GEMENGDE BERICHTEN. INGEZONDEN STUKKEN. morijclijk op den naam van nalionale gadenk- teek'cus aanspraak maken. De hoofdcommissie voor het nationaal gedcnk- teekcn enz. zalzoo als vroeser werd medege deeld, Donderdag den 17 dezer, te s ilagc ecne nadere en waarschijnlijk beslissende bijeenkomst houden. Men verneemt, dat al de voorstellen van Z. li. 11. Prins Frederik door verre de meer derheid der plaatselijke commission zijn aange nomen en dat door der plaatselijke cominis- sien het verlangen is uitgedrukt dat in de eerste plaats gevolg worde gegeven aan de slichting dei- nationale ambachtsschool. De commissie lot rege ling ilcr godsdienstige en nationale feestricring van 17 November hij gelegenheid van hot leggen van den eersten steen voor het in do residentie op Ie richten monument, is onder voorzitterschap van den burgemeester der residentie ten raadhui- zo alhier vergaderd "ewcest, en heeft hare voor stellen bereids ingediend. Ook de commissie tot voorbereiding der uil te schrijven prijsvraag heeft zich dezer dagen van hare taak gekweten. Aan het bureau der hoofdcommissie heerscht steeds de grootste bedrijvigheid. Dagelijks komen er reeds bijdragen in o. a. moeten er ook uit Australië en van do Westkust van Guinea niet onbelang rijke giften zijn ontvangen. (O. v. 's G.) Uit het voormalig 4de district van Zeeland meldt men ons dd. 8 Sept. De oogst kan in onze streken over het algemeen beschouwd worden als buitengewoon naar wensch afgeloopen te zijn. De aardappelplant, die op sommige akkers zelfs nog in vollen bloei staatis dit jaar voor het eerst van de gewone ziekte bevrijd gebleven. Gaf bet vlas hier en daar een voldoend resultaathet koolzaad bijna overal een ruim beschot, ook tarwe, garsl en bóoncn zijn mei de aardappelen vol gens getuigenis van ervaren landlieden in geene jaren zoo uitstekend wel gelukt. Ook de zoo schoonc, nog altijd bij de concessio van Dam me in bezit zijnde polders hieven dit jaar niet achterlijk in productie. Rustte hel oog met welge vallen op het zoo uitmuntend voortbrengend ver mogen dier gronden, minder aangenaam was voor ieder welgezinde de indruk van liet zien inha len der opbrengst van de welige akkers ten nadcelc van land cri gewest door vreemden. Omlront dc onbedijkte Zwingronden is de mi nister van financien tot algemeenc blijdschap tol hel besluit gekomen, om in do aanstaande bij eenkomst der Kamers de noodige gelden aan te vragen ten einde tot ecne dadelijke afdam ming van hel Zwin voor Rijks rekening over Ie gaan om daarna die gronden die blijken zui len aan bet domein Toe te behooren volgens het van alle zijden geuit verlangen, in kleine perccclcn in het openbaar te verknopen, Wordt dit voornemenwaarhij "s Rijks b-langen zoo zeer in overeenstemming zijn mot die van (ie inwoners dezer streken spoedig en zoo als men het mogelijk acht, uog voor den winter volvoerd, dan geniet men niet alleen een jaar vroeger de opbrengstmaar dan ook alleen is de uilvoering mogelijk van den op 42o Septem ber aanbesteed wordenden Zwin weg. (lldbl.) SLUIS, 17 September. Donderdag 10 Sept. jl. had te Kettv.nchcmenl iicl vergelijkend examen plaatster vervuiling van den vacanien post van Hoofdon derwijzer aldaar. *i Werd afgenomen door den Districts-Schooiopzicner 11. Q. .Janssen daarbij geadsistcerd door J. U. van Da li: hoofdond te Sluis. Van de vier sollicitanten waren opgekomen A. M. VisserHoofdond. tc Sint Anna, A. iir- bhkutse Hoofdond. tc Nieuwland (gein. Uier- vliet) en W. L. de Wh.de Hoofdond. te Sasput (gem. Schoondijke) die in ..deze volgorde op de voordracht werden geplaatst. AARDENIHJRGli September. Terwijl men bezig was met liet graven van oenen waterput tot plaatsing cener pomp alhier achter de plaats waar "s lands magazijnen gestaan '-.ebben, aan de noord-oostzijde van do markt, vond men ver scheidene ellen beneden de fondamenten dier magazijnen, een sterk metselwerk, alleszins de kenteekenen ecner vrijgevorderde waterbouwkun de dragende en waarschijn!ijk liet onderstel cener oude stcenen brug. Groote bakslecnen en rond bewerkte arduin, welke dc pijlers vormden, w\ r- den opgehaald. Het is waarschijnlijk do oude ganzenbrugreeds vermeld in den omlpopor van 1Ö89 cn die van de markt naar do overzijde van een der binnenhavens leidde, toen Aardenbuig nog eenc kapitale stad was. Zonderling van de eeuwenoude steenen wordt lluns do ponppet voor 't in 18Gi te stichten raadhuis gemetseld. Gister werd alhier een kind' geboren met twee verlamde armen. Zou dit verschijnsel in verband staan met het verschijnsel der tijdelijke verlam ming van kinderen en volwassenen, dezer dagen waargenomen? Het gebruik van met loodgif be zwangerd water kon ook hier zijnen verdcrfelijken invloed uitgeoefend hebben. Na den ailoop der kermis te Hoille vond men in do kreek te Middelburg in Vlaanderen onmid dellijk bij do Ncderlandsehe grenzen een oud man, in het water liggende die nog zeer goede tocke- uen van leven gaf. Treurig is hel feit, dat ter plaatse geene geneeskundige hulp is aangewend, dat de justitie" daarvan geen bericht gewerd cn het waarschijnlijk ook niet zou gekregen hebben, ware hel niet ten gevolge van den ijvcrigen bri gadier der marechaussee, hulp-officier van justit c te Aardenbnrg, H. Hulmeruit liet onderzoek, door dezen ingesteld, is gebleken dat hier aan moord moet gedacht worden. Zeker jongeling van Middelburg in Vlaanderen zou ook on de kermis ing den min gedreigd hebben hun in de kre?k te zullen werpen. De vermoedelijke dader is dan ook door genoemden brigadier op ons grondgebied gearresteerd en naar Middelburg op gezonden. Mag men op geruchten afgaan, dan moet de gearresteerde een gevaarlijk sujet zijn die reeds een kind iu "t water wierp en zijne eigene moeder met een mes wilde aanranden. AARDENBURG, li September. De van moord verdachte persoon wordt heden over de givnzen gebracht. De Belgische justitie houdt te Middel burg in Vlaanderen lijkschouwing van den op gegraven persoonwelke uit de kreek gehaald was. Op de gisteren alhier gQhoudcno paarden- cn veemarkt waren aangebracht1 koe onverkocht 4 runders, 1 verkocht a ƒ112; 15 varkensver kocht van ƒ9,10 tot ƒ17; G2 biggenverkocht van ƒ2,35 tot 8,00. HARDINGEN, 11 September. De commissie tot oprichting van een gedenkteéken voor 1813 enz. hier ter stedehield gisteren hare collecte. l)c opbrengst beliep 220 ruim. Met inschrijvingen voor een weldadig doel gaat het hier altijd voor beeldig, maar voor het feest van 1813 wordt weinig sympathie bespeurd. Licht dat de meening alles geschiedt weêr voor Holland"'die men hier en daar uittewel mede oorzaak was van de geringe opbrengst. HATTEM 9 September. De plaatselijke com missie tot oprichting van een nationaal gedenk- leeken voor 1813 enz. alhier heeft beslotenaan de hoofdcommissie tc berichten, dat zij de voor keur geeft aan do oprichting van eene ambachts school hoven die van eene gedenknaald en mo nument. Mochten er echter meer gelden inkomen dan voor genoemde school zouden noodig zijn dan schenkt zij aan de daarstc-lling van de ge denknaald cn het monument mede hare goedkeu ring. Ten slotte besloot dc commissie vooreerst tot geene inzameling van gelden over te gaan, maar lo wachten tot men over het gebruik dier gelden lot een besluit zal zijn gekomen. SCHEVENUnGEN 12 September. Door JH1. Bestuurders der Maatschappij lot redding van drenkelingen werden gisteren middag in tegen woordigheid van vele aanzienlijke personen proe ven genomen om door middel van vuurpijlen waarmede men lijnen aan boord of wrak woi-pt schipbreukelingen te redden later wordt aan de lijn een zweren kabel gehecht, langs welken men dan met de reddingsboot de ongèlukkigeu l-an bereiken. Wij verheugen ons over het gelukkig slagen dezer proeven en brengen buide aan de menschiievendc uiUiuders. Men meldt uit Dresden het volgende Voor cctirge dagen is alhier een man overleden na gedurende twintig jaren aan eene buitengewone ziekte geleden te hebben. Twintig jaar geleden had hij nam dijk het ongeluk, terwijl hij metzijn ccnïg kind speelde dit door een zwaren val 'te zien sterven. Na hevige vlagen van wanhoop viel hij in slaap, dien men aanvankelijk voor heilzaam hielddoch die weldra in kalalepsic overging. Deze eerste slaap duurde drie maanden, gedu rende welke de zieke niets nuttigde, dan eenigo droppels bouillon, die men eiken ochtend en avond in zijn mond liet glijden. Hij bleef al dien lijd bewegingloos op zijn tied liggen, naanwelijks merkbaar ademhalende. Ontwakende, had hij zijn geheugen verloren en sprak nooit meer over het kind. Daarop bleef hij drie maanden onafge broken wak Aide'cn viel toen weder in oen slaap die ecnige maanden duurde. Om kort tc gaan, gedurende twintig jaren bracht hij afwisse lend eenigc maanden achiereen slapende, cn tel kenmale juist even veel tijd wakende door. In zijn wakenden toestand kon hij echter, naar geest cn ligcliaam uitermate verzwakt, niel werken; alleen wandelde hij soms en speelde nu cn dan een partijtje domino. Gedurende zijn slaap hield dc groei zijner haren en nagels geheel opon scheen hel alsof alle levensfunclien sell er geheel bij hem stilstonden. Evenwel is hij niet "gedu rende zoodanigen slaap overleden, maar mankte een aanval van beroerte een einde aan zijn leven, nadat hij eenc maand wakende bad doorgebracht. Hij was 53 jaren oud. Dc Grootvorst - Sledehouder heeft Polen verlaten naar 't schijnt niet een groot verlof. Berg is bevelhebber ad-interim. Zal hij bergen verzetten De rooverijen in Italië honden op men heeft den drie rooverhoofdlieden vrijheid voor acht dagen verleend om niet hunne honden af te trekken. Nu Italic, was ten allen tij do zeer romantisch en een roman met roovers gestof feerd is zeer mooi Mijnheer Minghetli ontwerpt nog steeds finantiëlo bezuinigings-inaairegelsn. Ochdat zou men in Holland ook wel kunnen, b. v. de annee veel eenvoudigeren de belasting op do dienstmeisjes waaronder kinderen uit wees- cu armhuizen afgeschaft Er wordt veel van liberale plannen Yan Rusland voor Polen gesprokenmaar er is oen maar bij eerst moet Polen rustig zijn dat is ecne reductie van al de mooije plannen lot O. De agio is te Richmond hoofdstad der Zui delijke Staten van N.-America) lot eene fabel achtige hoogte gestegen, cn te New-York steeds daleudedat is bet beste kenmerk van het voor- of nadeel van oen volk. In Engeland is het onder dc Dames mode geworden om zich in zee te baden in een tro pisch Nieuw-Hcllandsch Gostuum. Evenzeer is 't onder haar mode geworden om cigarettes te roeken. Mejufvrouw Esther (zaaks wilde laatst van (leze mode partij trekken om cenige mazematten te maken en practisccrdo om een partijtje cigaren in hare crinoline te hergen do douane kreeg er echter de lucht van cn dc goede Esther kreeg „twee keuren'' of 50 p. st. betalen, of kosteloos logement. Ericson houwt een „Dictator' en zegt dat, was zijn voorbeeld oen Monitor"dat schip in derdaad een Dictator" zal zijn. Het leeuwenvaandel van Gcnd wordt ineen glazen kast gezet cn de Groot-LIertog van Mecklen burg is incognito te Oostende. In Pruisen is de jacht zeer rijk namelijk die op liberale dagbladen en vlugschriften. De Krcuzzciting deelt een lofdicht op den Koning mede, bij welks lezing wij dachten aan Ncbucatï- nezar, zeggende: „Is dit niet dat groote Babel dat ik gemaakt heb? Den 27 Maart en 9 Junij 11. hickl de Heer Thorbecke eene redevoering over het subsidie aan de Hollandschc ijzeren spoorweg-maatschap pij en over de onteigening van pcrceclcn voor den spoorweg Boxtel—Helmond men verwijt onze natie bij elko voorkomende gelegenheid traagheid en wrederoru traagheid heeft men niet grootelijk ongelijk In welk laud ter wereld toch zou die redevoering nu reeds in do Lands Courant zijn opgenomen Reeds den 11 Sep tember kon men ze in onze Staats-Courant aan treffen. Het omwerken cener redevoering kost meer tijd dan het uitspreken. Dezer dagen verscheen bij dc Hoeren .T. C. en NV. Altorfeesi te Middelburg, het verwachte werk van den Heer mr. J. 11. de Stoppelaar, getiteld: WILLEM lil in Zeeland. Gedenkboek ran Z'jner Majesteit* rerb'ijf in dat gcicest, 2130 Mei 1MG2. Ecne bijdrage lot de kennis der tegen woordige gesteldheid van Zeeland, cn zijne bewoners." Het was geene g makkelijke taak"s Konings tocht door deze provincie zóó te beschrijven, dat zich dit verhaal met boeijende belangstelling tot aan *t einde lezen liet. Dergelijke onderwerpen toch moeten uit den aard aan zekere ocntoonig- heid lijden. Wij durven echter opreéhlclijR ver zekerendat de Heer de Stoppelair, zooveel hier althans mogelijk was, deze klip vermeden heeft. Door inlassching van hoogst merkwaardige geschiedkundige bijzonderheden en vooral door een' levendig n stijl hoeft hij gezorgd, dal afwis seling en schoonheid van voorstolling de aandacht ten einde toe gespannon honden. Zijn hoek is daardoor ook iets méér geworden dan een louter verslag van des Konings reis door Zeeland het is inderdaad eene bijdrage tot de kennis, zoowel der historie, als der tegenwoordige gesteldheid van ons gewest en zijne bewoners; eene bijdrage, die als zoodanig blijvende waarde behouden zal. Niet welgevallen vergezelt men den Vorst van zijne intrede in de provincie op zijne tiendaagscho rondreize tot aan zijn vertrek, j:i tot op hot Vor stelijk Loowaarvan ons mede de geschiedenis wordt medegedeeld met herinnering ook aan den Generaal van Da:>we. wiens erven thans Zeeland behouwen": Zecnwsch-Vlaandoren bewesten den Brakman weet er van te spreken. Wij hebben liet werk mei opmerkzaamheid ge lezen. Ten bewijze daarvan niet uit villust, wij zen wij op enkele vlekjes. Op hl. 138 staat land'ouwen voor landouwen. BI. 117 zegt, dat liet miraculeu'-e beeld van .Maria te Vrouwcpalder j iiirlijks op Hemelvaartsdag in plechtige omme gang werd rondgedragen uit behoort naanw keu riger te zijn op M.ina-llemcivaartden 15 Au gustus. De bevolking van Sinks wordt op hl. 185 opgegeven te bedragen 765 zielen legen 763 op 1 Januarij 18j>2: zij bedroeg echter in 1862 1488 zielen waarvan 1852 wel niet zcec veel verschild zal hebben. Van Schoondijke wordtbl. 205, ge zegd, dat het geslicht is ter plaatse, waar oud tijds de parochie van Vulomlike gevonden werd. Óver die parochie zullen \v;j thans niet spreken; maarzeker is het, dal hel tegenwoordige Schoon dijke op eenc geheel andere plaats ligt dan het oude en dat aldaar vroeger nooit een dorp be stond. Op bl. 289 leest mch 's jaarlijks in plaats van jaarlijks. Doch, gelijk we zeiden, dit zijn vlekjes. Overigens onderscheidt zich het werk door onberispelijke taal cn zuiveren stijl. Achteraan vinden wij eene naamlijst van de leden der gemeentebesturen corowaehtcn enz. in de plaatsen door Z. M. bezocht; voorts een' lied renkrans of opgaaf der gelegenheidsverzen, Z. M. in de verschillende Zeeuwsche plaatsen toe gezongen daarna de onderscheidingendoor den Koning verleend aan personen iii Zeeland; verder statisliko opgaven omtrent de overige gemeenten van Zeeland, door Z. M. niet bezocht; wijders

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 3