BINNENLAND. MARKTBERICHTEN. sirïïïrwegkn. M 3J INGEZONDEN STUKKEN. Over de Telegraafverbindin. van het voormalig Dis stolling dat ons liberaal Ministerie voortholl«n wilwaarvan ons echter duuk zij zijner Hoi— landsche bezauigJheidlot heden niets is gebleken. lntusschen vergete men nooit dat de Nederlaud- sche anti-revolutionaire paitij niets gemeens heeft met de Belgische clerikalen. Dit stellende zou men den lieer Groen en zijue volgers grootelijks on recht aandoen maar evenmin zijn de Belgische beralen modellen van humaniteit en Christelijk Keu zin! Ach de school van Voltaire lelt er vele volgers onder wat wetenschap deze leertis helaas over bekend! Verre van ons echter dat wij al de Belgische liberalen tot die school rekenen! Neen. zij tellen in hunne rijen ook praktische mannendie (zij het ook mis schien onbewust) voorstanders der ware beschaving, zoo als die zich in hel licht des Christendoms openbaartzijn en bij wie de gevolgen van den plotselingen overgang van duisternis tot licht oenen toestand deden geboren worden dien de bezadigde Nederlander zich uaauwelijks deuken kan. SLUIS, 21 Januarij. Volgens besluit van den lieer Gouverneur der Provincie West-Vlaandoren, zijn uilhoofde van dooiweder, te rekenen van heden, de barrières aldaar, lot nadere aankcfnuigiug ge sloten. !n het belang der straat- en kunstwegen, kan men alhier took eerlang dei-gelijken maatregel wachten. Klaagde men hier vroeger en zeer te regt over het gevaarlijke der greppels, welke men jaar lijks in de zijkanten legde van de Rijks en Pro vinciale wegenleidende van Breskens naar Aardenburg en Sluis, zoo mogen wij thans niet onvermeld laten dat men van dit ongelukkig denkbeeld schijnt teruggekeerd te zijn, daar men die alsnudaiik zij de meer verlichte zienswijze van 's Rijks—Waterstaat, niet meer op de zijwegen 1-espeurl.' Veel heeft de veiligheid van het ver keer daarbij gewonnen en nog meer zal die er bij winnen, wanneer het door, de waarschijnlijke nalatigheid der aannemers, te lang verblijf van hel rebut of afval der steeneu, ook weidra van die zijkanten geweerd worde. SLUIS, 22 Januarij. Het Staatsblad N". 176 vermèldt de wet van den 26 December 1863, tot regeling van het fonds, vooitspruitende uil koop prijzen van domeinen, voor de dienst van 1864, luidende als volgt: \Vj WILLEM lilbij 'de gratie Gods Koning der 'NederlandenPrins can Oranje - Nassau Grqo.t-Hcrtog van Luxemburgens.enz.enz. Allen, die deze zullen zien of hooreu lezen, salut' doen te welen: AI/.oo Wij in overweging genomen hebben dat, volgens art. 4 der wel van 29 Augustus 1848 (Staatsblad N". 39), de beschikking over dc op brengsten, uitmakende h"t Fonds, voortspruitende uil koopprijzen van domeinenbij de wel moet worden geregeld en dat voor hei jaar 1864 cene begroeting van uitgaven moet worden vastgesteld Zoo is het dat Wij den Raad van SLale ge hoord en met gemeen overleg der Stalen-Generaal hebben goedgevonden en verslaangelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art. 1. Voor iiet Fondsvoortspruitende uit koopprijzen van domeinen wordt voor het dienst jaar 1864 vastgesteld de volgende begrooting, te v. eten Kosten van indijking van schorren in het Zwin provincie Zeelandf 50,000,00 Art. 2. De uitgaven, in het vorige artikel om schreven worden aangewezen op de ontvangsten van het Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van domeinen, op den 3ls'en December 1863 in "s Rijks schatkist aanwezig eu in den loop van het jaar 1864- nog in te vorderen. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële de partementen autoriteitencollegieu en ambtena ren wieu zulks aangaataan do uaauwkcurige uitvoering de hand zullen houden. Gedaan te 's Gravenhageden 26sien December 1863. WILLEM. De Minister van Finantien G. II. Butz. Uitgegeven den een cn dertigsten December 1863. De Minister van Staat. Directeur van het Kabinet des Konings, dk Kock. Wij twijfelen er nu niet aan, of weldra zullen de noodige maatregelen genomen worden, om lot de indijking van het Zwin over te gaan. Zoo lang daaraan geen gevolg is gegeven blijft de grindweg Sluis-Nieuwvliethoe ijverig men er ook aan arbeideeen werkdal niet half aan zijue bestemming kan beantwoorden. Wij zouden daarom de hoogere autoriteiten wel dagelijks wil len toeroepen: Haast u. Mijne Ileerenwant we hebben al zoo lang gewacht! Do Ned. Staats—Courant van 15 dezer beval oenen staat van de, gedurende de jaren 1848 loten met 1883, met den post verzoudeue porlbetaleinie brieven, volgens welken slaat het getal bedraagt ia het jaar: Binnenl. Buileul. brieven. brieven 1848. 4,324,032 1,833,824 1819. 4,274,180 1.804,180 1850. 5.340.421 2,109 203 1851. 8,522.786 2/268,459 1852. 9,664 14! 2.644.269 1853. 10,542.085 2.807.768 1854. 11,158.515 3.025,208 1855. 11,721.993 3.071.582 1856. 12.729,143 3,395,973 1857. 13.499/227 3,682.421 1858. 14,155,93) 3,734,047 1859. 14,684,043 3,817.147 1860. 15,065,659 3,991,667 1831. 15,533,458 4,174.803 1862. 16,114,573 4.314,745 1863. 16,631,974 4.479,866 Totaal. 6,157(856 6,078.360 7,449,624 10,791,245 12,308.410 13 349,853 14.183,723 14,793,575 16.125,116 17.181.648 17,889,986 18,501,190 19.057.326 19,708.261 20,429,318 21,111,840 liet tarief, vastgesteld bij de wet van den 12 April 1850, is den 1 September daaraanvolgende in werking gekomen. De wijzigingenvastgesteld bij de wet van den 5 Julij 1855, ziju ingevoerd met 1 September van dat jaar. De leden van de Eerste Kamer der Staten- Generaal zijn tegen Maandag 25 dezer ter verga dering bijeengeroepen. In de zitting van burgerlijke zaken der arron- dissemeuls-rechtbank te Middelburg van 20 dezer heeft de heer C. Ie Nobel, benoemd notaris bin nen het arroudissemeul Middelburgstandplaats de gemeente Oostburg, als zoodanig den eed afgelegd^ Bij beschikking van den Minister van Binnen- laudsche zaken is de arroudissements-ijker P. Schenkenberg vau Mièrop verplaatst van llulst naar Groningen en aan den uieuw benoemden arrondissements-ijker D. Schaap als standplaats aangewezen llulst. De leest het volgende in de Nieuwe Rott. Cour. van 17 dezer: Naar aanleiding eener circulaire van een Fir ma handelende in Lik euren en Ged iisti Ieerd waarbij Slijters en Verbruikers van Gedisleleerd opgewekt worden om voor de op 1 Maart e. k te verwachten verhoogiug van accijns, zich van dat artikel te voorzien, zal het niet ongepast ziju, belanghebbenden te wijzen op Art. 2 van dat Wetsontwerp, waarbij bepaald wordt dat van alle voorraad van meer dan lien kan Gediste-? icerd, daags voor hel in werking treden der genoemde Wetaangifte zal moeten geschieden eu de verhoogde accijns wordenbij betaald. De in ons vorig nouiiuer vermelde poonschuit van de Wed. de, Mul, te Ycrsekeudam van zijne ankers geslagen en door tien stroom medegevoerd is nog den 7 dezer behouden voor Colijnspiaat gebracht. Naar de Zandkreek gedreven zijnde geraakte zij gelukkig bij de Slurf met het anker aan den grond vast, waar de andere knecht, die juist in die richting langs den zeedijk was gaan uitzien, hel vaartuig 's namiddags vond liggen. Zich onmiddellijk aan boord latende brengen had hij het geluk de schuitmot behulp van den knecht die zich aan boord bevond en die alzoo aan een onzeker lot is ontkomenbehouden voor Colijnspiaat le brengen. Te Naaldwijk is een huwelijk voltrokken dat tot zeldzame familiebetrekking aanleidiug geeft. De grootmoeder van de bruid trad vroeger bij een tweede huwelijk in den echt met den broe der van den tegenwoordigen bruidegom zoodat deze zijn broeder voorlaan als grootvader mag begroeten. Een derde broeder huwde vroeger met eene doehler;van dezelfde vrouw, waardoor de cene.'broederbehuwdvader van den anderen w ordt Dezer dagen ziju te Brussel proeven'genomen om kinderen die'aan kinkhoest lijden naar de gasfabriek te zenden en hen daar eenige oogen- hlikken de dampen te doen inademen, die bij het zuiveren van't gas opstijgen. Reeds bij de eerste inademing ontwaarde men beterschap, terwijl ge heel herstel daarop volgde. GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per Mudde, DING3DAG 12 Jan. 1864. DINGSÜAG, 19 Jan. 1864. LAAGSTE. HOOGSTE- LAAGSTE HOOGSTE Tarwe Iiogge Gerst Boekweit Haver Paardeboouen Erwten. f 7,50 5,10 5,0) 0,00 2.50 5,00 0,00 f 8,00 5/20 5,10 0,00 3.00 5.2) 0,00 f 7.50 5,10 5.00 0,00 2,50 5.00 0,00 f 8,00 5.30 5.10 0,00 3.00 5,29 0,00 anders dm tol lagere prijzen. Vooral was Tarwe weinig begadigd. Goede tarwe f8,19 a f7,93, gewon9 dito f7,75 af 7,50. rogge f5,50 af 5.25, wiulergerst 15,10 a f 4,70, zomer dito f' 4,75 a f 4,50. haver f 3,00 h f2,50, paurdenbooiienf 5,10 af 4.80, erwten f0,00 af 0,00. AXEL13 Januarij. Tarwe f 7,95 a S/20rogge f 5,30 it f5,50winter- gerst 14,95 a f5,30, zomer diio f 4,65 a 1' 4.85, boekweit I' 5,60 a f 6,05, haver f 2,50 a f 3,10. witte erwten 15,90 a 16,15, groene dito f5,0ö a f6,55, graauwe dito f 0,00 a 10,00, paardeuhoo- nen f 5.15 a f5 40, bruïnebooueu f6,75 a f7,45, duivenbooneu f 5,60 a 15,90. vax GENT naar BRUGGE langs EECEOO. Winterdienst. 15 November 1S63. Met uitzondering der Treinen 1, '2, en 12, zijn al de Treinen uitsluitend Treinen voor Reizigers. TREINEN, TE GENT AANKOMENDE VAN: Antw., Sl.Nikoh, Lokeren: 7,20; 8,45; 12,30; 4/25; 8,20. Kortrijk eu Doornik: 8,30; 11,25; 2,15; 4,55; 8, St. Ghislain, Leuze, Rcnsse, Audenacrde: 6.30: 9.10, 12,—; 1/20; 6.20. Luik, Brussel, Mechcleu: 7/20; 9,15 (Mcch., Deud.) 9,20; 1,30; 4,05; 5,10; 7,15; 7(Mcch., Demi, RIJTUIGEN, AANKOMENDE TE Waerschoolvan Somergem6,35 's morgens. Eecloo van Lembeke, Capr.,Walervl., IJzendijke en Zeeland, vóór het vertrek der Treinen: 5,15; 2,30. Des Vrijdags, 'smorgeus 7 ure, zal een Rijtuig uit Uzcndijke naar Eecloo vertrekken. STATIONS. GENT. Vertrek.) Wondclgem. Evergem. Sleydinge. Waerschoot. EECLOO. Balgerhoeke. A (legem. Maidegem, Sysseele. Sïeenbrugge. BilUG GE. (.-1 anhonut.) 1. 3. 5. 7. O. 6,50 9,10 1, i,5(' 6,55 1,05 4,55 7,— 1.10 5, 7.10 1/20 5.10 7,20 1,30 5/20 5.45 7.30 9,40 .40 5,3' 5,50 7.10 1,50 5,4 b 5,55 7.45 1,55 4,15 6,05 7,50 10,- •2t_ >.5(, 6/20 8, 2,10 6 6/25 8,10 2/20 6,10 6,30 8,20 10/25 •2,30 6,1, 8/20 8/25 8,30 3/(0 8,50 9,— De koopwarentreinvertrekkende van Gent ten -10 ure 's morgens, zal reizigers opnemen voor de fussckeas'.afions van Gent tot Eecloo. OOSTBUE.G, 20 January. De aanvoer van Granen was heden niet groot, doch nog meer dan voldoende voor de bestaande vraag. Erwten weinig verkocht en meest niet TREINEN, VERTREKKENDE UIT RUUGGE NAAR: Oostende: 7,10; c8, 10,30; 2,50; 8.35. Rousselaere, Korlrjjk, enz.: 8.39; 12,45; 5,05; 6,35. Blankeuberghe8/25; 12,40; 6.35. PRIJZEN DER PLAATSEN VAN GENT NAAR: le klasse. 2e klasse. 3e klasse Wondelgem. Fr. 0,80 Fr. 0,30 Fr. 0/20 Evergem. 0,80 0,40 0,30 Sleydinne. 0,80 o,60 0.40 Waerschoot. 1/20 0,90 0.60 EECLOO. 1,60 1,20 0.80 Balgerhoeke. 1.90 1.45 0,93 Adegem. 2,05 1,55 1.0. Maldeaem. 2,30 1,75 1.1-'» Sysseele, 3.05 2.30 1.5» Steenbrugge, 3.50 2,70 1,80 BRUGGE. 3,50 2,70 1,80 4 de trici Veelal instemmende met den schrijver in de Middelburgsche Courant van 29 Dec. II. N°. 157, moet ik toch een enkele aanmerking op dat zijn schrijven in *t midden brengen ook opdat door wrijving van gedachten de waarheid schitlere. ZEds. rectificatie van 'tdoor mij vermelde feil, dat het Telegram nieL uit Hoorn gezonden werd bewijst in dezen niets; immers *l bericht ware er per post eer geweestof 't had een beteren weg kunnen nemen. Van de beleefdheid van Hollaud- sche Ambtenaren zullen we bij dezen maar zwij gen schrijver dezes is in' Zaid-Braband che landgemeenten geweest, waar hij, nog voor 2 jaren slechts hoog Koning WILLEM hoorde roe men cu men de deelname der bevolking aan deu opstand om een goede scheiding te bevorderen toeschreef aan de üu''Machtigheid der Hollandschè Ambtenaren die b. v. den Belgdie m t eene pijp in den mond hem naderden, toeduwde: .,,Te pijp uil ie smo-.T'! of had hij geen pjp hem ioegraauwden Wat mot jij" Wij hebben niet gehoorddat doze toestand sedert heel erg verbeterd is maar hoe dit zij het telegram heeft een langen weg, en wel een omweg, gemaakt en t*is dus wenschelijk dal de omweg voortaan niet meer uoodig zij eu do om weg vermeden kon worden, alzoo hel in de kos-

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 3