KERMIS Openbare Verknoping. PAARDEK- El VEEMARKT Afspanning Brandverzekering MARKTBERICHTEN. SCHROEF- MUi STOOMBOOT Jacob van Maerlant. ADVERTENT LEN. VEILING AARDfiNBÜRGSGHE HAVEN EN DI01ÈDE-POLDERS. Najaars- ig NEDERLAKDSCHE MAATSCHAPPIJ i a g a,* VERLOREN, SLIJM- EK MAAGPILLEK. vestiging van het vonnis der rechtbank te Zwolle, waarbij zij is ontzet uit de voogdij over haar min derjarig kind, Sedert eenigo dagen Hop te Zwolle het gerucht dat de voormalige predikant van Rhijn niet zou berusten in de bekrachtiging der Synode van bet legen hem door het prov. kerkbestuur van Over- ijsel uitgesproken ontzet uit zijn ambt en bediening. Thans wordt met bepaalde zekerheid gemelddat hij naar 's 11 age geweest is en herziening van c!e synodale bekrachtiging verzocht heeft; zoo mede dat do somvereischt lot het houden eener synodale vergadering omtrent zijne zaakdoor hem gestort is Uit Zwolle wordt geschrevenDe aanvoer van appelen en peren, uit den omtrek alhier ter markt gebracht, is grootcr dan de oudste men- schen zich herinneren. Den laatstcu marktdag was het gróote mark plein daarmede zoo gevuld dat voor andere artikelen bijna geen plaats was. De prijzen zijnongeloofeüjk laagzoodat men de appelen bij de maat niet wilde koopen, maar zulks bij manden vol voor eenige centen plaats bad. Bij den ongunstigen staat van vele akker vruchtenveroorzaakt door het schrale weder dat hier gedurende de laatste maand hcerschle is de beslaande overvloed van appelen en peren dubbel welkom. Te Steeuwijk was dezer dagen ccn Schotscho stier te zien, die door deskundigen werd geschat op eene zwaarte van 900 a 1000 Ned. ponden aan vleesch en vet alleen. Die buitengewone zwaarte is te merkwaardiger, daar hij slechts de hoogte had van een zwaar Holiaudsch beest, namelijk twee ellen. Zijne lengte is ongeveer vier ellen en de breedte van de schoft beslaat twee voet. liet dier is, gitzwart van top tot teen en heeft een buitengewoon gladde, zeer kortharige huid. Hij is aangekocht op de Londendsche veemarkt door den veehandelaar J. B. de Vries te Heerenveen, cn gebruikt naar men opgeeft dagelijks 10 pond wit meel5 lijnkoeken en eenig hooi,, alsmede zoo veel brood als hij verkiest. GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per Mud de. DINGSDAG DINGSDAG, 6 Sept. 1864. 3D Aug. 1864. LAAGSTE HOOGSTE- LAAGSTE' HOOGSTE Tarwe f 8,50 f 3,75 f 8,50 f 8,75 Rogge 5,30 5,50 5,20 5,50 5,00 5,50 5,00 5,50 Boekweit 0,00 0,00 0,00 0,00 Haver 3,50 4,00 3,50 4,00 Paardeboonen 0,00 0.00 0.00 0,00 koolzaad 00,00 00,00 00,00 00,00 OOSTBUSG-, 7 September. Hij kleinen aanvoer bestond heden iets raeer vraag voor granen en was er voor puike quali- teitcii gemakkelijk vorigen prijs te bedingen. Goede tarwe f9.00 a i 8,50, gewone dito f8,50, a f8,00, rogge f 5,99 a f5,40, wintergerst f5,90 a f 5,25, zomer dito ('0,00 a f0,00, haver f4,00 k f3,25, paardenboonen f6,30 a 6,00, erwten f6,25 a f7,00, koolzaad f 14,00. AXSIi, 3 September. Tarwe f 7,95 a 9,05, rogge f 5,35 a f 5,80, win tergerst f 4,95 a f5,30, zomer dito f 4,65 a f 4.83, boekweit f0,00 a f 0,00 haver f 3,55 a f 3,75 witte erwten f6,05 a f6,35, groene dito f6,05 a f6,55, graauwe dito f 0,00 a f 0,00paardenboo nen f 6,05 a f 6.35 bruineboonen f 0,00 a f 0,00 duivenbooneu f 0,00af 0,00, koolzaad f 13,65 a 100,00' MEEXBAPPBIJZEN. Rotterdam, 29 Aug. Ouberoofde, eenigo par tijtjes onveranderd gedaan, ltacïjn (nieuwe) vast. Goes 30 Aug. Stil. Rotterdam, 5 Sept. Fiaauw en alles iets lager. ZOMEIIXJIENST, van 1 April tot 1 October. Van SLUIS: MaandagDingsdag cn Zalurdag des morgens ten 7 ure. Woensdag des mor gens ten 5'/, ure en des namiddags ten 3 ure. Vrijdag des morgens ten 7 ure cn des na middags ten 2 ure. Van BRUGGE: Maandag, Dingsdag en Zalurdag des namiddags ten 4 ure. Woensdag des mor gens ten 7 ure eu des namiddags teu 6 '/o ure. Vrijdag des morgens ten 9 ure en des na middags ten 4 ure. De Kaartjes worden afgegeven aan het Bureau k SLUIS, cn te liiïUGGÉ 'bij den lieer LURQU1N aan de Dampoort. BW Allo Goederen en Commissiën moeten een half uur vóór het vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. COBRESPQMDEMTI E. Wegens plaatsgebrek zijn wij verplicht het in gezonden artikel van den lieer C. en zelfs veel van onze eigene hand tot het volgend nummer te laten rusten. Voor de vele bewijzen van belangstelling en vriendschap, welke ik van zoo velen ontvan gen heb bij gelegenheid van mijn tachtigsten Verjaardag, betuig ik langs dezen weg aan allen mijnen hartelijken dank. Aardenburg7 September, 1864. IZ. VAN DE PLASSCHE. De ondergeteekenden betuigen hunnen dank voor de blijken van deelneming, ontvan gen bij het overlijden hunner dierbare Moeder. MiddelburgJ. FEEDER1K KLEIN. 9 Sept.1804. J. C. KLEIN. J. J. KLEIN. De DIRECTEUR der REGISTRATIE en DO MEINEN in de PROVINCIE ZEELAND maakt bekend, dat, in de maand October dezes jaarsop nader lo bepalen daguur en plaats door den Ontvanger der Regis tratie en Domeinen te SLUIS, ten over staan van den Notaris C. Loeff te Zuid- zandezal worden overgegaan tot de open bare veiling der zeer aanzienlijke in do AARDENBURË5GHE HAVER- en DiOi'IÏÈOE- P0LBEES gelegene RUKSGROMDEHvroeger in Concessie bij de Erven van den Generaal Graaf VAN DAMME. De Directeur voornoemd COLLARD. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN maken bekenddat de in die Gemeente dit jaar zal aanvangen op Maandag, den 19 September aanstaande en eindigen op Zaterdag den 24 dier Maand. Neuzen, den 29 Augustus, 1804. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, J. P. DRONKERS, Burgemeester, j. DIELEMANSecretaris. De Notaris l. C. O. BENTEUN zal, op Dingsdag den 27 Sep tember, 1804, des voor middags om 11 ure, te Uzendijhe in het Logement de Gouden Poort, in het openbaar te koop aanbieden Eene HOFSTEDE, bestaande in WOONHUISSCHUUR en verder Ge timmerte met 18 Bunders1 Roede 90 Ellen ERVE, TUIN, BOOMGAARD, WEI- on BOUWLANDENstaande en liggende in den achtsten Kavel van den HoofdplaalpolderGemeente Hoofdplaat; alsmede een perceel DIJKbeplant niet opgaande OLMEN- cn POI'ULIEREN- BOOMENaües in pacht bij Abraham Leeniioets tot Mei cn October 1866. De gemelde Goederen zullen eerst in vijf Koopen en daarna in massa worden geveild. Nadere'inlichtingen zijn te bekomen lo lJzendijketen kantore van genoemden Notaris BENTEUN. (MANDAG, 12 SEPTESS3BES5 1864. OP DE KOELEWEIOE TE SLUIS. De ondergeteekendc maakt bekend, dat hij zijne HERBERG geopend heeft voor het ge oorde Publiek en dat bij hem ruime gelegen heid bestaat tot het STALLEN van PAARDEN en RIJTUIGEN. Hij belooft eene prompte bediening en beveelt zich minzaam in de gunst aan. P. R. ALEXANDER. van De ondergeteekendo Agent van bovenge noemde Maatschappij herinnert bij dezen een iegelijk dat ten zijnen kantore voortdurend gelegenheid bestaat lot bot doen verzekeren tegen alle Brandschadeallerhande Gebouwen Oogst, Veldvruchten, Beestiaal, Meubelen, Koopmansgoederenenz., enz., en zulks lot zeer billijke vaste premicn. Premie-Tarieven en verdere inlichtingen zijn hij den ondergeteekenden gratis te bekomen. C. LE NO BULNotaris. op 4 Septembereen DIAMANTSTEENTJE uit ccn Ring, op den Straatweg tusschcn Oostburg en dc Hofstede van den Heer Izaak Risseeuw. De volle waarde zalbij terugbe zorging aan het Bureau van dit Blad, gegeven worden. Deze Pillendie sinds vele jaren met hel beste ge volg legen de Slijm en als Maagversterkend ge bruik l wordendoor bare zachte werking de Spijs vertering-eer bevorderen bijzonder goed tegen do Gal en zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32'A Cents het Doosje, met bericht van bet gebruikver krijgbaar door lusscheukomst van de Heeren Bergen op hoom,Vertinden Middelburg, W. IK van de 's Bosch Straatman. BredaHenri Sprengers. GoesJ. A. Ie Cointre. Hoofdplaat, L. Lippens. JlontenisseIK Dronkers. llulst, J. Nederveen. i Om elk Doosje der echte, en sinds onheu gelijke jaren gebruikte Slijm- en Maag- pillen is een biljet, voorzien met de Ilandteeke- ning van den Vervaardiger, J. J. SCHREUDEU Apotheker, welke Handteekening zich ook bevindt op he.t Zegellak, waarmede elk Doosje verzegeld is. Men gelieve daar wel attent op te zijn. Middelburg Kamer. Sluis, P. E. Mets. Tholen, Wed.v. liijssclYZn. Vlissingen, P. Lagaay. ZieriJizee, J. Ball Cz. Ter Drukkerij van J. SCHANSMAN, te Slcis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 4