AHITI-RUfiiATlSCHE WATTEM. MARKTBERICHTEN'. INGEZONDEN STUKKEN. Verkiezingen, SPOORWEGEN 51 n Jacob van STOOMBOOT Mcierlan/. ADVERTENTIES. M. ~0 VERMEER fe# Dienstmeid o limmermanskneclits k GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per ludde. DINGSDAG DINGSDAG, 31 Mei 1864. 24 Mei 1864. LAAGSTK HOOGSTE. LAAGSTE. HOOGSTE Tarwe f 8,00 f 8,40 f 8,00 f 8,35 Rogge 5.25 5,50 5,25 5.5!) Gerst 5,00 5,5!) 5.00 5,50 Boekweit 0,00 0.00 0,00 0,00 Haver 3.25 3,50 3.00 3,50 Paardehoonen 5,3!) 5,60 0,00 0.00 Erwten. 0,00 0.00 0,00 0,00 OOSTBURG, 1 Junij. Rij kleinen aanvoer bestond heden iels meer kooplust voor Tarwe zoodat die ten volle vorige prijzen opbracht. Haver cn Paardenboonen warén goed te verkoopen, doch met Gerst was het flaauwer. Goede tarwo 1'8,60 a i 8,40, gewone dito f 8,"25 a f8,00, rogge f 5,75 a f 5,50. winlergerst f 5,80 a f 5,25, zomer dito 1' 5,60 a f 5,40, haver f 3,80a 1 3.25, paardenboonen f 5,80 a 5,60, erwten f 0,00 a f 0,00. Op den 14 Juni) eerstkomende zal door het ganseïie Rijk oene verkiezing plaats hebben van leden voor de Tweede Kamer der Stalen-Generaal, ter vervanging van hen, die in dit jaar als zoo danig zullen aftreden doch die, ingevolge art. 81 der Grondwet, dadelijk weder verkiesbaar zijn. (Onder die aftredenden is ook een dér afgevaar digden van liet lïoofdkiesdislrict, waartoe ook de Voormalige 4e en 5e districten van Zeeland be boeren namelijk: de [leer Mr. DANIEL VAN^ECK, advokaat thans bij den Hoogen Raad der Neder landen, doch vroeger bij bet Provinciaal Geregts- hof in de arrondisscmcnts Regtbank. beide zitting houdende te Middelburg, hoofdplaats, onzer pro vincie, daar en hoven Zeeuw van geboorte en, .ais vroeger bewoner van Axel, met do behoeften van Zeeland in het algemeen en van Zeeuwsch Vlaanderen in het bijzonder grondig bekend. Reeds in hot jaar 1848 werd die Heer lot die betrekking gekozen, voornamelijk ten gevolge der hcmoeijingen van de kiezers, in de maand Novem ber van dat jaar te Ooslburg bijeengekomen: bij elke volgende herkiezing behield bij boven zijne mededingers de overhand eD hij toonde steeds die keuze waardig to zijn, door immer, als eerlijk en onafhankelijk volksvertegenwoordiger, te ijve ren voor eene getrouwe handhaving der Grond wet en bevordering van alles, wat strekken kan tot heil des vaderlands, terwijl eene bijna zestien jarige ondervinding hem, bij gelijko bekwaamheid eu gezindheid, de voorkeur doel verdienen boven ben, die zijne ondervinding missen. Daarom zij hij weder de man onzer keuze en aller stem vereeuige zich alzoo op den 14 Junij 1864 op den Heer Mr. DANIEL VAN ECK ad vokaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden, te "s Gravenhagc, als onze afgevaardigde ter Tweede .Kamer van de Stalen-Generaal der Nederlanden. GroivDi: den 30 Mei, 1865. De voormalige Voorzitter der Kiezers- verceniging, gehouden te Oostburg in de maand November 1848. HAM MAC HER. van brugge naar GENT langs EECLÜO Zomerdienst. 1 Junij 1S64. Treinen, te Brugge aankomende van: Oostende: 5.35; *7.32; 10,04; 12,35; 5.02; 6,35. Rlankenberghe 7,10; 9,45; 12.00; 4,50. RousselaareKorlrijk enz.: 9,30; 12.25 2,48. DeTreiuen 1,3, 5,8 cn 14 zijn voor le, 2e en3c klasse. 4 cn 12 le en 2e Trein 10 is een Mixtc-trein. Treinen, vertrekkende uit Gent naar: Ar.lw. en St.Nikok: 7,— 9,65; 10,20; 2,25; 6,15; 7,15. Brussel en Aalst7,20; 8,27; i 1,23; 2,05; 5,55,57; 8,8,58. Kortrijk en Doornik 8,10; 11,16; "5,47;7,i2; 8,40. Treinêii, te Geilt aankólii-OAdó van: Aulw., St. Nik., f.oker.:6,45,-8,45; 12,30;4.20;6.10;8.20. Brussel. Aalst: *3,15; 7,02; *7,05; 9,18; 10,40; 11,17; 1,16; 4,05; 7,10. Kortrijken Doornik :.8,10; 11,16; 1,55; 5,47; 8,40. Stations. 2. 6. 7. 9. 11. 13. 15. GENT. Ver tij 6.50 9,03 9.45 1. 4,35 6,40 9,— Wondelgem. 5,35 9,50 1,05 6,50 9,05 Evergem. 7,05 10,— 1,10 6.35 9.10 Sleijdinse. 7.10 10,10 1.20 4,50 7,05 9,20 Waarschoot. 7,2': 9,25 10,20 1,30 5,00 7.15 9,30 EECLOO. 7,30 9,30 10,35 1,40 5,05 7,23 9,40 Balgerhoeke. 7,40 10,50 1,50 5.10 7,30 Adegem. 7,45 11,05 1,55 7,35 Maldegem. 7,50 9,43 11,15 2.— 5,20 7,45 Sijsseele. 8.- 11:30 2,15 7.55 Sieenbrugge. 8,10 11,45 2.25 j. 8,10 BRUGG &.(Aank.) 8,15 10,20 11,50 2,30 5,55 8.15 De Treinen 2,9,13 en 15 zijn voor le2e en 3e klasse. 6 en (1 1e en 2e Trein 7 s een Mixte-trein. Treinen, vertrekkende uit Brugge naar: Oostende: 10,45; 12,122,45 6,10 8,35. Rlankenberghe: 8,20; 10,45; 2,50; 6,10; 8.35. Rousselaare, Korlrijkenz.: 8.30; 12,45; 5,05; 6,35. H ij t u i g e n Te Waarschoot, naar Somergcm. 'Correspondentie.) Te Eecloonaar Lembeke, Cnprjjk Watervliet, IJ zend ij ke en Zeeland. Aankomst: 7,30 's mor gens en 7,'s avonds. Vertrek 7,30 's morgens cn 5,30 's avonds. Donderdags en Vrijdags van elke week, buiten gewone dienst, uit. Eccloo na.ar IJzendijke ver trekkende ten 1.40 's namiddags. Vrijdags zal een Rijtuig uit IJzendjjke ten 9,30 's morgens in Eecloo aankomen. Te Maldegemnaar Aardenburg en Oostburg. Aankomst7,40"smorgens. Vertrek:5,40'savonds. N.B. De vertrekuren der Tusschenstations zijn slechts op 10 minuten nabij aangeduid. De met een c eeteekende uren zijn express-treinen. YERSCllTLLKNDE GORBESBUNDENTIEN. Dg Spoorv/eglijiiGu van het Wand van Waas en van Eecloo maken den kortsten en minst kostbaren weg uit van Antwerpen naar Oostende en Blank enbergne. Prijzen der Plaatsen van Antwerpen en de voornaamste Stations van den Weg Stations. 1. 3 4 5. 8. io. 12.114. PiIll:(!6E.(Vertr. 7,41 8,45 12,15 3,3o 3,05 7. Slcenbrugge 8,5(i 12,50 3,4- 7,05 Sijsseele. 9.— 1,00 3.55 •v 7.15 Maldegem. 8J0 9.15 1,15 1.15 ÏJ 7,35 Adegem. 9,2(> 1,20 4.20 7,45 Ralgerhoekc 3,15 9.25 1,25 4.2 7,30 EEC!.OU. 5.15 7.3( 8.25 9,35 1.40 4,35 3 40 7,55 Waarschoot. 3,25 7, 9,-4 r 1,50 8.05 Slcijdinge. 5.35 7,30 9,45 •2__ 8,15 F. vergom. .5,4(5 7,; 5 9,50 2J)5 8,20 Wondelgem. 5,45 8,', 5 2,10 8,25 GEN T. Aank.) 6,00 8,10 3,35 !0, li 2,20 6.0 8,30 Voor Voor Van bi.ankknbergiie. oostende. 1.' kl. De kt. kl. lekt. 1 De kl. :ïe kl. Antwerpen. Fr. 9.20 6.60 4,40 9,8:, 7,— 4,70 Si. Nikolaas. 7,60 5.60 3,70 8.2' 5.90 4, Lokeren. 6,40 4.75 3,15 7,00 5,15 3,45 Gent (Eecloo). 4,70 3180 2,10 5,3( 4.00 2.70 Waarschoot. 3,85 2,90 1.90 4,45 3,30 2,20 F.ecloo. 3,50 2,65 1,75 4,10 3.05 2,05 Maldeghem. r 2,70 2.05 ,35 3,30 2,45 1,65 Brugge. 1.20 0,90 0,60 1,80 1,30 0,90 Vertrekuren van Antwerpen naar Rlankenberghe cn Oostende. ANTWERPEN(Waas) Vertrek. 5- 7,30 10,30 3- 1.3' 7,30 St. Nikolaas. 6, 8,0.5 11,2' 3,35 5,10 8.05 Lokeren. 6,30 8,20 11,45 3.55 5,30 8.20 GENT (Eecloo). 6,5" 9.05 1 - 4,35 6 40 9.— Eecloo. 7,30 9,3o 1.40 5,05 7.25 9,40 Maldegem. 7,50 9,45 2,— 5.20 7,46 BRUGGE. 8,15 10.20 2,30 5,55 8.15 Blankenberghc. 8,3t 11.2-2 3.20 6,35 9,10 OOSTENDE. Aan li. ll,2(' 3,20 6,40 9,05 Vertrekuren van Oostende en Blarikcnberghe naar Antwerpen. OOSTENDE. Verlr. 7,10 12,— 4,40 6,— Rlankenberghe. .j 6,50 11,30 4,20 BRUGGE Eecloo'. 7,40 8.45 12,45 5,05 7 Maldegem. 8,10 9,15 1.15 5,20 7,35 Eecloo. 5.1 8,25 9,3c 1,40 5,40 7,55 KENT. Aank. 6,- 8,55 10,10 2,20 6,10 8,30 Lok eren. 7,3; 9,26 10,45 2,45 6,35 St. Nikolaas 7,15 9,15 11,15 3,1c 6,55 ANTWERPEN Waas). Aankomst. 8,50 10,20 12,20 3,50 7,25 SCHROEF- SOMEEDIEITST, van 1 April tot 1 October. Van SLUIS: Maandag, Dingsdag, cn Zalurdag des morgens ten 7 ure. Woensdag des mor gens ten 5'/2 ure en des namiddags ten 3 ure. Vrijdag des morgens ten 7 ure en des na middags ten 2 ure. Van BRUGGE: Maandag, Ding.xdagcn Zalurdag des namiddags ten 4 ure. Woensdag des mor gens ten 7 ure en des namiddags ten 6ure. Vrijdag des morgens len 9 ure cn des na middags ten 4 ure. De [jaartjes worden afgejOWM da)), ld Bureau te SLUIS, cn le BRUGGE bij den lieer LURQUUS aan de Dampoort. Allo Goederen en Commissiën moeten oen half uur voor het vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. Bij gelegenheid, der SLUIS SC HE KERMIS, Maandag en Dingsdag, den 6 en 7 Junij, zal de Boot des morgens om 9 ure van BRUGGE en des avonds om 7 ure van SLUIS varen. Heden beviel vrij voorspoedig van eene Dochter J. C. C. DE PUIJTRcb LADEN BERG. IJzendijke, den 26 Mei, 1864. Heden namiddag, 2 ure, overleed, na een lang en smartelijk lijdenmijne geliefde Echtgenoote LEY INA HERMIN.I BADENin den ouderdom van 36 jaren, 3 maanden en H dagen, waarvan ik ruim 29 jaren genoegelijk met haar mocht ver- eenigd zijn. Ik verlies in haar eene trouwe Gade en mijne zeven'Kinderen eene brave cn zorg volle Moeder. Sleis, den 30 Mei, 1864. A. DE PRIESTER, Az heeft de eer het publiek van SLUIS en Omstreken bekend te maten, dat bij hem, bij gelegenheid der KERMIS, als naar ge woonte, te verkrijgen zijn beste WAFELS, geboterd en gesmkerd, a ƒ0,50 bet dozijn, en kleinere a f 0,2o. Bestellingen te doen bij hem op de Markt, in bet Huis, ge naamd de Roode Leeuw Terstond eene benoodigd bij A. UT .V DE PLASSCUE Brouwer te Aardenhurg. t r'^r. T~ benoodigd bij J. DE MÖ LESNAARte Aardenburg i\ 'p.iK'M1 m ui Aangaande deze Watten komen van vele zijden zeer gunstige berichten in. Do ernstige rhtin a- lische lijders (bestendige gebruikers dezer Watten) hebben opgemerktdat dezelve niet alleen spoe dige verzachting en verdere genezing hebben aangebracht maar gevoelen zich bovendien veel meer opgewekt, daar lijdende gestellen meestal mélancoliquo van geest zijn. Dit middel neemt elke zwarigheid uit het bloed bevordert deszelfs geregelden loop cn wekt den geest bestendig op. Dit getuigenis Iaat zich zeer goed begrijpen, omdat het allo huj.diie.kten uil slag. roos, enz., geneestwelke meestal door zwaarbloedigheid ontstaan. Die van de kinderziekte ongeschonden wil blij ven gehruike deze Watten. Zij makenden lijder al spoedig de pijn dragelijker en waarborgt' de huid tegen schending; ook voor alle andere huid- zakten zijn deze Watten perfect goed. Zij weren di_ buitenlucht en nemen de branderige en "scherpe deelen tot zich. Zij zijn daarom in elk geval doelmatig en onschadelijk. De prijs dezer Watten is 30 Cents per Blad dezelve zijn te bekomen aan het Hoofd-Déput, bij A. RR EET VELT Az., DelftGroote Marktnevens de Waag, en verder bij A. Noest Croin. Sluis. R. de Die, Oostburg. F. B e v. v.dP u 11 e, Yzen ilijkr. L. Lippens, Hoofdplaat. A. van Overbeeke Pz. Schoondijke. D. van Male, Breskcns. G. W. Houtzager, Neuzen. D. Riemens, Zaamslaq. Theod. Annaert, Hulst. En bij de bekende Dé pots in ons Land. Ter Drukkerij van J. SCHANSMANte Su is.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 4