°~~ÏÏÏNNENLAND. BURGERLIJKE STAND. RO K KA ANKON D B GING. JWI zegen! Als dit spreekwoord waar is, moot M. C. die alhier in den ouderdom van 88 "jaren overleden is, zeer gezegend zijn -geweest bij zijne eerste vrouw' had hij 17 kinderen cn bij zijne tweede 16, dus te zanien 33", van welke er nog 24 leven. Eén der zonen zal waarschijnlijk het voorbeeld zijns Vaders volgen want hij heeft reeds 15 kinderen. ZWITSERLAND. Den 20sten Febr. heeft cenc beklimming plaats gehad van Ha ut de Cry in het kanton Wallis, die echter zeer ongelukkig is geëindigd. Het gezelschapdat die gewaagde poging ondernam, bestond uit den ingenieur Gosset én een Ffans'èh- man Boissonct. die als gids Johannes Benner jia'ddeh medegenomen, alsmede drie mannen uil Ardon waaronder zich een gemzcnja-'ger bevond. Toen zij nog'ongeveer 350 voel van den top wa ren verwijderd week op ecue met sneeuw over- dèkte spleet de door de zou week geworden grond cn allen storten in eene diepte van 2000 voet. De heer Boissónët was oogcnblikkelijk dood hij moet door de sneeuw gestikt of door de stukken rotsgrond verpletterd zijn. Benner de aanvoerder van het kleine gezelschap lag don anderen dag nog onder dé sneeuw bégraveu. 25 man uit Ardon, die zich vereenigd hadden om hem op te sporen, keerden onverrichter zake terug. Als door een wonder kwamen de heer Gosset en de drie-mannén uit Ardon met eenige lichte kneu zingen vrij. SLUIS, 17 Maart. Drukten wij in het vorig nommer van dit Weekblad den wensch uit, dat de Hooge Regering spoedig besluiten mocht, om de hand te slaan aan de bedijking van het Zwin, tot onze groote blijdschap komt dit nommer tot onze lezers met de gewichtige tijdingdie wensch is vervuld: op 8 April a. s. zal reeds, blijkens hierachter volgende advertentie, de aanbesteding plaatshebben. Zoo zal dan weldra veler wensch vervuld zijn en het opgeslikte Zwin geen hinder paal meer wezen tegen het aanleggen van den grindweg, die het oude Land van Kadzaud met deze gemeente verbinden zal. Eere aan hel fSooger Bestuur, dat zich ook hier, even als elders, kenmerkt door een krach tig handelen! Eere aan allen die tot liet bereiken van dit doel medewerken of medegewerkt hebben! Moge de verwachting niet beschaamd worden en de toekomst toonen dat hier een werk van algemeen nut en van overwegend belang wordt tot stand gebracht, dat en voor het Rijk, èn voor de streek onzer inwoning de heilzaamste vruchten dragen zal. De Hooge Raad der Nederlanden heeft Dings- dag 15 dezer uitspraak gedaan omtrent hel beroep in van cassatie de heide vroegere Redacteuren van liet Sluisch Weekblad tegen een arrest vsib het provinciaal gerechtshof in Zeeland, van 28 De cember jk, waarbij was bevestigd het vonnis der Arroudissêmenfs Rechtbank tc Middelburg van 29 Oct. te voren, houdende veroordeeling der ge noemde ISeerenals verantwoordelijke Redacteu ren van dit Weekblad tol. eene geldboete van 20 en in de kosten ter zake van hoon jegens den Burgemeester van Brcskens in een gedrukt geschrift, dat verspreid cn in omloop is gebracht. De Hooge Raad heelt, met vernietiging van vroe gere uitspraken, genoemde fleeren van alle rechts vervolging ontslagen. Z. M. heeft benoemd tot hoofddirecteur der posterijen den heer J. P. Hofstedethans buiten gewoon inspecteur der posterijen en zulks in plaats van den onlangs overleden beer mr. J. Pols. Volgens berichten uit de residentie moet er eene merkbare verandering in den locstand van den Koning van Wurtemberg zijn waargenomen. Do 82jarige Vorst schijnt aan een verval van krachten te lijden cr is echter hoop op zijn behoud. In eene in de Ned. Staaits-Courant van jk Za- tnrdag opgenomen staal van nalatenschappon van overleden of vermist geraakte manschappen be hoord hebbende lot de Kon. Ned. marine, en weike nalatenschappen als niet opgeëischt zijnde door de erfgenamen, in bewaring van het depar tement van marine zijn gesteld vinden wij e. a. vermeld Szaak Suwijïigeboren te Oosiburg licht mat roos aan boord van het schröefstoomschip Reinier Claeszen overleden den 12 Februarij 1802 in het hospitaal te Riouw, nalatende f 87.78'A. Do Staats-Courant bevat eene oproeping van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer in Nederiandsch Oost-Indie. Li de eerste plaats zullen in aanmerking komen degenen die in het bezit zijn van eene acte van den tweeden rang of als hoofdonderwijzer. Aan die betrekking is ver honden eene voorloopigö bezoldiging van f 50 's maands een voorschot van f200, eene grali- liealie van f 000 vrije overtocht al* passagier istc klasse en bij aankomst in Sndic een traktement van f 100 's maands, mot opklimming iu het ver volg', alsmede vrije woning. Om eenigzins te kunnen oordeelen oven de werking 'der Schoolwet van Aug. 1857 die thans hare eersle zes proefjaren heeft doorgestaan diene men te weten dat alieen over bet jaar 1861 vooj_ bijna een inillioec gulden (nam. I jk voor f 9,77604,35) aan nieuwe sehooüoealen is verbouwd. Hel getal hulponderwijzers was in dat jaar 123 meer dan het vorige, en sedert de invoering der wet waren er 585 hulponder wijzers en 47 onderwijzeressen meer werkzaam. Aan pensioenen wordt door het Rijk verstrekt f 056,99'/, doch de onderwijzers storten ann bijdragen voor het pensioenfonds f 39,878,27 zoodai. zij nagenoeg zeiven hunne ouden en on geschikte» pensioneerden. Jakob Fermer bijgenaamd „onde Jakob", tc Rotterdam vierde op 8 dezer zijn 1'loden jaar dag. Bij eenigzins gunstig weder gaal hij nog steeds uil. In eene dezer dagen gehouden vergadering van liet departement Groningen der maatschappij van nijverheid werd van wege den heer - H. DeuLgen eene mededeeling gedaan over het gebruik van petroleum in boomolie, die tot, het smeren van groole uur- cn speelwerken dient. Wanneer zulk een mengsel tot smeren wordt aangewend heeft men geen last van de verdikking der olie in den winter. Dit mengsel heeft buitendien boven een ander lot dusver gebruikt middel (terpentijnolie} vooruit, dal het niet zo.) als de terpentijnolie de oxydalie der metalen en daardoor weder voort gebrachte verdikking der olie bevordert. Met smeren behoeft dus veel minder te geschieden de gang vau het uurwerk blijft" geregelder. Eene toevoeging van een vijfde petroleum" bij de boom olie is gebleken iu dit opzicht voldoende te zijn. Het gezamenlijk getal gevangenen hier te lande' is, blijkens hei daarvan opgemaakte verslag, in 1862 vrij aanzienlijk verminderd in vergelijking met hel' jaar te voren, en wel niet 2506. Deze vermindering had echter voornamelijk plaats bij de huizen van bewaring. Er waren op u!t°. Dec. 1S62 aanwezig in de strafgevangenissen 228!) ge vangenen in de huizen van verzekering 1255, in dié van arrest 532 en in die van bewaring 143, te zamen 4217. Hat cijfer is het minste na 1850. Hel geheel gelal gevangenen over 1862 (ook c'e bij afwisseling aanwezig geweest zijnde) beliep 48,434 of omstreeks 13 op de 1000 inwoners. Er waren gehuwden 7183, ongehuwde» 1 ij284we duwenaar* 704, weduwen 397; «o gehuwden staan lot de ongehuwde» als 1 lol 1,72. Er wa ren 11,214 gevangenen, die konden lozen en schrij ven. legen 8354 die dit niet konden, eene verbe tering in de verhouding bij vorige jaren (in 1858 waren die cijfers nog 10.020 legen 10,299). Het totaal der jeugdige gevangenen (beneden de 16 jaren) bleef nagenoeg hetzelfde, namelijk 1492 of 7,62 pCt. van het gezamenlijk cijfer. Er waren over 1852 68,277 ziektedagen oi' riiim 8 pCt. der verbüjfdïigón. De sterfte bedroeg in al de ge vangenissen 132 of 0,67 pCt.nagenoeg met het vorige jaar overeenkomende. De grootste sterfte was weder in de strafgevangenissen. GRAANMARKT te AARDEN BURG. Verkoopprijs per Muclde. DINGSDAG DINGSDAG, 8 Maart 1864. 25 Maart 1864. LAAGSTE- HOOGSTE. LAAGSTE. HOOGSTE Tarwe 8.00 f 8,25 f 8,09 f 8 23 Rogge 5,10 5,25 ö,"0 5:25 Gerst 4,73 5,20 4.73 5.25 Boekweit 0,00 0.00 0,00 0,00 Haver 2.73 3,00 2,75 3.00 Paardeboonen 5,09 5,25 5,00 5,30 Erwten. 0,00 0.00 0,00 0,90 008TBUHG, 16 Maart. Do aanvoer van granen was heden vrij groot, doch er bestond slechts weinig vraag voor granen, zoo dal de prijzen in het algemeen wel iels lager waren. Alleen de puike soorten bereikten vorige prijs. Goede tarwe f8.30 a i 8,10, gewone dito f8,00 a f 7,89. rogge f5,30 af 5,10, wiulergerst.f 5.3b a f 4,80, zomer dito f 5,10 a f 4,8 haver f 3.10 a f2.33, paardenboonen f 5.1ii t 4,80, erwten f 0,00 a 1' 0,00, AXEL, 12 Maart. Tarwe 17.95 a 8,40, rogge f5,25 a f5,40., whi te rgerst f5.50 a f5,80', zomer dito f 5,05 a f 5,30, boekweit f 6,35, a f6.80, haver f2,81) a 13.10, willé erwten 15,90 a f'0,15, groene dito 1'6,05 a f6,55, graan wc dito f 0,00 a l'0,ö0, paardenboo nen f o7ö a f5.30, bruineboonen f6,75 a f7,45, duivenbooneu f 5,60 a f6,05. A X E L, GEHUWD: Febr. 4. F. van den Bos. 27 j., jm.. cn A. G. Scheppers, 21 j., jd.- G. den Deurwaarder. 26 j., jm., cd A. Brandes, wed. C. Maas, 35 j - C. Ric- mens, 27 j., jm., en I. Verstraten, 20 jd. 13 P. Verijzer, '22 j., jm., en J, Pols, :23 j., jd.- 18. A. van der VViele de Jonge, 28 j., jm.i en C. van 't HolT, 23.. j., jd.- C. J. van den Bulck, 24 j., jm., en C. Lagroe, 21 j., jd. BEVALLEN: Febr. t. C. "Wienanrf, geb. ÏTamelink, z.- 4. T. C. van Vessem, geb. Léjjsennaar, z.- 5. J. -Laurens, geb. Simons, z.- C. Hamelink,geb. Laurens, z.- 11. C. de Kraker, geb. vau Sloom, d.- B. W. P. Schelleman, geb. de Meijer, z.- C. Raraondt. geb. Koster, z.- 15. H. Faas, geb. Fassaert. z.- S. Blansaart, geb. Wöifêrf. z.- 17. G. VVoifert. geb; Rouw, d.- 18. J. Verijzer, geb. Pols, d.- 24.' G. Vrielink, geb. van Dixhoorn, d.- 25. M. de Pooler, geb. Boeije, z. OVERLEDEN Febr. 1. .1. Wiemes,- 6 m.~ 21. J. J. Abinjau, 5 m.- 25. C. van Hoorn, echtg. van A. de Kra ker, 36 j. Dezer dagen kwam van de pers des Ooslburg- schcn Boekhandelaars Bronswijk een boekje, ge titeld Zeeland. Een leesboek voor de volks schooldoor J. M. van Dale," waardoor in ene sedert lang bestaande behoefte uitnemend voor zien wordt, "t Verheugt ons. dat eindelijk eens, nadat Zeeland door vreemdelingen steeds'mishan deld is de bevoegde hand van een1 Zeeuw aan onze provincie regt heeft laten wedervaren. 517-ar beid althans is hel, wat wc hier aantreffen en we wandelen geleid door een1 veiligon gids dé drie arrondissementen van Zeeland achtereen volgens met genoegen door. Bedriegen wij ons nietdan zal ook de jeugd niet het grootste ge noegen naar deze slem luisteren. Het boekje is ten minste in een' leveadigen aangename» sliji geschreven. Ook dan geest die er in hcerscht kunnen we niet genoeg prijzen. Beginselen van godsvruchtvaderlan isüefde gehechtheid aan Oranje's stamhuis, r. ai zag cn liefde voor over heden worden er alierwegc en «altijd on geel won gen en wol ter snede in op het hart gedrukt. Niet alleen voor de schooljeugd, maar ook voor vol wassenen behelst het menige bijzonderheiddie men elders vergeefs zal zoeken. Verblijden zal T ons daarom, waar wij het hoekske a!s leesboek op de volksschool aantreffen en waar wij "t in handen vinden onzer gewestgeuooien. Enkele aanmer kingen. die daarenboven slechts kleinigheden be treffen, houden wij hier terug. Liever willen wo het bevallig hoekske zoowel voor de scholen als voor ieder die in Zeeland belang steltdringend aanbevelen. R. Q. J. m yas GENT kaar BRUGGE langs EECLOO. Wint-erdienst. 15 November 1S63. Met uitzondering der Treinen 2, en 12zijn al de Treinen uitsluitend Treinen voor Reizigers. TREINENTE GENT AANKOMENDE VAN Antw., St. Nikol., Lokeren: 7,20: 8,45; 12.30; 4.25; 8,20. Kor.iri.jk en Doornik 8,30; 11,25; 2,15; 4,55; 8. St. Ghislaiu, Leuze, Ronsse, Audenaerde: 6.39: 9,10. 12,--; 1,20; 6.20. Luik, Brussel, M echel en"7,20; 9,15 (fviech., Dend.) 9,20; 1,30; 4,03: 5,10; 7,15; 7, - (Mech., Demi.; RIJTUIGENAANK0MEXBE TE Waerschoot, van Somergem 6,33 "s morgens. Eecloo van Lembeke, Capr.,WatervI., TJzendijke en Zeeland, vóór het vertrok der Treinen: 5,15; 2,39. Des Vrijdags, 'smorgens 7 ure, zal een Rijtuig uit IJzcndijke naar Eecloo vertrekken. STATIONS. GENT. [Vertrek.) Wondelgem. Evergein. Slcydinge. Waerschoot. EECLOO. Balgerhoeke. A (legem. Maldegem. Sysseele. Sloenbrugge. B R G G (A ankomst) 1. 8. 5. 7. 9. 6,50 9,10 1- 4,50 6,55 1,05 4,33 7, 1,10 5,— 7.10 1,20 5,19 7.20 1,30 3.20 5.45 7.30 9AG 1,40 5,30 5,5(1 7,40 1,50 3,40 5,55 7,45 1,55 5,45 6,05 7,50 10,- 2,— 5,50 6,20 8 '2,10 6,— 6,25 8,10 2,20 6,10 6,30 8,20 10,25 2,30 öylo 8.20 8.25 83) 8.10 8,59 9,— De koopwarentrein vertrekkende van Gent ten 10 ure 's morgens zal reizigers opnemen voor de lusschenstations van Gent tot Eecloo. TREINEN, VERTREKKENDE ITT BRUGGE NAAR; Oostende: 7,10; c8,— 10,30; 2,50; 8,35.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 3