JNNENLAND. MARKTBERICHTEN. NGEZON! .KEN. yjiclit en twee goed gcpautsorde (rogation tor verdediging van hot beruchte noordkastcel. Het schijnt dat de heer Rogier die altijd eea zwak voor'de marine heelt gehad, aan dit on wettelijk werk zooveel als 't mogelijk was den stoot gaf; dat hij nadien schuld zon bekend heb ben voor de Kamer enmet do buigzame meer derheid van lieden zeker was de absoiulie van die grondwettelijke zoude te bekomen. Twee zijner kollega's hebben dit echter niet gewild. Men kan toch zóó onbeschaamd het par lement niet voor den aap houden en het sIcg'iIs doen dienen om te bekrachtigen, wat reeds zon der zijne goedkeuring zou gedaan ziju Niettegenstaande dien tegenslag ziet men niet van do hoop af, eene marine te hebben een ander kostbaar leger, dat lot niets zal dienen dan om parade te gaan maken op zee, of om, zogt het blad, in JViexiko nationale assc-he te gaan afhalen. Die inlichtingen zijn belangrijk wij kunncu er ocne andere bijvoegen nog maar kort gele den verzekert ons nogmaals een persoon, die bijzonder goed kan ingelicht zijn, dat er kanon- nèerboolen moeten gemaakt worden om de ver dediging van den Scheldekant met die van hel noordkanaal overeen te brengen, en om dit laatste zelfs tot iets nuttigs te doen dienen, een.en ander Yd wondert ons niet: die a. zegt moet ook b zeggen. Uit Waischou wordt gemeld dat de rcorganistaiie van Polen in dit jaar lot stand zai komen. JHel land zal worden verdeeld in 11 gouvrcneir.enten en 80 districten. De zetel der regeering zal zijn te V/ar- schou aan het hoofd waarvan zal slaan de sledehou der hes Keizers; elk gouvernement zal worden be stuurd door een gouverneur, eik district door een landraad en elke gemeente door een ambtenaar. Ten einde den landraad bij te staan, word] in de hoofdplaats von elk district een sfiicier der maré chaussee gedetacheerd onder wiens bevelen slaan acht man. De gemeenten worden beheerd op de wijze als in Rusland gebrukelijk is. Do landerijen, vroeger behoorende aan pasloriën. enz., worden van regeeringswege verkocht en aan eiken geeste lijke, in de gemeenten benoemd, eene vaste bezoldi ging toegelegd. Alle prestatiën in natura, vroeger door de geestelijkheid gevorderd, houden nu op. SLUIS, 24 Augustus. Door het vertrok van den Heer E. Maerlens, lid van den gemeenteraad alhier, is in dat college eene vacature ontstaan. I)c kiezers zijn logen den Sisten opgeroepen om die to vervullen. Zijn wij wol onderricht dan wordt de aandacht door velen gevestigd op de Heeren: Jlir. Pompe van MeerdervoortKan tonrechter, en K. F. Koksmaplaatsvervangend Kantonrechter en Kandidaat-Notaris alhier: beiden onafhankelijke en zelfstandige personen en beiden ten volle waardig in den gemeenteraad zitting te nemen. Wij vestigen daarop de aandacht der kiezers en vermanen allen lot eene trouwe opkomst en eene gewetensvolle vervulling van hunnen burgerplicht. Ingevolge kennisgeving van dan Commissaris des Konings in Zeeland, is de opening der jacht op klein wild bepaald op Maandag, 4 September a. s. cn zal de korte jacht dagelijksmet uitzondering van den Zondag, en de lange jacht op Maandag, "Woensdag en Zaterdag van iedere week, alsmede op de vier dagen, voorafgaande aan de sluiting dei- jacht geoorloofd, zijn. Ter voorkoming van de thans heerschende ziekte onder de varkens wordt door een veearts den heer Bilroth 'net volgende in do Gron. Cour. aanbevolen: Men plaatse de varkens in een koel en luchtig hok met eene voldoende onderslrooüng, geve ze veel karnemelk en weinig of geen meel althans niet te veel. Groenteafval roode ofjBra- baudsche klaver zijn zeer aan te bevelenen waar wij veel op vertrouwen is het toedienen van verdund zwavelzuur. Men rcerc driemaal daags telkens goed door het drinken een Ned. lood van het verdunde zwavelzuur en geve do karnemelk alsdan aan het varken. Deze hoeveelheid wordt gerekend van een jong varken voldoende te we zen. Hel keukenzout is als voorbehoedmiddel mede le rccommandeerenmaar niet zooveel te vertrouwen als het verdunde zwavelzuur. Ter waarschuwing van hel publiek dat bij de thans heerschende varkenziekie aan kwade prak tijken bloot staat deelL de Nieuwe fiottcrdamsche Courant het volgende mede: K. P., sjouwer baas in dienst der Nederlandscho stoomboot-maat schappij wonende aan den Moogen Zeedijk onder Ysséjmoude, had een ziek varken van p. m. 150 Ned. pond zwaar het dier werd ziekstierf, en werd genoegzaam onmiddellijk daarna zoo zwart als roet. Zékere P, J. ook aldaar wonende, bood hem voor het doode beest f 12, welk bod door K. P. met verontwaardiging van de hand werd gewezen, zeggende dat hij het varken zou hegra ven. Daaraan gaf bij Zondag avond ll. gevolg doch Maandag ochtend bevend hij dat het varken hetwelk hij drie voet diep onder don grond gestopt bad, was opgegraven en gestolen. K. P. deecl aan gifte van het gebeurde aan het gemeentebestuur, dat zich de zaak ernstig aantrok, on wel met dat gevolg dat genoemde P. J. reeds tot de bekentenis is geko men het doode varken te hebben opgegraven cn gestolen cn voor f 5,25 te hebben verkocht aan een varkenslachter alhier. Woensdag nacht is by een ander onder Ysselmonde ook een varken aan dezelfde ziekte gestorven hetwelk even zoo is begraven doch waarbij thans van poüciewege wordt gewaakt ter voorkoming cener herhaling van dezelfde wandaad.1" In de Noord-Brabander leest men een inge zonden stuk" van eenige kiezers uil Nicuwkuik hetwelk hierop neerkomt: Bij de jongste ver kiezing van leden van den gemeenteraad stond niet op maar vóór en onder de tafel waarachter het slembureau gezeten was. eene vreemdsoor tige buswaarin de stembriefjes moeien gestoken worden. Hel was eene soort van kachelpijp, van hoven gedekt met ecu papier dat er met een touw was aangebonden cn waarin eene opening gesne den wasten einde de stembriefjes in de pijp kouden terecht komen. Bij de opening der stem bus, op den volgenden dag, waren al de briefjes in een ditmaal behoorlijk van slootjes voorziene stembus aanwezig. Ten gevolge hiervan is aan heeren Gedeputeerde Stalen een adres gericht en eene deputatie heelt zich begeven naar den Commissaris des Konings ten einde de bezwaren legen de verkiezing bloot le leggen. Hier komt nog dit bij. Op den dag der stemming bevond zich een, eene openbare betrekking bcklecdend, persoon in een vertrek van hel gemeentehuis, nevens de slemkamer die verschillende kiezers binnenriep cn op jenever trakteerde daarbij de beleefdheid hebbende te vragen hunne ingevulde stembriefjes te mogen zien enz. AARDENBURG, 18 Augustus. Op den llden dezer is door den Brigade Kommaud. ilulmer cn den Maréchaussee van Houten, alhier gevanke lijk binnen gebracht een vreemd mauspersoon zich noemende Louis tie Clerckoud 34 jaren geboren te Moerkerke (Balgie) ais zijnde in dien middag op heelcrdaad betrapt op diefstal met builenbraak cn inklimming in een bewoond huis in den Eilandpolder, gemeente St. kruis. Genoemde persoon had in de woning reeds een aantal klee- dingslukkcn enz. uit de kisten gehaald cn bij een gepakt, toen hij door den bewoner, zekere van Ilee, arbeider aldaar die toevalligerwijs thuis kwam verrast werd dien hij Loen bedreigde mei een stuk hout dat hij in de kamer bij zich had (den kelijk tot wapen om zich te verweren in geval hij betrapt werd) op hel hoofd le zullen slaan: de poging daartoe is echter door toeval mislukt. Bij onderzoek door genoemde beambten te Moer kerke gedaanis gebleken dat deze persoon reeds vroeger in Be'lgie is veroordeeld geweest, eens voor drie jaren, eens voor achttien maanden wegens diefstallen nog eens voor veertien dagen wegens landlooperijterwijl hij den 8stcn Au gustus 18)7 door het hof van assises Le Brugge is veroordeeld geworden tol acht jaren dwang arbeidon achi jaren ouder toezicht der Politie, wegens diefstal gepleegd onder verzwarende om standigheden hij onderging zijne straf in de gevangenis lo Leuven cn is den Bstcn Augustus li. outsiagenalzoo drie dagen voor den door hem gepleegden diefstalook is hem op de meeste plaatsen in Relgie hel verblijf ontzegd. Hij is natuurlijk naar Middelburg overgebracht en daar thans gedetineerd in afwachting van de straffe des Rechters. AARDENBURG21 Augustus. De kleermaker V. henevens zijne dochter en haar man, gisteren avond van Sint Anna komende uaderdeu tegen 9 ure deze gemeente, loei» zij, bij donkerdoor drie personen werden aangerand. Deze, drie Bel gische knechtsdienende hij landlieden onder deze gemeente, vielen eerstele dochter aandaar zij eenige schreden achteraan kwam, alzoo zij ais pas van eene zware ziekte hersteld, zeer vermoeid was. Zij wilden haar in de sloot sleu ren welk opzet zij echter tengevolge de tusschen- komst baars mans en vadersmoesten opgeven. De vader echter betaalde zijne tusschenkoinst duur: zijne kleedcren werden niet alleen erg gehavend en gescheurdmaar hij ontving ook verscheidene stoeten én kneuzingen. Naar het schijnt is deze aanslag inet voorbe dachten rade, en waarschijnlijk op do eerbaarheid bedoeld en gepleegdwant zij waren kort le voren een inwoner dezer gemeente die met zijn meisje stond te praten gepasseerd zagen dit meisje onder de oogen en gingen voorbij zeggende, dat zij haar niet moesten hebben. Wij vestigen c'e openbare aandacht op dit bru tale schandaalcn hopen de wet ia al hare streng heid ten dezen le zien toepassen te meer nog omdat wij vernemen dat er pogingen schijnen aangewend le worden om V. van de klachle te doen afzien legen ccue zekere schadevergoeding. is echter ons oordeel juist, dan moge dit tegen over den belanghebbende opgaan maar daarmede is de maatschappij niet gediend, vooral bij het groot verkeer tusschen de bewoners der buiten en binnen wijlt dezer gemeente ouderling, daar hel niet zelden gebeurt dat jonge lieden steu nende op de veiligheiddoor de Brigade's der Marechaussee lo weeg gebracht, nog zeer laat den gezclligen kring voriaten en er sedert jaren geene vrees van aanranding op den openbaren weg in dit gewest meer bestond. Wij hopen een zeer streng onderzoek, omdat de uiting dezer dierlijkheid schijnt aangevuurd en versterkt te zijn door hel onschuldig boreïlje. EEDE22 Augustus. Tengevolge van het be danken door den heer J. F. Versiraelo, als lid van den gemeenteraad alhierbleek heden, dal bij do gisteren plaats gehad hebbende inlevering van stembriefjes lot lid van den Raad is gekozen met 10van de 21 stemmen (zijnde 1 briefje in blanco en 1 van onwaarde) de heer Charles Louis Dhonöt. De heer Carolus Dhondt ontving 7 en de heer P. Martens 2 stemmen. Van de 25 kiezers waren er dus 4 achtergebleven. GRAANMARKT te AARDEXBOBG. Verkoopprijs per Mud de. DINGSDAG, DINGSDAG, 22 Au 1865. 15 Aug. 1865. LAAGSTE M C/O C3 O O LAAGSTE HOOGSTE 8.10 f 8,20 f 8,00 f 8,25 5,50 5,70 5,50 5,70 5,00 5,20 5,00 5,10 4,50 4.60 4,60 4,70 0,00 0,00 0 00 0,00 4,00 4,20 4.00 4.00 6,30 6.60 6.50 6.60 13,00 13,50 13,00 13,25 Tarwe Rogge Winïergersfc Zomergerst Boekweit Haver Paardeboone Koolzaad OOSTBUSG23 Augustus. Rij kleinen aanvoer bestond heden maar weinig vraag voor granen en bepaalde zich de omzet lot puike Tarwe en Wiuiergersttot omtrent vorige prijzen. L)e nieuwe Rogge, Gerst en Erwten, waren van afwijkende soort en bleven door te hooge vraag, onverkocht. Jarige tarwe t 7.00 a f 8.25, nieuwe dito f 7.00 a f 8.25, rogge f 5.00 a 6.00, wintergerst f4.70 a f 5.10. zomer dito f 4.50 a f 4.70, haver f3.00 a f 4.00, pa'ardeboor.en f6.00 a f 6.30, erwten fö.Oöii f'6.59. Ven Ucere M. J. VAN VESSEM Axel. Op uw ingezonden artikelin het Sluisch Week blad dato 9 Augustus, zij het mij vergund do volgends bescheidene op- en aanmerkingen te maken en levens u eenige vragen te doen. UE. begint met twee spreekwoorden. Het eene is, volgens ders zin van uw schrijven, op uzelven toegepast. En het andere natuurlijk op mijwant het is een oude regel dat die kaatst den hal moet wachten. Gij zcgl: die den schoen past, trekt hem aan volgens uwe eigen woorden erkent gijdat de schoen u past en bijgevolg uw eigendom is: wil dat nu in goed li oil. zeggen dal gij u het geen in de advertentie van het Nieuws- 'en adver tentieblad, voorkomt, (luidende:dat vleitaalbeloften, het zelf naloopen of doen rondloop en van bezol digde huurlingenom stemmen te bedelen, briefjes ophalen, het aanroepen der Kiezers van de straal den huik naar de wind hangen, met een woord alle praktijken, een eerlijk man onwaardig ,'j aan trekt, omdat gij overtuigd zijl, juist al datgene te hebben gedaan, hetgeen in die advertentie omschreven is? En als dal zoo is. hoe is dat overeen le brengen met den eed van zuivering Art. 83 Grondw. Vervolgens zegt giju er niets van aan te trek ken beieekent dal: „bet is mij onverschillig wal de menschen praten indien ik maar Wei houder word Vergun mij u op te merken dat het niet ver standig van u is, over die advertentie, door uwe gulle erkentenis, dat de schoen u past, zoo warm te makenwant ik heb u niet beschuldigd, gij doet hel u zeik Nu volgt de verzekering dat gij mij kentwie zal daaraan twijfelen doch ik sommeer u opent- lijk te zeggen, in welk opzicht ik mij tegenover u of andereu als een egoïst getoond' heb. Het tegendeel is waar doch ook ik ken u eenmaal waren wij vrienden, ja meer dan vrienden, en het herdenken aan die verv logen e dagen is de oorzaak dat 'ik op verre na geen vijand van u ben; toen gij later eeuen anderen weg ingingt, dien ik meeude niet te mogen volgen, zijn wij ge scheiden en de ervaring heeft mij geleerd, dat ik goed gezien heb. Gij vraagt of ik weet wal een laaghartig egoïst is Dat weet ik ken ercn zoo gij uw eigen geheugen raadpleegt, behoef ik ze niet le noemen. Tot uwe geruststelling verzeker ik u, dal het mij volstrekt niet smartvan dien in uwe oogen glansrijken troon afgebonsd !e zijn ik ben trouwens niet afgebousd maar eervol afgetreden wanneer op drie na de helft der kiezers zonder de minste aansporing hunne stem op mij hebben uitgebracht is hei vec-1 eervoller afgetreden dan gekozen. Uwe aanmerking dat de advertentie niet zegt welke betrekkingis te kleingeestig om le be antwoorden. Het gesprokene bij de Heeren Kr cis se en Sciiui- i.ENRURG bewijst, door dat indien, die Heeren u dat persoonlijk of van hunnentwege gezegd iszij geen recht begrip hebben waf de' maatschappij en vriendschap vorderd. Waar zal het heen als vrienden hetzij ernstig hetzij vrolijk hunne ge dachten elkander mededeel "en eu dat die zelfde vrienden al hetgeen hunne gasten gezegd hebben, aan de klok hangen. Voorwaar eene zonderlinge soort van vriendschap.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 3