BUITENLAND. BINNENLAND. MAR KTB ERIC HTE. V. burgsclicn vriend aan het hoofd onzer kolommen von hedenmet den wensch dat ze strekken mogen om het aandenken aan dat hedenals de vrucht van een groot en schoon verleden ■waarin de hand eener weldadige Voorzienigheid zoo duidelijk zichtbaar wasonder ons levendig te helpen houden. Verplaatst Hij ons in zijne toonen op het laatst der zestiende en in het begin der zeventiende eeuw Hij vest weldra ons oog op de negentiende eeuw en hare vruchten Dat is eene vrucht der beschavingwassende op den wor tel des Christendomswelke beschaving alomme nieuw zaad moet uitstrooijen om op hare beurt wederom nieuwe zaden van zich immer ontwikkelende Christelijke beschaving op te nemen. De stof moet dienstbaar zijn aan den geest. Als men tijde lijke welvaart wèl begrijpt en wèl geniet leidt zij tot de be schaving des geestes Niemand wrak dan de stemming van ons blad en wij hopen dat deze weinige woorden voldoende zullen zijn om de feestvie renden te doen gedenken aan hunne zedelijke verplichtingen tegen over de Maatschappij en Hare bestuurders opdat het feest der ver binding niet ontaarden moge in wat bet niet zijn mag inaar integendeel bewijzedat ons Volk Volksfeesten weet te vierenzonder baldadigheid en zonde te huldigen. Wij schrijven deze regelen met nog des te meer genoegen omdat wij een feit moeten vermelden dat wellicht éénig is in de geschiedenis van onzen tijd hot is namelijk de burgerij van Sluisdie dit feest ingericht heeft en wenscht uit te voeren Zij brengt daarin hulde aan hare weldoeners en Regenten. Onthouden wij onsdeze Heeren met name aan te wijzen. Wij meenen te mogen verklaren dat de hulde gebracht wordt aan allen die in 's Hage of iu Middelburgof in Zecuwsch Vlaanderenof waar ook gezetenmedewerkten tot bereiking van een lang beoogd doel. Dat dan ook de feestviering Vorst en Volk, Bestuurden en Bestuurders Beweldadigden eu Weldoeners naauwer aan elkan der moge verbinden en het allen welga, is de vurige wensch der 27 September 1864. KEDACTIE. DUITSCHLAND. De beroemde professor Virchow, een der grootste Duitschc natuurkundigen heeft den oorlog ver klaard aan de rookers. Deze geleerde houdt op flit oogeublik eene reeks van openbare lezingen te Berlijn, waarin hij legen de gevaren, welke de sigaar en de pijp aanbieden, vreeselijk te werk gaat: In eene der laatste zittingen van het ar beiders-genootschap te Berlijn hebben 12 jon gelieden door de welsprekende taal vaa Virchow overtuigd formeel, verklaard dal zij zich van ron ken zouden onthouden en dat zy het aldus ge spaarde geld zouden besteden om hun leven te verzekeren iu de daarvoor bestemde maat schappijen. ENGELAND. De bekende reiziger en, naar men wil, de ontdekker van den oorsprong van den Nijlka pitein Spekeis door een ongeluk omgekomen. Hij was met eecige zijner vrienden op de jacht in de oinstrekeu van Clipperham, en wilde over een muur klimmen, toen zijn geweer bij onge luk losbrandde, de geheele lading in zijne horst drong en hem levenloos ter aarde deed storten. Dit treurig ongeval za! nafuurlijk een zeer droe- vigen invloed uitoefenen op de Britsche associatie van wetenschappen, die juist hare zittingen te Bath houdt. De te New-Vork gevestigde correspondent van den Times een erkend tegenstander van het fe deraal gouvernement, meldt in zijn bericht van den 6 dezer, dat het bericht der verovering van Atlanta de oorlogsgezinde partijzoo wel in eerstgenoemde stad als in geheel het Noorden groolelijks heeft aangemoedigd en versterkt. De volksmenigte, die een week geleden luide op het sluiten van den vrede aandrong, deed zich nu even hardien gunste van het voortzetten des oor- logs hooren. .^Ofschoon," zegt de berichtgever, „de uitslag en zelfs de waarde van het te Atlanta behaalde voordeel nog niet bekend kan zijn en Hood's leger nog in staat is om Sherman een zwaren slag toe te brengen en het geleden ver lies te herstellenis de repuhlikeiusche partij uitgelaten van vreugde. De actiën van Lincoln zijn, om mij van een beurs-term te bedienen, sterk gerezen door de ontruiming van Atlanta, eu in gelijke mate die van Mac-Cleilan gedaald. Nog een zoodanige overwinning, door Shermau iu Georgia, of door Farragut ie Mobile behaald, zou, in de schatting dor republikeinsche partij een einde maken aan Mac ClellaiTs kandidatuur, en de verkiezing van den heer Lincoln tot president verzekeren. ITALIË. Te Turin hebben dezer dagen ernstige wanor delijkheden plaats gehad. Nadat het den 22 op den dag te Turin rustig was geweest, zijn des avonds de wanordelijkheden her nieuwd. Troepen volks hebben onder het aan heffen van oproerige kreten met geweerschoten cn steenen het gebouw der politie aangevallen. De troepen, die pp het Kare's-pleia waren ge stationeerd hebben nadat zij lang waren uitge tart vuur gegeveu. Een twintigtal personen zijn gedood of gekwetst. Ouder de troepen zijn mede vele gekwetsten, waaronder een luitenant- kolonel. Zeer vele burgers waren met dolken en revolvers gewapend. Den volgenden morgen had do stad weder haar gewoon aanzien de winkels waren geopend en dc werklieden aan den ar beid. Er is eene proclamatie van den syndicus verschenen waarin de bevolking word "aange maand zich rustig te houden. Men hoopt alge meen dat de wanordelijkheden niet hernieuwd zuliea worden. De beurs was den 22 gesloten. Berichten uit alle gedeelten van Italië ont vangen, houden in, dat het nieuws betreffende het traktaat aldaar met levendige voldoening ont vangen is. In het eerstvolgend nummer hopen wij een verslag van de alhier te houden Feestelijkheden te leveren. SLUIS 29 September. Zaturdag ten 3 ure zal de Minister van Finantien „de begroolingswelten voor 1865 indienen." Deze eenvoudige nieuwstijding verheugt ons zeer; wij toch zien er een bewijs vauvooruitgang inwaarop wij gaarne wijzen. De vertegenwoor diging heelt dus een geheel kwartaal voor zich om deze gewichtige wetten af te doen, iets wat voorheen (door wiens toedoen laten we nu iu 'tmidden) niet gebeurde! Het is noodig en nut tig dat de werkzaamheden van een jaar ook in dat jaar afloopeu eu we wenscheu den Minister dan ook eene goede ontvangst zijner voordracht al durven wij naauwelijks hopen dat, uit den aard uer «aak, nu reeds eene groole hervomungs- schrede des belastingstelsels vooruitgezet zal wor den. Geduid De vroegtijdige gereedmakiag der begrooting buiten vroeger, is ons een waar borg voor voortdurenden ijver eu werkzaamheid! De Slaats-Courant deelt het besluit mede waarbij de port van brieven, tusschen dit Rijk en Groot-Brittannic gewisseld, wordt geregeld, en waarbij het briefport tot op 15 cis. werdt verlaagd. Volgons het Handelsblad bevat het adres van antwoord der Tweede Kamer geen bloote weer klank op de troonrede. De regering wordt aan gezocht om kalm en rustig voorttegaau op het ingeslagen pad van wijze eu rechtvaardige kolo niale hervorming. Wijders wordt aangedrongen op de regeling van het hooger onderwijs en op het indienen der wet op de drukpers" in Indie Hot denkbeeld der afschaffing van alle plaatse lijke accijnzen wordt toegejuicht. Uit een brief, door den heer mr. P. II. Saay- mans Vader president van de arrondissements rechtbank te Goes in den morgen van 11 Sep tember jl. te Biezelinge (gemeente Iiapelle kan ton Goes) in do brievenbus gestoken, en geadres seerd aan den heer Saayuians Vader te 's Hage is ontvreemd: 1 Nederlandsch bankbiljetnieuw modelgroot 10!)N°. 4896 in dorso voorzien van de handteekening van den afzender. De of ficier van justitie te Goes verzoekt opspo,riug aanhouding eu bericht. Als een treurig voorbeeldvan de gevolgen van onmatigheid ook in het genot van anders zoo smakelijk en verkwikkend ooft, deelea wij mede, dat dezer dagen de knecht van A. O. \V. te Jislum in Friesland, een jongeling van 20 jaar, zestig peren achtereen gegeten heelt en aan de ge volgen daarvan denzelfdeu dag is overleden: Op de 25ste algemeeue vergadering der Maat schappij tot bevordering van veeartsenijkunde welke dezer dagen te Utrecht gehouden iswerd veel gesproken over de besmettelijke veeziekten welke in ons land heerscheu. Zoo klaagden de afgevaardigden van Utrecht over de gebrekkige naleving van de artt. -459, 460, 461 en 462 vau het wetboek van strafrecht, en zij schreven dit toe aan onvoldoend toezicht op do uilvoeriug dier artikelen. Dit was vooral het geval met den kwa den droes onder de paarden. Do daaraan lij dende paarden worden bijna overal straffeloos vervoerd, zoo dat men in stallingen van herber gen niet veilig was tegen de besmetting. Een lid uit Zeeland klaagde over de menigte Belgische empiriateu, die straffeloos het van vak veearts nitoc- enden in Zccuwsck Vlaanderen, zeer ten nadeele van den veestapel en van de veeartsen. Om dit laatste te bewijzen gaf hij een twaalftal voorbeel den uit sommige toonde hij aan dat juist deze empiristen het meeste bijdragen tot verspreiding der besmettelijke veeziektenomdat zij zich aan geene wetten stoorden eu ook omdat er tegen het behandelen van zieke dieren door deze per sonen geene wettelijke voorschriften en straffen bestaan. Een ander lid deelde mede, dat het zelfde kwaad op de grenzen van Limburg en Belgie en ook op de grenzen vau die provincie en Duitschland werd waargenomen. De afgevaar digde uit Zuid-Holland, de heer Alersgaf rae- dedeelingen namens zijne afdeeiing, over de vlieg- larven-ziekte hij de schapen, en over de inenting der longziekte onder het rundvee. Uit de laatste bleek dat meer en meer runderen werden ingeënt en dat dit steeds gunstige gevolgen had. Uit Limburg werd mededeeling gedaan over het mond- en klaauwzeer onder het rundvee en over de iufiuenza onder de paarden van het 5de re- gement dragonders. M. C. AARDENBÜRG21 September. De Raad de zer Gemeente heeft besloten zich tot Z. Exc. den Heere Minister van Finantien te wenden, ten einde deze Gemeente hij den openbaren verkoop der Domeingronden in de Haven- en Diomède- polder niet gestoord worde in haren eigendom van de visscherijeu in eerstgenoeniden Polder-. Misschien heeft dit besluit aanleiding gegeven tol het geruchtdal men zich tot Z. Exc. ge wend heeft om dis verkooping alhier te doen houden een gerucht waarvan noch Raaduocii Gemeentebestuurnoch Ambtenaren, noch een aantal gegoede en neringdoende ingezetenen iels weten en welk gerucht (of anders welk verzoek geene andere strekking kan hebben, dan om, op zijn zachtst te noemenden beslaanüen) vrede te verstoren. AARDENBURG, 26 September. Heden had alhier de ler-aarde-bestclling plaats van het lijk des Heeren Jan Cbristiaan Herny Reepmaker, Doctorandus Med. aan do Hoogesciiool te Leyden. Do overledene was een ijverig werkend lid der Rederijkerskamer In Minnen Groenen" alhier, welks Kamerbroeders allen voor zoo ver zij tegenwoordig konden zijn, zich, zoodra do lijk stoet vóór hunne vergaderzaal was aangekomen bij denzelven aansloten en alzoo den Overledene de laatste eere hielpen bewijzen. GRAANMARKT tb AARDEyjiURG. V erkoopprij s per Iludde. DIN GS DAG DINGS DAG. 20 Sep! 1834. 27 Sept. 186}. LAAGSTE hoogste- laagste" hoogste Tarwe Rogge Gerst Boekweit Haver Paardeboonen Koolzaad 8,50 5,30 5,00 0,00 3,00 0,00 00.00 f 8,75 5.60 5,50 0.00 3,50 0.00 00,00 8,25 5,25 5,00 0,00 3,00 0.00 00.00 f 8,50 5,50 5,50 0,00 3,25 0,00 00,00 OOSTBUUG, 28 September. De aanvoer was heden tengevolge vooral van dc drukke bezigheden in den landbouw, niet groot, en ook de vraag flaamv zoodat voor dc meeste artikelen naauwelijks vorige prijzen te bediugen waren. jarige tarwe f8,5!) a 1 8,00, nieuwe dito f8,00, h f 7,00 rogge 1'5.60 a f 5,25, wiutergorst f5,20 it f 4,70, zomer dito f5,00 it 1 4,50, haver ('3,20 it i'2,50, paardeuboonen f7,00 a 0,00, erwten f7,00 1'6,50. koolzaad 113,00.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 3