SHJ1I l IIMGPILM MARKTBERICHTEN. STOOMBOOT SCHROEF- ADVEBTENTIEN. had bekomen, opgeruimd leeggedronken werden. Twee geweren van Lefancheuxtwee geladen pistolen en eene doos met ecne koek en 13 glazen ijs. die Nadar bij zijn vertrek ten geschenke ont ving, werden insgelijks in don besten toestand teruggevonden. Toen de ballon eindelijk vastge maakt was, riep men de boeren bijeen, die daarop in grooten getale verschenen. Zij brachten den ballon en de 13 reizigers in wagens naar het naastbij gelegen dorp (Barcy), waar de meesten den nacht doorbrachten. Nadar, de Prins v. Sayn- Wittgenstein en drie anderen keerden terstond naar Parijs terug. De gebroeders Godard loonden in het sturen van den ballon zeer bedreven te zijn. Zij waren bet, die, toen de koord brak, weder dalen wilden. Zij overdreven wellicht het gevaar. Nadar was van een ander gevoelen, doch hjj moest aan de vertoogen dor beide luchtreizi gers toegeven, die bovendien meenden, dat de wind naar den zeekant woei hetgeen hen een wissen dood zou hebben te gemoet gevoerd. Do luchtreis van Nadar heeft hem, na aftrek van allo onkosten, eene winst van ruim 59,090 francs bezorgd. Een brief uit Chalcston zochtdal de mili taire bevelhebber aan den kommandant van het eskader der federalen heelt doen weten dat hij bij een aanval op het fort Sumtcr de Noordelijke gevangenen op de wallen zoude plaatsen. Deze onmcnschelijke kennisgeving is door eene ge lijksoortige 'beantwoord hebbende namelijk de kommandant van het eskader geantwoord', dat hij indien door de gckcnfcdercerden tot uitvoering van dit plan werd overgegaan alle in zijne macht zich bevindende gevangenen aan de koe peltorens monitors der zoude doen vastbinden ou zoo den slrijd beginnen. Men zal zich herinnerendat wij onlangs een brief mededeelden van Laviuia Prinses vau Cumberland en hertogin van Lancaster aan the Morning Star, welke de bewering behelsde, dat alleen zij die titels mocht voeren welke ten onrechte door Koningin Victoria gedurende hare reis op hot vaste land waren aangenomen. De rechten dezer briefschrijfster, bekend onder den .naam van mrs. Ryves, worden thans ook door liet parlementslid William Conningham verdedigd. Den brief acn bovengenoemd dagbladwaarbij dit punt wordt behandeld, achten wij te be langrijk voor do geschiedenis van den legenwoor- digon tijd om hom onzen lezers te onthouden. „Aan den Hoofdredacteur van the Morning Star. „Mijuheer, dc zaak van mrs. Ryves, wier rechten op den titel van hertogin van Lancaster op onbetwistbare wijze zijn aangetoondhoewel zij tol nog toe steeds hare aanspraken door el lendige rechtsgeleerde spitsvondigheden heeft zien ontkend is eeuo zeer ernstige en onaangename zaak. Hare moeder is door wijlen den Hertog van Kent als zijne nicht erkend; Zijne Hoogheid legateerde aan dezo zelfs eene belangrijke som de e schen daaromtrent door mrs. Ryves ingesteld zijn echter altijd zorgvuldig ontweken door de kroon, welke in de subtiliteiten der wet hare toelacht zocht. Mrs. Ryves zou in waarheid van honger hebben moeten omkomen, indien een vrij gevig vreemdeling haar niet te hulp ware geko men en met bewijzen zijner onuitputtelijke goed heid had overladen. Van alle kwestiën, wclko in den laatslen lijd voor de gerechtshoven gebracht zijn, waaruit het bezwaar, zoo niet de onmogelijk heid bleek om zich zijne billijke cischcn ten op zichte der kroon te zien toegewezen, is deze, naar mijne mecuiug, do monstcrachtigste on treffendste geweest. De bijzonderheden dezer kwestie worden medegedeeld in eene brochuro van den heer Flcelman, van Eleelslreet, en ik geloof, zonder mij aan indiskrelio schuldig te maken, te mogen zeggen dat iir Fitzroy Kcllij eene politie in gereed heid brengt, welke mrs. Ryves aan llr. Ms. staats secretaris van binnenlandsche zaken zal overhan digen om de aandacht te vestigen op het onge lukkig lot waartoe zij gedoemd is en op de recht matigheid van ten minste een gedeelte barer aanspraken. Door dc openbaarmaking dezer ongelukkige zaak, zult ook gij, mijnheer, cenc dienst bewijzen aan de rechtvaardigheid." The court chronicle voegt daarbij nog het volgende: Volgens het gerucht zou wijlen de Hertogin van Kent in der tijd slechts met moeite do reis naar Engeland hebben kunnen bekostigen even voor hare bevalling van eene dochter, thans onze veelgeliefde Koningin daar de Hertog van Kent zich toenmaals in zeer benarde geldelijke om standigheden bovond. Dc tegcuwoordige Vorstin van het vercenigd Koningrijk zou dan ook in een ander land dan Brittannië het eerste levenslici t hebben aanschouwd, als mevr. Olive Series niet 400 pond had geleend aan Z. K. 11. Deze dame is overleden even als de Hertogin van Kent. De dochter der eerste is thans arm en maakt to vergeefs aanspraak op hetgeen men harcu rang verschuldigd isde dochier der laatste is daar entegen op den raachtigsteu troon der aarde ge zeten. Men heelt onlangs medegedeeld dal dc o ongelukkige mrs, Ryves, reeds zeer bejaard, ge durende langen lijd en ook nu nog vau de eers c levcnshcnoocligdhedcii verstoken is. Mocht zij i,i dezen toestand overlijden, dan zou zonder twijfel iedereen de hevigste kreten van afkeuring slaken; liet zou dan echter misschien te i.ial zijn!" De vrouw van een geneesheer le Fuente- major Spanje) is van drie gezonde krachtige dochters bevallen. Zij is 43 jaar oud en dit is de 13de maal dat zij vaii drie kinderen bevalt. Als amusant wordt aanbevolen de lezing van het verslag der jongste zitting van den gemeente raad te Londen. Daarin werden besproken de gemaakte kosten voor hot aan den Prins en de Prinses aangeboden hal. Men scheen ontevreden te zijn dat er onder dien belangrijken post o. a. do navolgende uitgaven gevonden werden f 900 aan allerlei parfumeriënƒ100 voor zeven ivo ren haarborstels 69 voor het graveren daarvan met het prinselijke wapen00 voor schildpadden kammen f8) voor eau de colog ne 69 voor parl'um-fleschjes300 voor twee porceleiiien vazen 100 voor een dito kopje /'900 voor een dessert-servies 8000 voor ander ta- fal-porcelein. Men ziet hieruit dat er geeiK kosten waren gespaard dit is evenwel minriei te betreuren dan het feitdat er van al het por- celcin enz. niets te vinden was na het balmaar alles schijnt ontvreemd te zijn. liet Journal de Jlrugcs zegt dat de Stoom vaart-Maatschappij van West-VI uinderen Ju s rhen Brugge en Londen, op het punt is om bepaalde lijk lol stand te komen. De eerste vergadering der actiehouders is vastgesteld op Donderdag, li dezer maand ten 11 lire's morgens, in dc esta- minet den Hoillander." Men schrijft uit Namen van 8 October: Zondag avond, ten 10 ure, kwam zekere Wautier op de kermis van Falaën. De man was op jacht geweest en hij het betalen van zijn glas hier liet hij zijn geladen geweer op den grond vallen het ging af en de ongelukkige man werd zoodanig aan liet hoofd getroffen dat hij oogen- blikkelijk dood bleef. De heer A. Berlijn te Amsterdam de be kende talentvolle componistheeft een nieuw instrumentaal werk \oltooid, namelijk: 1813— 1863, historisch tafereel," tekst van H. Zeeman, bewerkt voor groot orchest, nut solo's voor on- derschoidcne instrumenten, - Het halve eeuwfeest van den slag van Leip- 0 zal ook in Hanover plechtig gevierd worden. Op uitdrukkelijk hevel des Koniugs is eene al- gemecne feestviering in alle volksscholen uitge schreven en moeten de onderwijzers zich op het houden van voordrachten voorbereiden. De tot dusverre verboden Duitsche driekleur wordt niet alleen weder toegelaten, maar er is zelfs een crediet aangevraagd ora Duitsche vaandels te maken. Door den nood zijn de Zuidelijken in ervaring gekomen dat het vieesch van paarden, muildie ren en ralten verre van verwerpelijk is. Vooral dat der muildieren is malsch saprijk en gelijk! veel op ossenvleesch met eenen nasmaak van wild. Een twaalfjarig meisje te Havre heeft z'ch met. vitriool vergiftigd Olnüitt zij, voor eene kleine fout, strcngclijk door hare ouders was berispt. Na een vrecsélijk lijden van tien uren gaf de kleine den geest. Te London zijn thans lijktreincn ingericht waardoor het gebruik der gewone rouwkootson ver valt. De doodkisten worden even als koffers en balen aan de stations afgegeven. Soms staan er 50 tot 60 van die kisten op begrafenis te wachten, om ringd door bedroefde bloedverwanten of vrienden. Dc bengel luidt, men stijgt in de wagons, de locomotief fluit en dooden eu levenden vertrek ken met een plaalsbrielje naar het doel hunner bestemming. Tarwe Rogge Gerst Boekweit Haver Paardeboouen Koolzaad DINGSDAG, 6 Oct. 1863. LAAGSTE- HOOGSTE f 7,50 8,50 5,40 5.75 5,00 5,30 5,50 6,00 2,50 3,00 0,00 0,00 09,00 00,00 LAAGSTE 7,75 5,30 5,00 5,00 2,50 0.00 0,00 HOOGSTE f 8,59 5,50 5.30 5.25 3.00 0,09 0,00 £iss3 m Èmim. WINTERDIENST.van 15 October tot 1 April. van BRUGGE: Maandag en Dingsdag 's namiddags 3 ure. Woensdag 's morgens 7% ure en 's namiddags 3'/-2 ure. Vrijdag 'smorgens 9 ure en 's namiddags 3'/2 ure. Zaturdag 'snam. 3ya ure. van SLUIS: Maandag, Dingsdag en Zaturdag "s morgens 7'/, ure. Woensdag 's morgens 6 ure en 'snamiddags 2 ure. Vrijdag 'smorgens 7 ure en 's namiddags 2 ure. c', «/"«WWI aan hel Bureau te SLUIS, en te BRLGGE hij den lieer LURQU1X aan dc Dampoort. Goederen en Commisaiën moeten een feo.ilUr^00r i jertrak der Boot a™ h« Kan-oor bezorgd of opgegeven worden. Ondertrouwd J. BEVELANDER SCIIOO, Hoofdonderwijzer te G roede, en O. GROÉNEVELD DE KATER. Nookdgouwe den 14 October, 1863. GRAANMARKT te AARDENBURG. Verkoopprijs per Mudde. DINGSDAG, 13 Oct. 18G3. Heden overleed aan langzaam verval van krachten in den ouderdom van vijf en zeventig jaren GEORGE ROOMBehuwd- vader van G. C. VAN DEN HEILIGENBERG. Rotterdam 8 October, 1863. Algemeene kennisgeving. De ondergeteekende bericht zijnen geëerden Stad- en Lnnd- genooten, dat hij op Zaturdag, den 17 October 1863 zijnen Winkel in KRUIDENIERSWAREN, GEDISTILLEERD en LIQUEUREN BORSTEL WERK GLAS- en GALEIJERWERKals ook BUSKRUIDzal openen in bet lluis vroeger door den Heer J. PLEIJTE bewoond geweest, belovende door eene prompte en civile bediening het vertrouwen zijner Beguasti- gers zich waardig te maken. Sluis, 14 October, 1863. A. DE PRIESTER Jr. fl OP DINGSDAGDEN 27 0CT03ER 1863. OOSTBURG, 14 October. Bij kleinen .aanvoer en redelijke vraag konden do graanprijzen zich heden goed slaande houden. Gerst en Haver werden zelf iets duurder betaald." Jarige tarwe f7,09 ii f7,50, nieuwe dito f8,00 a f8,50. rogge f6,00 a f6.15, wiutergcrsl f 5,00 a 1 5,50, zomer dito f 4,70 a f 5,10, haver f 2,50 a f 3,10, paardeubooucn f 5,40 a 1 5,70 erwten f6.00 a f6,75. AXEL, ÏO October. Tarwe f 7,95 a f 8.83 rogge f 5,60 a f5,95, win- tergerst. f 5,15 a f 5,59 zomer dito f 3,65 ii f4,95, boekweit I 5,60 a f 6.05 haver f 2.80 ii 1 3,05 witte erwten f6,05 ii f6.35, groene dito f6,35 a f 6,70, graauwe dito 10,09 a f 0,09paardenboouen f5,15 a f5,60, bruine boo tien f7, iö a f8,40. Deze Pillendie sinds vele jaren met bet beste gevolg tegen de Slijm en nis Maagver sterkend gebruikt worden door hare zachte werking de Spijsvertering bevorderenbij zonder goed tegen de Gal en zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32", Cents het Doosje, met berigt van het gebruik, verkrijg baar door tusschcnkomsl van de Hccren Middelburg, lï". P. van de Kamer. Bergen op Zoom, Vertinden BredaJ. dc Lint. 's Bosch J. Straatman. Goes, J. A. Ie Cointre. Hoofdplaat, Lippens. H in t e11 isscDroniters. Hulst, J. Xcdcrvccn. Sluis, P. E. Metz. È'erncuzcn, S.v. Iieilanus rholen,\Ved.i'.f{ffsse/.yZ/i. hssmgen P. La gaai/. Zicrikzee, J. Ball iz. '5.) Drukkerij van J. SCHANSMAK, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 4