WESTEB-SCHELPE. Koorts-Druppels MARKTBERICHTEN. INGEZONDEN STUKKEN. SPOORWEGEN^ J5 Internationale Vaart. STOOMBOOT Maerlant AD VERTENTI EN. STOOMBOOTDIENST De Winter dienst UZENDIJKE 25 October. In eene Raadsver gadering gisteren alhier gehoudenis tot Hulp onderwijzer bij de openbare lagere school benoemd de Heei* Cornell's Bosselaar, thans Hulponder wijzer te Middelburg. AXEL, 25 October. Op de heden alhier gehou- dene veemarkt waren aangebracht 16 paarden 68 runderen en 23 varkens. De preraicn werden toegekendaan Abraham Haak landbouwer al- bier, eene premie van 5 voor het grootste getal paarden en eene van 5 voor het grootste getal rundvee; aan J. Geerens koopman to Ovorslag, f i voor het grootste getal varkens ter markt gebracht; Leendert Smieslandbouwer alhier, vöor het schoonste werkpaard ƒ5, en C. L. de Rop landbouwer alhiervoor de schoonste koe ƒ5. De handel was zeer gering. GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per Mudde. DINGSDAG, 18 Oct. 1861. DINGSDAG, 25 Oct. 1864. LAAGSTE HOOGSTE- LAAGSTE. HOOGSTE Tarwe f 8,00 8,50 8,00 8,50 Rogge 5,30 5.50 5,30 5,50 5,00 5,50 5.00 5,50 Boekweit 4,50 5,50 0,00 0,00 Haver 3,00 3,50 3,00 3,50 Paardeboonen 0,00 0.00 0,00 0,00 Koolzaad 00,00 00,00 00,00 00,00 OOSTBURG, 28 October. "Bij kleinen aanvoer bestond heden weinig vraag voor granen en moesten de meeste artikelen lager Worden afgegeven. Gerst en Haver ruimden ech ter als voren goed op. Jarige tarwe f8.70 ii 1 8,25, nieuwe dito f8.25 h f 7,00 rogge f 5,75 a f 5,40, wintergerst f5,80 a f 5,25, zomer dito f 5,20 a f4,75, haver f3,50 a f2,50, paardenboonen f 6,50 a f 5,50 erwten f 0,00 af 0,00, koolzaad f 00,00. AXEL, 22 October. Tarwe f 7,75 a 8,85, rogge f5,60 a f5,85, win tergerst f5,40 a f5,80, zomer dito f 4,85 a f 5,15, boekweit f5,60 <i f5,90, haver f3,25 a f3,75, witte erwten f 6,05 a f6,55, groene dito f 6,55 a f 7,00 graauwe dito f 0,00 a f 0,00 paardenboo nen f 6,05 a f6,35, bruineboonen f 8,40 a f9,35, duivenboonen f 0,00af 0,00, koolzaad 1'00,00 a 100,00. MEEKRAPPRIJZE3N. Rotterdam, 17 October. Aanbieding grootprij zen lager. 24 October. Stemming zeer flaauw. Racine f 12,50, onberoofde f 16,50 a f 17,50. Goes, 18 October. Racine f 13 a f 13,50 puike* Onberoofde f 17 a f 17,50; zeer uiteenloopcnd wegens verschil der hoedanigheid. Aardenburg 25 October1861. Onder de nieuwstijdingen in uw vorig nom- mer komt voor een berigtdat de Kamer van Rhetorica „In Minnen Groenen" te Aardenburg, hare eerste algemeene Vergadering voor dit wio- tersaisoen gehouden heeft op Vrijdag 15 Oct. en geopend weid met eene zeer gepaste toespraak ■van den nieuw benoemden voorzitterden Heer G. 'P. Roos. Als oog- en oorgetuige zij hot mjj vergund het volgende daarbij te voegenDe openingsrede van den nieuwen voorzitter maakte blijkbaar eoncn zeer goeden indruk op zijne talrijke hoor ders. Hij schetste in korte maar krachtige be woordingen de lotgevallen der Kamer, van bare oprigting af, tot op heden toe. Hij gewaagde vau haren aanvankelijken bloei en hare tegenwoor dige kwijning en spoorde ten slotte eerst de honoraire en daarna zijne werkende medeleden op eene gemoedelijke ernstige wijze aanom niet te verflaauwen, maar door eendragtige za- menwerkinghet voortdurend bestaan der Ka mer te verzekeren, en de geest van slooping, welke zich op eene noodlottige wijze bij enkelen openbaart, door vereende krachten te onderdruk ken. Te bejammeren toch is het, dat het per soneel der werkende leden van tijd tot tijd ccnige zeer verdienstelijke leden verloren heeft, het zij door vertrek naar elders, hetzij door over lijden ofte wol om andere redenen. Het is waar dat dit verlies wel wordt aangevuld door nieuwe leden, maar die zijn nog te jeugdig; zij beloven veel voor de toekomst, maar kunnen het gemis van het oogenblik niet vergoeden. Maar dubbel le bejammeren is het dan ook, dat de vorige voor zitter, en mede ppzigter der Kamer, de lieer vonsterman van Omen, die met zulkcu blaken- don ijver haren bloei bevorderde, ook bedankt heeft, eer.st als VoorziLlcr en zeer kort daarop, als werkend lid. De redenen welke hij voor dit verrassend be sluit aanvoert, zijn, voor zoo verre mij die ter noren kwamenie nietig om er hier meiding van te makenen strekken "niet alleen als eene bij— diage (e nicer tot de kennis, yan het karakter des ilecren van Oijf.n maar zijn ook tevens eene waarschuwing, om voor 't vervolg geen deel meer te nemen in eenige zaak die door ZEd. wordt opgerigt of bestuurd. Groede 12 October, 1864. Zondag en Maandag2 en 3 October 11. ver spreidde zich het gerucht, dat in deze en de naburige gemeente Nieuwvlietin den morgen van den vorigen dag 1 October trillingen van den grond waren gevoeldvergezeld van een dof geluid. Dingsdag daarop las men in do Cou ranten het berigt van de mede op 1 October plaats gehad hebbende ontploffing der buskruid magazijnen te Woolwich en werden reeds dade lijk dè waargenomene trillingen hieraan toege schreven. Door onderscheidene personen werd dit voor onmogelijk verklaardin aanmerking genomen den verren afstand tüsschen Woolwich en deze gemeente. Dewijl echter de tijd tusschen de ontploffing en de hier ondervondene aardschok ken naauwelijks een uur verschilt en zij die het laatste hebben waargenomen, verklaren, dat noch onweder noch het losbranden van geschut derge lijke gewaarwording als hier is ondervonden evenaartzoo rees bij mij eenig vermoeden om trent de waarschijnlijkheid van het geopperde denkbeeld. Bij onderzoek bleek mij, dat in het jaar 1792 to Maintz eene kanonnado is gehoord op 44 uren afstandseene andere in 1809 op Helgoland op 47 uren en het bombardement van Antwerpen op 4 Dec. 1832 op 1G6 ureu in het Ertz gebergte. Nu is Woolwich van de zeekust van Slaals- Vlaanderen verwijderd ongeveer 50 uren en hoe wel het geluid hier wel niet regtstreeks door het water is overgeplantis het toch eene bekende waarheid, dat het water een zeer goede geleider van hetzelve is en men komt dus mijns inziens en behoudens betertot het resultaatdat er zeer veel waarschijnlijkheid bestaat, dat do tril ling veroorzaakt door het springen der kruid- magazijnen te Woolwich hier in het Westelijk gedeelte van Staats Vlaanderenzeer nabij de zee gelegenis gevoeld. liet onderwerp is ove rigens we! eenig nader onderzoek waard en blijft meer bevoegde natuurkundigen ten zeerste aan bevolen. IIAMMACHER Jr. De Spoorweglijnenvan liet Land van Waas envanEecloomakendenkortsten en minst kostbaren weg uit van Antwerpen naar Oostende en Blankenbsrgh.e. Vertrekuren van Oostende en Blankenbcrghe naar Antwerpen. OOSTENDE. Vertr. 7,10 12, 4,40 6,— Blankenberghe. 6,50 11,35 6 BRUGGE (Eecloo). 7,35 9,35 12,45 5.05 6,35 Maldegcm. 8- 10,05 1,15 5,20 7,10 Eecloo. 5,50 8,20 10,30 1,30 5,40 7.30 GENT. Aank. 6,35 8,55 11,05 2,20 6,15 8,10 Lokereu. 9,25 2,45 6,35 55 St. Ni kol nas. 9,45 3,10 6,50 ANTWERPEN - j; (Waas). Aankomst. 55 10,20 55 3,50 7,25 15 HOLLANDSCH-BELGISCHE SPOORWEG. Van Rotterdam naar Antwerpen: 8,15; 12,15; 5.15. Breda6,30; 10,15; 2,25; 6,50. Antwerp, naar Rotterdam7,35; 10,25; 4,05( te kl.) Moerdijk en Breda: 3,('s nam.) Aankomst te Rotterdam: 11,55; 2,45;7,45. SCHROEF- Jucob van WINTERDIENTST van 16 October tot 1 April. Van SLUIS: Maandag, 's raorg. 71/» ure. Dingsdag,'s morg. 6 ure en's namiddags 2 ure. Wo c ns d a g, 's m o r g. 5 u re en 's namiddags 2 ure. Vrijdag, 's morg. 10 ure. Zaturdag, 'smorg. 71/.ure. Van BRUGGE: Maandag,'snam. 3 ure. Dingsdag.'smorg. 8 ure cn 'snamiddags 4 ure. Wocnsdagfsmori en 'snamiddag; Vrijdag. Zaturdag 7 ure 4 ure. 'snam. 3 ure. 'snam. S'Aure. Gedurende deze dienst zal de Stoomboot eens in de Maand cn wel des Woensdags vóór of op Volle Maan, in plaats van des namiddags 4 ure, des avouds ten 6'/> ure uit BRUGGE vertrekken. De Baartjes worden afgegeven aan het Bureau te SLUIS, en te BRUGGE bij den Heer LURQÜBS aan de Dampoort. Alle Goederen en Commïssiën moeten een half uur vóór het vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. C 0 R R E S P oir DEN71 E 7™ B Sa. Uw artikeltje over de verkiezing te Aardenburg tengevolge van het overlijden van den Heer Wijffels Wethouder-Raadslidkomt te vroeg en snijdt geen hout. De Notaris C. SCHOUT VELTHUIJS is voor- nemens, op Donderdag 24 November, 1864, 's voormiddags 10 ure, te Waterlandkerkje, in de Herberg de Koningvoor de Erven van \vl. Monsr. J. de Die, Senior, publiek te verkoopen do volgende BOUWLANDEN gelegen in het eerste deel van den Generalen Prins Willemspolder, Gemeente Waterland- kerkjete weten 1. Twee Bunders 53 RoedenKad. Sec tie C, N°. 79. 2. Twee Bunders 32 R. 10 El, zijnde liet Oostelijk deel van N°. 78. 3. Één Bunder 32 R. 10 El, zijnde N°. 77, en liet Westelijk rcslant van N". 78en 4. Drie Bunders 11 lt. 70 El> Sectie C, N". 56, 57, 58 en 59. Alles in pacht bij C. de Groote, tot 1 Oc tober, 1867, voor f 440.97 's jaars. Nader onderricht is te bekomen bij ge noemden Notaris. OP DE aanvangende deni November, tot ultimo February blijft geregeld: Maandag .Woensdag, Donderdag enVrijdag: van Vlissingen naai Freshens 's morg. 6 u. 30 Freshens Vlissingen 7 ure. Vlissingen Neuzen 8 Neuzen Hocdekenskerke „10 Hocdekenskerke Neuzen 10u.30 Neuzen Vlissingen „11 ure. Bovendien Dingsdag, Donderdag en Zaturdag: des namiddags ten 2 ure van Vlissingen naar Freshens en om 2 ure 50 mtn. van Freshens terug; terwijl op die dagen de afvaart van Vlissingen, Neuzen en Hocdekenskerke plaats zal hebben zoo als op de overige genoemde dagen der week hiervoren is bepaald. De Concessionaris. Deze zoo algemeen en guustig bekende Droppels zijn, door vele jaren gebleken ondervinding, zeer aan te bevelen om hare uitmuntende koortswerende werking in alledaagsche-andercndaagschc- en derdendaagsche Koortsenvooral ook bij slepende of langdurige Koortsen, alsmede bij zoogenaamde Bin- nenkoortsen. Dezelve onderdrukken niet slechts lijde lijk de Koorts, zoo als zoo vele andere koortsmidde len, maar verschillen daarvan door hare genezende eigenschappen. Ook bevatten deze Droppels (jecne schadelijke bestanddeelen. Zij zijn verkrijgbaar, a 80 Cents het verzegelde ileschje, met berigt van liet gebruikbij de Heeren Apothekers: Goes, J. A. Le Cointre. Tilburg, H. Martens. Hulst, J. Nederveen. Zierikzee, J. M. Gasille. Middelburg,v.d. Kamer. (1.) Ter Drukkerij van J. SGHANSMAN, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 4