i. m ombme, ""marktberichten. 1 ngezonden stukken. spoorwegen. advertent1en. DOMEIN-GOEDEREN Internationale Vaart. SCHROEF- gSlfe STOOMBOOT Jacob van Maerlcint. TE NEUZEN. Urbamis - Pillen K. If. dcu Prius van Oranje en Z. K. II. den Prins Frcderik aan het hart. Ook Z. K. II. Prins Hen drik drukte ds. Ruitenschild welmeenend de hand. De kist daalde daarop langzaam en statig in den grafkelder neder, en verdween weldra voor het oog der omstanders. 2. M. do Koning en de zijnen verwijderden zich dadelijke na dit aandoeulijk oogeublik en keerden met de aan den ingang van het kerkge bouw tot dat eiude gereed staande rijtuigen naar de residentie terug. De kist werd vervolgens met het groot zegel van het Rijk verzegeld door Z. Exc. den Minister van Justitie daarbij geassisteerd door den heer Clantsecretaris-generaal bij het Ministerie van Justitie, en in het bijziju van den grootmeester baron van Tuyll van Serooskerken den oppcr- kamerheeren den opper-ceremoniemeester, waarna de kist geplaatst werd in de uis nevens die, waarin bet stoffelijk overschot van Z. Ai. Willem 11 is bijgezet. Na de verzegeling der kist werd de lijkbaar, inet het rouwkleed daarover, boven den ingang van het graf gesteld, waarna de de Heraut (Nederland) mot luiderstemme aankondigde, „„dat de plechtige ter aarde bestelling van het stoffe lijk overblijfsel van Hare Majesteit Anna Pau- JownaKouingiu-Weduwe der Nederlanden, ge boren Groot-Vorstin van Rusland, was volbracht." Allengs verlieten de duizenden die tot bij woning der plechtigheid naar Delft gekomen wa ren die stad weder en spoedig zal de stad we der zijn gewoon aanzien hebben herkregenmaar wat ook verandere of verkeere, de nagedachtenis van de Koningin-Weduwe Anna Paulowna zal bij do loden van het Vorstelijk Huis en bij het Nederlandsche Volk steeds in eere worden ge- houJeu! SLUIS, 23 Maart. Tot doctor in do beide rech ten is aan de Leidsche hoogeschool bevorderd do heer R. A. Calleufelsvan ïlontonisse. Tot dijkgraaf van den Zwinpolder is benoemd do heer J. H. ilennoquin en tot gezworen de heer P. de Bruijue. Aan den heer J. C. Steenkamp P. Wz.is op verzoek eervol ontslag als gezworen van den Kou- denpolder. Men meldt uit Schiedam van 18 dezer Bij de plechtige begrafenis van het lijk van H. M. de Koningin-Weduwe zijn aan het station van den Ilollandschen spoorweg alhier afgegeven 1ste klasse l id, 2de kl. 253, 3de kl. 1UG1 te zameu 1456 plaats- briefjes en zijn behalve de gewone treinen 31 extra treinen dit station gepasseerdniettegen staande zulk een druk vervoer is alles in de beste orde afgeloopen wanneer hij dit groot aantal langs dcu spoorweg vertrokken personen gevoegd worden zij die vervoerd zijn met schuiten, sloom- booten en alle in de stad beschikbare rijtuigen, zoodat er geen enkel meer te bekomen was, en men in aanmerking neemt, dat in den vroegen morgeu de weg reeds bezaaid was met meuschen die zich te voet naar Delft begaven, dan zal men kunnen beseffen welk oen aanzienlijk tal van belangstellenden van hier de treurige plechtigheid heeft bijgewoond. Den 8slcn dezer heeft Jacob Former te Rotter dam zyn lüTdou verjaardag gevierd. SLUIS, 21 Maart. Bij ruimen aanvoer bestond er vraag naar alle graansoorten, inzonderheid naar Gerst. Jarige Tarwe f 0,00 a f 0,00; Nieuwe dito f 6,£0 a f 7,40; Rogge f 5,00 a f 5,30; Winlergerst f 4,50 k f 4,70; Zomer dito f 3.80 a f 4,00; Haver f 2,80 a f 3,25; Paardcnboonen f 5,50 a f 5,70; Erwten f 7,50 a 1'7,75; Kanariezaad f7.75. GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per Mudde. DINGSDAG, Ij DINGSDAG. 21 Maart 1861. li Maart I860. LAAGST Ki Tarwe Rogge Winlergerst Zomergerst Boekweit Haver Paardeboonen Erwten 7,00 5,00 4.60 3,70 0,00 3.10 5.30 0,00 I00GSTE. LAAGSTE. HOOGSTE 7,20 f 7,00 f 7,25 5.10 I 5,00 5,15 4,75 4,50 4,70 3.90 3,70 3.90 0,00 0.00 0,00 3,30 3.10 3,25 5.60 5.40 5.G0 0,00 0,00 0,00 OOSTBURG, 22 Maart. Bij kleinen aanvoer beslond heden slechts weinig vraag voor gewone en afwijkende qualileilen en konden alleen puike soorten vorisen prijs opbrengen. Zomergerst iels booger doch Rogge, Wiuleigerst en afwijkende Tarwe bepaald lager afgedaan. Jarige tarwe f7,50 k 1 8.00, nieuwe dito f5,50 a f 7,25 rogge f 4.70 a f 5,00. wintergerst f 4,50 a f4,70, zomer dito f 3,80 it f4,00, haver f 2,35 k f3,25, paardenboonen f5,25k f5,60, erwten f0,00af0,00. Groede 20 Maart1865. Het zij mij vergund aan de geachte Redactie van het Sluische Weekblad, in dat blad een plaatsje voor het onderstaande te verzoeken Uit het gewone jaarverslag betreffende de Spaar bank bij het alhier gevestigde Departement der Maatschappij lot Nut van't Algemeenuitgebracht in de Departemenls Vergadering, den 14 dezer gehouden blijkt ouder meer 1°. dat in het jaar 1864 voor inlagen als ander zins is ontvangen f 1775.50. 2°. dat het Debet der bank op 31 Decomber 11. bedroeg f 5251.56'/, en dus f 948.28 meer dau een jaar vroeger. 3°. dat het fonds der hank op 1 Januarij 11. be stond uit f 1803 Nationale 2'/2 Schuld en f 6200 3 percents Schuld, en gevolgelijk sedert hel opmaken der vorige balans was vermeer derd met f 1400 3 percents Schuld. 4°. dat de balans op 1 Januarij II. sloot met een voordcclig saldo van f 535.34'/2. 5°. en dat het getal deelhebbers bij het eindigen van het laatst afgeloopen jaar bedroeg 58 en dus in dat jaar met 5 is vermeerderd. De Secretaris van het Depnrlemeut tevens Secretaris-Boekhouder van voormelde Spaarbauk. HAMMACHER. De SpoorwegHjnen van het Land van Waas en van Eecloo maken den kor tsten en minst kostbaren weg uit van Antwerpen naar Oostende en Blankenberghe. Prijzen der Plaaisen van Antwerpen en de voornaamste Stations ran den Weg Van Antwerpen. St. Nikolaas. Lokeren. Gent (Eecloo). Waarschoot. Eecloo. Maldeghem. Brugge. Voor blankenberghe. lc kl Fr. 9.20 7,60 6,40 4,70 3,85 3,50 2'Z° 1.20 kl. 6,60 5.50 4,75 3,60 2,00 2,65 •2,05 10,90 3e kl. 4,40 3,70 3,15 2,40 1,00 1.75 1,35 0,63 Voor oostende. lc kl. 9,8i' 8.2C 7,00 5,30 •4,45 4,10 3,30 1.80 2c kl 7,- 5,90 5,15 4,00 3,30 3.05 2,45 1,30 13c kl. 4,70 4,— 3,45 2,70 •2,20 •2,05 1,65 0,90 Vertrekuren van Antwerpen naar Blankenberghe en Oostende. A NT WERPEN( Waas) Vertrek. St. Nikolaas. Lokeren. GENT (Eecloo). Eecloo. Maldeaem. BRUGGE. Blankenberghe. OOSTENDE. Aank. 5,- 7,30 10,30 3,- 4.30 5,45 8.- 11.21' 3,35 5,15 6,25 8,25 11,40 3,55 5,40 8,50 12.55 4,30 6.40 9,30 1,35 5, 7.40 9,55 1,55 5.15 10,30 2,30 5,50 1.20 7,10 11,20 3,20 6,35 6,10 6,55 7,25 8,15 9,— Vertrekuren van Oostende en Blankenberghe naar Antwerpen. OOSTENDE. Vertr. Blankenberghe. BRUGGE (Eecloo). Maldegein. Eecloo. GENT. Aank. Lokeren. St. Nikolaac. ANTWERPEN (Waas). Aankomst. 7,10 9,30 12,- 4,40 6,50 9,25 4,30 7,35 !2> 5.05 6,50 8,05 1,20 5,05 7.20 ÖTIO 8,25 1,35 5,20 7,40 7,05 9- 2,20 6,- ii 9,25 3,05 6,35 9,45 3,30 6,50 ij 10,20 4,20 7,30 WINTERDIENST van 16 October tot 1 April. Fan SLUIS Maandag, 'sraorg. 7'/2ure- Dingsdag,'smorg. 6 ure en 's namiddags 2 ure. Woensdag, 'smorg. 5 '/a,,r0 en 's namiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure Zaturdag, 'smorg. 7 Va «re Van BRUGGE Maandag,'suam. 3 ure. Dinssdag.'smorg. 8 ure en 'snamiddags 4 ure. Woensdag.'smorg. 7 ure eu 'snamiddags 4 ure. Vrijdag, 'snaui. 3 ure. Zaturdag, 'snam. 3' 2uro Gedurende deze dienst zal de Stoojiboot eens in de Maand en wel des Woensdags vóór of op Volle Maau, in plaats van des namiddags 4 ure, des avonds leu 6V2 ure uit BRUGGE vertrekken. De Kaartjes worden afgegeven aan het Bureau te SLUIS, en te BRUGGE bij den Heer LURQUIN aan de Dampoort. van Op Woensdagden 26 April 1865en ïoo noodigop de volgende dagendes voormiddags om tien ure, zal de Ont vanger der Registratie en Domeinen te Hulst, ten overstaan van den Notaris JAS JACOB FERCKEN te Neuzenin het Logement van de Weduwe J. C. Steenkamp aldaar, overgaan tot de openbare veiling van 1°. de ten jare 1864 BEDIJKTE GRONDEN, gelegen in het Axels che Gat (Gemeente Neuzenvóór de Polders Koegors Louisa en Westdorpeverdeeld in 22 Kavelsgroot 107 Bunders 12 Roeden 64 Ellen; 2". den NIEUWEN ZEEDIJK langs deze Grondengroot 5 Bunders 52 Roeden 20 Ellen; 3°, den DIJK van den Louisapoldergroot 1 Bunder 75 Roeden 70 Ellen. Alles onverpachten breeder omschreven in den Catalogus, welke, met eene kaart, voor 25 Cent verkrijgbaar is gesteld bij de Ontvangers der Registratie en Domeinen te BuistSluis Goes Kortgene Middelburg TholenZierikzeeAmsterdamArnhem, MaastrichtUtrecht's Gravenhage's Her togenbosch en Breda. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Hulst. De Ontvanger voornoemd, P. PIERSSENS. heeft op nieuw ontvangen eene ruime sortering KLEEDJESSTOFFEN, in de nieuwste Dessins en in alle Prijzen 6/4, 8/4 en 12/4,' ZWARTE en GEKLEURDE Fransche ME- RINOSSEN, Effen en Gebrocheerde SATINS. LAKENS, RUKSKINS, Zijden VESTEN- STOFEEN, NETELDOEKEN, enz., enz. Hg beveelt zich minzaam in de gunst zijner geëerde Lai djenooten n Begunstigers aan. bereid volgens het aloude en echte Recept, waarop men in het bijzonder attent maakt zijn zeer nuttig in ongesteldheid der Maag en werken heilzaam op de Spijsverteringzij zijn uitmuntend te gen de GalScherpte in het Bloeden Uitslag der Huid zij zijn zacht laxerend en slijmafdrijvend. Verzegelde Doozen van 37 '/2 Cent eu grootere zijn verkrijgbaar B.O. Zoom, J.P.Verlinden.l Neuzen, G. W.Houtzager. Goes, J. A. Lecoinlre. Vlissingen, S. Smit. Hulst, Th. Annaert. Middelburg J. F. Stades, Apolh. op dc Spuibrug. Buschel. Zierikzee, J. M. Gasille. 'A3-) Men wordt instantelijk verzocht, wel attent te willen zijn, dat door ons bij niemand anders de URBANIS-PILLEN', bereid volgens het oude en echte lleccpt, iu Depót zijn verkrijgbaar gesteld in de hier boven opgegeven Steden en Plaatsendanbij de hterbo- vcngenoemdeDepóthcutlers. In elk Doosje is een bil let, voorzien met de eigenhandige naamtcckeüing van de Vervaardigers. Wed. Küenf.n en Zoon, Apothcki rs, welke Handtcckening zich ook bevindt op het Zegel lak waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoe ken de gebruikers instantelijk daar wei op te lettenen raden hun aan welte te zien bij wien men de Doosjes Pillen haaltalleen die Doosjes, waarin een billet met onze Handleekening iszich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. Ter Drukkerij van J. SCHANSMAN, te Slcis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 5