PffilMIS mar ITBDIi ^MARKTBERICHTEN. burgerlijke 1nd. schroef- stoomboot Jacob van Maerlanl. advertentien. Diligence-Dienst Dagelijksch e Dienst Donclerdagsc/ieVrijdagsclie Zaturdagsche Dienst genoegen hij dozen openlijk io mogen vermelden, dat hij zich steeds de achting en het voltrouwen zijner chefs en medeburgers heelt weten waardig tè maken, bovenal dat van den Nestor der Nc- derlandsche ontvangers, den Heer Marinus Blon- ker Rijksontvanger te Aardenbnrg ouder wiens toezicht het kantoor de Brakke staal. Dat wij ten dezen niet to veel zeggen bewijst ook de uitslag der jongste verkiezing van Gemeente Raadsleden lo Waterlandkerkjede woonplaats van den Jubilaris bij gelegenheid der aftreding van drio Raadsleden. Van de 24 kiezers kwamen er 23 opvan deze vestigden er 19 hunne keuze op do aftredende leden B.osscbaart en Dossche beiden aanzienlijke landbouwers terwijl do een voudige ambtenaar mede werd herkozen en 16 stemmen bekwam terwijl de overige stemmen over verschillende personen verdeeld waren. [Üe Redactie van dit Weekblad heeft met ge noegen bovenstaand bericht opgenomen en zij wijst or op hoe ten gerieve der ingezetenen en van het internationaal verkeer een kantoor op Sint-Kruis is gevestigd maar zij spreekt tevens hare meoning uil dat op dezelfde wijze ja een voudiger nogdoor daarvoor een der ambtenaren van Eedc aan te wijzen, dergelijke nuttige en zeer gewenschle inrichting op de grens van Eede en Middelburg ^steenweg van Aardenburg naar Brugge; kon geplaatst worden.] Woensdag middag, 20 Julij, geraakten de klee deren van een meisje van 7 jaar, op de Groole Markt te Goes, it) brand door het opengaan van een doofpot met zoogenaamde bakkerskolen, welke zij gekocht had. Niettegenstaande men op het zien der vlam dadelijk van alle kanten ter hulp toeschootbekwam zij zulke ernstige brandwon den dat zij reeds denzelfden avond overleden is. Aan een particulier schrijven uit Utrecht wordt het volgende ontleend Aan de correspondenten der verschillende dag bladen schijnt het ontsnapt (tenzij andere redenen hen van de medodeeüng weêrhielden) wat er de zer dagen aan ons station heeft plaats gehad bij gelegenheid dat de Keizer van Rusland, van Soest- dijk terugkeerende, aldaar per extra-spoortrein zijne reis zou voortzetten. De extra-trein was besteld ten half twaalf ure. Ten gevolge van een vroeger vertrek des Keizers uit Soestdijk of de grootere snelheid van zijn rid van daar naar Ijl rechtkwam hij ten eif ure aan. De Keizer verzochtdat terstond de trein hem verder zou brengen. De stationschef gaf ten antwoord dat alles was ingericht om ten half twaalf te ver trekken dat" de veiligheid van het verkeer niet (ie geringste wijziging gedoogde; dat, indien de lrein ten elf ure besteld was, deze ook ten elf ure zou zijn afgereden maar nu hij om half twaalf was aangevraagdgeen seconde vroeger en geen seconde later dit middel van vervoer ten dienste zelfs van een Keizer kon gesteld worden. Men zegt, dal de hooge reizigers genoegen na men met dit gedwongen oponthoud Er zouden misschien Russische keizers geweest zijn die als zoo iels in hun eigen land plaats had het gansche personeel van het station naar Siberië zouden zenden. Het Nederlandschc pu bliek kan echter den man slechts prijzen, die op deze wijze voor onze veiligheid zorgde en onze rechten handhaafde, zelfs tegenover het hoofd van een machtig volk. GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per Mudde. DINGSDAG, 26 Julij 1864. DINGSDAG, 19 Julij 1864. LAUiSTT HOOGSTE- LAAGSTE' HOOGSTE Tarwe Rogge Gerst Boekweit Haver Paardehoonen Koolzaad 8, L D 5,50 5,75 0,00 3,50 0,00 1 i,U0 f 9,00 6.00 6,00 0.00 3,75 0.90 14,25 8,80 5,6') 5,60 0.00 3,00 0.00 0,00 f 9,00 6,00 6,00 0,00 3,73 0,03 0,00 OOSTEUSG, 27 Julij. Rij kleinen aanvoer en hooge stemming der hou ders, ging heden in granen zeer weinig om. Alleen voor eenige puike monsters tarwe is eenige verhoo- ging toegestaan doch overigens was hei eer lager. Van koolzaad waren omtrent 20 monsters aange bracht.van zeer uiteenloopende quaiileit doch meestal goed droog; ook hiermede was men te hoog gestemd. Goede tarwe f 9.25 a 1 9.00, gewone dflo f8,75, a f8,00, rogge f 5,50 a f 5,75, wintcrgersl f'5,50 a f 6,00, zomer dito f 0,00 a 0,90, haver f 0.00 a f0,00, paardenboonen f 5,73 a 8,10: koolzaad f 14,00 a f 14,75. AXEL, 23 Julij. Tarwe 18.49 a 8,85, rogge f 5,69 a f 5,85, N. win- lergcrst f 4,99 a i' 5,25 zomer dito f 0,00 a f 0,0.', boekweit f 7,30 a f 7.05 haver f3,35 a 13,55, witte erwten f 0,00 a f 0,00groene dito f 0,00 a 10,00, graauwe dito f 0,00 a f 0,00 paardenboo nen f 5/.)Ö a f-6,13, bruineboonen f 0,00 a f 0,00, duivenboon.cn f 0,90 a f0,00. MEEKRAPPBIJZENT. Rotterdam ,22 Julij. Weinig aanbod; handel 11 aanw. NIEUW VLIET. GEHUWD Mei. 12. J. Labijl, jm., en M. "Wiliemsen, jd.- Junij. 9. 5. Schijve, jm., en A. Herraenet, jd.- 23. C. Baarendse, jm., en J. Oosterling, jd. BEVALLEN Jan. 6. S. Michiclsen, geb. de Wagcmaker, z- 12. S. Route, geb. Giileman, z.- Feb. 3. E. Dubois, geb. Weijkman, z.- 18. M. Morel, geb. Michieisen, 28. E. F. Verduin, geb. Risseeuw, d.- P. Faas, geb. Brouwers, z.- Maart. 16. 3. A. tihijsels, geb. Baard, d.- 25. S. Dubois, geb. de Biaauwe, z.- 30. A. Moerman, geb. do Wagcmaker, c!.- April. 27. S. Sonnevijlle, geb. van Koo. z.- Mei. h. .3. Pro voost, gel). Schippers, d- 18. C. de Maillie, geb. de Wolf, d.- Juuij. 8. M. F. de Huilu, geb. Schede, 12. M. Hoste,'geb. de Molenaar, d.- 15. M. Coliju, geb. Zonnevijlle, z. OVERLEDEN: Feb. 2. P. Cappon. 4 j.- 14. A. P. Dubois, 11 d.- Maart. 2. A. de Hullu, huisvr. van 1. Caliewaard, 33 j.- J. Moerman, 1 j.- Mei. 22. J. Lefcber, 62 j. 2 Levenl. aangegeven kinderen. SLUIS. GEHUWD Mei. 3. J. van Wuijckhuijse, jm., met G. Wcs- lerweel, jd.- 12. C. F. Koedam, jm., met S. de Backer, jd.- P. Crince, jm.. met M. Suweijn, jd- 19. li. F. Gevaert, jm., met C. Bommelé, jd- 25. P. R. Ghijsdael, wëdr.. met F. C. Bossequé, jd. Junij. 29. J'. J. de Broek, wedr, van M. F. van Paemel, met J. F. Rijkbosch, wed. van J.B.Cools. BEVALLEN: Mei. 9. C. van Wuijckhuijse, geb. Baas, z. Junij. 6. W. den Decker, z.- 7. F. J. Roest, geb. ITersoh, d.- 13. A. Vos, geb. Maassen, z. OVERLEDEN Mei. 6. J. F. Tas, z., 1 j.- 20. F. H. Zegers, on- geh., 59 j - 30. L. H. Baden, huisvrouw van A. de Fries ter, *56 j. Junij. 8. li. T. Hijlem, d., 14 m— 12. L. van Tiggelen, wed. R. van der Kan, 46 j.- 17. H. C. Hansen, vrouw van J. F. de Groole. 38 j - 29. A. J. Hansen, man van M. A. Waetjens, 40 j. IJZEN DUKE. GEHUWD Mei. 4. M. de Roo, 23 j., ongeil., met A. van Hecke, 26 jM ongeh - 13. F. Sturm, 32 j., ongeil., met F. van den Hemel, 22 ongeh.- 10. 1. J. L. Galon, 26 j., ongeh., met M. T. van Hij f te, 19 j ongeil.- 19. P. B. Caes, 42 j., ongeh., met A. Geer- aert, 21 j., ongeil.- II. F. Üurieux, 20 jongeil., met S. Lieveno, 36 j., wed. van J. J. Denie.- 20. A. Dupont, 36 j., ongeil., met S. Peelers, 34 j., wed. van L. Aldeweircldl.- 26. XV. de Blaeij, 30 j., wedr. van M. S. ilaartsen, met E. Leenhouls, 24 j., ongeh. Junij. C. H. J. F. Janssens, 24 j., ongeh., mei T. F. Gooijman, 23 j. BEVALLEN: Mei. 4. F. W. Suwijn, geb. Nonnekes, z- 9. M. G. Sennont, geh. ühont, d.- li. M. S. Kools, geb. de Deckêr, d- 12. J. van do Moortel. geb. Steij- aart, z.- 16. S. Wij lie Is, geb. de Cosier, z.- 18. D. W. Beviq, geb. Knudde, d - 23. A. S. van Waes, geb. de Wandel, z- F. Verslrenghe, geb. Ver- nimmea, d.- 26. J. G. G. (ic Fuljt, geb. Ladcuberg, d.- 29. M. T. Versaevel, geb. Oslijn, z. Junij. 'F. Tourné, geb. Dliooge, d.- T. A. Ga lon, geb. Bonte, d.- S. Roeland, geb. Fredrick, z.- J. G. Bogaerd, geb. Gcoifroid, z.-M. Verheke, geb. Vcrdegem, d.- M. Koene, geb. Freraouw, z.- L. F. Mol, gob. Michiclsen. d. OVERLEDEN Mei. 8. N. van Parep, 15 d.- 23. J. D. de Bur gemeester, 10 m.- 23. 1. Daan, vrouw vau F. J. Vuijst, 56 j.- 26. P. T. de Jaeger, 5 m. Junij. M. de Broeck, wed. de Korte, 33J.-C. F. van Damme, ongeh., 64 j.- F. Verheke, 1 j. SOMERDIENST, van 1 April tot 1 October. Van SLUIS: Maandag, Dingsdag, en ZaliMlag des morgens ten 7 ure. Woensdag des mor gens ten 5'/o ure en des namiddags ten 3 ure. Vrijdag des morgens ten 7 ure en (les na middags ten 2 ure. Van BRUGGE: Maandag, Dingsdag en Zalurdag des namiddags ten 4 ure. Woensdag des mor gens ten 7 ure en des namiddags ten 6Vb ure. Vrijdag des morgens ten 9 ure en des 'na middags ten 4 ure. Alle G-oederen en Commission moeten een half uur vóór het vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. [)c Kaartjes worden afgegeven aan hel Bureau le SLUIS, cn te BRUGGE hij den Heer LÜRQU1N aan de Dampoort DONDERDAG, 4 AUGUSTUS AANSTAARDE zal met de Stoomboot eene plaats hebben. VE R T REK: Yan S L UIS, 7 ure 's morgens. OSTENDE, G 's avonds. lsteK!./h4L50. 2^6Kl.fr. 3.00.(Heenenterug.) De tusschenplaatsen naar evenredigheid. Getrouwd J. BLÏNDENBACH Jz. van Aardenburg en L. VAN PIEKEREN van Utrecht. Groede 2G Julij1864. Bevallen van een' Zoon N. J. ZU1JDDAMgeboren VAN DEN HEILIGENBERG. Botterdam, '20 Julij, 1864. De E i g e n a a r van een TWINTIGSTE KOOPLOT voor ALLE KLASSEN der thans trekkende 2öisle Staats-Loterij, zijnde N°. 5i35a onder de Handteekoning van IV. APPEL le Middelburgwordt vriendelijk verzocht zich ten spoedigste te vervoegen bij A. \AN OEB BEEK E te Schoondyhe. S. ROBERT laat weten, •Tr-mj-t <latte rekenen met i Junij 1864, zijne Diligencedien- sten tusschen Eecloo cn ïjzkndi.tke en OoSTBUJUi cn Maldeghêm, in verbinding met de IJzeren Wegen Gent-Eecloo-Brugge, zijn geregeld als volgt Uit IJzexdijke, des morgens o ure cn des namiddags 4 ure 30. Uit Eecloo, des morgens 7 ure 30 ea des namiddags 5 ure. l it Oostburg 'over Aardenburg) naar Maldegem, 's morgens o ure 30. MaldeÏsem (over Aardcnbuig) naar Oostburg, "s namiddags 5 ure 30. en L'it 1Jzf.xdi.5ke (des Vrijdags), des morgens ten 7 ure. (des Zalurdags;des middags ten 1 Lit Eecloo (des Donderdags en Vrijdags)des na middags 1 ure 40. Do prijs dor plaatsen vau IJzenbijke tot Ge.nüen omgekeerd, met inbegrip van den IJzeren wegis 75 Cents (Holl.) N. B. Voortdurend rijdt hij met eene Dili gence des Woensdags van elke iveek uit Eecloo ten 5 ure 30 's morgens naar Oostbukg van waar hij ten 12 ure 30 naar Eecloo terugkeert. Ter Drukkerij van J. SCÏ1ANSMAN, te Sluis,

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 4