Y00BJAABS-E3CAWEÜr OOSTBURG en IALBESE1. MARKTBERICHTEN. Internationale Vaart. ADVERTENT! EN. Diligence-Dienst Dacjelijksch e Dienst Donderdagsche Vrijdags ch e Dienst Den 7 Jiinij 1750 had er eene nieuwe uitbarsting plaats welke twee maanden duurde. Hij de uit barsting van 1770 werd de stad Ollojano door eenen brand vernielddc vuurkolom had eene hoogte vau 3500 meters, dat is te zeggen driemaal de hoogte van den berg bereikt. De uitbarsting van 1794 was de laatste der XVlIlde eeuw. De eerste der XIXde eeuw had plaats den 23 Augus tus 1803. Den 20 Julij 1803 werden de vulkanische uitbarstingen door hevig onderaardsch gedom- mel aangekondigd, en dit was het voorteeken der aardbeving, welke den 12 Augustus het Koning rijk Napels hel onderste boven wierp. De buitengewone uitbarsting, welke er op volgde, was eene van de merkwaardigste dezer eeuw. De lava. in vijf vertakkingen verdeeld, waarvan de aanzienlijkste eene breedte had van niet minder dan 330 schreden, vormde, zijnen loop naar de zee nemende, een nieuw vulkanisch voorgebergte. In 1832 werd de stad Torre del Grccco door den vulkaan met vernieling bedreigd door de vlam mende lava en het kokend water dat hij in die richting wierp; hun vernielend uitwerksel werd gelukkiglijk afgewend door den nieuwen loop dien zij namen. De Vesuvius heeft eene hoogte van 1020 meters co ziju omvang bedraagt 40 Ned. mijlen. AARDENBÜRG,8 Maart. Het schijnt, dat men voornemens is met de herstelling der zoogenaamde Draaibrug in den provincialen wegdie van den Rijks grooten weg naar Sluis loopt, te wachten tot er eenig ongeluk zal gebeurd zijn althans, wordtzijn wij wel onderricht dit herstel drin gend gevorderdwaarom wij cn dan ook bij dezen tic aandacht op vestigen, ZUIDZANDE. 9 Maart. In de heden-alhier ge houdenevergadering van Stemhebbende ingelanden van de Watering Kaclzand, en van eenige op die wa tering uitloopende polders, heeft men zich metschier algemeeneslenimen vereenigd met eene voorgestelde wijziging in de richting van het ontworpen uitwate- rings-kanaalnamelijk in dien zin dat de te bouwen sluis niet in de Tienhonderdpoldermaar bij peilraai 33 van gemelde watering zal worden aangelegd, cu het Zwinplan mitsdien zal worden gevolgd. SLUIS, "7 Maart. Met uitzondering van Boonen en Ilaver, blijft de markt gedurig in flaauwe stemming; het ver handelde bepaalde zich tot onderstaande prijzen. Jarige Tarwe f 0,00 a f 0,00; Nieuwe dito f 5,00 a I 7.20; Rogge f 4,70 a f 5,00; Winlcrgerst f 4,30 5 f 4,80; Zomer dito f 3.60 a f 3,80; Haver f 2.75 a f 3,20; Paardenboonen 1 5.30 a f 5,00.; Erwten 1 7,00 a f .7,15.; Kanariezaad f 0,00. GRAANMARKT te AARDEN BURG. Verkoopprijs por Mud de. DING SD AGII ©INGSDAG, 7 Maart 1865. 28 Fe Er. 1805. Tarwe Rogge "Winlcrgerst •Zomergorst Boekweit Haver •Paardebooncn Erwten LAAGSTE HOOGSTE. LAAGSTE. HOOGSTE 0,80 f 7,00 f 6,60. f 4,80 4,70 4,'90 4,70 4.90 4,40 4,00 4,40 4,00 3,60 3.80 3,90 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.00 3,25 3.00 3,25 5,00 5.40 5.30 5,50 0,00 OjOO 4,00 0,00 OOSTBITRG, 8 Maart. Bij zeer ruimen aanvoer bestond heden niet veel' vraag en konden de prijzen der beste quali- toiten alleen zich slaande houden. Afwijkende werden meest tc hoog gehouden. Jarige tarwe f7,50 a 1 8.00, nieuwe dito f5,50 a f 7,25 rogge f 4.70 a f 5,10. wiutergerst f 4,40 k f4,60. zomer dito f3,50 a 1 3,80. haver f2,35 k f3,25, paardenboonen 15,40a f5,00, erwten f 0,00a f0,00.' \'an SLUIS: Maandag, 'smorg. 7V>urc. Dingsdag/s morg. 6 ure en 's namiddags 2 ure. SCHROEF - üül STOOMBOOT Jacob van Maerlant. WINTERDIENST van 16 October tot 1 April. Vm BRUGGE: Maaudag.'suara. 3 ure. Dingsdag.'smorg. 8 ure en 'snauiiddags 4 ure. Woensdag, 'smorg. 3'.'2 ure en 's namiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zalurdag, 'smorg. 7 Va ure. Woensdag/s morg. 7 ure en ^namiddags 4 ure. Vrijdag, "suam. 3 ure. Zalurdag, 'snam. S'/^ure. Gedurende deze dienst zal de Stoomboot eens in de Maand en wel dos Woensdags vóór of op Volle Maan, in plaats van des namiddags 4 ure, des avonds ten 6V2 ure uit BRUGGE vertrekken. De Kaartjes toorden afgegeven aan het Bureau te SLUIS, en te BRUGGE bij den Heer LURQU1N aan de Dampoort. Alle Goederen en Commisslën moeten een half uur vóór het vertrek der Boot aan het .Kantoor bezorgd of opgegeven worden. CORRESPONDENTIE, Men maakt ons opmerkzaam op de baldadighe dendie vooral dit jaar, hij de loting voor do Nationale Militie te Sluis, plaats hadden. Wij kunnen er niets aan doen dc bijzondere feiten zijn niet ter onzer keunis gekomen en duistere vertellingen willen wij voor alsnog niet mededeelen buitendienhij ieder Gemeenle- contiiigeut bevindt zich een veldwachter, in Sluis is eene compagnie militairen aanwezig benevens ceno brigade maréchaussees en een agent vau po- licieer is daar dus overvloedige macht om een troep loteliugen in bedwang te houden. Een an der correspondent noemde (bitter genoeg de verrichtingen der jongelingen na de loting, den jeucverdoop Wij zeiven zagen ze de eene her berg in., de andere uit zwieren. De maréchaus sees van Aardenburg hadden gedee lelijk aan tol N°. 4 post gevat en hebben 002 een Belgisch koop man trachten op te sporen, die op weg geslagen zou zyn. Wij weten 'legen dat alles een radicaal middel; men heeft wel in iedere Gemeente een onder kiesdistrict niet zijn bvrcau van stemopneming voor dc verkiezingen; welnu, men late den lieer militie-commissaris de loting in iedere Gemeente houden dau is de verzameling van jonge lieden, die op den verloliugsdag nu eenmaal hesJoleu schijnen te hebben om den veldtocht (en nog wel legen laudgenootente openen, onnoedig en is de Gemeentc-Policie voldoende om ten harent de rust te bewaren. De leling voor de schutterij geeft tot geeneriei ergerlijke tooneelen aanleiding Bij verklaring, afgelegd voor den Kdel Achtbaren Heer Kanlonreglcr te Sluis, 'Provincie Zeeland, volgens geregislreerd Proces-Verbaal van den 3 Maart i860 heeft ADR IA AN DOGERHEIDEGe meente-Veldwachter aan zijn Zoon JAN ADRIAAN DOGERHEIDEoud 21 jaren, heide wonende te Relranchementliand- ligting verleend, aan denzetve toeken nende de bevoegdheid en de regten tot den geheeten ontvangdc uitgave van - en de beschikking over zijne inkomsten het sluiten van verhuringenhet uitoefenen van het Landhouwersbedrijf met al hetgeen daartoe behoortmitsgaders lot de uiloefe ning van Handel in Granen, X. J. JANSEN, Griffier Df, INSPECTEUR van het LAGER ON DERWIJS in ZEELAND maakt bekend, dat de voor deze Provincie benoemde Com missie tot het afnemen der Examens ter verkrijging van Akten van Bekwaamheid tot het geven van School- en van Huisonderwijs, zal bijeenkomen op Woensdagden 19 April, 1863, en volgende dagen, in het lokaal der voormalige Rekenkamer, in de Abdij te Middelburgen dat de dagen en uren waarop de verschillende Adspiranten zullen moeten verschijnenhun later door de Heeren Districts-Schoolopzieners zullen wor den opgegeven. De belanghebbenden zullen zich vóór of uiterlijk op den o April e. k. behooren aan te melden bij den Schoolopziener van het District, waarin zij wonen, of, van huiten 's lands komendevoornemens zijn zich te vestigen met opgaaf van de Akte die zij verlangen cn met overlegging van één of meer Getuigschriften van hun goed zedelijk gedrag en van hunne Geboorte-Akte, als mede van de Akten van Bekwaamheid of van Algemeene Toelating, welke zij reeds vroeger mogten hebben verkregen. Middelburg, den 1 Maart, I860. Dc Inspecteur voornoemd (get.) C. M. VISVLIET. TÜSSCHEN IJZEM)IJKE en EECLOÖ en tüsschen S. ROBERT maakt be kend datvan 15 November 1864 af, zijne Diligencedien- sten tusschen Eecloo en Uzendijke en Oostburg en Maldeghbm, in verbinding met de IJzeren Wegen Gent-Eecloo-Brügge, ziju geregeld als volgt: Uit Uzendijke des morgens 6 ure en des namiddags 2 ure 30. Zaturdagsten 6 ure 's morgensen ten 1 ure en 4 ure 30 's namiddags. Uit Eecloo, des morgens 9 ure 30 en des namiddags 5 ure. Zaturdags teu 7 ure 30 "s morgens. cn Uit Eecloo, des Donderdags, 's namiddags ten 1 ure 35, naar Uzendijke. Uit Uzendijke, des Vrijdags, *s morgens 3 ure 30, naar Eecloo in verbinding met den Eersten Trein naar Gent. Uit Oostburg naar Maldegem, 's morgens 5 ure 30. Maldegem naar Oostbürg, ?s namiddags 5 ure 30, Des Zaturdags, van Eecloo naar Brugge en terug Des Woensdags, van Eecloo naar Oostbuiig, des morgens ten 6 ure. Van Oostburg naar Eecloo, 's namiddags 12 ure 30. In overeenkomst met de Directie van de Spoor baan van Eecloo-Gent en den bovengenoemden Huurhouder, zijn te Uzendijke, Watervliet en Ca- prijk coupons te bekomen voor heen en terug, als volgt IJzendijke-Genl en terug, ƒ1.50, of Fr. 3.00. Watervliet-Gent 280. Caprijk-Gent 2.50. Ten allen tijde zijn bij hem Paarden en Rijtuigen te huren. SLIJM- ES MAAGPILLES. Deze Pillen, die sinds vele jaren met het beste ge volg legen de Slijm en als Maagversterkend ge bruikt wordendoor hare zachte werking de Spijs vertering zeer bevorderenbijzonder goed tegen de Gal en /.eer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32 Cents het Doosje, met bericht van het gebruik .ver krijgbaar door tusscheukoinst van de Heeren Bergen op Zoom, Vertinden 's Bosch J. Straatman. Bredallenri Sprengers. (iocsJ. A. Ie Cointre. Hoofdplaat, L. Lippens. Hontcnisse, P. Dronlcers. Hulst, J. Neder veen. Middelburg, li'. V. van de Kamer. SluisP. E. Mets. T h o 1 e 11We Ii>R ijs s cly Zn. Vlissingen, P. Lagaay. Zierikzec, J. Rail Cs. (2.) Om elk Doosje der echte, en sinds onheu gelijke jaren gebruikte Slijm.- en Maag- pillen is een biljet, voorzien met de Handteeke- ning van deu Vervaardiger, J. J. SCHREI DER Apotheker, welke Handteekeuing zich ook bevindt op het Zegellakwaarmede elk Doosje verzegeld is. Men gelievo daar wel attent op te zijn. Ter Drukkerij van J. SCHANSMAN, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 4