BINNENLAND. MENGELINGEN. MARKTBERICHTEN. VGI )EN STUKKEN. den en de nieuwe vesting Antwerpen reeds nu in staal is een invallend leger hoe sterk ook maanden achtereen hel voorwaarts rukken te be letten. De regering verdient lof, dat zij voor zorgmaatregelen neemt voor het geval dat het tooneel des oorlogs België mocht naderen. Steeds is er sprake van de reis van Leopold naar Engeland maar hel Weener blad des Va derlands is kwalijk ingelicht, als hel meldt dat onze souvereiü door Koningin Victoria ontboden is om haar te ondersteunen in haar verzet tegen <ie politiek, van lord Palmerslon enden Prins van Wallis die beide eene tusschenkomst ten be hoeve van Denemarken verlangen terwijl de Vorstin uit genegenheid voor het Koninklijk Huis van Pruisen onzijdig zou willen blijven. Hier hebben wij geen geschiedenis maar een historischen roman voor ons. Als altoos heerscht thans de beste verstandhouding tussohen Victoria en haren zoon eenerzijds en haar ministerie aan den "anderen kant ea Leopolds tusschenkomst ten dezen is alzoo ten eenenmale overbodig. Ik gfliof dat "s Konings reis afgescheiden van de omstan digheid dal hij ze telken jare doetveeleer be trekking heeft op familie belangen meer bepaald een ontwerp van echtverhindienis tusschen de derde dochter van Victoria en den graaf van Vlaanderen. Het verschil van godsdienst der jongelieden is nog het voornaamstezoo niet het eenige doch niet onoverkomelijk beletsel." ENGELAND. Men schrijft uit Londen Op 22 dezer zullen zeven vreemde zeelieden, die dezer dagen Ier dood zijn veroordeeld wegens het vermoorden van den schipper, diens broeder en den eersten stuurman, aan boord van hel schip Flowery-Land, voor de Old-Bailey gevangeuis alhier worden op gehangen. Men is druk in de weer om er bij de bevoegde autoriteiten op aan te dringen, dal deze vreéselijke strafoefening niet in de City,maar'aan de rivierzijde of in eene zeeplaats worde vol trokken. Dezer dagen heeft men een gierigaard in zijne kanmr dood gevonden. De buren getuigen dat hij liever van de koude zat le bibberen dan vuur te onderhouden, ofschoon hij in goedkoope tijden veel brandstof en kleederen had aangekocht; ook was hij uiterst vei magerd uoor gebrek aan voed sel dat tóch in overvloed aanwezig was. Hij had den 'ouderdom van 55 jaren bereikt. B j on derzoek vond men in zijne kamer ell'eclen, bewijzen van eigendom van huizen, assurauliepolisseu, geld herbloeien en andere voorwerpen van waarde liet al ten bedrage van 6 a 7000 pond sterling (iussohen de /'7u en 80,000/. SLUIS. 2-3 Fbruarij. Op jl. Vrijdag werd al hier de aangekondigde soiree gehouden. Mocht ook al de opkomst niet buitengewoon zijn, zij v/as toch zoodanig, dank zij de, opkomst van ve len uit de gemeenten Hei ie en Sint Anne, dat het beoogde doeleene noemenswaarde gifte op te zamelen voor de Arnemuidsche weduwen en weezen, volkomen is bereikt, lerwiji bovendien ric aai.leggers der soiree óp den feestavond ten hoogste verrast en verblijd werden door de ontvangst van eena som van h. uderd francs, hun door een1 milden gever en geefster gosc onken, wier namen 't ons niet vergund is te noemen, hoe gaarne we die ook met dankbaarheid ver melden zouden do eene helft dier som bestemd zijnde voor dc geslagen Arneiuuidenaars, de andere helft voor eenige visschersweduwen le Ostende, die op gelijke wijze in de jongste stor men hunne èchtgenoolcn verloren, en voor wie men gaarne de hand der milddadigheid opende, gedachtig aan 't geen de Belgen voor Nederland godaau hebben na den nog versch in *t geheu gen Iiggenden watervloed in Gelderland en Noord- Brabant. Wij hopen, dat de feestdag der ge boorte van Z. M. Willem Hl nog vaak Wedcr- keere en, even. als nu, voor de Sluizenaars een dag oplevere, in waarheid gewijd aan vorsten- min en weldadigheid. Bereids 'is naar Arneinui- den de zuivere opbrengst der soiree, enz. ten bedrage van 60 overgemaakt, terwijl aan den Burgemeester van Ostende de helft der milde gifte van 100 francs is toegezonden. SLUIS25 February. Tót directeur der poste rijen z'jn benoemd to Goes de Heer J. Fichcl jr., en te Zierikzeè dc Heer R. C. Raraaer, beiden l'hans commies der posterijen fe klasselerwiji o. a> tot commies der posterijen 3e klasse is benoemd de Heer C. AI. Heunequin. tot dusver surnumerair. In hel klassikaal ressort van IJzendijke heeft de collecte voorde noodlijdende kerken en personen over 1863 opgebraut: van de gemeente IJzendijke ..i. rtiiiin oi. niuu l u, nniuciiuuis it.ou Oostburg f37,76. Zuidzaude 7,05, Retranche- menl 1,05, Kadzand ƒ4,6!. Axel ƒ31.28, Hoek 13,11.Neuzen ƒ30,71), Zaainslag ƒ11.08, llon- len:sse 13,65, Hulst 8,71, Sas van Gent 7,16 en Philippine 4,50 zatnén 337,14. Naar men uit Rotterdam meldt, zouden on- gevoer 18!) van de 500 schilderijen der verzame ling van het .Museum Boij'mans gered zijn. Dc schilderijen der akademie van beeldende kunsten en technische wetenschappen zijn grooloudcels gered, maar de collectie pleisterbeelden is, met 1 uitzondering van céuegeheel" verloren gegaan. De oorzaak van den brand was nog onbekend doch men gist dat dezelve in een der schoor- steenen zal zijn ontslaan. De collectie van het Museum Boijmans was voor 200,000 die der akademie voor 100,000 en het gebouw voor 60,000 geassureerd bij daar ter slede gevestigde assü- ra n l i e-nia a ts cha p p ij e n Eene aankondiging van het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsclie Naamwijzer slaat bij ons gelijk met eene aanprijzing. We hebben jaar op jaar niets dan lof over voor het nette, onmisbare en immer vollediger wordende hoekje, dat een vei lige gids is voor allen, die in eenige, 't zij dan hoogere of lagere, maatschappelijke betrekking zijn geplaatst. De Heeren J. C. W. Altorffer sparen, gel jk uit dezen blijkt, niets, wat strekken kan, om hun boekske tot volmaaktheid te voeren. Wij hopen, dal zooveel arbeid en moeite door een uitnemend debiet ruimschoots zal beloond worden. Het boeijend geschreven toevoegsel Eene rustplaats der bannelingen: dc graven der Portuge- sche Joden te Middelburg is een sieraad van het boekske en eene waardige bijdrage tol de ge schiedenis der Joden te Middelburg, waarvoor we den belezen schrijver en ijveriger) opspoorder, den Heer Naütglas, hartelijk dauken. AARDENBURG 22 February. lieden avond is alhier eene vergadering gehouden van eenige herbergiers ten doel hebbende om ten gevolge der te verhoogen belasting op de sterke dranken enz.den verkoop van den jenever en het hier te verhoogen eu is met algemeene stemmen be sloten de jenever, per borrel a 6 cents en het glas bier a 7 cents te verknopen. OOSTBURG, 24 February. Jl. Vrijdag had al hier do aangekondigde soiree plaats. Was de opkomst niet zoo groot als de vorige keer, niet minder was de voordracht der dramatische stuk ken; vooral de hoofdrollen warden in heide stuk ken meesterlijk ten uitvoer gebracht. Moge de Kamer dit jaar het voorrecht genieten haar vijf jarig beslaan le vieren, dan hopen wij weder een genolvollen avond le genieten. IJZENDIJKE, 23 Fcbrutrr. liet afbreken van de oude school en ondcrwijzi rswoning te rtalc - landkerkje en de vernieuwing daarvan is aan genomen door S. Cuveljó te Oostburg voor eene sum van 5700-,,lerwiji de vernieuwing der s?hoq!meuhel:,n is aangenomen door C. de Gróolé tc Waterlandkcrkje voor eene som van f \76-.y ZCIDZANDE, 20 February. Gisteren avond had alhier bij gelegenheid van Js Koningsjaardag, de vroeger geannonceerde algemeene vergadering plaats van de vereeniging „Al doende leert men waarvan de opbrengst ten voordeele was vau de armen dezer gemeente. Builen verwachting was de opkom»1. De meeste voordragten gaven blijk» r\ van vooruitgang. De uitvoering der dramatische stukken voldeed in alle op/.igten; blijkbaar was het dat de sprekers zich veel en met vrucht ge oefend h-.dden en dat zij hunne rol zeer goed begrepen. A.in afwisseling in de voordragten ontbrak het niet. Wij gelooven dan ook, dal wei nigen onvoldaan de vergaderzaal hebben verlaten, en inogien er dan ook enkelen teleurgesteld ge worden zijn door het in hun oog gebrekkige der voordragtcn. dan kan men het er voor houden, dal zij, bij hunne beoordeclin»g voorbijzagen, dat de leden dezer vereeniging alleen uil 'liefhebberij, door eigen oefening en zonder eenige opleiding in het declameren, de gedichten en dramatische stukken voordroegen. lulusschen hadden do le den weder de meeste voldoening, want door de algemeene deelneming mogleu zij, het aangename hij het goede parende aan het armbestuur eene som van f 25.23 ter band stellen. AXEL, 23 February. Den 1!) F' hniirrij jl.de verjaardag van Z. AL onzen geëerbiedigde!) Koning, werd, onder hel voorzitterschap van den WeiE-L Gestr. Heer l'eeterskapitein-kommandan! der Koninklijke Maréchaussee en Ridder van de Ei kenkroon te Sas van Gentde eerste vergadering gehouden van de ledeu der aldaar gevestigde ver eeniging van gerechtigden tot het dragen van het Metalen Kruis Trouw aan Koning en Vaderland in de jaren 1830 en 1831." In eene daartoe welingerichte en smaakvol met Iropheën versierde zaalin het logement bij de Wed. Kools was door de welwiilciiue motnlo van het bestuur, buiten alle verwachting, een over heerlijk soupé in gereedheid gebracht, waaraan 33 leden deel namen. De vergadering werd door den Heer Voorzitter der vereeniging met eene toepasselijke aanspraak en eene herinnering aan de jaren 1830 en 1831 geopend. Onderscheidene feestdronken werden ingesteldboven alle die op onzen beminden Koning, onze Koningin, het Vorstelijk Huis van Oaanje en hel welzijn van ons dierbaar Vaderland. Zoo werd deze vriendschappelijke bijeenkomst dien avond met gepaste vrolijkheid doorgebracht. Moge dezelve nog vele jaren in het geheugen blijven en herhaald worden tot bevestiging van ware trouw aan Vorst en Vaderland: dit is de wcnsch van de leden der vereeniging van IkI Metalen Kruis. Als er bij ons iels tc berispen valt dan stellen wij gewoonlijk het bestuur Belgie tegenover daarom deelen wij onderstaande uit het Brug- sche Burger Welzijn mede. BIJ ONZE BUREN. In Holland heeft men, se dert 18486% milioen gulden belastingen afgeschaft, dit is voor omtrent 12 millioen francs. Andere afschaffingen zijn aangekondigd namelijk in' ftnt aangaat het zegelrecht cn de groote levensmid delen. Sedert hetzelfde tijdstip zijn de oorlogs- uilgaven verminderd, in plaats van vermeerderd, gelijk in Belgie. Het Hollandsch buiJiel sluit alle jaren met een boni welk berekend wordt op 6 millioen francs voor 1864. Al de uitgaven beloo- pen niet lot 105 millioen francs, de zeemacht in begrepen. Bij ons beloopen zij tot 156 milliceu Volgens een Duitseh tijdschrifl bezit Dr. Grus- selbaeh te Upsala in Zweden, reeds 10 jaren eene slang in verstijfden toestand welke hij naar wil lekeur door die met eenige druppelen van ze ker spiritus te besprengen kan doen herleven. De professor wenscht zijne verstijving en herle- vings-middelen ook op een misdadiger toe te passen ten einde le zien of dc mensch ook heerschappij over den dood kan voeren. (Wij merken hierbij op datreeds jaren geleden, ook een Zweedsch Professor een aantal (lierenden daaronder eene jonge en schoone damekin- dermoorderesin denzelfden toestand zou beze ten hebben de geleerde wereld heeft er se dert niets meer van vernomen. GRAANMARKT te A A Hl)EXIIUHG. Verkoopprijs per Mn cl do. DINGSDAG DINGSDAG. 23 Febr. 1864. 16 Febr. 1864. LAAGSTE. HOOGSTE LAAGSTE. HOOGSTE Tarwe f 7.50 8.00 7.5 f 8,0.) Rogge 5,10 5,25 5,20 5,30 Gerst 4,80 5,15 4,80 5,25 Boekweit 0,00 0.00 0,00 0,00 Haver 2,60 2,75 2,80 3.00 Paardebooncn 5,10 5,20 5,20 5.39 Erwten. 0,00 0,00 0,00 0,00 OOSTBUKG, 24 Februari], De aanvoer van granen was heden zeer ruim en er bestond g >ede vraag voor Tarwe, Gerslen Paarden- hoonen, a an welke artikelen de prijs zich goed staande hield en in enkele gevallen zelfs hooger is op te ge ven. Mén betaalde Goede tarwe f8,25 a f 7,75. gewone dito f7,6Ö a f 7.90. rogge f 5,40 a f 5.2Jwiulcrgersl f 5.25 a f 4,75. z mier dito f 5,00 a 1 4.60, haver f 3.01) a f2.3\ paardeuüoonenf 5,20 al 4,70, erwten f 0,00 a f 0,0!). AXSL, 2 O Fcforuarij. Tarwe 1 7,95 a 8,30rogge f 5,25 a f 5,50winler- gerst .f4,95 ii f5,30, zomer dito f 4,65 a f 4,83, boekweit f6,05 a f 6,55, haver f 2,60 a i 3,10, witte erwten 15,90 a f6,15, groene dito f6.05 a f6,55, graauwe dito f 0,00 a f 0,00 paarde-uboo- ium! I' 4.95 a f5.25, bruinebooneu 1' 6,7.5 a f7,45, duivenboonea f 5,60 a f 5,80. Aan. den Heer II. le Sluis. WèlEd. Heer! Met leedwezen bespeurde ik jl. Maandaguit een gesprek met een uwer cn m'jner vrienden en uU uw artikel geplaatst in N". 8 van het Sluissche Weekblad dat aan het door mij in N°. 6 van dat- Blad geplaatste eene uitlegging is gegeven iijnregl in strijd met mijne bedoeling die bedoeling is gceue andere geweest, dan om mij n de oogen der inwoners uwer gemeente te zuiveren van de zijdelingsche beschuldiging, die ik meende dat, èii door X'èn door do Redactie op mij geworpen was. Ik dacht dat die bedoeling duidelijk genoeg daarin uitkwam; het schijnt dal ik mij bedrogen he!> en reken mij daaroin vcr- pligt nogmaals formeel le verklaren dat ik met d.: vraag, in N". 157 der Mïdd. Courant of het adres nopens den telegraaf kon zijn tegengewerkt, niet één der inwoners van Sluis heb bedoeld ik vertrouw dat deze verklaring genoegzaam zal zijn om alle_ misverstand in de/en weg tc nemen. Mogt UEd. nog nadere inlichtingen 'verlangen en wilt UEd. mij de eer aandoen u aan mij bekend te uiaken, dan ben ik volgaarne bereid UEd. mondeling mede te deelen welke aanleiding ik tol die vraag had. UEd. zult hegrfiperj, dat ik aan uw verlangen, om namen of personen ?n dit Blad te noemen niet kan voldoen want", hoewel ik de mogelijkheid stel, dat men uit. verkeerd begrepen eigenbelang Ier goeder truiw kan dv.alen, zegt UEd. in uw artikel, dat die perso nen door dat noemen zouden worden pros g ge ven de openbare verachting, en oud

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 3