ANNA PAULOWNA, PROGRAMMA GRATIS AANGEBODEN aan ^de Geabonneerden van het SLUISCH WEEKBLAD, Nieuws-en Advertentieblad vao Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. voor de plechtige Begrafenis van wijlen Hare Majesteit Mevrouwe KONINGIN-WEDUWE DER NEDERLANDEN, geboren groot-yorstin yan rusland, op Vrijdagdm 47 Maart 4865, des voormiddags ten tien ure. Eerste afdeeling. Betreffende de beschikkingen binnen s Iluis. A. Op den dagbestemd voor de begrafenis zal het Koninklijk lijk, behoorlijk gekist, staan te Rustenburg op eeno estrade. B. Do dienst bij het Koninklijk lijk zal verricht worden door 1. Den opper-ceremoniemeester. 2. De navolgende heereu bestemd lot het dra gen der slippen van het lijkkleed Baron van Tnyll van Serooskerkengrootmeester van het Huis des Konings. als zoodanig dienst gedaan hebbende bij wijlen II. Al. de Koningin-Weduwe. L. R. baron Taêts van Amerougenkamerheer van wijlen Ilare Majesteit: als daartoe beide bij testa mentaire beschikking aangewezen; benevens twee groot-officieren. 3. Vier en twintig kamerheeron bestemd tot het dragen van het lijkwaartoe in de eerste plaats in aanmerking komen de heeren mr. C. van der Goes baron d'Yvoy van Mijdrechten jonkheer Nepvon. L De dames du palais on de dames d'alour van wijlen Hare Majesteit. 5. Do eerste kamervrouw en verdere kamer vrouwen der overledene. Dezelve zullen zich in de volgende orde plaatsen: De opper-cereraonie- meester op oeu kleinen afstand vóór het lijk. De vier heeren belast met hel dragen der slippen aan de vier hoeken van het rouwkleed. De vier en twinlig kamerheeren in twee rijen, twaalf aan elke zijde van het lijk. De dames du palais en de dames d'alour aan het hoofdeinde van het lijk, daarachter de eerste kamervrouw en verdere ka mervrouwen der overledene. Op de nader aan te wijzen plaats zullen zijn: Vier en twintig on derofficieren dor zee- en landmacht, die de ka merheeren zullen behulpzaam zijn bij hel dragen van het lijk, gaande zij alsdan aan de binnen-, en de kamerheeren aan de buiteuziide. Tweede afdeeling. Betreffende den trein. Een uur vóór den tijdbesterad lot den optocht der begrafenis, zullen allo personen tot denzel- ven behoorende zich bevinden te Buitenrust in de daartoe bestemde lokaleu met uitzondering van degeneD, die aangewezen zijn voor de dienst bij het lijk en welke zich daartoe in de kapel zullen bevinden. Do groot-officieren en kamer heeren zullen aldaar voorzien worden van de noodige mantels en handschoenen. Aan do hof beambten en officianten zal worden bekend ge maakt, waar zij zich van het bovengenoemde zul len kunnen voorzien. De optocht zal zijn als volgt. a. Drie escadrons van het 2de regemeut dra gonders met deu staf van het regement, tot ope ning van den treiu de standaard hierbij tegen woordig. b. Een balaillon van de stedelijke schutterij der residentie, gevolgd door het 1ste en 3de bataillon van het regement grenadiers en jagersmet den staf van het regement en het vaandel. Dellaagsche schutterij zal een deel uitmaken van den optocht tot bij de barrière op deu Rijswijkschen weg bij do stad Delft zal een gelijk corps Delftsche schutterij zich op diezelfde plaats in den stoet aausluitén. c. Eon hoflourier en twee rijknechts tc paard. d. Vier kamerjonkers te paard om als aide- ceremonieraeesters te fungeeren, ingevolge dena der hun daartoe te geven bevelen. e. De kamerheer-cei emoniemeester met den kamerheer-ceremoniemeester-titulair, als zooda nig dienst gedaan hebbende bij wijlen II. M. de Koningin-Weduwe in eene hofkoets met twee paarden bespannengaande een lakkei naast elk portier. f. De hofbeambten en officianten van het Huis van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden van Z. K. H. den Prins van Oranjevan Z. Al. den Koning en die van wijlen 11. M. de Koningin- Weduwe alsmedo de liverei-bedienden van de overledene, allen in diepen rouw, met lamfers aan de hoeden gaand© twee aan twee de jougsten in rang vooruit. g. Een heraut van wapenen lo paard (Neder land) voorafgegaan door den wapendrager. h. Zes hofkoetsenmet twee paarden bespan nen, bestemd voor de kamerheeren, dragers van het lijk en eene hofkoets met vier paarden voor de dragers der slippen van het rouwkleed, naast elk. portier een lakkei. i. De secretaris van wijlen H. Al. de Koningin- Weduwe, alsmede de heer hofraad Caviu, biblio thecaris van wijlen H. AI.en de heer Collard rentmeester van het domein Soestdijkin eene hofkoets met twee paarden bespannen, gaande een lakkei naast elk portier. j. De opper-ceremoniemeester gezeten in eene hofkoets met vier paarden bespannengaande een lakkei naast elk portier. k. Een heraut van wapenen te paard (Rusland) voorafgegaan door deu wapendrager. t .1. De rouwwagen, bespauneu met acht paar den, behaugen met rouwkleeden elk paard ge leid wordende door een koetsier. De Koninklijke kroongehecht op oen rood fiuweeleu kussen benevens hel ordeleefcen vau St. Calharinazul len door deu opper-kamerhecr vóór het lijk uit— gedrageu, en op het rouwkleeddekkende de kist, geplaatst en vastgehecht worden. De vier slippen van het rouwkleed godrageu door de heereu zoo als hierboven is aangewezen onder letter b iu de eerste afdeeling. De vier en twintig kamer heeren, dragers van het lijkmede als hoven gaande aan beide zijden van deu rouwwageu. Rechts van dca rouwwagen de chef vau het mi litaire Huis des Kouiugs en de luitenant-generaal, waarnemend gouverneur der residentie. Links van den rouwwagende bevelhebber in de 3de militaire afdeeling allen te paard. m. Z. Al. de Koning, lid. KK. till, de Groot- Hertog van Saxen-Weiuiar-Eisenaoh de Prins Van Oranje en Prins Hendrik der Nederlanden gezeten iu eene koets met zes paarden bespan nen gaande naast elk portier drie lakkeien. De dienstdoende adjudanten des Koning-sdie van HH. KK. HH. en Zr. Ais. ordonuans-ollicieren, volgen 's Konings koels lo paard. n. Z. K. II. Prins Frederik der Nederlanden en Z. D. 11. Prins Herman vau Saxen-Weimar gezeten in een hofkoets met zes paarden bespau neu gaande drie lakkeien naast elk portier, en gevolgd door hoogslderzelver adjudanten te paard o. Eene hol koels met Yier paarden Desp.tunen met een lakkei naast elk portier, bestemd voor generaal Budberg adjudant-generaal van Z. Al. den Keizer vau Ruslaud. Luiteuaut-generaal Al- venslebeu, adjudant-generaal van Z. M. den Koning van Pruisen. Raron do Millitz maar schalk van het hof on kamerheer van Z. II. den Hertog van Nassau. Graaf L. de Perponcher kamerheer vau 11. AI. de Koningin van Pruisen. p. Do overige groot-officieren des Konings in twee hofkoetsen, ieder met vier paardeu bespan nen gaande naast elk portier een lakkei. q. De hofmaarschalk vau Z. K. 11. Prins Hen drik der Nederlanden professor Everard lijfarts van de overledene, iu eene hofkoets mei twee paarden bespannen gaande naast eik portier een iakkoi. r. De hofmaarschalk van Z. K. H. Prins Fre derik der Nederlanden en baron do Zedlitzhof maarschalk van Z. D. 11. den Groot-Hertog van Saksen-Weimar-Eisenachiu ecu rijtuig met twee paardeu bespannengaande een lakkei uaast elk portier. s. Do heeren doctoren van der Grijp eu Vink- huijzen, in een rijtuig, hespannen mei twee paar den gaande naast elk porlier een lakkei. t. De deputaliëu van de marine, mariniers, ver schillende corpsen der landmacht eu vau het In dische leger, de deputatie van het Aletalen kruis (afdeeling Ullage); deze laatste deputatie vei laat den stoet bij de Rijswijksche barrière. u. Twee bataillous van het regement grena diers en jagerseen escadrou van het 2de rege meut dragonders en eene batterij rijdende arlil- lorie tot sluiting van deu treiu. De trein zal den volgenden weg nemen Zee straat Noordeinde HoogstraatKleineGroen- markt Veeuestraat Wagenstraat Uuy- gensplein Huygensstraal naar deu Rijswijkschen "weg. Aan de barrière gekomeu zijnde, zulleu de hee ren bestemd tot het dragen der slippen, eu de kamerheeren bestemd tot het dragen van het lijk, zich begeven in de voor hen bestemde koetsen. De trein gaat verder over den Delltschen weg. tot voor do stad Delftalwaar zich de deputatie van het Metalen kruis (afdeeling Delft) bij den trein voegt, volgende achter do deputation van do marine en het leger bij t genoemd. De heeren dragers der slippen en de kamerheerendragers van het lijk hernemen hunne plaatsen hij den rouwwagen. De trein zal alsdan den volgenden wegnemen: Het oude Delft over de Kerkbrug het oude Delft door de Nieuwslraatvoorby de Hal achter het Stadhuis om langs de hoofdwacht over de Groote Markt vóór do Nieuwe kerk. Aan do kerk gekomen, plaatst zich de militaire macht bij a en b11de afdeeling genoemd, in bataille. Naarmate de trein aankomt zullen de personen, tot denzelven behoorendo uit hunne rijtuigen treden, en zich in dezelfde orde, waarin zij by den trein gerangschikt warenin de kerk bege ven. De officianten zullen zich aldaar in twee rijen rangschikken, de jongstcn aan do kerkdeur, en zoo "wijders naar het koor toe; do officieren en groot-officieren scharen zich in dezelfde rich ting, makende dus twee rijen uit, tusscheu welke het lijk zal doorgaan. De herauten met hunne wapendragers plaatsen zich aan beide zijden bij den ingang van het graf. De Tier en twinlig ka merheeren dragers van het lijkbijgestaan door een gelijk getal onderofficieren zullen hetzelve naar den Koninklijken grafkelder dragen. Aan het graf gekomen zijnde, zal ^ïet lijk vóór hetzelve op eene daartoe bestemde lijkbaar wor den gesteld, de krooq en het ordeteeken op een wenk van den opper-cerremoniemeester daar af genomen, en overgegeven worden aan den groot meester baron van Tuyll y;iq Serooskerken om later door den hofmaarschalk des Konings in be waring te worden genomen. Vervolgens wordt de kist van het rouwkleed ontdaan en het lijk in het graf geplaatst. Daarna zal Z. Al. met HH. KK. HII. de kerk verlaten, ten welken einde do voor hoogst-dezel- ven bestemde rytuigen aan den ingang zullen ge reed staan. De kist zal vervolgens met het groot zegel van het Rijk verzegeld worden door den minister van justitie, in het hijzijn y in deu grootmeester baron van Tuyll van Serooskerken, den opper-kamer- heer en den opper-ceremoniemeester. Genoemde minister zal zich lot dat einde vooraf naar de kerk hegeven. Na de verzegeling der kist zal de lijkbaar met het rouwkleed daarover, boven den ingang van het graf gesteld worden waarna de heraut (Nedorland) met luider stemme zal aankon digen dat de plechtige ter aarde^bestellicg van het stoffelijk overblijfsel van II. Ai. Anna Pau- lowna Koningin-Weduwe der Nederlanden, ge boren Groot-Vorstin van Rusland volbracht is. Van het oogenblik, waarop het lijk uit de ka pel gedragen wordttot dat hetzelve iu hot graf geplaatst is, zal elke minuutte 's Graveuhage en te Delft, eeu kanonschot gelost worden. Derde afdeeling. Betreffende de algemeene verordeningen. Allo rijtuigen, lot den stoet behoorende, zullen op den Scheveningschen weg iu hunne volgorde gerangschikt staan, zoo als het Programma zulks aangeeft, en zich daarheen begeven, langs het kanaal en de burgerlijke begraafplaats. Do corpsen schutterij infanterie en cavallerie begeven zich mede op de hun in den trein aan- gewezeue plaatsen. Allo klokken zullen^zoo to 's Gravenhage'als te Delft geluid worden van des morgeus negen uren, tot dat het lijk in hot graf geplaatst zal zijn. Te Buitenrust zal eene eerewacht worden ge steld, om de posten te bezetten, zoowel binuen als buiten het paleis, aan de kapel te Rustenburg en verder alwaar zulks noodig zal bevonden worden. Piketten cavallerie zullen iu de sledenen langs den weg, tot bewaring der goede orde me dewerken. De commissaris van hel Koninklijk graf zal zorg dragen dat hetzelve geopend zij en na dat de begrafenis geschied iswederom behoor lijk gesloten worde. De hofraad Comp zal zich met den commissaris van het Koninklijk graf verstaan omtrent de voor bereidende maatregelen ter uederlatiug eu plaat sing van het lijk in het graf en zich daartoe in de kerk bevinden voor de aankomst van den stoet. Militaire wachten zullen aan de kerkdeur en bij het graf geplaatst worden, van het oogenblik dér opening tot na dc sluiting van het graf. De zorg dat de kerk inwendig opgeruimd zij eu dat in dezelve behoorlijk orde heersche is aan het stedelijk besiuur van Delft opgedragen. De sledelijko besturen van 's Gravenhago eu Delft zullen zorg dragen, dat de stralen en plaat sen langs welkende trein passeeren moet, onbe lemmerd blijven. Burgemeester en wethouders van 's Gravenhage zullen hij de barrière aan den Rijswijkschen wog den uittocht! van hel^lyk.en burgemeeslor en wethouders van Delftaan den ingang der stad de aankomst van hetzelve hijwouen. Do kamerheer-ceremoniemeester is mot den hem toegevoegden aide-ceremoniemeester belast met de haudliaviug~der goede orde. Do stalmeester, adjudant des Konings, is be last met het formeeron in beweging stellen en doen ophouden Jvan den trein 'waartoe hij zich zal kunnen begeven ter plaatse waar zijue tegen woordigheid wordt vereischt, en hem twee wacht meesters der cavallerie, als ordonancen, zullen wor den toegevoegd. De groot-officieren en officieren des Konings en der Koninklijke Prinsenbenevens de Staats-amb- tenaren zijn in groot costuum mot zwarte pan talons, en de militaire officieren, in groot tenue, in den rouw, volgens de dienaangaande voor het leger gegevene voorschriften. Alle livereibedienden zullen in gala gekleed zija met een rouwband om den linkerarm. Aldus door Z. Al. den Koning gearresteerd, den 10 Maart 1863. 's Gravenhage den 11 Alaart 1865. De oppor-ceremouiemoeslcr„ R. Boreel.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 4