LANDBOUW. MAR KTBERIGTEN. BEURSBERIGÏE1V. vloog op hern a-ill viel hem om den hals en vroeg om vergiffenisdoch dc jongeling stiet haar een dolk met zooveel kracht in den rug dat dc punt in de borst uitkwam. Zij viel dood neder. L)e jongeling liep bedaard den winkel uit en gaf zich aau twee poiitie-^genten over. Eeuige dagen geieden werd door eene oude vrouw te 's Herlogenboseh een aanzienlijk getal oude gedenkpenningen en munten aan een han delaar in oud koper en lood aangeboden. Daar onder was er een, die voorzeker uiterst zeldzaam wordt aangetroffen. Het is namelijk een zeer fraaije en gave looden afslag van den spolpeuning in l'o63 geslagen, op het gerucht dat Perrcnot, kardinaal van GranveÜe, het land zou verlaten. Aan dc eetic zijde zit die kardinaal reisvaardig op een ezel terwijl hij aau zijne aanhangers den kinlslen zegen "uitdeelt. Het omschrift luidt: Ya- lete quantum pro 1563. Aan do keerzijde staat de Nijd, met opgerezen haren en in kardinaals mantel, aan zijne eigene hand knagendemét het omschrift: invidia comité. Twee soorten van dezen penning werden destijds geslagen ea verspreid en dc bovengenoemde is van de grootste soort. Ook is te Boxmeer in een bijna droog geworden wieldoor een arbeider gevonden een Rornein- schc munt- of gedenkpeuningvoorstellende Kei zer Hadrianus. liet is een uiterst gaaf exemplaar. Op .Manilla zijn 33 millioeu sigaren verkocht. Mevrouw MenchikolF is niet op een bai ge- noodigd omdat zij in tegenwoordigheid van onzen Koning eene cigarette zou gerookt hebben als 't waar is, is "t verstandig dat Willem met der gelijke vrouwmeuschen geen omgang wil hebben. Te Zwol ziju voor de tweede maal aardap pelen geroeid. Het Mechelsche Congres is gescheiden met den uitroep Leve Pius de Vader der Kerk Leve Leopoldde Vader des Vaderlands. Door bet gunstige weder is er overvloed van honig te verwachten. Willem III in Zeeland is eindelijk versche nen maar wie nu bjj Bronswijk in Oostburg 24 Méi 1803 niet gekocht heeft, zit in do pekel: het eerste verwijst allo oogenblikken naar het laatste. Langen tijd werden er in de winkels te Parijs kant of byouteriën gestolen. De politie was zoo waakzaam mogelijkdoch kon den dader maar niet vinden. Zij werd eindelijk opmerkzaam dat cr juist in die winkels werd gestolen, waar eene jonge damedie door eene min met een jong kindje werd gevolgdgoederen kwam koopen dié zij dadelijk betaalde. Een agent kreeg last die dame te volgen. Zij was zeer élégant gekleed, en haar kindje, dat steeds op de:i arm der miu sliep, insgelijks. Het droeg eene lange, prachtig geborduurde'jurk en over hel gezigtje hing een fraaije sluiter. De dame trad een manufactuurwin kel binnen en vraagde om kanten Ic zien; de min met het kindje stond naast haar. Toen de dame hare keuze had gedaan betaalde zijterwijl de min den winkel verliet om haar op den sloop te wachten. Eensklaps werd deze echter door oen poülie-agent aangehouden hij ontrukte haar het kind en haalde ouder dc jurk een stuk zeer kostbare kant voor den dag dat door de min daaronder was gestopt. Het kind' bleek niets anders dan eene pop te zijn. De da me en de min bekenden dadelijk en werden naar het politic-bureau overgebracht. Het traktaat-genootschap te Londen heeft 6't jaar bestaan en gedurende dien tijd 1,006 mil lioeu traktaatjes verspreid. In hel vórige jaar al leen zijn 47 millioeu traktaatjes verspreid waar van twee honderd duizend in de Chiuèsche taal en zes honderd duizend in verschillende dialecten van Oost-lndiën. De ontvangsten beliepen 95,3U0 p. st. Lit een officieel rapport omtrent de verwoes tingen, die de aardbeving op Manilla heeft aange richt, blijkt dat thans reeds 330 lijken van onder de puinhoopen zijn te voorschijn gebaald, liet aantal gewonden bedraagt -430. Volgens the Times zijn le Nicaragua eenige Europesche ingenieurs aangekomendie het ter rein komen opnemen voor het graven van een kanaal door de landengte van Panama. Men zegt dat deze onderneming, waarvan Prins Murat aan het hoofd zou staan onder bescherming van Keizer Napoleon is geplaatst. Tot de verwezen lijking van het plan moet omstreeks 26 a 27 millioen gulden noodig zijn. Men meldt uit Tirschenrcuth Bcijeren) van den 18 Augustus jl. dat het dorp Plossberg met aanhoorigheden, tellende een duizend zielen, op 15 dezer geheel en al in de asch is gelegd. Men vermoedt dat eenige met lucifers spelende kin deren er de oorzaak van waren. In minder dan twee uren lijds waren 13i zoowel groote als kleine gebouwen door het vuur vernield en bevonden zich 104 huisgezinnen zonder huisves ting; aan redding van meubelen of andere goe deren was niet te denken. Al de fabrieken of andere inrichtingen voor nijverheid werden eeue prooi van het vernielend clement. De Seine te Parijs is doorwaadbaar er is ceu man doörgeloopeu die op dc diepste plaat sen slechts water tot onder de schouders had. Men herinnert zich zoo een lagen waterstand niet. Dezer dagen heeft te Aix-les-Bains een he vig ouweder gewoed dat vier uur duurde. De regen viel bij slroomen neder. De bliksem sloeg op den Dcut du chatden hoogsten top der ber gen, dié Aix omgeven; hij gleed langs den berg, trok door liet meer van Bouzalt tot groote ont steltenis van hen die op het meer met de stoom boot een tochtje dedenen stak den brand in een huis van het dorp Traverses. De brand maakte snelle vorderingendaar de huizen van slroodakeu waren voorzien. Veertien huizen werden ia de asch gelegd. Dezer dagen is te Parijs in den ouderdom van 104 jaren overleden de graaf de Dreiix die in Frankrijk vijftien regeringen heeft beleefd. De Salut Public meldt, dut een Engclschc photograafde heer Wernerop het denkbeeld kwam het oog van een os eenige uren na diens dood, te photegraferen. Toen hij zijn werk met het mikroskoop onderzocht, zag hij op hel netvlies den steenen vloer van het slachthuis waarin het dier was geslachtafgebeeld. Die vloer was bet laatste voorwerp dat de os had gezien toen hij met zijn kop omlaag gebonden den doodslag zou ontvangen. Deze uitvinding is van groot gewicht want men zou die kunnen aanwenden op een lijk van een vermoorde, ten einde den moorde naar te ontdekken, althans in het zeer vermoe delijk geval dal liet slachtoffer zijn moordenaar in de laatste oogenblikken heeft aangekeken. Volgens de Assurantiebode is op de kust van Vlieland eene flesch aangespoeldwelke een brief inhield in de Duitsclie taal gesteld en waarvan de vertaling luidt als volgtIn het gezicht van Londen zullen wij de zameuzweerders Éduard Dalwig van Kasseien Abraham Levy van Keulenvermoorden en overboord werpen. Kapitein Kaake, voerende het schip Peter ltohiand (van Bremen: verhindert het niethij schijnt medeplichtig le zijn. Wie dit vindt, wordt ver zocht het openbaar te maken. Aau boord van de Peter Rohland in het kanaal van Londen den 13 Junij 1863. Dr. Iiausch van New-York." In Saksen zijn thans aan alle postwagens brievenbussen aangebrachtwaarin men onderweg gefrankeerde en ongefrankeerde brieven steken kan die terstond na de aankomst aan het postkantoor, uit de bus genomen en besteld worden. Te Enschede liggen bijna nog al de kerken in puin. Men wil eene derzelve restaureren restauraliegebouwen zijn alleen goed om er in te eten. Voor de Synagoge aldaar is daarvan ech ter geen kwestie wel over 't gelddaartoe to vinden. Waarom vragen de groote dagbladen niet eenparig en krachtig om afschaffing van 't zegel op dc dagbladen liet raadsel misschien in een volgend nummer. De historische processie le Mechele'n werd tol heden belet door het weder. De bondshervórming in Duilschland is op zicht spijt diplomaten en Pruisen. Als ouze Hollaudsche lezers ons een tele gram willen zendendienen ze zich wel éérst de vertrekuren van alle posten aan le schaffen want anders kan 't van Vlissingen naar Sluis 43 uren onder weg zijn. Wij ziju zoo dom niet; als we naar Holland telegraferenmaken we en pas sant eeue visite bij onze Vlaamsehe bróèders te Maldegem en doen het van daar. Ook Rotterdam is tegen de Ambachtsschool voor 1813 wij ziju cr even zoo tegen als tegen de Maatschappij van weldadigheid. Dc Tijd zegt dat er niets gemeens is tus- scheu de reis van Mr. Sacré en verduisterde Siut Pieterspenningen. Fiat! maar zij bericht óns niet of er dan geen Sint Pieterspenningen verduisterd zijn. Op dc Haarlemmer tentoonstelling voor me talen voorwerpen ziju veel brandkasten is dat een teeken des tijds Voor die tentoonstelling bestonden Sub-Commissien te Middelburg, Goes, Zierikzee en IJzendijke. Statistieke opgaven der Zeeuwsche inzendingen: IJzendijke Inzenders (loos0 Zierikzee. Middelburg 2 Is het debiet in metalen voorwerpen in de drie eerste plaatsen zoo groot dat ze geeue aankondi ging meer behoeven De Veluwe belooft veel tabak. De Componist Hesse is dood. Mad. Saqui is 92 jaren oud en gaat nog naar Spanje op dc koord dansen. In Hanuover is een Politic-Commissaris op heeler daad betrapt op cigarea stelen. De kapitein van de Florida heeft reeds meer dan 10 millioen waarde van Noord-Amerikaan- sche schepen gekaapt men moest hem de finan ciën der Republiek toevertrouwen. Op Nias hebben de Ncderlandsche wape nen gezegepraald welk nieuws van Borneo Te Rijnsburg wordt kool verkocht lot aan besloten water nergens elders Nadat het halssnoer der Koningin" stof tot onderscheidene Romans opgeleverd heeft levert het in onze dagen te Parijs stof voor ecu proces. Alexander Dumas heeft eene menigte pho- lographieu door Europa verspreid voorstellende eencn Napelsehcu landman die dnor de vrien den van vrolijk Fransje neus en ooren is afge sneden en de oogen uitgestoken: Leeiingcn wek ken voorbeelden trekken Men is in den laatslcn lijddoor vlijtiger waar nemen van dc huishouding der diereutot het besluit gekomen, dat er over het algemeen geeno afdoende middelen legen iusekteuplagen zijn dan die in d'c huishouding der natuur zelve te inden zijn, en dut menschelijk toedoen in de meeste gevallen slechts door die natuurlijke middelen aan le vattentot het stuiten van 'het kwaad kan medewerken. Hel bovenmate toene men van eeue enkele insektensoort wordt alzoo gewoonlijk bedwongen door bet trapsgewijze toe nemen der yijaudeu van deze iusckteu. Bij de meikeyerplaag welke d:t jaar weder, in haren driejaarlijksciien omloop hevig langs de oevers van den IJssel in Gelderlaud heerschte,is men, na herhaalde, zeer kostbare proelnemingen lot de overtuiging gekomen dal rechtstreeks wegvangen door menschenhanden geeue beter schap naauwelijks eene merkbare vermindering in het aantal vijanden te weeg brengt. Onder de insekten zijn geeue vijanden van de meikevers en hunne larvendo engerlingen bekend: althans niet zulke vijanden dat daarvan eene noemens waardige vernietiging van dit ons zoo schadelijk gedierte te verwachten is; maar daarentegen kent men de mollen en de roeken als de ijverigste vervolgers van de larvenen wat dc roekeu aangaatevenzeer van de kevers. In de uiterwaarden waar de meeste larven huizen vindt menten gevolge der jaarlijksche overstrooiumingen weinig mollen; maar'in de bouwlanden en hoven die nabij deze uiterwaar den gelegen zijnkan men daarentegen door de moilen met alle zorg te sparenzich voor een goed deel van de larven bevrijden. Er is eeue overleveringdal de meikevers langs den IJssel boven Doesborgh eerst zoo verbazend toegenomen zijn, sedeit men, ouder Middachleneen roe- kcnbosch beeft vernielden het is geenszins ou- mogelijk dat er waarheid ten grondslag ligt aan dit verhaal. Wanneer men eendrachtig dc han den iueeu sloeg ware 'tmisschien niet onmogelijk om in deze strekeu op nieuw roekeubossehen aan te leggen. Mocht hierdoor het kwaad niet over wonnen worden zco is cr in alle geval vermin dering in le voorzien. Dat kaauweukraaijenvinken musschen en vledermuizcn groote versliuders van meikevers zijn, moet niet worden vergeten ten einde men zorge dat ook deze zooveel mogelijk gespaard wordenook bij liet onberaden uithalen van vo gelnesten. Ook zou men zonder twijfel meer partij kunnen trekken van den vraatzuchtigen ijver der var kens. Dc varkens der naburigo boerderijen in het voorjaar op de uiterwaarden gedreven zou den zeer veel goed kunnen doen. (Volksvlijt.) GRAAXMAUKT ti. AARDEN BURG. Verkoopprijs per Mudde. DINGSDAG DINGSDAG. 25 Aug1863. 18 Aug1863. LAAGSTE- HOOGSTE LAAGSTE HOOGSTE Tarwe f 8,50 f 9,30 f 9.00 f 9,-50 Rogge 6.00 6,23 6,30 7.00 Gerst 5,50 6.00 5,20 6,20 Boekweit 0,00 0,00 0,00 0,00 Haver 3,50 3,75 3,50 3,75 Paardeboonen 0.00 0,00 0,00 0,00 Koolzaad 00,00 00,00 0,00 0,00 OOSTBURG, 26 Augustus. De aanvoer van granen was heden niet groot en er bestond alleen eenige vraag voor granen tot verlaagde prijzen. Velen hielden op Yorigc prijs en er werd dus weinig verkocht. Jarige larwo f8,00 a f8,73, nieuwe dito f8,00 a 1* 9,25, rogge f 6,00 af 6.20, winlergerst f 5,00 «4 f 5,70, zomer dito f 0,00 4 f 0,00, haver f 3,00 a f 3,23. paardenbooncn f 0,00 a 10,00, koolzaad f 13,00 4 t 13,50. AXEL, 22 Augustus. Tarwe f 9,35 a f 9,80 rogge f 6,05 4 f 6,35, win lergerst f 5,15 4 f 5,40 zomer dito f 4,65 4 f4,90, boekweit i' 0,00 a f 0.00 haver f 0,00 4 f 0,00witte erwten f 0,00 4 ('0.00, groene dito f6,45 a f 0,75, graauwe dito f 0,00 4 f 0,00 paanienboonen f 0,00 a f'0.00, Koolzaad f 13,65 a f 13,81 PRIJS-COURANT DER EFFECTEN. A M S TE 111) A ill25 Augustus 1863. 61 Vu 18 m/s 91% Nedebl., W.Schuld 2'/,pCt. dito 3 dito 4 II. Maats. VA Spanje, Builenl. 2'/4 Binneul. 3 Portcg., Te Londen 3 Rvsl., üb. llopetf C. 5 dito l8-%'o dito 1840 4 Hope 1860 VA Slieglitz 1834 5 dito 1835 5 Oostenr. Metalliek 5 Zilv. nat. 5 dito 5 dito 2% 61% 1DJ% isy.o 52 48% 102 100% "6% 91 83% 90'/|0 64% 691, g 88% 32% 64%0 69% 88'

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 3