BINNENLAND. MARKTBERICHTEN. SCHROEF Jacob van STOOMBOOT Maerlant. den japon uil de handen en tornde de oprijgsels loswaaruit een menigte goudstukken vielen. Het oudste thans levende echtpaar wordt waar schijnlijk te Merulan in de kolonie Nieuw Zuid- Wallis gevonden. De mau is 111 zijne vrouw 107 jaren oud. Zij zijn hoogst zwak en bedle gerig, maar nog iu bezit van gezicht en ge hoor. De oude man kwam met de eerste vloot in 1788 in Nieuw Zuid-Wallis eo woout daar nu 76 jaren. PORTUGAL. Te Lissabon is eene vrouw overleden van 110 jaren 11 maanden 14 dagen oud. Zij was altijd van goede gezondheid geweest cn behield tot het laatste baars levens al hare geestvermogens. BELGIË. ANTWERPEN 28 April. Dezen voormiddag hebben de visschers van verschillende sloepen in de Schelde, nabij de Brouwersvlieteen zonder lingen viseh gevangen uaar men meent uit de Noordzee herkomstig en die hier verdwaald was geraakt. Hij werd doodgeslagen met vele moeite aan wal gebracht en vau daar op eenen wagen naar de herberg de Steur op den vischberg ge voerd. Deze visch, noordkaper geheelen, is 3 el 73 duim lang1 el 60 duin in den omtrek en weegt ruim 300 pond. Zijno oogen zijn zeer klein en zijne huid is glanzig zwart als ezelsoor. HÜ is aan eenige vischverkoopers verkocht voor de som van 1 \ö/2 fr. GENT29 April. Den 26 dezer is een groot ongeluk te Zulte voorgevallen. Zekere A. Ver zolen oud 20 jaren, vermaakte zich met eenige gezellen om eenen boom op te lichten die op den openbaren weg lag. De ongelukkigeeen bewijs zijner groote spierkracht willende geven, deed eene buitengewone poging om alleen den boom lot op eene zeer groote hoogte te heffeu. Op dit oogeublik faalden zijne krachten, de boom ontsnapte hem uit de handen on viel opzijn hoofd dat er geheel onder verbrijzeld werd. De dood was oogehblikkelijk. RUY 26 April. Den heeren Godin alhier is liet gelukt eenen belangrijken nijverlieidsvooriiil- gang in het papiermaken te doendewijl zij ei* in geslaagd zijn om vodden door stroo to ver vangen. (Uit'is waarschijnlijk schrijfpapier!) Het dagblad van Huy verhaalt, dat onlangs iemand aldaar eene weddingschap aanging om namelijk een hoender-ei uit te broeden en een levend kuiken voor den dag te brengen. Na 26 dagen van zorgen en voorzorgen, gedurende welke liet ei geen oogenblik den boezem van zijn be schermer verlaten hadwerd de schaal verbro ken en een springlevend en welgeschapen kuiken trad de wereld iu. NIEUWPOOUT 23 April. De raad dezer stad heeft besloten Nieuwpoort lot eene badstad te herscheppen. JMen zal eenen oproep tol het land doen en actiën uitgeven van tien francs ieder. Men zal Nieuwpoori met de zee verbinden door middel van een kleinen ijzeren weg, gelijk aan dien van Brugge naar Blankenberge. Men zal bndrijtuigen maken, hotels en koffijhuizen op de hoogten die voor de zee liggen en Nieuwpoort zal, als de onderneming gelukt, ziju voorgeburchle, zijuc bad villa hebben. VEURNE, 27 April. Om Duinkerken tot eene haven van den eersten rang te maken, heeft het Fransch gouvernement de coucessie verleend tot den aanleg eeuer spoorbaan van daar uaarVeur- ne waardoor de weg naar Brussel meer den 30 mijlen wordt bekort. Zoo doende, wil men Duin kerken doen worden wat thans Oostende is. ST.-TRUIJEN24 April. M. Lenners alhier heeft eene uitvinding gedaan die van het groot ste nut voor onze landbouwers zal zijn. Ze be slaat in eenen molen om beetwortels te malen en de bewerking er van is zoo eenvoudig dat een lojarige jongen er 3i)00 Ned pd. per uur of 13 pond per minuut kan malen. De uitvinder heeft een brevet gevraagd. SLUIS3 Mei. Tot hoofdonderwijzer te Bier vliet is op Zaturdag jl. benoemd de Heer den Bouwmeester, met vijf van de zes uitgebrachte stemmen. Tot Notaris binnen hel arrondissement Middel burg Ier standplaats de gemeente Vlissingen is benoemd de heer J. A. de Wolff, kandidaat-no taris aldaar. Op het bord voorde afkondigingen van don bur gerlijken stand te IJzeudijkc leest men de hu welijks-afkondiging van een en den zelfden per soon met twee verschillende jonge dochters. Dit verklaart zichdoordien de eerste bruid den bruidegom daags na de 2de afkondiging afzei en deze daarop eeuo audere vraagde met wie hij 14 dagen later voor de 1sle maal werd afgekon digd. M. C. Wij vernemen met genoegen dat door de hoe ren A. Daele c. s. dc coucessie voor den spoorweg vau Geud op Neuzen is overgenomendat door hen dezer dagen een waarborgkapitaal is gesfort, en dat nu spoedig met de werkzaamheden van die lijn een aanvaug zal worden gemaakt. Volgens de Sneekcr Courant heeft Z. M. de Ko ning het voornemen aan den dag gelegd om do viering van het 250jarig beslaan der hoogeschool le dier plaatse in September e. k. bij te wonen even als Koning Willem 1 dit deed bij de vie ring van het tweede eeuwfeest in 1814. Het onderzoek van het ontwerp van wet op het recht van zegel is in de afdeelingen der Tweede Kamer Zaturdag laatstleden afgeloopen. De afdeelingen houden zich thans met de wet op de registratie bezig. Waarschijnlijk zal dit onderzoek nog wel een paar dageu aanhouden. Daarna is het ontwerp op de bieren en azijnen aan de orde gesteld. Door den auditeur militair in de vijfde af- deeling, is ingevolge art. 337 alinea 2 van het welhoek van strafvordering, de beslissiog van den hoogen raad ingeroepen omtrent een nega tief conflikt van jurisdictie lusschen den krijgs raad en de rechtbank alhier, dat hoofdzakelijk hier op neêrkomtDeu 17 November 1863 ontstond er te Breskens twist en vechtpartij tusschen bur gers en militairenwaarbij een burger gedood en een militair verdacht werd gehoudeu van dien moedwilligen manslag en bovendien van mishan deling enz. Deze militair werd deswegens voor den krijgsraad gebracht,doch die raad verklaardezich onbevoegd hiervan kennis te nemenop grond dat hier burgerpersoueu zich aan delicten in gemeen schap mei den betrokken militair zouden hebben schuldig gemaaktweshalve hier gepleegd zijn zamenhangende misdrijven, waarom zij deze zaak verwezen naar den burgerlijken rechter. De rechtbank te Middelburg besliste evenwel dat er geeuc voldoende aanwijzingen bestaanwaaruit zou geconstateerd zijndat wegens het plegen van vorengemeide feiten ook burgerpersoneu moes ten vervolgd worden waarom zij zich insgelijks onbevoegd verklaarde, in welke uitspraak de 'of ficier van justitie bij die rechtbank berust heeft. De advocaat generaal rar. Römer was van oor deel, dat de krijgsraad uitsluitend de competente rechter in deze zaak waswaarom hij conclu deerde dat de hooge raad den 'krijgsraad zal be- voegd verklaren van deze strafzaak kennis te ne men en haar te berechten, De uitspraak is be paald op den 3 Mei e, k. M. C. Dezer dageu werd le Arnhem in de richting van Groesbeek eeu zware boschbrand waargeno- meudie allerhevigst was en zich naar gissing wel gelijktijdig over een strook gronds ter lengte van een uur uitstrekte. Volgens berichten woed de de brand n hel zoogeuaamde Pruisische Wald tusschen Groesbeek en Kranenburg. Ook heeft er onder de gemeente Zundert een verschrikkelijke brand plaats gehad, die, ten ge volge der aanhoudende droogte en van den schra len wind eene uitgestrektheid van circa zes bunders heide en woeste grondenwaarop hier en daar een eikenboom wordt aangetroffenals mede maslboschtotaal in de asch heelt gelegd. Hier en daar ziet men nog eenige geheel afge brande stukken van hoornen staan. De brand maakte zoo grootcn voortgang dat van sommige lieden die den brand bijna niet vóór konden blijven de kleedereu iu Ham geraakt zijn. Ge lukkig is bij eene grachtwaarlegen aan den overkant eene weide lag het vuur gestuitdaar er anders aan geen redden zou le denken ge weest zijn. Bij een uitvoerig en gemotiveerd bevelschrift van de arrondisscments rechtbank te Zwolle zijn: 1. Johanna Theodora barones van Dedem, wed. D. Pruimers zonder beroep te Zwolle cn 2. Jo hannes Gerrit van Rijn, predikant te Zwolle, thans gedetineerd, verwezen naar deu procureur- generaal bij het prov. gerechtshof in Overijssel en wel beide 1. ter zake van het wegvoeren van de minderjarige Margaretha Daniella Prui mers 2. het verbergen of verduisteren van den persoou van Hendrik van Dedem en de tweede bovendien ter zake van poging tol omkoopiug van Anlonie Lengton, bewaarder in het huis van verzekering le Zwolle. Door het provinciaal kerkbestuur van Overijsel is de heer van Rijn le Zwolle met algeme'ene stemmen als predikant ontzet, ua een verhoor voor geheel het provinciaal kerkbestuur te heb ben ondergaan. Bij het instituut voor doofstommen te Gronin gen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor de opneming van nieuwe kweeke- lingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar kunnen geplaatst worden alle doofstom men die in Augustus e. k. den ouderdom van 6 jaren bereikt hebben en geea volle 13 jaar oud zijn. Aau de ouders die zulks mochten verlan gen kan ook toegestaan worden hun kinderen ten hunnen koste buiten het instituut te doen verplegenzoodat deze dan als extërnes het on derwijs bijwonen. Onvermogende kweekelingen worden gratis gehuisvest, gevoed en onderwezen. Behalve die doofstommen welke reeds bij het instituut ziju aangegeven, bevinden or zich iu ons land ongetwijfeld nog vele, die wel iu do termen vallen om*geplaatst le worden, maar voor welke nog geen aanvrage is gedaan, In het belang dier kinderenvoor wie elk jaar verzuim eeu onherstelbaar nadeel iswordt elk de met hun beslaan bekend is, verzocht het zijne toe te breuken, ten einde zij niet langer van het hun zoo noodig onderwijs verstoken blijven. Eeue kennisgeving a m de directeuren van een departement van het instituutof aan de hoofd directie alhier is voldoende om de noodige in lichting aangaande hetgeen er verder vereischt wordt te ontvangen. Wegens de nabijheid van deu nieuwen cursus is eenige spoed allezins noodig daar in den re gel alleen bij den aanvang van het schooljaar nieuwe kweekelingen opgenomen kunnen worden. Wij hopen, dat ieder dagblad door overneming van dit artikel zal willen medewerken, om daar aan meerdere verspreiding te willen geven. (Prov. Gr on. Ct.J Men leest in de Lan bouw Gnuranl: Wij heb ben in der lijd twee berichten gegeven over het gebruik van petroleum, om ongedierte lever- drijven bij schapen en runderen. Dezer dagen werd bericht, dat andermaal bij runderen de proef met uitnemend en spoedig gevolg was ge nomen, en de Heer D. van Hulst deelt in't laatste nomraer van het Weekblad van Haarlemmermeer mededat op zijn aanraden bij kalveren door middel van petroleum eeue groote menigte onge dierte in een halven dag werd vernietigd. Do kalveren werden bestreken van deu kop tol den staart, langs deu loop der ruggegraathet onge dierte liep niet weg maar sneuvelde. Men zegt, dat er ecu zeer eenvoudig middel is gevonden om het iusect dat zoovele huizen on bewoonbaar maakt, de wandluis, uit te roeijen. Dit middeldoor toeval ontdekt bestaat in do aantrekkelijkheid, welke de plant, peperkruid lepi- dium rurale der kruidkundigen) genaamd, op deze iusecteu uitoefent. Een gedeelte van deze ge droogde plant werd in een vertrek gebracht waarin dit ongedierte zoodanig huisvesttedat men hetdoor welke middelen ookniet had kunnen verdrijven; dadelijk werd het met wand luizen overdektdie kort daarop stierven ter wijl de overige zoodanig bedwelmd waren dat men ze in het vuur kon werpen zonder dat er een ontsnapte. GRAAXMAHKT TE AARDF.XBURG. Verkoopprijs per Mudde, Tarwe Rogge Gerst Boekweit Haver Paardeboonen Erwten. DINGSDAG, DINGSDAG. 3 Me i 1864. 26 April 1864. LAAGSTE HOOGSTE. LAAGSTE. HOOGSTE 8,09 f 8,33 f 8,00 f 8,23 5,09 5,50 5,00 5.39 4,80 5,30 4,80 5,30 0,09 0,00 0,00 0,00 2,80 3,00 2,70 3,00 5,30 5,69 5,00 5,25 0,00 9.00 0,00 0,00 OOSTBURG, 4 Mei. De aanvoer van granen was heden niet groot en er bestond weinig vraag zoodat de prijs der meeste artikelen lager te noteren is. Gerst en Haver werdeu echter als voren betaald. Goede tarwe f8,25 a 1 8,50, gewone dito f7,90 a f8.10, rogge f 5,40 a f 5.75, winlergerst f 5,00 a 1 5,50, zomer dito f 5,00 a 1 5,50. haver f 3,00a f3.50, paardenboonen f 5,23 a 5,50, erwten f 0,00 a f 0,00. ZOMERDIENST, van 1 April tot 1 October. Van SLUIS: Maandag, Dingsdag cn Zaturdag des morgeus ten 7 ure. Woensdag des mor gens ten 5% ure en des namiddags ten 3 ure. Vrijdag des morgens ten 7 ure en des na middags ten 2 ure. Van BRUGGE: Maandag, Dingsdag cn Zaturdag des namiddags ten 4 ure. Woensdag des mor gens ten 7 ure en des namiddags ten 6'/> ure. Vrijdag des morgens ten 9 ure en des na middags ten 4 ure. De Kaartjes worden afgegeven aan hel Bureau te SLUIS, cn te BRUGGE bij den Heer LURQU1N aan de Dampoort. S5ÜT* Alle Goederen en Commission moeten een half uur vóór het vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. CORRESPONDENTIE. Onder het afdrukken dezes ontvingen wij heden morgen nog een paar Advcrtentien en Berichten. De geachte Inzenders duiden het ons ten goededat dezelve tot het e. v. iY°. blijven rusten.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 3