MARKTBERICHTEN. SPOORWEGEN. RUSLAND. Het Russisch gouvernement heeft eene nieuwe reeks maatregelen genomen, bestemd om meer en meer de hulpmiddelen van den opstand te verlammen. Het heeft de goederen van al ue personen, die in de bewegiug betrokken zijn gesckwestreerd. Daarenboven zijn erop de hooge geestelijkheid nieuwe en zware belastingen ge heven. ENGELAND. Het Kersfeest heeft te Londen aanleiding gege ven tot vele ongelukken. Behalve een groot aantal dronkemanstooneelen en vechtpartijen hebben ook verscheidene personen uit den geringen stand zichgderwijze in gastreren te buiten gegaau, dat zij hunne zeer jonge kinderendie zij bij zich tè bed hadden genomen hebben gesmoord, door in den slaap op hen te gaan liggen in eene en kele wijk dezer hoofdstad zijn 33 lijkschouwingen gehouden over kinderen welke door hunneouders op deze wijze waren gesmoord. ITALIË. Men schrijft uit Rome van 26 December: De Paus heeft op kersdag de jaarlijksche gelukwen- schen der kardinalen ontvangen. lu zijne toe spraak herinnerde hij aan de zegepralen der Pausen, die vervolgd zijn en gaf hij zijn vertrouwen te kennen dat de kerk al hare thans met geweld ontnomen eigendommen zou terug verkrijgen. Ook Z. H. had het stellige vertrouwendat hij de hem ontweldigde bezittingen door standvastig heid en voorzichtigheid zou terug bekomen. Toen de Paus de gelukwenschen van do amb tenaren ontving, verklaarde Z. H. dat hij in het aanslaande jaar gewichtige gebeurtenissen te ge- moet zag hij maande hen voorts aanom kalm te blijven daar de kerk altoos zal zegevieren. BELGIE. Zondag 11. rond 7 ure des morgens heeft men in de standplaats van Leuze, op de ijzereu- weg-sporcn het lijk vinden liggen van August Vangermee werkman in het slation. Het hoofd des ongelukkigen was echter geheel van de romp gescheiden. Een lang spoor vau bloed en verscli beroerde aardelieten veronderstellendat de ongelukkige meer dan 10 meiers ver is gesleurd geworden. Zijne vrouw veraam eenige oogeublikken later, toen zjj van de mis terug kwam het ongeluk dat haar zoo onverwachts trof. Een paar uren te voren had Vangermee met zijne vrouw, de koffij gebruikt, ais naar gewoonte zich met gewijd wa ter besproeiden zijne kinderen aanbevolen de kerkdiensten waar te nemen. Vangermee was een braaf en oppassend werkman, en wordt door al zijne kameraden diep betreurd. Men vermoedt, dat de man die kwade oogen had, naar de rivier zal gegaan ziju om ze te was- schen, zoo als hij de gewoonte had en dat hij Aveder den boord opkomende bedrogen door de duisterheid, op het spoor zal gevallen ziju. Vangermee is 43 jaren oud. Hij laat eene we duwe en 3 minderjarige kinders achter. FRANKRIJK. Sedert eenige dagen zijn er te Parijs erge ge- ruchteu in omloop maar zij hebben gelukkig uiet de belangrijkheid die men er aan toekent. Ziet hier de uaauwkeurige waarheid. Sedert eenigen lijd bewaakte de politie vier vreemdelingen, uit Engeland in Parijs aangeko men en wier houding verdacht voorkwam. Zon dag 11. heeft zij ze doen aanhouden in hunne wo ning. rue St-Honoró. 173, en rue Neuve-des-Pe- tits-Champs. Men vond bij hen eene groote hoeveelheid En- gelsch buskruidvier dolkeiivier revolvers stokken mei geweren van een nieuw en ver nuftig stelsel, fosfoor, pauhoedjes verscheideue meters lange lonten, en acht bommen, gemaakt volgens het stelsel der Orsinibommenmaar ge maakt in gesmeed ijzereu niet in grijze geut zij waren gevolgelijk gemakkelijker eu miuder gevaarlijk te behandelen. Men vond in het onderste der broek van een dier mannen eeneu brief genaaid gedagteekend uit Londenen van eeuen zeer gevaarlijken aard voor de beschuldigdeu en voor hem die hem ou- derteekend heeit. Drie dier mannen zijn Italianen en heeteq Trabuco, Graeco lmperatori; de vierde verbergt zich achter eenen naam die stellig valsch is. 1'wee hunnerde eene van veertig eu de andere vau negen-cn-twintig jarenschijnen eene uitmun tende opvoeding genoten te iiebben en spreken met veel gemak. Zijn wij goed ingelichtdan zou een hunner volledige nekeutenisseu hebben gedaan over het misdadig doel hunner zamenzAveriug. De zaak wordt onderzocht eu zal ongetwijfeld eerlang op de rol der assisen gebracht worden. In het Zuiden van Frankrijk, alsook in Spanje; valt tegenwoordig meer sneeuw dan zelfs in 1820. De koude wordt te Toulon. biberisch" in Ma drid ontzettend" genoemd en mon voegt er bij dat de Manzanares bijna geheel is digt gevroren, te Rarcoloua is de koude zoo hevigdat op de straat gegoten water terstond bevriest. Tc Sarria (in Cataionie) moest men den 5 Januanij de pomp- pijpen met vuur ontdooijeu. Sedert 1820 beeft men in het Zuiden van Frankrijk sedert 1829 en 1830 in Spanje en Italië niet zulk een stren gen winter beleefd want ook uit Ligurie wordt gemeld dat thans aldaar eene buitengewone kou de hearscht. NOORD-AMERIKA. Den 21 December waren de militaire tijdingen te New-York weinig. Er hadden wel eenige tochten vanjguerillas plaats gehad; een veldslag was in Tennessee geleverd door den Zuidelijken gene raal Longstreetdie offensief argeerde juist toen men hem bepaald in Virginie verdrongen geloofde maar die incidenten hebben geenen invloed uit geoefend op den algemeenen staat van zaken. Het mislukken van den aanval tegen Charlestown, beproefd door de gepantserde schepen van ad miraal Dahlgrenwordt maar vermeld door de dagbladen van Richmond. Te New-York heeft men geene rechtstreeksche en duidelijke berichten over dit feit. Ook moet men op twee monitors eu een enkel gepantserd schip het getal der bodems van de Noordelijke marine bepalen die in deze om standigheden zouden verloren zijn. SLUIS14 Januarij. Z. M. heeft benoemd tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter standplaats de gemeente Oostburg, de Heer G. Le Nobelcandidaat notaris aldaar. Men schrijft uit Goes van 8 dezer: Gisteren nacht is de poouschuit van de weduwe de Mul te Yerseke, varende op Rotterdam, met verschei dene vaartuigen in de haven aan den Yerseken- dam liggende met het hooge waterdoor het afspringen der louwen, losgeraakt en vermoedelijk met het ijs afgedreveu. Aan boord bevond zich eeu der knechts, een jongeling van 18 jaren, die waarschijnlijk door den diepen slaap het onheil le laat is gewaar geworden. Tot gisteren middag had men nog niets van het vaartuig kunnen ont dekken en was men zeer beducht in het lot van dén jeugdigen varensgezel. Te Zwolle eu in de naburige gemeente Zwoller kerspel circuleert sedert een paar dagen een adres aan Z. M. den Koning waarin wordt ver zocht het ontslag uit de gevaugenis van den ge schorsten predikaat van Kiju. Het adres is reeds van honderde handteekeningen voorzien. De heer Hope een mau wiens naam bijna beroemd is geworden door de tallooze processeu die hij tegen zijne vrouw heeft moeten voeren, is thans overleden. Hij laat een fortuin van ouge- veer 50,000.000 franken na. Een zijuer dochters had hij aan een Helleenschen admiraal ten hu welijk gegeven zonder bruidschat, maar in plaats daarvan gaf hij een riug ter waarde Yan 500,000 franken teu geschenke. Voor landbouwers vestigen wij de aandacht op de petroleumNaar het schijnt geneest men de schapen die aan huid- of wol-worm lijden door ze eenvoudig een paar dagen met deze olie in te smeren. Dit is gemakkelijk te beproeven. Men schrijft uit Brugge van 13 dezer De reeds sedert eenige weken alhier zoo hevige kiesstrijd is gisteren met den zegepraal der behoudende ge zindheid beslist. Nog nooit, sedert Belgie's on afhankelijkheid, heeft voorzeker eene kiezing meer belang en levendigheid opgeleverd, dan deze van gisteren. Onverlet hetgeen Zondag, ten gevolge der mislukte meeting, plaats had, was de stad reeds van gisteren morgen in hewe- ging. Op de Markt en in de voornaamste straten zag men groote gedrukte plakkaten op plankeu bevestigd, ronddrageu waarop voor de behou dende partij te lezen stond: „Leve de Koning, de Godsdienst en de Vrijheiden daaronder do namen der kandidaten'op die der liberale ge zindheid „Leve de Kouing! Leve de liberale Kandidaten! Overal wemelde het van volk; de kiesbureaux werden als bestormd door de kiezers en schier op ieder wezen zag men de ongedul digste verwachting uitschijnen over den uilslag. Om half 3 ure werd die bekend en afgekondigd en de Calholieke kaudidateu de heeren Soenens, Visart en de Clercq met eene groote meerder heid van stemmenals volksvertegenwoordigers van Brugge uilgeroepenhetwelk bij den een met vreugde en bij den ander met spijt ontvangen werd. Nochtans moeten wij er bijvoegen dat de kiesbewerking op eene kalme wijze is afgeloopen met uitzondering van eenig geschreeuw door be schonken personen des avonds aangeheven heeft de politie nergens moeten tusschen beide komen. Doch lot laat in den nacht was er op de Markt en in de straten bsweging. De nieuwgekozenen zijn met geene serenades vereerd gewordenten einde alle daaruit soms voortspruitende rustver storing le voorkomen. Er waren 2361 stemmersde volstrekto meer derheid was 1181. De heer Soenens bekwam 1247 stemmen Visart 1229 de Clercq 1200 Devaux 1131, de Vrière 1129 en de Bidder 1127 stemmen. AARDENBURG 13 Januarij, De Redcrijkors- Kamer In Mtunen Groenen stelt zich voor om weldra, zoo hier als elders, eenige voordrachten enz. te houden ten behoeve der slachtoffers van de jongste oYerstroomingen in de omstrkeen Aran Elburg. De post kwam verledeue week "weder eeni ge dagen uit Zeeland hier tusschen 1 en 2 ure aaneenig drijfijs in de haven van Breskens schijnt de Vlissinger postyoerders den overtocht te belemmeren. GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per Mndde. DINGSDAG DINGSDAG, 12 Jan. 1864. 5 Jan. 1864. LAAGSTE. HOOGSTE- LAAGSTE HOOGSTE Tarwe 7,50 f 8,00 f 7,50 f 8,00 Rogge 5,10 5,20 5,20 5,30 Gerst 5,00 5,10 5,00 5,10 Boekweit 0,00 0,00 0,00 0,00 Haver 2,50 3,00 2,75 3,00 Paardeboonen 5,00 5,2) 5,20 5,30 Erwten. 0,00 0,00 0,00 0,00 OOSTBTJBG, 13 Januarij. De aanvoer was heden tamelijk groot en er was meer vraag le bespeuren voor tarwe, gerst eu paardenboonen. De beide eerstgenoemde artike len legen iets hooger prys. De boonen echter 10 cent lager. Men verkocht Goede tarwe f8,10 a f 8,00, gewone dito f7,75 a f 7,30, rogge f5,40 a f5.25, winlergerst f 5.10 a f 4,60, zomer dito f 4,75 a f 4,50, haver f 3,00 a f2.33, paardenboonen f 5,00 af 4,80, erwten f 0,00 a f 0,00. AXEL, 9 Januarij. Tarwe f 7,95 a 8,30 rogge f 5,30 a f 5,60winler gerst f 4,95 a f 5,30zomer dito f 4,65 a f 4,85 boekweit f 5,60 a f 6.05, haver f 2,50 a f 3,10, witte erwten f5,90 a 16,05, groene dito f6,05 a f6,55, graauwe dito f0,00 a f 0,00paardenboo nen f 5,25 a f 5.40 bruinebooneu f 6,75 a f 7,45 duivenboonen f5,80 a f6,05. van GENT naar BRUGGE langs EECLOO. Winter dienst. 15 November 1363. Met uitzondering der Treinen 4, 2, 44 en 42, zijn al de Treinen uitsluitend Treinen voor Reizigers. TREINENTE GENT AANKOMENDE VAN Antw., St.Nikol., Lokeren: 7,20; 8,45; 12,30; 4,25; 8,20. Korlrijk eu Doornik: 8,30; 11,25; 2,15; 4,55; 8, St. ühislahi, Leuze, Ronsse, A udenaerde: 6.30; 9.10. 12,—; 1,20; 6,20. f 7,20; 9,15 (Mech., Deud.) Luik, Brussel, Mecheleu 0 7,20; 9,15 9,20; 1,30; 4,05;3 5,10; 7,15; 7,— (Mech., Deud., RIJTUIGENAANKOMENDE TE Waerschootvan Somergem6,35 'si Eecloo vanLembeke, Capr.,Watervl., IJzen Zeeland, vóór het vertrek der Treinen: 5, Des Vrijdags, 'smorgeus 7 ure, zal een Rij IJzendijke naar Eecloo vertrekken. STATIONS. GENT. Vertrek.) Wondelgem. Evergem. Sleydinge. Waerschoot. EECLOO. Balgerhoeke. Adegem. Maldegem. Sysseele. Steenbrugge. BRUGGE. (Aankomst.) 5,45 3,50 5,55 6,05 6,20 6,25 6,30 1. 3. 6,50 6,55 7 7,10 7,20 7,30 7,i0 7,45 7,50 8- 8,10 8,20 5. 9,10 9,40 v> to',- 11 10"25 1- 1,05 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,55 2, 2,30 4,50 4,55 S,- 5,10 5,20 5,30 5,40 5,45 5,50 •2,10 6,- 2,20 6,10 6,15 11. 8,20 8,25 8,30 8.40 8,50 9,— De koopwaren treinvertrekkende van Gent ten 10 ure 's morgens, zal reizigers opnemen voor de lusschenstations van Gent tot Eecloo. TREINEN, VERTREKKENDE UT DRUG GE NAAR: Oostende: 7,10; *8,-; 10,30; 2.50; 8,35. Rousselaere, Korlrijk, enz.: 8.30; 12,45; 5,05; 6,35. Blankenberghe 8,*25; 12,40; 6,35. PRIJZEN DER PLAATSEN VAN GENT NAAR: Wondelgem. Evergem. Sleydinge. Waerschoot. EECLOO. Balgerhoeke. Adegem. Maldegem. Sysseele. Steenbrugge, BRUGGE. le klasse. Fr. 0,80 0,80 0,80 1,20 L60 1.90 2,05 2,30 3,05 3,50 3,50 klasse. Fr. 0,30 0,40 o,60 0,90 1,20 1.45 1,55 1,75 2,30 2,70 2,70 3e klasse. Fr. 0,20 0,30 0.40 0,60 0,80 0,95 1,05 1,15 1,50 1,80 1,80

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1864 | | pagina 3