GEMENGDE BERICHTEN. T3URGERLIJKE STAND. MARKTBERICHTEN. SPOORWEGEN. liet schip heeft over zijde gelegen en ccnige schade geleden. Men heeft een gedeelte van den deklast over boord moeten werpen. De officier van justitie te Arnhem waarschuwt in de Arnhemsche Courant het publiek tegen ze keren M. JBalme zich uoemende horticulteur lïcurlstevan Grenobledie onder vertoon van afbeeldingen van de schoonste vruchten en bloe men, den liefhebbers heesters, bloembollen, enz. te koop aanbiedt. Op grond van bij hem inge komen berichten meent genoemde ambtenaar het publiek te kunnen verzekeren dat het zich bij aankoop van die producten teleurgesteld zal zien. Maandag is door mevrouw de wed. D. Pruimers geboren barones van Dedem hooger beroep in gesteld van onderscheidene beschikkingen en van de tegen haar onlangs door do rechtbank te Zwolle gewezen vonnissen houdende provisio nele schorsing en ontzetting uit de voogdij over haar minderjarig kind Margaretha Dauiella Prui mers, zoodat het provinciaal gerochtshof in Over ijssel eerlang deze hoogst gewichtige zaak zal behandelen. (Prov. Ou. Cour.) Men mompelt in Delft van een vreemdsoortig proces dat er eerlang aanhangig zal worden. De on-dit's zijn deze: Op de teutoonstelling van oudheden was te zien een onder 'tveen gevon den overoude boom. Op raad zegt menvan een heer X toog zekere Y kuustdraaijer aan "t werkom uit dat stuk hout voorwerpen te draaijen en als rariteiten to verkoopeu. flel bleek hem dat het hout te vochtig eu knoestig voor dergelijke bewerking was. X, zogt mengaf hem toen in den vorm van een verhaal alweer goe den raad. Hij vertelde hem van do huid van een zekeren grenadier van den grooten Frits, die Z. M. zich na diens dood als curiositeit had toege ëigend cn die in later dagen als de huid van Baith. Gerards in zekere hoofdstad vertoond werd. De toepassing mocht Y zeif maken en, hij maakte ze met kerseboomhout te substituéren voor dat van den antediluviaanschen eik. Velen kochten zijn gedraaide voorwerpen, en meenden nu einde lijk eens voor spotprijs een allerantiekste anti- kitcit verworven le hebben. Xzegt men ver der, gaf Y nog een derden raad, en doze is het, waar liet procos op zien zal. Y moestwerd hem geraden, ©en prachtige doos vervaardigen, daarin eenige van de schoonste voorwerpen uit het an- tediluviaansch kerseboom hout sluiten en die doos aan Z. M. den Koning doen toekomen. De belooninz zou natuurlijk vorstelijk zijn. Men bedroog zich. De doos werd om wat "reden dan ook, ongeopend teruggezonden. Nu eischle Y van X schadevergoeding voor gedane uitgaven en miiteioos besteden lijd. De/.e weigerde en daarop heefl Y hem in rechten heirokken. Zoo wordt verleid. Over een paar weken zal de zaak dienen hij het kantongerecht en men dus in staal zijn de waarheid dezer stellig nog al cu- rieusc 'on-dit's te beoordeelen. M. C. Uit een brief van een Nederlander wordt door hel Uircclitsch Dagblad het volgende ontleend Zoo even kom ik uit Ruslandwaar ik te Bia- lyslok een lid mijner famielje uit de klaauwen van den beul Murawieff moest redden; hij was met 7 zijner onderhoorigen gevat omdat enkele onder hen verdacht waren zich met de Poolsche opstandelingen te hebben ingelaten. Of er on- schu'idigen vallen, wordt niet gevraagd, mits men onder die onschuldigen eeneu schuldige trefi'e; dat is thans hol beginsel waarvan de autoriteiten uitgaan. Door medewerking van het ministerie van buiten- landscho zaken, van den Russischen gezant te 'sïlage en van de Nederlandscbc ambassade te St. Pe tersburg, is het gelukt den onschuldigen Neder lander te reddennadat een onderzoek in loco buitendien de onschuld van onzen landgenoot had bewezen. Men vraagt echter thans in Poolsch Rusland niet naar onderzoekhij de minste ver denking valt men als prooi der tijdsomstandighe den. Al wat men verhaald heeft van de wille keur, van de verschrikkelijke handelingen van een MurawiclT is waar ik heb er mij te Groduo cn Wilna zelf van overtuigd. Een huiveringwekkend ongeluk had Zalurdac te Schiedam op den molen De palmboom plaats, lit hoofde van het opsteken van den wind moesten de zeilen der wieken ingekort worden daar de molen te hard liep. Zekere Klink een jongman van twintig jaren begaf zich naar buiten om dit te verrichtendoch terwijl hij daar nog bezig was, haalde zijn vader, meenende dat dit werk was afgeloopen, binnen den molen den zoogenaamden vang" op die de wieken weder vrij liet. Zij begonnen dus eensklaps weder le draaijen ter wijl de jongman nog op een dier wieken zat. Niet wetende, wat in deze kritieke omstandigheid het beste was om te doen trachtte hij met een koenen sprong weder op de balie van den molen te springen doch dit mislukte hij kwam met een ontzeltenden val op do straalsleencn neder en wasna nog slechts een paar woorden gesprokon te hebben binnen eenige oogeubiikken een lijk. Eene Fricsche vrouw die bij uitnemendheid Oranje gezind was heeft dit nu ook werkelijk bij de algeraeeue feestviering op zeldzame wijze doen blijken zij was reeds van het vroege voor jaar af, toen er sprake van de herdenking van dit halve eeuwfeest kwam met alle moeite en zorg in de wcêr geweest lot het verkrijgen van 13 geheel oranje- gele kallen T welk haar ook geluktezij plaatste die nu op eene rijmet zinspeling op het merkwaardige jaar 1813. AARDENBURG 21 DecemberHeden hield de Rederijkers-kamer In Atiunen Groenen" eene openbare bijeenkomst. Na den afloop der voor drachten werd „de Dichter'*, van Overcemop gevoerd en werdenhij die gelegenheidde leden dezer kamer bekend gemaakt met de omstandig heid dat zij voortaan tot de gepatenteerde inge zetenen behoorden. Wij dachten altoos in onze onnoozelheiddat de patent-belasting eene belasting op de nijver heid op de broodwinning was, doen kunnen niet begrijpen, dat het in iemands hersenen opgeko men is om daarin eene belasting op do kunst le zien. Deze uitvinding schijnt, voor wat Aar denburg betreftvan een minder ambtenaar te komen. Wij raden den kameristen aan zich tol den Minister van Finantien te wenden die zeker eene andere zienswijze dan deze stikzieude zal hebben. AARDENBURG, 22 December. Zondag ochtend werden alhier door den brigadier Huimervan de Koninklijke Nedcrlandsche Marechaussee, twee ougezegelde buitenlandsche dagbladen in beslag genomen en legcu den rondbrengenden persoon (uit Middelburg in Vlaanderen) proces-verbaal op gemaakt. liet sluiken van ongezegelde nieuws papieren schijnt erg te zijn ook in dit opzicht ware het weüschelijk het zegel der dagbladen af te schaffen. Heden werd alhier door den brigadier II. Huimer en den maréchaussee de Goeij gearresteerd zekere C. v. W.wegens diefstal bij nacht in de aun- hoorigheid van een bewoond huis ten nadeele van zijnen meestor bij wien hij legen vast loon werkte. De aangehoudene is bereids tot beken tenis gekomen. De ontvreemde voorwerpen wer den bij huiszoekingop den zolder ouder het. slroo geborgen gevonden. Te Hamburg werd dezer dagen een bedelaar gearresteerd in wiens zakken men behalve eenige worsten ruim 20 Pruisische thaler vond Bij eene huiszoeking, die vervolgens bij hem plaats had von;l men eene staatsobligatie ten be drage van 1000 mb. hypotheek bewijzen lot eene gezamenlijke waarde van 5000 rab.en nog 536 mb. aan gereed geld. De rijke bedelaar werd voorloopig gevangen gehouden en er is een ge rechtelijk onderzoek ingesteld naar de middelen waardoor hij de bij hem gevonden sommen verzameld heeft. Ilij woonde met nog andere personen in een Jkelder cn onderscheidde zich door zijne buitengewone gierigheid. Voor een paar uagen liep een poedelhond een officier van het garnizoen te Weenen op straal na on volgde hem zelfs naar de hoofdwacht. De officier nam het dier aan en stelde aan zijne kameraden voor een hulpkas te stichton onder den naam poedelfonds"waartoe elk officier iederen keer dat hij de wacht betrok 10 kreu- zer zou storten. De officieren stem dener in toe en na eenigen tijd was er zooveel geld in do kas dat men besloot, altijd voor rekening van den poedel een loterijbriefje te koopen. Bij de jong ste trekking kwam het iiommer er uit met ecu prijs vau 11. 8000. -- Voor eenige dagen had in de nabijheid van Warschau het volgende voorval plaats. Een pa trouille kozakken ontmoet onderweg een reiziger. De chef der troepen, een onderofficier, beveelt den vreemdeling zijn pas te vertooneu,welke volkomen, beantwoordt aan do daarop uitgevaardigde veror deningen. Terwijl het onderzoek van den pas ge schiedt,slaan de manschappeu nieuwsgierige blikken naar het kistje, dat de reiziger met zich voert, en de onderofficier dit bespeurende doet hem door middel van teekenen verstaan, dat hij verlangt te zien, wat er in het kistje verborgen is. De reizi ger, bevroedende dat alleen onmiddellijke gehoor zaamheid aan het bevel hem tegen mogelijke mishandeling kan beveiligen opent zijne neces saire en nu ontwaren de kozakken een aantal flcsschengrootendeels gevuld met vochtdat de meest mogelijke gelijkenis heeft met een door hen zeer gelief koosden drank. Do onderofficier, als hoofd der patrouille, grijpt de grootste flesch neemt er de glazen stop af, riekt er aan cn roept met ware zelfvoldoening uitwoetkiwoetki (brandewijn). Odze onderofficier had het niet ge heel miswant de fiesch bevatte spiritus van 80 graden, die behoorde tot de ingrediënten van ou- zen reiziger een photograaf van beroep. Ter stond tasten al do manschappen toe en in een oogwenk verdwijnen al de overige flcsschen, ge vuld met spiritus, aïther collodium of hetgeen op woetki gelijkt. Een hunner grijpt een fleschje met blaauwzure kali. Met schrik geeft onze pho tograaf door loekenen te verstaandat hij een doodelijk vocht zal drinken wijst hem op het vignet van het lleschjezijnde een doodshoofd, maar alles te vergeefs. Ziende, dat niets kon ha ten slaat hij hem het fleschje uit de handen. Ruimschoots werd hij voor zijne goede daad be- lcond want een milde regen van zweepslagen daalde op zijn hoofd, rug en schouderen neder, waarbij allen wedijverden wie voor de verloren maagversterkiug hét grootste aantal slagen zou toedeeleu. Slechts een snelle Ylucht bracht on zen photograaf buiten het hereik van de dank baarheid der kozakken. In het jaar 1833 bracht cenc doorreizende vrouw te Coblentz een meisje ter wereld dat door de moeder aan lieden uit den geringen stand ter verpleging werd toevertrouwd. Dio moeder, welke tot een gezelschap reizeudc kun stenaars behoordovertrok al spoedig, zonder iets van zich te laten hooreu en het kind werd in het weeshuis groot gebracht, trad later hij een huisgezin in dienstgedroeg zich goedcn huwde met een onderofficier, die zfin outslag nam en zich met zijn gezin in den burger stand tamelijk schraal onderhield. Eenigen tijd geleden, werd uit Berlijn, langs officiële» weg. navraag naar dat in 1830 geboren kind gedaan. Het was de in zeer ruime omstandigheden le- vendo grootmoeder op wier verzoek die naspo ring geschiedde. De verlangde opgaven werden gedaan en nog tijdons denAoop der briefwisse ling daarover stierf de grootmoeder na alvorens hare kleindochter tot eenige erfgename van haar geheel vermogen dat ongeveer 250,000 thaler bedraagtbenoemd te hebben. SLUIS. BEYAELEN Nov. 4. A. F. Geeraorlsgeb. de Backer, z.- 15. A. J. Beun geb. Abrahamsd.- C. van Bale, z.- 19. J. \V. Muijselanr, geb. Iloogervorstd.- 20. H. C. de G'roole, geb. Hansen, d!-25. J. Hcu- drikx, geb. Devcrsd. 27. M. C. Bauer, d. OVERLEDEN: Nov. 9. A. M. Macs, huisvrouw P. J. Nideck 49 j.- 22. II. Paltooijsz.10 m. AXEL. GEIIUWD: Nov. 5. J. van Hormon, 31 j., wedr. van K. Hel- mendach, eu J. Andricssen, 28 j., ju.- J. Veriinde, 28 j.,'en A. C. Blok, 31 j., jd.- 19. J. van Dron- gelen, 25 j., jm., en C. de Kocijer, 17 j., jd. BEVALLEN: Nov. 4. A. Orteloe, geb. Veriinde, z.- 15. C. de Kraker, geb. IIaak, z.~ 16. S. de Koeijcr, geb. den Hamer, d.- 19. M. de Mui, geb. Dekker, d.- 21. 3. Rinu, geb. 't Gildo, d.- 24. P. Dicleman, gob. Vcrcouleren, d.- 28. M. Bakker, geb. vau Dix- hoorn, d.- 30. E. Steef. d. (onecht), OVERLEDEN Nov. 7. H. den Engelsman, 4 m.- 12, M. do Kraker, 2 m.- 19. J. de Kraker, 2 in. G R A A N MARKT TK AARDEXH LR G. Verkoopprijs per Muddo. Tarwe Rog?e Gerst Boekweit Haver Paardeboonen Erwten. DINGS DAG DLNGSDAG. 15 Dcc. 1863. 22 Dec. 1863. LAAGSTE. HOOGSTE' LAAGSTE HOOGSTE f 7,75 f 8,00 1 7,75 f 8,10 5,20 5,50 5,00 5,30 5,03 5,20 5,00 5,10 0,00 0.00 0,00 0,00 2,75 3,00 2,75 3,00 5,20 5,3') 5,10 5,25 0,00 0.00 0,00 0,00 OOSTBUïbG, 23 December. De aanvoer was lieden niet groot, doch meer dan voldoende yoor dc bestaande vraag; de meeste qualiteilcn moesten dan ook lager worden afge geven terwijl slechts zeer weinig werd verkocht. Goede tarwe f8,00 a f8,2), gewone dito f7,50 a f7.90. rogge f 5.40 af 5.60, win ter gerst f 4.50 a f 5,20, zomer dito f 't,50 a f 4,8 haver f 2.35 a f3,00, paardeuboonenf 5,00 af 5,30, erwten f0,00 af 0,00. AXEL, 19 December. Tarwe f 7,93 a 8,40rogge f 5.k0 f 5.60win ter- gerst f4,95 a f5,30, zomer dito f4,65 a f 4.83, boekweit f 5,60 a f 6.03, haver f 2,60 a f 3,10. witte erwten f 5,90 a f6,15, groen3 dito f6,05 a f 6,55 graauwe dito f 0,00 a f 0,00 paardenboo- nen f 5,40 a f 5.60 bmincbooiun f6,55 a f7,70, duivenboonen f 5,90 a f6,to. van GENT kaar BRUGGE langs EECLOO. Met uitzondering der Treinen 1, 2, 41 en 42, zijn al de Treinen uitsluiimd Treinen voor Reizigers. Winterdiensfc. 15 November 1863. TREINENTE 6 E N T AANKOMENDE VAN Antw., St. Nikol., Lokcren: 7,20; 8,45; 12,30; 4,25; 8,20. Kortrijk en Doornik: 8,30; 11,25; 2,15; *4,55; 8, St. Ghislain, Leuze, Ronsse, Audenaerde: 6,30; 9,10, 12,—; 1,20; 6,20. Luik, Brussel, Mcchclon 7,20; 9,15 (Mech., Dend.J 9,20; 1,30; 4,05; 5,10; 7.15:7Mech., Demi.)

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 3