JORIS VAiV DUTTE, IJZi: bi IJ Ti! n EECLOÖ Internationale Vaart. SCHROEF- MUi STOOMBOOT Jacob van Maerlanl. ADVERTENTIEN. Bekendmaking. Wilgen-en Populieren Kaphout, circa 100 Dito Tronken en 1 Olmboom, Verkooping 125 Koopen zware Olmenboo- GRÖOTr VESDITIE 200 Eiken Boomen Abeelen, Canadas en Beuken Diligence-Dienst OOSTBURG en IAIÖESEI Dagelijkscbe Dienst: Donderclagsche Vrijdagsche Dienst: Zeeuwsche Maatschappij STOOMVAART. Agenten SLIJM- EN 1AAGPILLEN. Jarige (arwe'f 7.75 ;i 1 8.00, nieuwe difo f5.50 a f 7,00 rogge f 5.00 k f 5,25, wintergerst 4.50 a f 4.80, zomer dilo f 3.80 a 4,00, haver f 2.35 a f 5.25, paardenboonen f5,00 a f5,50, erwten f0,00af0,00. WINTERDIENST van 16 October tot 1 April. Tan SLUIS: Maandag,'s morg. 7'/2lire- Dingsdag,'s morg. 6 ure en's namiddags 2 ure. Woensdag, 'sroorg. 5% ure en 's namiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zalurdag, 'smorg. 7'/2ure Van BRUGGE: Maaudag.'snam. 3 ure. Dingsdag.'smorg. 8 ure en 'snamiddags 4 ure. Woensdag.'smorg. 7 ure en 'snamiddags 4 ure. Vrijdag, 'snam. 3 ure. Zaturdag, 'snam. 3y2ure. Gedurende deze dienst zal de Stoomboot eens in de Maand en wel des Woensdags ■voor of op Volle Maan, in plaats van des namiddags 4 ure, des avonds teu 6'/2 ure uit BRUGGE vertrekken. De Kaartjes worden afgegeven aan het Bureau U SLUIS, en te BRUGGE bij den Heer LURQU1N aan de Dampoort. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vin RETRANCHEMENT zijn voornemens, om op Zalurdag, den 25 Februarij1865, des namiddags ten 3 ure, te Iiclrnnchemr.nl, in de Herberg van T. J. Hennefreund, in bet openbaar aan te besteden Het doen van eenige HERSTELLIN GEN enBVERNIETJ WIN GE N aan den TOREN der Gemeente, met byieve- ring der benoodigde Bouwstoffen. Het bestek en de voorwaarden zullen te lezen liggen in bet Gemeentehuis te Retran- chemcnlvan af den 20 tot en met den 21 February, 1865. De aanwijzing van liet werk zal plaats heb ben op den dag der aanbesteding des namiddags ten 1 ure. Retranchemf.nt, den 3 February, 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd, 11. S. DE SM1DT, Burgemeester. JACOB RISSEEUW, Wethouder. AAN DE KIEZERS VAN DE GEMEENTE IJZEN DUKE. De ondcrgelcekcnde Ex-Wethouder van de Gemeente IJzendijke, vernomen heb bende, dot er zijn, dienaar bij vertrouwt liet will met hem meenende, plan hebben, bij de aanstaande verkiezing voor een Lid van den Raad alhier, op 14 Febr. a. s., hunne stem op hem uit te brengen, acht zich verplicht openlijk te verklarendat hij hen wel bedankt voor die eer; maar tevens, dat, in aanmer king genomen het in 1863 plaats gehad heb bende hij voor zichte recht of ten onrechte het als cene belccdiging beschouwt, voor die candidatuur nogmaals in aanmerking te komen; en dat, mochten er, behalve die welgezinden, bovendien nog zóóvelen gevonden worden, die er hun genoegen in zouden hebbenhein zoodanige beleediging aan te doen, dat zijne candidatuur gelukte, hij het Lidmaatschap van den Raad niet zou aannemen. Mochten zijne Medekiezers even weinig vertrouwen stellen in hem, als hij doet in een groot aantal van hen, hij geeft hun verder, bij dezen, de uitdrukkelijke verzekering, dat de bovenvermelde verklaring hem ernst is, en hijmocht onverhoopt bovengenoemd geval plaats grijpen, hij zijn plan blijven zal. Onder dankbetuiging voor de genegenheid, ondervonden van enkelen, neemt hij deze ge legenheid te baat, bun als Lid van den Raad aan te bevelen, den Heer Grondeigenaar alhier. IJzendijkeden 8 February, 1865. C. F. E. CALON. «pp*. Openbare Verkooping door mid- del van den Notaris HA Mil A CHER op Vrijdag 24 February 1865des namiddags te één ure. ten behoeve van den Heer Mr. N. J. C. SNOUCK HURGRONJE, langs den Zeedijk den Loodijkin de Ge meente ï.uidzandeenz., van: zeer geschikt voor Werk hout; aan te vangen aan de zoogenaamde Oostburgsche Brug. De Notaris C. LE NOB El. te Oost- iPïl burg zal, op Dingsdag den 21 February, eeïö 1865, des voormiddags ten 11 ure, in de Herberg het Schippershuisop de Kaai te Sluis, bewoond door F. de Smet, in het openbaar verkoopen Een WOONHUIS en ERVE, zijnde cene Herberg, genaamd bet Hotel de Commerce, staande aan de Oostzijde van de Nieuwslrant te Sluisbewoond door Monsr. A. Schaap kadaslraal bekend Sectie A,N". 375, ter grootte van 1 Roede 74 Ellenbelast met cene rente ten behoeve der Stad Sluis, groot f 15 in het jaar. Om aan het gebruik le komen den 5 Mei, 1865. men door den Notaris LE NOBEL, op de Hofstedebewoond door P. Wuli ranck in den IzabellepolderGemeente Aurdenburg, op Maandag 20 February 1865des voor middags teu elf ure. op Dingsdag 44 Februari], 4865, 4 ure. te MaldeghemWijk Donckvoor Mijnbeer Joseph Van Nielwen- huyse van meer dan van ecne buitengewone lengte en eene partij door den Notaris WALLYN te Maldeghem. Gelegen op ecnen afstand van 1500 Ellen van den Steenweg van Gent op Brugge. tusschen en" tusschen S. ROBERT maakt le kend datvan 15 November 1804 af, zijne Dilitieneedien- sien tusschen Eecloo en IJzendijke en Oostburg en Maldeghem, in verbinding met de IJzeren Wegen Gent-Eecloo-Brugge, zijn ueregeld als volgt: Uit IJzendijke. des morgens 6 ure en des namiddags 2 ure 30. Zaturdags, ten 0 ure 's morgeusen ten 1 ure en 4 ure 30 's namiddags. Uit Ef.gi.oo, des morgens 9 ure 30 en des namiddags 5 ure. Zaturdagsten 7 ure 30 's morgens. en Uit Eecloo, des Donderdags, 's namiddags ten 1 ure 35, naar IJzendijke. Uit IJzendijke, des Vrijdags, 's morgens 3 ure 30 naar Eecloo in verbinding met den Eersten Trein naar Gent. Uit Oostburg naar Maldegem, 's morgens 5 ure 30. Maldegem naar Oostburg, 'snamiddags 5 ure 3o! Des Zaturdagsvan Eecloo naar Brugge en terug. Des Woensdags, van Eecloo naar Oostdurg, des morgens ten 6 ure. Van Oostburg naar Eecloo. 's namiddags 12 ure 30. In overeenkomst met de Directie van de Spoor baan van Eecloo-Gent en den bovengenoemden Huurhouderzijn te IJzendijkeWatervliet en Ca- prijk coupons te bekomen voor heen en term» als volgt: hf lJzendijke-Gent en terug, ƒ1.50, of Fr. 3.00. Watervliet-Gent 2 8o! Caprijk-Gent - £50." Ten allen tijde ziju bij hem Paarden en Rijtuigen te hureu. van DIENST 01' VASTE DAGEN. He ZOMERDIENST zal aanvangen op Woensdag, den 15 February, 1865. Van VLiSSINGEN Maandag, Woensdag en Vrijdag, des morgens te 8 uren. Van ROTTERDAM, Dingsdag, Donderdag en Zalurdag, te 10 uren 20 min.; terwijl van af primo Maart tot ultimo October de afvaart te Vlissingen geregeld is na de aankomst der Stoomboot van Breskens; zul lende op de dagen der aankomst van Botterdam dadelijk gelegenheid zijn, om per Stoomboot naar Breskens te vertrekken; ook is des anderendaags's morgens om 8 uren, gelegen heid voor Passagiers en Goederen naar Neuzen enz.; verder zijn de uren van afvaart en aankomst, zooveel mogelijk, geregeld naar de Spoortreinen te Rotterdam. AANLEGPLAATSENSloe, Wolphaarts- dijk, Katsche Veer, Stavenisse, Zijpe, Steenberg- sche Vliet, DintclsasOoltgensplaatWillemstad, Willemsdorps GravendeelSteenekamerDord recht, AlblasserdatnKinderdijk en Slikkerveer. Te Vlissingen de Heer P. J. SIEGERS. „Goes, W. ANEMAET. Zierikzee, W. ABELS. „Willemstad, A. SONNEVELD. „Dordrecht, P. BARENDRECHT. Rotterdam, de Wed. C. J. v. d. GARDEN. De Directie D. PRONKERS. Deze Pillendie sinds vele jaren met hel beste ge volg tegen de Slijm en als Maagversterkend ge bruikt wordendoor hare zachte werking de Spijs vertering zeer bevorderenbijzonder goed tegen de Galen zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32'/2 Cents het Doosjemet bericht van het gebruikver krijgbaar door tusschenkomst van de Heeren Bergen op Zoom, Verlinden 's Bosch J. Straatman. BredaHenri Sprengers. GoesJ. A. le Cointre. Hoofdplaat, L. Lippens. HontenisseP. Dronken. Hulst, J. Nederveen. Middelburg, W. P. van dc Kamir. Sluis, P. E. Mets. Tholeu, Wed.r./fyjsePf Zn. VlissingenP. Lagaay. Zierikzee. J. Buil Cs, 11-) Om elk Doosje der echte, en sinds onheu gelijke jaren gebruikte Slijm- en Maag- pillen iseeu biljet, voorzien met de Handteeke- ning vau deu Vervaardiger, J. J. SCHREUDER, Apotheker, welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak, waarmede elk Doosje verzegeld is. Men gelieve daar wel atleut op le zijn. Tor Drukkerij van J. SCI1ANSMAN, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1865 | | pagina 4