plaats heb ben tusschen de Hecren Koksma en Lansen Croin. Wanneer men bedenktdat 24 stemmen op an deren zijn uitgebracht; wanneer men daarbij in aanmerking neemtdat een tiental kiezers niet zijn opgekommi, zoodat er, bij cone trouwe op komst, 34 sten^nen over beide kandidaten verdeeld zullen worden; dan is het duidelijk, dat omtrent den uitslag der stemming niets met zekerheid valt te bepalen. Wij hopen dat vooral ditmaal allo kiezers zullen opkomen; dat zij zelfstandig en vrij hunne stemmen zullen uitbrengen; en dat, dele cioene keuzo strekko lot welzijn der gemeente! SLUIS5 September. Heden had alhier de installatie plaats van de herbenoemde Raadsleden de Ileercn J. M. Heunequin en Jac. Le Roij terwijl de eerstgenoemde daarop werd herkozen lot Weihouder. SLUES den 6 September Het Provinciaal Blad N°. 79 beveelt op last van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken eene nauwkeurige keu ring van het ter verkoop bestemd yleesch. Een aantal Veehouders in Schouwen cn Duiveland heeft zich lol HH. Gedeputeerde Stalen gewend opdat alles worde in 't werk gesteld wat wet en wetenschap in zaken dc Veeziekte aan de hand geven en cischen. Dc Stalen-overwegende dat reeds, in dertien gemeenten van Zuid-Holland en te Aalst in Bclgic zich de ziekte heeft vertoond vestigen bij Provinciaal Blad N°. 80 de aandacht op de wetsbepalingen te dezer zaak. (Dit is reeds den 2 September bij Publicatie te Aardenburg cn Eede geschied.) Men zietons hoofdartikel steunt op rede daarin worden we bevestigd door de Advertentie van den Heer Burgemeester Le Aardenburg, dat de najaars-veemarkt aldaar niet zal gehouden wor den, waarlijk. Waar het Bestuur cn Begeering voorgaan, mogen de ingezetenen wel trouw volgen De Gazelle van Gent Sept.) deelt mede vol gens een verslag van den Heer PH. van Haekeu, Veearts van het gouvernement te Oosl-Akkcr- Sinl-Amand, heeft dc Runderpest zich verklaard in de gemeente Evergein (binnen de 50 mijlen van ons District) wijk Vier Linden, bij den land bouwer Pieler de Nevc. Becds zijn veertien beesten, do geheelc stal op bevel van liet Gemeentebe stuur afgemaakt. De strengste gezondheidsmaat regelen zijn aangenomen om de verspreiding dier verschrikkelijke plaag te beletten zij is meege deeld door twee beesten die gemelde landbouwer den 18 Aug. II. op de veemarkt le Gcnd had go- kocht, en die reeds do kiemen der ziekte hadden. De oudste inwoner van Botterdam wellicht ook van ons land do bekende Jacob Former is Vrijdag 11. overleden.' In 1757 geboren had hij alzoo den ouderdom van 108 jaren bereikt. In een dorp nabij Meeucn (Belgie) gat' de heer X. zich sedert den dood zijner vrouw aan den drank over. Laatstop ecnen avond kwam hij nogmaals dronken lo huis, eu toen hij *sanderen daags tegen den middag nog niet was opgestaan ging men hem wekken maar of men hem riep of schuddehij bleef beweegloos eu al de mid delen der geneeskunst konden hem niet tot het leven terug brengen. Men liet het lijk evenwel eenigc dagen langer dan gewoonlijk liggen; alsdan werd het gekist en naar het graf gedragen. Toen de kist in den put werd ncdergclalenmeende men een Hauw ge rucht le hooren. Men luisterde inderdaad het kwam uil de kistAl dc aanwezigen vluchtten verschrikt wegalleen de dorpsgenccshecr be greep alles door eeuige personen gcbolpc-n sloeg hij het deksel van de kist stuk en M. X.die uil zijnen doodslaap was ontwaaktkwam er uit Zijne ISjarigc dochter sedert haar 10de jaar stomwas zoo getroffen door die gebeurtenis dat zij op eens de spraak terugkreeg. Hel eerste woord dat zij uitsprak was vader AARDENBURG, 5 September. Bij schrijven van den Heer Commissaris des Konings in Zeeland aan de HH. Burgemeesters, belast met de verlee ning der vergunning lot invoer van vee, is het oud materieel daarvoor ingetrokken en door nieuw vervangendaarin koineu de volgende vijf bepa lingen voor 1° dat het gemelde vervoervolgens voorschre ven Reglementmet voorkennis en onder toezicht en geleide der Politie geschiede; zullende de met het geleide belaste beambte zooveel mogelijk moeten zorgen dat het vee langs den weg niet graze en met geen ander vee in aanraking kome 2° dat de koppen van de tc vervoeren runderen mei zakken of manden worden voorzienzooda nig dat hun daardoor het grazen worde belet; 3° dat hel vervoer op zoodanig tijdstip worde aangevangen dat het vee vóór zonsondergang zijne bestemmingsplaats kunne hebben bereikt; 4° daf de runderenop dc plaats hunner be stemming gekomen, geheel afgezonderd van ander rundvee zullen moeien worden geweid of gestald en gevoedcn 5° dat de belanghebbende gehouden za! zijn van den jufeten tijdwaarop 'de afslachting zal geschieden, aan het bestuur van zijne woonplaats kennis te geven. Het verder vervoer van dc gezegde plaats naar elders, zal niet dan op nadere machtiging van den ondergeteekenden Burgemeester mogen plaats hebben. Den Policie-Ambtenaar die het vee geleidtis tevens de verplichting opgelegd om de vergunning lot vervoer zelf in handen van den Burgemeester der bestemmingsplaats af tc geven. Dit is een goede slap op den weg vooruit nu nog het verbod van invoer cn wc zijn geheel op den rechten weg do besmetting kaü nog da gelijks worden voortgeplant, daar nog dagelijks Belgisch vee over de grenzen heen en weer trekt om op Nederlandsch grondgebied le weiden. Zouden de Burgemeesters der grens-gemeenleu niet bevoegd zijn zulks te verbieden of legen de eigenaren van hetzelve proces-verbaal op te ma ken? Anders toch worden de beste pogingen des Ministers, der Staten en Commissaris des Konings verlamd. IJZENDIJKE, 5 September. In deze gemeente is herkozentot wethouderde Heer I. C. O. Benleijule WaterlandkerkjeHeer L. F. Dossche eu le Hoofdplaatde I*er J. B. Tim merman. lieden is door de politie naar Middelburg over gebracht de vrouwwelke beticht is moeder te zijn van hel lijkje, gevonden in eene sloot in den Oranjepolder, en waarvan in het vorig nommer melding is gemaakt. y AXEL, 5 September. In de op heden gehou den openbare Raadsvergadering is benoemd tot Wethouder en Ambtenaar van deu Burgerlijkeu Standde Heer M. J. van Yessern, Weersgesteldheid, waargenomen te Groedet in de maand Augustus 4865. N.t.VY. Z.t.W. Z.t.O. N.t.O. B» a -3 N. N.W. W. Z.W. z. z.o. O. N.O. c. W.t.N. W.t.Z. o.t.z. O.t.N. O M 04 rt» a - 8 1 13 3 2 - 4 31 Regenjg Lucht onbewolkt's middags6 Onwederg Hoogste thermometersland, den 1 Iden's namid dags 2,/i ure80° Fahr. -h 21,3° Réaumur. GRAANMARKT te AAItDENBURG. Verkoopprijs per Mudde. Tarwe Rogge Wintergerst Zomergerst Boekweit Haver Paardeboone Koolzaad DING SD AG I DINGSDAG, 5 Sept. 1865. 29 Aug. 1865. LAAGSTE HOOGSTE LAAGSTE HOOGSTE f 8,40 f 9,00 f 8,00 f 8,30 5,50 5.70 5,50 5,60 5,30 5,50 5,15 5,20 4,90 5,00 4,70 4.90 5,10 5,25 0,00 0,00 4,20 4,20 4,15 4,20 6,30 6,70 6.50 6.70 00,00 00,00 13,00 13,50 OOSTBURG-0 September. Bij kleinen aanvoer bestoDd heden redeljjke vraag voor Jar. Tarwedoch werd die meest boven de waarde gehouden. Nieuwe Gerst werd tol iets heler prijzen vlug verkocht. In overige artikelen was het' stil. Jarige tarwe f 8.00 a f 8.75. nieuwe dito f 8.00 a f 8.75, rogge f 5.50 a 5.60, wintergerst f 4.23 a 1 4.75. zomer dito f 4.00 k f 4.60, haver f 2.00 a f 3.75, paardeboonen f6.00 a f6.25, erwten fO.OO k f0.00. AXEL, 2 September. Tarwe f8.10 a 8,65, rogge f5,40 h fo,80, win tergerst f4,40 a f4,65, zomer dito f 0,00 af0,00, boekweit f 5,35 a f 5,70haver f 3,25 a f 4*,00* witte erwten f6,05 a f6,5o, groene dito f 6,05 k. f 6,70, graauwe dito f 0,00 a f'0,00, paardenboo- ucn f5,90 a f 6,35, bruinebooaen 0,00 a f 0,00, duiveboouen f 0,00 a f 0,00. Zeer onlangs zijn weder een aantal personen uit dit district naar Antwerpen vertrokken lea einde in die haven zich in le schepenmet be stemming naar Noord-Amerika. De Agentmet wieu zij le dier zake hebben gehandeld cn die hun reisgelegenheid naar Antwerpen hecKt verschaft is zekere Abraham de Groote, le^lieuwvliet dezelfdedoor wiens tusschenkoms* Fremouw van Oostburg en zijn gezin van Antwerpeu de reis naar Noord-Amerika ondernamen met het schipdat voor weinig tijds in den Allautischea Oceaan een prooi dor vlammen werd tengevolge waarvan het grootste gedeelte der passagier» eu daaronder ook de voornoemde Fbehoüw en tie zijnen het leven verloren.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 3