BINNENLAND. BURGERLIJKE STAND. MARKTBERICHTEN. het programma, maar toch de deur openlatende tot latere onderhandelingen enin dit geval waarom heelt men niet gediscuteerd -waarom heeft men de artikelen yac het programma niet doen kennen welke men aanvaardde en diegene welke men dacht te moeten verstooten Wij hopen dat de dagbladen die de ïnspi— ratiën ontvangen van de verantwoordelijke raads mannen der kroon op deze vragen zullen ant woorden. De laatst ontvangen berichten behelzen het vol gende Maarschalk von Wrange! heeft de ma gistraten welke met eenparige stemmen gewei gerd hebben de belasting van 1,801),00!) fr.door dien Pruissischen opperbevelhebber aan de inwo ners van Jutland opgelegd te betalendoen aanhouden en builen het eiland voeren. Er wor den 5000 Pruissisehe soldaten aan het afbreken der versterkingen van Jutland gebezigd. liet Oostenrijksch eskader is aan de monding der Elbe aangekomen en heeft zich met de Pruisi sche oorlogsvaartuigen vereenigd. De Deensche schepen zijn achteruit geweken, zonder hel ge vecht af te wachten. Een brief aan het dagblad de Constitution, van Weenengezonden meldt, dat het Deen sche leger op het eiland Alsen 15- a 20,000 man telt en gebruikt wordt aan versterkingen, verschansingen en verdedigingsmiddelen van al lerlei aard. De troepen der gardewelke lot hiertoe nog geene gevechten hebben bijgewoond zijn bestemd om in het eerste gelid te strijden. De correspondent voegt er bij dat te Koppen hagen ongeloofelijke pogingen worden aangewend om den oorlog voort te zetten. Men heelt er di~ visien van mobile nationale gardes ingerichtdie eerlang zullen vertrekken om het leger te ver sterken. De brigades zullen voortaan zamenge- sleld zijn uit gemengde troepen: linie-soldaten troepen der garde en nationale garde. Men leest in den Franschen Monitcur: Eene te legrafische depêche uit Prenda in Algerie van 20 April, door generaal Deligny aan den gouver neur-generaal van Algerie gezonden en thans door den minister van oorlog ontvangen meldt, dat generaal Marlineau Descnenez den vijand te Ain-Legla nabij Keneg-Azir, op den weg van Loida naar Geryville heeft ingehaald. Eene berg- engte, welke doorArabische contingenten bezet was, werd door onze troepen ingenomen de Arabische contingenten waren op dc gansche linie in vollen aftocht. De tijdingen der divisie van Constantine blijven voortdurend voldoende; de gebeurtenissen van Tunis oefenen niet den minsten invloed uil op de volkstammen van ons grondgebied. BELGIË. In zijne zitting van den 2 Mei heeft de stede lijke raad van Antwerpen een voorstel aanvaard van hel lid Gerrils. strekkende om voorlaan in den dienst dier stad geeno beambten meer aan te stellen, welke de Vlaamsche taal niet machtig zijn. Deze voordracht werd door M. Gerrils op do welsprekendste en de gegrondste wijze ontwik keld. Mij herinnerde dat het volk 1t recht heeft zijne moedertaal te spreken tot al wie als be ambte in zijnen dienst is getreden en dat de beambten van weiken rang ook verplicht zijn die taal te verstaan. Zoo gebeurt zulks in Italië, in Hongarije in Polen in alle gemengde lan den behalve in Frankrijk. 'L ïs Frankrijk het welk de taaidwingelandij in Beigie brachten deze dwingelandij wordt hier sedert 1830 voort gezet door besturen die zich nationaal noemen Üe Walen ondersteunen dit stelselomdat het hun een voordeelig overwicht op de Vlamingen verzekerten zekere Vlamingendie, door eene Fransche opvoeding misleid, het deftig meenen te zijn Fransch te spreken en zich van het volk af te zonderen. Maar het wordt vooral onder steund door het leger van beambten hetwelk in ons land de volkstaalhet Vlaamsch niet ver staat. Dus is elke nieuwe ambtenaar die deze taal niet kent, eene nieuwe tegenstrever van ons volksrecht. De raad heeft M. Gerrils gelijk gegeven door mot eenparigheid zijn voorstel tc aanvaarden. BRUGGE 7 Mei. De gaauwdieven zijn heden aan hel werk geweest op de Grootemarkteen landbouwer is zijn korlogie ontfutseld een ander zijn nieuwe zakdoek en eindelijk een laodbou- wers vrouw haar geld. De kermis lokt dit jaar eene grootc menigte vreemdelingen uitallen he geven zich naar de GrooLemarktwaar de ver schillende tenten hunne aangewezene plaats be zetten. Onder de schouwlooneelenwelke nooit aan het publiek vervelen, zullen wij de vcrloo- ningen van M. Gransarl-Courtois noemen, leder een kent dc goede faam die hij geniet als be kwame goochelaar hij is de waardige opvolger van zijnen schoonvader dien hij in al de gehei men van deze kunst heeft nagevolgd. Reeds de eerste avondvertooningen hebben er een groot bewijs van gegeven. AI. Gransarl-Courtois heeft alle moeijelijkheden der looverkunst overwonnen en het zou ons moeijelijk vallen al de sehoone toeren op tc noemenwelke hij uitoefent met een gemakdat onmogelijk zou zijn te overtreffen. De vrouw van den ontvanger van den brieven post tc Doornik ging voor een paar dagen twee pond ham koopcuin een winkel in de Zwaan- slraat aldaar" Dc gedienstige winkelierster zeide hot haar te huis te zullen bezorgen en belastte haren knecht Frans hel naar de post te brengen. Frans heeft hel kruid niet uitgevondendal is waar, maar anders is het dc beste jongen van de wereld. In eenige oogenblikken tijds had hij zijne boodschap verricht, 's Anderendaags morgen kwam de vrouw van den brieven-ontvanger vragen waarom men hare twee pond ham niet gebracht had. Frans werd geroepen cn bekendedat hij het pakje met veel moeite in de brievenbus had gestoken. Inderdaad word hét ongeopend op het bureau teruggevonden. NïEUWPOORT5 Mei. De maatschappij lol het oprichten van zeebaden alhier wordt op een breeden voet voortgezet. De inschrijving voor 't nemen van actiën in deze onderneming neemt dagelijks toe. Met het maken van nieuwe bad- wagens is men vlijtig bezig en de voorlo-opige werk zaamheden voor de noodige bouwingen der rust- of verblijfplaatsen te stichten op het zeestrand zijn reeds voltrokken PHILIPPEV1LLE2 Mei. Het naburige dorp Villers-le-Garabon bezit eene oëuwéling vrouw Roza Bourretambouroud 103 jaren. Die vrouw heeft nog al hare zinsvermogens: zij eet en drinkt goed en leest nog zonder bril. Vóór drie maan den woonde zij de begrafenisplechtigheden bij van haren zoonin den ouderdom van 72 jaren overleden. Op de laatste kermis van Viliers-le- Garnboa nam ze deel aan den dans. SLUIS, 14 Mei. Knar wij vernemen zijn de Heeren H. Q Janssen le Sint Anna ter Muiden en J. H. van* Dale, le Sluis, dezer dagen be noemd lot briefwisselende eerelsdcn der taal minnende MaatschappijDe ware van Duijses- Vrienden tc Dixmude. Tot ontvanger der directe belastingen in- en uitgaande rechten en accijnzen te Grocnio c. a. is "benoemd de heer J. W. Callenfelseervol ontslagen meter-taxateur van den turf, op vracht geld te Assen. Onder do aftredende leden der Tweede Kamer, op 14 Junij a. s.bevinden zich o. a. do heeren van Eek, Voor het district. Middelburg, en van Diggelen voor het district Goes. Morgen voormiddag, ten 10 ure, zal voor hel provinciaal gerechtshof in Zeeland worden behan deld de zaak van J. F. Heilom F. W. .1. Houben heiden werklieden te Sluis, en J. Ilebbelijnck Hennefreund particulier, mede laatst gewoond hebbende le Sluisalle beschuldigd van het af leggen van valseh getuigenis in eeu boetstraffelijk geding ten nadeelo van een beklaagde. De gjelecrden verzekeren dat wij in het jaar 1865 eene staartster zullen zien die zoo nabij dc aarde zal komen dat zij die aanraken of bijna aanraken zal. Alen behoeft zich echter niet voor te stellen dat hierdoor onze aarde in het minst in gevaar zal worden gebracht, want het is reeds bepaald uitgemaakt, dat het zamenstel der kome ten uit niels anders dan uit eenen matten licht gloed beslaat, dien men eenïgszins zou kunnen vergelijken met het licht, dal men verkrijgt, als men in het duister lucifers over eenig voorwerp op en neder strijkt. Dc hoogleeraar INcwraager van Melbourne verzekert dan ook dat de beide lichamen, dat is: onze aarde en de staartster, zich waarschijnlijk zoo met elkander zullen ver eenigen als twee droppels kwik. Geschiedt dit niet en blijft de staartster van de opper dakte on zer aarde verwijderd en slechts hangende in on zen dampkring, dan zullen wij in 1865 hel prach tigste schouwspel waarnemen dat ooit door een menschelijk oog gezien is. Gedurende driemaal 24 uren zullen de nachten dan niet merkbaar zijn, daar zich dc lucht alsdan aanhoudend zal baden in een onzeker lichtveel schitterender dan dal, veroorzaakt door dc zon. AARDENBURG, 9 Mei. Wij noteren alhier de huilengewone cn aan dc graanprijzen oneven redige koopp ijzen van paarden cn hoornvee, op de openbare 'verkooping van hedenalhier ge maakt. Paarden van f 280,,- tot f 620,,- veulens ƒ110 lot 130,,- koeijen f 80.,- tot f 230,,- vaarzen 60,,- tol f 110,,- kalvers 10,,- tot 13,,- var kens f 30,,- lol 40„- dc ongeklen er onder be grepen. Er is dus nagenoeg dc opbrengst van 2'/> last tarwe noodig om het beste en een last om het middelmatigslc paard te betalen GROEDE, 4 Mei. In de maand April teil men, blijkens alhier gedane waarnemingen 2 dagen waarop de wind was N. 9 N.O., N.I.O., O.l.N. 4 1! Z.0.,Z.t.0.,0.t.Z. 2 Z.W.,Z.!.W.l\Y.l.Z. w.,x.tw.w.a 3U 5 dagen waarop regen viel en 13 de lucht 's middags ombowolkl was. vraag voor de meeste artikelen en werden puike TarweGerst en Paardcnbooneniels hooger betaald. Goede tarwe f8,60 a 1 8,23, gewone dito f8,20 a f 7,99, rogge f 5,70 a f 5,50. winlergcrst f 5,70 a f 5,10, zomer dito f 5,40 a f 5,00, haver f' 3,50 a f3.00, paardeaboonenf 5,60a 5,30, erwten f0,00 af 0,00. GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per ludde. DINGSDAG 3 Mei 1864. DINGSDAG, 10 Mei 1864. LAAGSTE HOOGSTE. LAAGSTE. HOOGSTE Tarwe 1 8,00 f 8,35 f 8,00 f 8,50 Rogge 5,00 5,50 5,25 5,50 Gerst 4,80 5,30 4,90 5,35 Boekweit 0,00 0.00 0,00 0,00 Haver 2.80 3,00 2,80 3,00 Paardeboonen 5,30 5,69 5,50 5,73 Erwten. 0,00 0,00 0,00 0,00 AXï!L. 7 TVTfti- i o,od giaanwe oho i u,i/j <i i u,uu p.irii ueiimu»— nen f 5,40 a f5.60, bruinebooncn 17,00 a f7,70, duivenboonen f 5,80 a f 6,03. SLUIS. GEHUWD: Maart. 9. Le Roij, jm.. en AS. F. Robert, jd 24. K. F. Koksma, jm., en E, Blaakerl, jd.- April* 27. J. Vos, wedr. van J. Goediand,^ met A. Lako* wed. van J. J. Tollenaar. BEVALLEN: Maart. 7. J. F. Tanghe, geb. Vervaecke, d.- 8. G. L. Vermeesch, geb. Wiliems, z.- 13. J. C. Abra hams, geb. Dockheer. z.- 17. M. Maassen, geb. Brugge, z.— 25. D. P. Verboom, geb. Oonnequin, z. April. 3. N. 5. Beijaert, geb. Cammaert, cl.- 7. AL J. Robert, geb. Abrahams, ö.- 29. AL j. de Bres, geb. van Winsherghe, z.- 30. Al. G. Laco, geb. van Hoeve, d. OVERLEDEN" April. C. P. L. Ernboo, z.. 15 j.- J. F. Beghijn» vrouw van P. Cammaert. 63 j.- 20. Jï. J. Zegers. man van M. J. F. Robert, 43 j.- 23. M. C. Verreij, d., 16 j. IJSETïDLJXE. GEHUWD: Maart. 26. J. Bouijon, wedr. van M. dc Km ij ter, 38 j., met F. Treutelaar, ongeh., 36 j.- 31. A. R. van Rosevelt, wedr. var. M. J. Tromp, 4i j., met E. J. Mol, ongeh., 30 j. BEVALLEN 4 Maart. 1. J. Swartelé, geb. de Blaauwc, d.- 2. R. A. Timmerman, geb. de Jaeger, z.- 3. G. A. Versprille, geb. Fremouw, d.- S. M. de Winter, geb. Bourgonjon, d.- 4. E. German, geb. de Ruijs- scher, d.- 6. A. S. van Hijfte, geb. Janssens, z. 7. E. C. van Hijfte, geb. Wijffels, d.- 10. J. Swar telé, geb. Wiliems, d.- 14. A. Lambrechls, geb. Mertehs, z.- 15. E. van de Walle, geb. van Melie, d.- 26. P. Catseman. geb. de Gelleke, d.- 28. F. Roelants, geb. Teerlinck, z.- 29. L. Daltin, geb. Tailiie, d.- E. Blaakman, geb. Staalens, d.- 31. S. den Hollander, geb. Catseman, d. OVERLEDEN Maart. 12. A. Verbeekc, 2 j.- 23. D. Verplnnke, gen. met C. de Meijer, 70 j.- 29. P. Latoer, ongeh., 24 j. AXEL. OOSTBUHG-, 11 Mei. Bij zeer kleinen aanvoer bestond heden GEIIUWD: Maart. 24. J. Geense, 24 j., jm., en A. Zegers, 21 j., jd.- 31. C. Mertens, 30 j., wedr. van A. dc Rijke, cn G. van de Wege, 25 j., jd.- April. 6. A. W. van de Bilt, 27 j., jm., en M. L. Glaessens, 23 j., jd.- 20. T. van Rooijen, 29 j., jm., en S. AL Andriessen, 21 j.. jc!.- 28. F. Dekker, wedr., 24 j., en J. Dieleman, 20 j., jd. BEVALLEN Maart. 1. G. Koster, geb. Buijze, z.- 8. A. Rouw, geb. de Visser, d - AL P. de Jonge, geb. van der Wiele, z.- 13, M. Biemens, geb. de Bruijne, z.- J. van Dixhoorn, geb. Verstraten, z- 22. W. J. de Bruijne, geb. de Mul, z.- 24. G. Wisse, geb. Drabbe, d.- 29. 3. Gappon, geb. van der Weele, z. 31. K. Beaufort, geb. Dieleman, z.- April. 13. P. van den Broecke, gel). Wisse, cl.- 17. J. Dieleman, geb. Wie mes, z.- 21. D. P. Golijn, geb. van Dix- hoern. d.- van Vessem, geb. Markusse, d.- 22. J. 1 Gilde, geb. lïamclink, z.- 24. A. van de Velde, geb. Goossen, d.- 30. R. L. van ïlaelst, geb. de Maessthalck, d. OVERLEDEN Maart. 4. ,T. W. van Bozooijen, 2 j.- 8. A. Lau rens, echtg. van L. Maas, 28 j.- 22. W. de Koeijer, 2'/2 m.- 29. J. Dobbelaar, echtg. van I'. Does, 73 j. April. 5. J. Wienand, 11 m.- 13. AL N. Faas, 4 j. 21. E. Wolfert, 4 j.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 3