GKMKNGDE BERICHTEN. ouwkundige van Chalons sur Marne, die proef- ndcrvindelyk van de deugdelijkheid der be werking op zijne goederen kan getuigen, de eer 2ehad in ecu 'bijzonder gehoor bij Z. M. Koning Willé® Hl te worden toegelaten. Niet alleen heeft Z. M. met de meeste belangstelling zich verschillende inlichtingen doen geven, doch als een vernieuwd blijk van Hd. onverdeelde zorg voor al wat slechts den Nederlandscheu landbouw zou kunnen bevorderlijk zijn, heeft het Z. M. behaagd den heer W. J. Wollerbeekparticulier secretaris des Konings voor zaken van landbouw en nijverheid, benevens een kweeker van het Loo naar Frankrijk te doen reizen, ten einde per soonlijk een onderzoek naar deze uitvinding to gaan 'instellen cu daarvan verslag aan Z .M. uit te brengen. De Siaats-Courant doelt hot volgende De minister van binneniandsche zakenaanlei ding gevonden hebbende om een deskundig ad vies, dat van den hoogleeraar in de scheikunde te Amsterdam, den heer von Baumhauer, omtrent het gebruik van petroleum in te winnen doet het, tot inlichting van het publiek hieronder me- deelen „1°. Bij de beoordceling der gevaren zoowei voor brand als vnor de gezondheid der ingezete nen moet eea scherp onderscheid worden ge maakt tusschen zoogenaamd geraffineerd en niet of slechts gedeeltelijk geraffineerd petroleum. Onder goed geraffineerd petroleum versta ik zulk petroleum, hetwelk bij de distillatie eerst opge vangen wordt wanneer de temperatuur der ko kende vloeistof lot 1 C. is gestegen; daarop moet ik vooral de aandacht vestigen, seder! liet mij voor een paar weken gebleken O dat bij eonc partijonder den naam geraffineerd petro leum aangevoerd sommige vaten waren bevat tende het ccrs'e en dus het vluciitigste pr uim t der distillatie, dat in den handel heken i is onder den naam van petroleum naphtaen niet tot het branden in lampen, maar ter vervanging van benzine ivlekkenwater) en ter bereiding van lak ken en vernissen bestemd is; d v. e slof is voor.d uit het oogpunt van liciitontvlaniha.irhrid zeer ge vaarlijk. 11 el is dus van gewicht, dal tot hel branden in lampen ui dan goed geraffineerd pe troleum gebruikt worde. „2. Ook bij hel gebruik van goed geraffineerd petroleum zal. gedurende hei i randen der lamp. een weinig petroleumdamp ontsnappenen des te meer naarmate het vat waarin het petroleum zich bevindt, warmer wordt; hat is daarom dat dit vat niet uit een goeden geleider, als het !.o- per, ma r uit glas of porselein vervaardigd moet zijn. Bij b.et gebruik van goed gcraffineer i pe troleum in eene goed vervaardigde lamp, is de hoeveelheid ontsnappende onverbrande pelroleum- damp al zeer gering, zoodat.men alleen in kleins gesleten cu niet geventileerde vertrekken daarvan las' zoude kunnen ondervinden. Doch sommigen gebruiken het petroleum in dezelfde lampen, waarin zij vroeger patent mis brandden, en dat op deze wijze de lucht met vrij wat petroleum- damp bezwangerd en voor ds ademhaling onge schikt kan worden, valt niet te betwijfelen. Het gebruik van petroleum in nachtlampen op slaapkamers raad ik steeds af, vooral met betoog op de zorgeloosheid der gebruikers. Bij het ge bruik van een drijvend pitje op petroleum, kan bij bet warm worden van hel glas de gchcele oppervlakte der vloeistof in brand raken, en als dan zulleu door ongenoegzame toetreding van zuurstof, zoowel roet (onverbrande kool) als on verbrande dampen de rui tule vervullen waardoor het leven der bewoners in gevaar kan worden gebracht hetzelfde heeft echter plaats by het walmen van patentolie. „Gebruikt men echter de voor petroleum op zettelijk vervaardigde nachtlampjeszoo is dat gevaar zeer gering, waarvan ik mij door de vol gende proef overtuigd heb. Ik heb in eene kleine kamerdie een inhoud had van niet meer dau 15 kubieke metersen die ik goed gesloten had een nachtlampje met petroleum gedurende acht uren laten brandenbij het binnenkomen na dien tijd was de petroléumreuk naauwclijks waar te nemenen was de lucht niet ouaaugeuamer dan wanneer daarin gedurende dien tijd een nacht lampje met palentolie zoude hebben gebrand. Doch ik herhaalhet gebruik vau uachtlam- pen met petroleum op slaapkamers moet ontra den worden." Naar wij vernemen zulleu er van wegc de hoofd commissie voor het nationaal gedenkteeken be- Kaaide uitnoodigingen tot bijwoning der plechtig- cid van 17- November e. k.o. a. ook worden gericht aan eenige voormalige hoofdambtenaren en hoofdofficieren in onze overzeesche bezittingen. Naar men verneemt bestaat bij de regering het voornemen om aan de krijgers van 1813, die op 17 November a. s. huu tachtigste jaar hebben be reikt, eene jaarlijksche toelage te verstrekken, gelijk staande met die, toegekend aan den rang van broeder van den Nederlandschcn Leeuw. Die toelage zou ook later ten doel vallen aan ei ken onzer veteranen uit dat tijdperk nadat hij dien hoogen leeftijd zal zijn ingetreden. N. D. Men schrijft uit Middelburg van den 14 dezer: Ouzc gemeenteraad besloot heden middag een crediet van f 1200 aan Burgemeester en Wethou ders te verleenen, om daaruit, bij gelegenheid van de herdenking van Nederlands herkregen onaf hankelijkheid op 17 November, de armen in de verschillende gestichten en de kinderen op de scholen voor min- en onvernjogenden buitenge woon te outhaien. Hiertoe zal f 700 a f 800 noo- dig wezen, en de gelden die na aftrek daarvan van de f 1200 overschieten, zijn voor feestelijk heden bestemd. Voor de oprichting van een nationaal gedenk teeken voor November 1813 enz., is den 13 dezer te Middelburg gecollecteerd f 641,45. Berekend naar het aantal inwoners volgens de volkstelling van December 1859, zijude 16,088 zielen, is het bedrag bijna 4 cent per hoofd. liet totaal zal echter nog cenigzins verhoogd worden, daar de collecte iu de buitenwijken nog niet goheol is afgcloopcn. De collecte voor de oprichting van een gedenk- tcekoa voor November 1813 enz., heeft te Hein- kenszandmet 1583 zielen, opgebracht f 110,15Va of gemiddeld 7 cent per hoofd. In de school al daar is f 6.18 gecollecteerd. Te Amsterdam heeft dc collecte, gevoegd bij de vroegere inschrijvingen, f 7376,14 /2 opgebracht, zijnde van eene bevolking van 243.304 zielen gemiddeld 3 cent per hoofd. Te Laren (Noord-Holland), met eene bevolking van 1933 zielen, heeft de collecte voor het ge denkteeken opgebracht f 72,47, zijnde gemiddeld ruim 3'/> cent per hoofd. De gemeente-raad van Zierikzee heeft aan burgemeester e:i wethouders een krediet van 5j9verleend voor do viering van het halve eeuwfeest vau ons nationaal volksbestaan in No vember a. s. Hij liet hoofl-hcstuur van hel fonds ter aan moediging c:i ondersleuning van de gewapende dienst in de Nederlanden is een gift ingekomen van 5.) a's blijk v in hooge ingenomenheid met die inUoiüng. De edele gever, een aanzien lik persoon, zegt: Hel schoon de monument, dat eene untie zi'li kin oprichten, is het niet onverzorgd laten van den soid.nl, die voor liet Vaderland eervolle wonden ontving of verminkt uit den strijd terugkeerde; deze niette vergelen is plicht, en in Ne leid in I /.ja er nog zooveïen, die, na het Vaderland gediénd te hebben, door hunne me deburgers schjueu vergeten te worden Van h.irlo wonsrht h;j dat dit gevoelen ook door andoren gedeeld moge worden on zoodoende hot lot vau den ouden soldaat hier te lande ccuo betere toekomst moge te gemoel gaan. Men schrijft uit Neu/m van 12 October: Gisteren ha I i:i de Kerk der Hervormde ge meente alhier da plechtige inwijding plaats van het orgel, waarvan in het vorig nummer van dit blad melding wordt gemaakt. Ken aanzienlijk aa.oUl behingstellondenook uit -luJere gemeenten, was opgekomen om daar van geinigs le zijn. Wij magen met achterwege laten da namen te noemen van de kunstenaars welke h -l orgel be langrijk versterkt en in zulk een gewanschto orde hebben gebracht, dat èn geluid, èn wer king bij velen de verwachting verre lie eft overtroffenja zelfs den roem der gemeente ver worven boeit: het zijn de Heersn ik M. en C. P. van* Sea an itc Vlissingeu, die wij, om hun welvolbrachl werk deze e re toebrengen, en hebben daarin grond gevonden om hen als ware kunstenaars hoog to schatten to roemen ca aau te hevelen. Naar men verneemt heeft het bestuur te Vlis singeu het voornemen om een groot bassin te graven hetwelk met het oog op den geprojec- teerden spoorweg zou dienen om schepen uit zee op tc nemen en dc ladingen direct per spoor te vervoeren. Naar wij vernemen heeft de officier van justitie te Goes appel aangeteekeud van het vonnis door de rechtbank aldaar gewezen in zake van L. B. hoofdonderwijzer der bijzondere school beschul digd wegens een zijner scholieren te hebben geslagen en den arm ontwricht. (G. C.) GROEDE, 12 October. Dezer dagen is in het licht verschenen een doorloopende tijdwijzer'" of „eeuwigdurende almanak", ontworpen door den Heer C. L. de Smet, in der tijd ontvanger der in- en uitgaande rechten te IJzendijke. De ver vaardiger van dezen tijdwijzer verdient den hoog- steu lof voor de geschiktenette en accurate bewerking; op de daarvan bestaande vaste bere keningen bouwende, heeft hij een almanak daar- gesteld zoo als tot nog toe weinige, wellicht gecne bestaan. Op zeer gemakkelijke wipzc vindt men op den/.elven dc drie Christelijke feestdagen: Paschen, Hemelvaart en Pinksteren, van ieder jaar, de dagen der week, den eersten dag van elke maand, in welk jaar men verkiest, en dc ephemeride der zou voor den 510 20 en 30 van iedere maand. Door eene hij den tijdwijzer gevoegde „ophel dering" wordt de behandeling van dcnzelvcn voor iedereen zeer gemakkelijk gemaakt. IJZENDIJKE, 13 October. Laatstleden Zaturdag werd alhier veemarkt gehoudener waren slechts 3 paarden, weinig koeijen, maar eene menigte varkenswelke laatste voor een groot deel zijn verkocht, terwijl er in paarden en koeijen weinig aftrek was. AXEL, 12 October. In de afgeloopenc week zijn zekere G. li.deszelfs zoon D. en M. de B. echtgenoolc van laatstgenoemdewerklieden on der deze gemeente, door den brigadier der ma réchaussee alhiergearresteerd en in het huis van bewaring overgebracht. Naar men verneemt, zijn deze personen verdacht van zich te hebben schuldig gemaakt eene vrouw van 74 jaren (schoon moeder van cerstgenocmdcn) door vergiftiging en het toebrengen van slagen van het leven te heb ben beroofd. Jl. Zaturdag, 10 October, is het lijk van ge noemde vrouw op gerechtelijk bevel ontgraven ten einde eene hcrschouwiug te ondergaan. lieden morgen zijn dc bovengenoemde drio personen naar het huis van arrest te Goes over gebracht. HAARLEM 7 October. In de bijeenkomst van den gemeenteraad is gelezen een brief van de plaatselijke commissie van Haarlem, voor dc op richting van een nationaal gedenkteeken voor 1813, inhoudende de vraag, of er bezwaar be staat dat door tusschenkomst van het gemeente bestuur gevolg gegeven worde aan den wonsch der hoofdcommissieom voor de oprichting vau het gedenkteeken ook eene collecte in de scho len ie houden. De raad heeft op deze vraag af wijzend beschikt. In Californic is onlangs een boom geveld van 99 voet in diameter en 323 voet hoog. De schors was op sommige plaatsen vier voet dik. De gansehe boom leverde 249,00!) voel hout en was, naar men berekent 4100 jaren oud, Als een bewijs van buitengewone groei kracht dientdat bij den koster der Hervormde gemeente tc Ovcrschic zijn gegroeid aan een aardappelplant 130 groole en 169 kleine aard appelen waaronder 2 die te zamen 1 Ncd. pond wegen. Eene 25 jarige dochter van een winkelier le Ilarlingeu werd in het vorige jaar tijdens een hevige ziekte barer moeder, in gezonden toe stand eensklaps sprakeloos. Niettegenstaande al lo middelen der kunst werden aangewend bleef zij 13 maanden stom. Toen zij in de vorige week eenige huiselijke bezigheden verrichtte overviel haar eene plotselinge honaauwdheid. In over spanning riep zij: „Geef mij drinken!" Hare spraak was teruggekeerd en zij maakte lot on uitsprekelijke blijdschap barer betrekkingen den gansehen dag ecu levendig gebruik er van. Te New-Crcek (Virginic) heeft men het geheim ontdekt dat een officier van den stat' tot de vrouwelijke sekse behoort. Zij was reeds jaren in dienst zonder dat men eenigen argwaan omtrent haar geslacht opvatte. Zij rookte en dronk als de beste uit dc troepenbehandelde degen en pistool zeer vaardig en zwom als een visch. liet laatste deed zij zelfs meermalen in tegenwoordigheid barer makkers, zonder haar geslacht te verraden. i)e geschiedenis dezer hel din moet een curiéuse roman vormen en zal openhaar gemaakt worden. Het levert weder eon voorbeeld van vasten wilskracht bij dc vrouwen. Aangaande de luchtreis van Nadar en zijne twaalf passagiers zijn thans nadere bijzonder heden bekend. Bijna allen vooral dè Prins v. Sayn-AVillgonstcin, zijn vol geestdrift over deze wonderbare reis. Toen de ballon omhoog steeg, vertoonden zich overal bergen van wolken in (ic meest phanlaslische vormen en de verschillendsto kleuren. Ten 8'/> ure, op eene hoogte van 1500 el, zag men do zon weder, die een helder licht op alle wolken wierp, die zich van nu af onder den luchtballon bevonden. Dc werking van het licht op den van onderen verlichten ballon maakte zulk een betooverend effect, dat alle reizigers ge durende eenige oogenblikken opgetogen waren. Toen men de hoogst gelegen wolken passeerde, kreeg de ballon een schok, hij sloeg cenigzins op zijde, doch bij niemand dus beweren namelijk de reizigers bracht dit angst te weeg. Allen waren tot op de huid doornat, zonder dat het iu hel minst geregend had. De wolken waren ech ter zoo dicht opeengepakt geweestdat het bijna op eene reis iu het water geleek. Toen de koord der klep brak, was men ongeveer 2000 el hoog. liet dalen werd met groole snelheid uitgevoerd, en dc reizigers stapten op een pas beploegden akker uit den gondel. Ilcl was een vreeseiijk oogenhiik, toen de gondel op de aarde ncderkwam. Toen het eerste anker zijn haak verloor, werd het houten huis, waarin de reizigers zich bevonden, omgeworpen en twiuLig minuten lang over den grond gesleept. Men kan zich voorstellen in wel ken toestand de reizigers gedurende dien lijd verkeerden. Zij hadden geen ander steunpunt dan de touwen van den halion, waaraan zij zich met kracht vastklemden, leder deed echter zijn plicht. Niemand toonde zich vreesachtig; de verwondin gen zijn overigens zoo onbeduidend, dat het niet der moeite waard is cr van tc spreken. Dc Prin ses de la Tour d'Auvcrgne legde een bijzonderen moed en grooto koelbloedigheid aan den dag. Toen Nadar bijzondere voorzorgen ten haren op zichte wilde nemen, zeidc zij: Ga waarheen uw plicht als kapitein u roept: ieder op zijn post, ik iilijf op den mijnon." Ofschoon de gondel ver scheidene malen oversloeg, brak echter niets van hetgeen er in was. Men had 37 Hesschen wijn medegenomen, die men onbeschadigd terugvond en, toen men weder vasten grond onder dc voeten

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 3