BINNENLAND. Markies de Larochejaquelein, een lid van den senaat, in Parijsheeft een brochure geschreven getiteld: ls de conventie de revolutie? Deze bro- dhure zalj zeker in Frankrijk veel sensatie ma- keu. De markies is een voorstander van het we reldlijk gezag van den Paus en een tegenstander van het nieuwe Koninkrijk Italië. Terwijl het parlement van Turijn de discussie voert over de conventiewaarbij aan Victor Em manuel aanzegging werd gedaan te verhuizen naar Florence, en aan Italië bare voorloopigo hoofdstad met eeue andere te verwisselen wor- deu eenige souvenirs in herinnering gebracht, die Victor Emmanuel in Florence zal vindeu, Het paleis Pitte, wal tot zijne residentie zal wor den ingerichtzal hem herinnerendat daar zijne moeder werd- geboren, daar zijn oom de groot-hertog zetelde. In dat paleis residerende kan Victor Emmanuel verklaren, dat hij de zij nen niet ten halve berooftzich niet te vredeu stelt Toskanen te annexeereu alleen om een idee te doen triomferen!" Want hij zal als meester gebieden onder het dak dat hem eenmaal her bergde in bezit zijn der goederen van zijne bloedverwantenop het rustbed van den groot hertog zich neêrvlijend kunnen beproeven ook ziju geweten te doen iusluimeren Eenige honderd schreden afstand van het pa leis Pitte is op een heuvel een vorstelijk lusthof gebouwd. Victor Emmanuel zal er des zomers verwijlen. Ongeveer veertig jaren geleden had daar iets plaatswat verdient thans herdacht te worden. Op zekeren avond brak plotseling een felle brand uit in dat groot hertogelijk lustverblijf, ieder ontvluchtte het brandend gebouw; dan, ter wijl de vlammen van alle zijden uitslaan, herin nert men zichdat in een der apartemenleu was achtergelaten eene wieg met een sluimerend kind. Wie zal hier redding aanbrengen? Maar neen, niet aan ieder was dit ontgaan want eensklaps treedt uit het in vlammen staand paleis een man te voorschijnin zijne armen het kind dra gende, door zijneu moed en zijne onversaagd heid aan den dood ontrukt De onverschrokken man was: Leopold II, toeumaals kroonprins van Toskanehel kind was Victor Emmanueldie eens vau den troon zou stoolen en van den ge boortegrond zou verjagen den redder van zijn leven. Ziedaar welke souvenirs te Florence den vorst wachten, bestemd om wordt de conven tie ooit het middel om de poorten vau Rome te opeuen ook op het kapilool to zetelen daarin ondersteund door dengeue, aan wieu Pius IX ook eenmaal een schuilplaats bood. De Koning der Belgen heeft heden (3 Novem ber) Marseille verlaten en is naar Nizza vertrok ken alwaar hij twee dagen zal doorbrengen. Z. M. zou Zondag aldaar terugkeeren en Diugs- dag naar Lyon vertrekken. In de zitting van de kamer der gedeputeerden heeft de heer Boggio verklaard dat de diploma tische documenten aan de kamer medegedeeld onvoldoende zijn. Hij vraagt de raededeeling der notas, welke er sedert den datum der eerste nota van den heer Visconti Venoslo, lusscheu Frank rijk en Italië zijn gewisseld. De minister de la Marmora antwoorddedat het gouvernement die kwestie reeds heeft on derzocht doch hij dacht niet andere documen ten te moeten mededeelen. De heer Petruccelli vroeg of het aangehaalde in de nota van den heer Nigra met de waarheid overeenstemt. De heer Lanza antwoorddedat het onbehoor lijk was eene plechtige akte der diplomatie op de enkele aantijgingen der dagbladen in twijfel te trekken. De nota van de heer Nigra is waar en naauwkeurig in al hare gedeeltenzij is door de beide onderhandelde partijen als zoodanig erkend. De heer Mosca legde het verslag neder over 't wets-ontwerp betrekkelijk de verplaatsing der hoofdstad. De heer Ferraris stelde voordat de kamer de kwestie zou onderzoeken om te welen of er een wets-ontwerp noodig is om de conventie goed te keuren. Na eene korte beraadslaging werd die vooraf gaande kwestie tot Maandag verdaagdwelken dag voor de beraadslaging over het ontwerp van verplaatsing bepaald werd. Het verslag over dit wets-oulwerp besluit lot de aanneming over eenkomstig het plan van het gouvernemeut. DU1TSCI1LAND. Uit "Weenen wordt aan de Ost-Dcutsche Post als eene zeldzame dieverij gemeld dat bij het nabij deze hoofdstad gelegen Dombach ceu bede laar het houten been van een verminkten collega -restolen en het aan een anderen bedelaar te Tulla verkocht heeft. Te Neder-Adelsbachbij Salzbrunn is eene boerenwouing verbrandwaarbij ondanks alle aangewende pogingen lot reddingtwee dochters van den bewoner, meisjes van 17 en 9 jaren zijn omgekomen. Het vreeselijkslc van deze ramp is, dat de brand opzettelijk werd gesticht door den zoon des huizes een vijftienjarigen knaap die zich op deze wijze wreken wilde over de ge strengheid zijner slieifmoeder. De meisjes waren zijne eigene zusters. De schoolmeestersplaalsen in Sleeswijk voor namelijk die met grondbezitzjju zoo voordcelig, dat een groot aantal onderwijzers er wagen en paard op na houden. De opengevallen plaatsen worden thans door kandidaten uit Pruisen be stormd die in hun gezegend land zulke vette posten niet kunnen vinden. ITALIË. Volgens eene mededeeling uit Florence is voor een paar dagen een gedenksteen met opschrift geplaatst in den voorgevel van de woningal waar in de 15de eeuw Bernardo Ceunini zijuo werkplaats heeft gehad gemelde Ceunini wordt door de Italianen als de uitvinder dei* drukkunst beschouwd. BELGIE. EUGIER 30 October. De heer Em. Caudron zoon van deu schepen dezer gemeente, ging voorbij het huis van een zijner buren en hoorde dat er de vrouw door den man werd mishaudeld. Hij trad er binnen met het inzicht den man te doen bedaren; doch die woeslaard greep een mes en sliet het den jongeling in do borst zoodat hij morsdood neêrvieL De dader is aangehouden. SLUIS, 10 November. Op Donderdag, 17 Nov. a, s. zal te Biervliet het vergelijkend examen ge houden worden, ter vervulling'vau den vacanten post van Hoofdonderwijzer in de openbare school te Nieuwland of Driewegen. Deu volgenden dag zal de nieuwe school te Wateriandkerkje plechtig ingewijd worden. Tot president der arrondissemenls-rechtbank te Middelburg is benoemd mr. J. H. de Sloppelaar thans rechter in die rechtbank. Bij het kantongerecht te Assen is thans eene bijzondere rechtszaak aanhangig het betreft het been eener vrouw en bij de daarover gevoerde pleidooijen is onder auderen de vraag behandeld, of de beeueu eener getrouwde vrouw al of niet behooreu tot de huwelijksgemeenschap. Een ge neesheer nl. te Stadskanaal spreekt iemand in de gemeente Emmen voor het kantongerecht aan lot betaling vau gepresteerde genees- en heel kundige diensten en daaronder ook voor het af zetten van het been zijner vrouwdie echter een paar dagen na de operatie is overleden. De gedaagde beweertdat de geneesheer het af gezette been heeft medegenomenzonder toe stemming van hem of zijne vrouw en heeftin reconventieop grond van deze onrechtmatige daadeisc-h gedaan tot eene schadevergoeding van f 50. Van de zijde van den geneesheer wordt onder meer beweerd dat de gedaagde als man der overledene vrouw geeu recht heeft om het been terug te eischennoch om voor het mede- nemen daarvan schadevergoeding te vorderen daar de beeuen eener vrouw haar persoonlijk eigendom zijn en uiet in huwelijksgemeenschap vallen. Van de zijde van den gedaagde werd hierop geantwoord datwat er ook zij van de vraag, welk recht echte lieden op elkanders bee uen hebben zoolang die met het lichaam zijn verbonden dit zeker isdat een been zoodra het afgezet is en een der echtgenooleu daarop recht heeftdit recht dadelijk krachlens de hu welijksgemeenschap door de andere voor de helft gedeeld wordt. (M. C,) Als waarschuwend voorbeeld en tevens om de handelingen van den woeker en do noodlottige gevolgen voor hen, die zich in de armen vau den woekeraar werpenaan den dag te brengen, diene het volgende uit Deventer. Men verzekert, dat, uit hoofde der ook hier gevoelde geldschaarschte. door sommige handela ren eene rente is geboden vau 8 percent. Deze hooge rente is evenwel nog niet te vergelijken bij de woekerwinsten die den kleiuen arbeiden den stand maar al te vaak worden afgeperst. Eenige ware feilen mogen dienen tot bewijs. Een slachter werd door den nood gedrongen f lüü te leeneu. In plaats van vooruit te komenge raakte hij meer en meer (achterlijk. De oorzaak wasdat hij eene rente moest betalen van 2.50 's weeks of 130 percent, behalve nu en dan nog een geschenk iu vleesch. Voor dergelijke geval len sticht voorzeker de hulpbank, die sinds eeni- gen tijd bloeit, veel uut. Maar er zijn andere. Een behoeftig eerlijk daglooner had gebrek aan f 10. Het werd hem geleend tegen eene rente van 50 cent 's weeks of 260 percent. Drie jaren lang had hjj deze rente betaald, en dus tezamen f 78, toen een liefdadige, den achteruitgang van ziju gezin ziende, hem uit de handen van den geldschieter verloste. Nog meer. Eene zeer arme weduwe, door ziekte van een harer kinderen gedrongenbeleende voor 50 cent haren Ijzeren pot. Om te kunnen kokenhad zij evenwel dien pot dagelijks noodig. Zij leende hem der halve eiken dag voor i cenL Zij betaalde dus van 50 cent f 3,65 rente in het jaar of niet min der dan 730 percent. Deze gevallen zouden voor zeker met vele andere te vermeerderen zijn. Zij toonen aan, dat er in de lagere standen der maatschappij een schromelijk kwaad heersoht, waarop nog te weinig acht geslagen wordt. Hulp banken spaarkassenbanken van leciiiug en dergelijke zullen niet genoeg vermogenzoo lang nog geheime pandjeshuizen bestaanwaar aan dan ook waarlijk menig arme behoefte he-eft. Mocht bij eene nieuwe wet op de banken van leeningdie zich nog steeds laat wachtenzoo veel als mogelijk ishierin worden voorzien. Waarlijk de zaak verdient meer ernstige over weging dan velen vermoeden. GROEDE, 1 November. In de maand October II. telt men 1 dag waarop de wind was N. 3 dagen - N.W., N.t.W., W.t,N. 7 Z.W., Z.t.W., W.t.Z. 1 dag Z. 4 dagen Z.O. Z.t.O., O.t.z. 2 O. 13 'l N.O., N.t.O., O.t.N. j3L 10 dagen waarop regen viel; eu 11 de lucht 's middags onbewolkt was. N1EUWVLIET, 7 November. Gisteren werd al hier per publicatie afgekondigd, dat, ter vervul ling van de vacature, ontstaan door het overlijden van den Heer M. Contant, is benoemd tot waar nemend Ontvanger-Griffier van de Groote Sint Anna- en Nieuweohovenpoldorsde Heer II. G. Ham mach er Jr. te Groeiie. RETRANCHEMENT 8 November. Uit een zes tal Heeren Candidaten lot de Heilige Dienst welke alhier eene predikbeurt op beroep hebben vervuld, heeft de Eerwaarde Kcrkeraad beroepen deu Heer H. G. WiltebolCandidaat tot de Heilige Dieust le Amsterdam, die de beroeping, onder inwachting der noodige approbatie, bereids heeft aangenomen. KRUININGEN, 8 November. De werkzaamheden aan het kanaal in Zuid-Beveland worden krachtig voortgezet. 'Het opmetselen der sluishoofdeu te Hansweerd is zoo goed als voltooid; alleen hel metselwerk der omgekeerde gewelveu zal voor een volgend jaar blijven zoodal nagenoeg alle metselaars voor dit oogenblik zijn bedankt. Ook hel opmetselen, met bazaltsleeneuvandeschut- koikmureu en de vleugels der sluis is reeds een good eind gevorderd en wordt ijverig voortgezet het afgewerkte doet zich gunstig voor. Met het aanaarden der sluismuren is men ijverig bezig. Van de buitenhaven is de west-havendam zoo goed als voltooid en met het bezoden en bekraru- men der kruin is men reeds zoover gevorderd dat dit weldra gereed zal zijn. De uitbaggering der havengeul wordt met eene stoommachine verricht; voor een groot gedeelte heeft de geul reeds hare diepte. De oosterhavendam is mede overal aan de rivierzijde voor het grootste gedeelte afgewerkt en kan vóór het einde des jaars gereed zijn met uitzondering der uitbaggering. De gra ving van hel kanaal lusschen Vlake en den Krui- ningschen Zanddijkzoo mede het maken der i heschoeijing voor de losplaats bij de brug in den Schoorschen Zouteweg is zoo goed als voltooid. Te Wemeldinge is men ook druk bezig met met selen. De werkzaamheden aan de spoorbrug te Vlake zijn goed gevorderd en men is druk bezig met het opwerpen en gereed maken der spoor baan in deze omstrekenvan Goes tot Rilland. GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per I£udde. DINGSDAG, DINGSDAG, 1 Nov 1864. 8 Nov. 1864. LAAGSTE HOOGSTE- LAAGSTE. HOOGSTE Tarwe 1 8,00 f 8,50 f 8,00 f 8,50 Rogge 5,25 5.50 5,25 5,40 Gerst 5,00 5,40 5,00 5,50 Boekweit 4,50 5.50 5,00 5,50 Haver 3,00 3,50 3,00 3,59 Paardebooueu 0,00 0,00 6.00 6,25 Koolzaad 00,00 00,00 00,00 00,00 OOSÏBTJB.G, 9 [November. De aanvoer van granen was heden veel aan zienlijker dan vorige week. Er bestond weder goede vraag voor Gerst, llavercn Erwten. Tarwe en Rogge verkeeren steeds in flaauwe gesteldheid. Jarige tarwe f8,25 a 1 8,60, nieuwe dito f7,00 a f8,25 rogge f 5,40 a f 5,70, wiutergerst f5,40 a f 5,70, zomer dito f4,80 a f 5,20, haver f2,75 a f3,50, paardeuboonen f 6,00 a f6,30 erwten f7,00 a f7,60, koolzaad f 00,00. AXEL, 5 [November. Tarwe f 7,45 a 8,75, rogge f5,60 a f5,85, wiu tergerst f5,30 a f5,60, zomer dito f4,85 af 5,05, boekweit i'5,60 a f 5,85 haver f3,35 ii f 3.75 witte erwten f6,05 a f 6,55groene dito f6,55 a f 7,00 graauwe dito f 0,00 a f 0,00 paardeuboo nen 1' 6,15 ii f 6 55 bruiueboouen f 8,40 a f 9,35, duivenboonen f 0,00 a f 0,00, koolzaad f 00,00 a f 00,00.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 3