HIT DE IL11 TE KOOP, GOUD- en li IBSHiaBSiFgT KÖORTS^DRUPPELS. MARKTBERICHTEN. INGEZONDEN STUKKEN. SCHROEF- STOOMBOOT mm m mssum. ADVBRTËNTIEN. Icrdam lc Antwerpen, stortte onlangs eene dame, die aan wal wilde slappen, in de Schelde. Een moedig werkman sprong haar gekleed naen had het geluk om met een en ander, die hem ter hulp gekomen was, de dame te redden. Maar naauwelijks hadden zij deze aan den wal gebracht of men riep, dat een kindH welk de dame op den arm had gehad, nog in het water lag. Onmiddellijk sprong de redder der moeder weder in het water en weinige minuten daarna kwam hij weder boven met eene fraaije pop, die dc dame van hare reis had medegebracht. Een Antwerpenaar wilde zich in de vorige week hel loven benemen op geheel ongewone wijze, Hij plaatste zich op de derde verdieping aan den trap, met een scheermes in de hand en berekendedat als hij zich in den hals suced, hij het evenwicht verliezen zou en naar beneden vallen, zoodat de wond en de val hem wel moesten dooden. Zijne berekening echter faalde, want hij "vergat zich iu den hals te snijden, maar verloor wel zijn evenwigl. zoodat hij naar beneden rolde, waar hij onmiddelijk de policie in de armen viel. Maandag zag ecu bakker te Antwerpen zijn broodwagen door een vreemde voor zijne deur terug brengen. Ilij wachtte eenigen tijd op zijnen knecht, maar toeu deze niet kwam, ging hij zelfs den wagen ontladen en ontdekte bij het openen den knecht, die tusschen eenige brooden lag, in cenen staat van volkomen dronkenschap. Het •ergste was, dat eene beurs inel 20 frs. den knecht ontnomen was, door den gedienstigen vriend, die hom naar huis had gereden. GRAANMARKT TE AARDEN BURG. Verkoopprijs per Mudde, DINGSDAG DINGSDAG, 6 Oct 1863. I 29 Sept. 1863. LAAGSTE HOOGSTE- I LAAGSTE HOOGSTE Tarwe 7,50 f 8,50 8,00 f 8,75 Rogge 5,40 o,/o 5,50 5,60 Gerst 5,00 5,30 5,00 5,20 Boekweit 5,50 6.00 5,50 5,70 Haver 2.50 3,00 3,00 3,50 Paardeboonen 0.00 o.o i 0,00 0,00 Koolzaad 00,00 00.00 o.oo 0,00 OOSTBURG, 7 October. Dc aanvoer van granen was heden weder niet groot terwijl weder goede vraag bestond voor winlergerst én haver, alsmede voor goede nieuwe tarwe; van een en ander werd nog al veel ver kocht tegen omtrent vorige prijzen. Jarige tarwe f7,00 a f7,50, nieuwe dito f7,50 h f8,25, rogge f 5,75 a f 0,10, winlergcrsl f 5,00 a 1 5,40, zomer dito f 0,00 ii I 0,00, haver f 2.50 a f 2.8'*, paardenboouen f 5,00 a 1 5,50erwten f6,00 a 17,00. Aan Ilcercn Redacteurs van het Sluisch Weekblad. Mijne IIeerenI Met de opname van het onderstaande zult gij verplichten Uw' Dt. Dr. D. Tn den Zieriksccschcn Nieuw sb'de van Woensdag 23 Sept. jl. komt een ingezonden stuk voor van zekereu N.dat ik, zoo waar, maar half begrijp. De schrijver begint met do oude beschuldigiug dat onze taal eene harde taal is alsof juist dat harde haar niet zelden tot. eene krachtige maakt op te rakelen en vindt daarin aanleiding, om de meeuing te uilen, dat men van hen, „die zich als bijzondere taalkenners voordoen", zou mogen verwachtendat zij zich zouden beijverenom onze taal van dat harde te outdoeu. Maar hier blijft het niet bij. De inzender be schuldigt eene partij onder hen die zich als zulke bijzondere taalkenners voordoenvan den toeleg om de taal hoe langer hoe harder te maken. Ten bewijze daarvan haalt hij een drietal voorbeelden aan, dat zich echter tot een tweetal laat herlei den alsdat men schrijftNoord-Brabanters voor Noord-Brabanderscn bracht en mochtvoor bragt en mogtvan brengen en m gen. Wij vra gen in de eerste plaatswie hebben de eerste schrijfwijze aangenomen? Zijn dat mannen, die op het gebied der wetenschappelijke taalstudie zich een'naam hebben gemaakt Zijn het man nen uaar wie elk met open oor luistertwanneer zo in de diepten der taal doordringen en dhar gronden pulten voor hunne stellingen, of verkla ringen vinden van verschijnselen, die tot heden onverklaard zijn gchleveu Zijn het mannen als BlULL, DE \R1ES en TE WINKEL, de grond leggers eener betere taal- en spellingleer, gegrond op eene taalstudiedie ons met bewondering cn eerbied vervuil? Of is het de Redactie van een dagblad, die, door den schijn bedrogen, zich laat verleiden om van N( ord-Brabant regelmatig Noord- Jirabantcr te vormen Neen, N.de mannen van degelijke taalstudie schrijven net Noord-Brabanter. Wiit gij T bewijs? Lees, bidden wij u, de pas verschenen tweede aflevering van de Taalgidsdaar zult gij vinden (hl. 101)als voorheelden van de verwisseling der sluitletters in afgeleide vormen dat van het goed- gespelde Brabantin de middeleeuwen regelma tig Brabanters gevormd werddat ook aldus werd uitgesprokendoch dat do t later tot eene d is verzacht, en de pogingen, ora Brabanter weder in te voerenvooreerst wel schipbreuk zullen lijden. Zóó spreekt een man als Dr. TE WINKEL. Op dezelfde wijze heeft men van abt, abdij, van roostproosdijvan klantklandizie gevormd leer N.waar zijn de hardvochtige taalkenners die liever abtijproostijklanLizie willen schrijven Ze zijn er niet Kent de Heer N. het Ontwerp der Spelling voor hel Ned. aanstaand Woordenboek? Heeft hij ge lezen wat de Redactie (niet menschendie zich als bijzondere taalkenners voordoenmaar die het in waarheid zijn,) hl. 29, 82, schrijft omtrent de spelling van bracht en mncht lïij loze 't zoo hij 't nog niet gelezen heeften heeft hij 't vroeger gelezen, dan herleze hij T, opdat hij overtuigd worde, dat èn de vorming van den on vol m. verj. tijd èn dc uitspraak hier de cli eischen Waarlijk, men behoeft, om deze spelling aan te bevelen niet tot de middel-Nederlandsche schrij vers zijne toevlucht te nemen. Do lieer N. spot met de spelling Machchcltje wij spotten er niet meêdc regelmatigheid zou deze spelling eischen 't zoude echter eene onge hoorde nieuwigheid wezenen daar we nu van twee kwaden het l este kiezen, schrijven we lich aam, Macheltjcliever'dan het minder goede lig- chaamMagchclije. Heer Nhet is zoo waar als juist gezegd, dat het oordeelen over theoretische taal zaken zoo liet niet op historische taalkennis ge grond is, een onding is, dat tot niets leidt. Mijnheer N.wij vragen "l n in gemoede af: Bezit gij die historische taalkennisdie u recht geeftom een woordje over de spellingkwestie meê te spreken Wij gelooven dit sterk te mogen betwijfelen; ja, wij gelooven zelfs, dat ge niet eens op de hoogte zijt van de spelling- litteratuur onzer dagen. Waart ge dat, ge zoudt weten, dat aij de éénige zijt in Nederland, dié tegen dc cht te velde trekt. We weten nietwaut het blijkt niet duide lijk uit den vorm, waarin eeu en ander in deu Bode voorkomt, of gij ook de schrijver zijt van 't gc:n verder gevonden wordt betrekkelijk de spelling by outer ic nenz., in het Sluisch Weekblad. Zoo jadan vragen we uzoo neendan vragen we hemwien 't aangaatKent gij de Redactie van het Sluissche Weekblad en hendie daaraan verwant zijn? Zoo ja, kunt gij dan gelooven, dat zij niet weten zouden, dat bijou, enz., met ij gespeld moet worden? Meent gij 't waarlijk, dat eene drukfout de maatstaf zijn moet, waar naar de kunde dier Heercn moet beoordeeld wor den Alsof zo niet sedert jaren vertrouwd waren met BRILL'S Kritische Aanm. over de Fran- sche Spraakkunstdie bun daarin, reeds 7 jaar geleden, (I, bl. 81) do waarschijnlijke etymologie ran 't woord gaf. Maar wat do kroon zet op uwe aanmatiging, 't is dat pedante: Zalzoo noodigvervolgd worden. O, Redactie, o. Corrector vau 't Sluissche Weekbladwat beklaag ik uDe geeselroe is voor u opgeheven Met bloedige slagen zuil gij geslagen worden over elke foutdie legen wil èn dank in het Weekblad binnensluipt. Elke afwij king van N.'s geijkte spelling zal u als eene grieve worden aangerekend. Gedaagd zult gij worden voorde vierschaar van SIEGENBEEK'S spelling systeem en uwe liberale beginselen op het taal gebied zullen worden ten vure gedoemd. Dat Zal, zoo noodig, vervolgd worden, zal u als een kwelgeest omzweventelkens als gij eene letter voor 't Sluissche Weekblad op 't papier zet. Weest op uwe hoedewant de zachle-letteri- lievende N. zal u harde waarheden zeggeu. Maar neenweest niet op uwe hoedeLaat N. schrijven zoo hij pleizier vindt in eene drukfou- tenjacht (weer ai die vermaledijde cht!)'. Een mcnsch moet toch wat hebbenwaarmee hij zich beiig houdt, en wie weet, of hij nog niet eens tot inkeer komt. Maar 't zij hij tot inkeer kome of niet't zij hij sterven wil den harden dood eens martelaars voor het leven der zachte letters zoo lang N. loont niet beter op de hoogte te zijn van 't geen er in do spelling-wereld omgaat schrijven wij Zalhoe noodig ookNIET vervolgd worden S. D. ZOMERDIENST, van 1 April tot 15 October. Van SLUIS: MaandagDingsdag en Zalurdag des morgens ten 7 ure. Woensdag des mor gens ten 5 y., ure en des namiddags ten 3 ure. Vrijdag des morgens ten 7 ure cn des na middags leu 2 ure. Van BRUGGE: Maandag, Dingsdag en Zalurdag des namiddags ten 4 ure. Woensdag des mor gens ten 7 ure en des namiddags teu 61/» ure. Vrijdag des morgens ten 9 ure en des na middags ten ure. De Kaartjes worden afgegeven aan het Bureau te SLUIS, en te BRUGGE bij den Heer LURQülH j aan de Dampoort. Alle Goederen en Commissiën moeten een half uur vóór het vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. lij A. R1NDERS, te Rreskens cene groote partij Eiken PLANKENRIB RENenz.van onderscheidene lengte ei zwaartealsmede eene aanzienlijke parlij Eiken PALEN en BALKEN, lang van 3 tot 8 Elzwaar van *20 bij 20 Duim tol 33 bij 40 Duimnagenoeg zoo goed all nieuw geschikt voor clie werken liggende aan de Haven van Breskens. De ondergeteckende lieefl de eer zijnen Stad- en Land- genooten te berichten dat hij zich alhier heeft gevestigd als hopende hij door eene nette en civile be diening zich de gunst van zijne Stad- en Landgenooten waardig Ie maken. Reparation worden bij hem zoo spoedig mogelijk gedaan en voor de Buitengemeenten kan er des verkiezende op gewacht worden. Sluis, 6 October, 1863. C. STOKER. BIEDEN HULP aan alle Lijdersdie nog steeds voortsukkelen met Rumatische pijnen, door koude of vochfcn ontstaan. Zij ontnemen binnen korten tijd alle Rumalischc hoofd-, kies- of taudpijn pijn in de gewrichtenarmenbeenen of lendenenmet zekerheid werken zij tegen krampkolijk maag kramp, huik-, borst- of schouderpijn; roos. huiduitslag, brand en jeuking der huid, doen zij op eene voor het lichaam onschadelijke wijze ge heel verdwijnen. Dc verscheidene Attesten van dankbare her stelde lijders, welke mij van tijd tot tijd worden toegezonden en in de dagbladen en nieuwspapie ren worden bekend gemaakt, bewijzen genoeg, dat de Abshauhbin's Anti-Rumatische Watten niet twijfelachtig in hare uitwerking zijncn moeten elk aansporen, om van een middel, dat goedkoop eo heilzaam werkend is, gebruik te maken. Elk pakje met eene gebruiksaanwijzing voor zien welke men bij het gebruik dezer nooit ge noeg volprezen Watten moet volgenkost slechts 30 Cents. Verkrygbaar aan het hoofd-dépót bij A. BREETVELT Az. Delft, Groote Markt, nevens dc Waag, die deze Watten o. a. verkrijgbaar heeft gesteld by D. van Male, Breskens. G. W. Houtzager, Neuztn. D. Riemens, Zaamslag. Theod. Annaert, Hulst. J. G. A. Thompson, Sat van Gent. A. Noest Croin, Sluis. B. de Die, Oostburg. F.Bev.v.d.Putte, Yzendijke. L. Lippens, Hoofdplaat. A. van Overbeeke Pz., Schoondijke. En bij de bekende Dépots in ons Land. Deze reeds zoo algomeeue en gunstig bekende Droppels zijn zeer aan te bevelen om hare uitmun tende koortswerende werking in alledaagschc-au- derendaagsche-en derdendaagsche koortsen, vooral ook bij slepende of langdurige Koortsen, alsmede- hij zoogenaamde binnenkoortsen. Dezelve onder drukken niet slechts tijdelijk de Koorts, zoo ls zoo vele andere koortsmiddelen, maar verschillen daar van door hare genezende eigenschappen. Ook be vatten deze droppels geene schadelijke bestanddee- len. Zij zijn verkrijgbaar, a 80 Cents het verzegelde fleschjè hij de Ileeren Apothekers: Goes, J. A. Le Cointre. Tilburg, 11. Martens. Hulst, J. Nederreen. 'Zierikzee, F. J. V. La Middelburg, v. d. Kamer, j Brand. Drukkerij van J. SCHANSMAN, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 4