MABlvTBKlUGTKN. Graanmarkt te Aardenburg. IjEU1 ISBlBHCfT1 hN. SC II BOB F- èSjlfe STOOMBOOT 5A8Ö3 m M13SLOT. ADVEllTOjTIEN. AANBËSTODMGT H Uk Ar®B IP f Zeeland). ïimÖFTOÊi PETROLEUM^" don aangevallen, die volstrekt kostbare voorzie ningen eisoht. Wat de gewensebte regeling van het beheer der calannteuso polders betreft kan de minister, voor liet oogenbiiic niet anders mededeeleu dan het geen trouwens bekend kan zijndatna eene briefwisseling lusschon hom en gedeputeerde sla- ten van Zeelanddeze aan de provinciale stalen in hunne buitougewone vergadering van Mei eerstkomende een ontwerp van zoodanige rege ling zullen voorleggen. (f) Deze opgave is als volgt Zuidkranijert f 806,75 Borssclen 16,273.50 Ellewoutsdijk 35,306.10, Kruiuingen 1454.57. Waarde 9212,81 Stavenisse 22,992,85 Muije 3061,96, Scherponisse ƒ3129,40, Zuidhoek ƒ730.81. Borrendanune 5356,66, Havenhoofden van Zie- rikzee ƒ311,57, Flaauwers 1397,01 Ivoudekerke 242,67Oude Hoeve f 2078,43Scharendijke f 8925,09, Langendijk 5435.34. Brouwershaven 1339,64, Baren 1012.95, Bommenede 3567,78, Vliote ƒ5365,121/. Nieuw Noord-Beveland ƒ6504,201/. Oud Noord-Bcvclancl 15,556.92 Tienhonderd 6510,40, Adornes 2213.70, Oud en Jong Brcs- kens 50,589.48, Elizabeth 8400,71, Hoofdplaat 24,823,56. Stad Philippine 1106,95Margaretha 625,00, Kleinen Huissens 3491.05, Eendragt 3492,40. Walsoorden 720, totaal 251,974,40. Wij vernemen dat door de erven van den luitenant generaal graaf van Damme tegen den Staat cene reglsvordering voor den hoogen raad is ingesteld, strekkende tol vergoeding van kos- ten, schade en interessen, welke genoemde erven beweren te hebben geleden door de pogingen tot in bezit neming der gronden waarvan in onze laatste correspondentien uit het voormalig vierde district van Zeeland melding is gemaakt. De 17de algemeene vergadering der geweste lijke vereeniging Zeeland van bet Nederlandsch onderwijzers genootschap zal te Middelburg gehou den worden op Zaturdag 30 dezer. Ter bijwoning zijn uitgenoodigd alle hce-ren le den der gewestelijke vereeniging, inzonderheid de bestuurleden der verschillende distriels-vereeni- 'gingen, de hoeren donateurs en voorstanders van -ons volks-onderwijs. De redevoering hij deze gelegenheid zal ge houden worden door don heer 11. j. Baslmeijer, hoofdonderwijzer te Zierikzee. Een visscher te Hoorn had dezer dagen een bijzondere vangst; zijn net, waarmede bij ge woonlijk bol, iusschen Hoorn en Kakhuizen, vangt, opladendezag bij daarin.iets glinsteren, vn ontdekte een zwaren antieken gouden ring, dien bij voor ruim 20 bij een goudsmid ver kocht. Bij liet instituut voor doofstommen te Gronin gen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor do opneming van nieuwe kwoeke- Jingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar kunnen "geplaatst worden alle doofstom men die in Augustus e. k. den ouderdom van zes jaar bereikt bobben en nog geen volle 15 jaar oud zijn. Aan de ouders, die zulks mogten ver langen kan ook toegestaan worden hunne kin derenten hunnen koste, buiten liet instituut te doen verplegen zoo dat deze dan als externes bet onderwijs bijwonen. Onvermogende kweelde lingen worucn gratis gehuisvest gevoed en- on derwezen. Behalve de doofstommen, welke reeds bij het instituut zijn aangegeven bevinden zich onge twijfeld in ons tand nog vele, die wel in de ter men vallen om geplaatst te worden, maar voor welke nog geone aanvrage is gedaan. In hel be lang dier kinderenvoor wie elk jaar verzuim ecu onherstelbaar nadeel is, wordt elk, die met bun bestaan bekend is, verzocht liet zijne toe te brengen ton einde zij niet langer van het hun zoo noodig onderwijs verstoken blijven. Eene 'kennisgeving aan de directeuren van een depar tement van het instituut of aan de boofdireclie te Groningen is voldoende oin de noodige in lichting aangaande hetgeen verder vcreisehl wordt te ontvangen. Wegens de nabijheid van den nieu wen cursus is eonige spoed alleszins noodig, daar in den regel alleen bij den aanvang van het schooljaar nieuwe kweekelingen opgenomen kun nen worden. Verkoopprij,3 per Hiidcle. D1NGI «DAG DINGSDAG, o Me i 1863. 12 Mei 1863. LVAliSTk HOOGSTE. LAAGSTL HOOGSTE Tarwe 1 8,50 9,00 8.00 9,20 Rogge 6,00 6.30 6,00 6,30 Gerst 5,00 6,15 5,00 6,20 Boekweit 4,80 5.00 4,99 5,00 Daver 3,75 3.85 3,60 3,80 Paardehoonen 0,00 0,09 0.00 0,00 Erwten 0,00 0,00 0,09 0,09 003TBUBG, 13 Mei. lïc aanvoer van granen was lieden niet groot en er bcslonil slechts matige vraag. Do prijzen veranderden weinigdoch wa ren eer iels lager. Goede tarwe f 8,80 a f 9,10gewone dito f' 8,00 a f 8,73 rogge f 6,23 a 0,60 wintergerst f 3,30 a f 6,30, zomer dito f 3,75 a I' 6,00, haver f 3,00 a f 3,30, paardenboo- i.en f 5,70 a f 6,00, erwten f0,00 a f 0,00. PftlJS-COUïtANT DER EFFECTEN. A M S TE RD AM, 12 Mei 1863. Njguerl., W. Schuld 2 pCt. dito 3 dito 4 H. Maats. 4% Spanje, Buitenl. 2 Binncnl. 3 Portog., Te Londen 3 Rüsl., ObHopc.yC.5 dito i828/,9 5 j} dito 1840 4 Hope 1860 4% Stic glitz 1854 5 dito 1855 5 Oostenmi. Metalliek 5 Zilv. nat. S dito 5 dito 2% B3'/8 7(i 99% 146% 47% 50% 47%. 101% 100% 77% 93 'Yn 90% 64" ip 68% 82% 33 63'y16 76%s 99% 1463/, 47'/,. 51 47 10! y8 100% 78 91 90% 64% 68V,0 82% 32% COUPONS on UIT GEL. OBLIGATIEN Metalliek 25.62'/ Nat. Met. Coup. - 28.10 Napelsche - 0.00 Div.Eng. in p.st. - 11.65 Eng. Russen -11.65 Eransehe -55.50 Belgische - 55.62'/, Dollars Pruisische 34.50 Spaans. Piasters - 0.00 Coup.per- 0.00 Hamb. Russen - 34.12% Russ. in Zilv. 11. - 34.75 Poolsche in fl. - 26.37 0.00^ •'tCS.'dwï&s: ZOMERDIENST, van 1 April tot 15 October Va n SLUIS: MaandagDingsclag en Zaturdag des morgens ten 7 ure. Woensdag des mor gens feu 5% ure en des namiddags ten 3 ure. Vrijdag des morgeus ten 7 ure en des na middags ten 2 ure. Van BRUGGE Maandag, Dingsdagen Zaturdag des namiddags ten 4 ure. Woensdag des mor gens ten 7 ure en des na mid daas ten 6'/., ure. Vrijdag des morgens ten 9 ure en des na middags ten 4 ure. De Kaartjes tv orden afgegeven aan het Bureau te SLUIS, cn le BRUGGE bij den Heer LURQUIN aan de Dampoort. De Directie ontwaard hebbende dat ver leden Zaturdag eenigc Passagiers zich bean- stigd hebben als ware de Stoomboot over laden zoo wordt het Publiek verwittigd dat aanstaanden Zaturdag bij de Stoomboot eene Barge zal gereed liggendiezoo het noodig of nuttig geacht mogt worden een deel der Passagiers zal opnemen en door de Stoomboot zal opgesleept worden. VAN HET BOUWEN VAN EEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AARDENBURG zullen ingevolge mug- tiging door den Gemeenteraadop Dings- dng den 23 Junij 1863 des voormiddags 10 urenin een der Gemeente-Localen in het openbaar aanbesteden IRi BODran een RAADHUIS met TOREN in deze Gemeentemet al wat daartoe volgens Plan behoort. Oo aanwijzing in loco zal geschieden op Woensdag den 3d<m Junij 1863 des voorraiddags 10 uren. De voorwaardende planshet uitge werkt bestek en begrooting liggen ter inzage ter Gemeente-Secretariedagelijks Zon en Feestdagen uitgezonderd) van 9 tot 12 uren des voorraiddagsalwaar ook afschrift der voorwaarden en begrootingtegen be taling der kostenverkrijgbaar zal zijn. Aardenbirg 4 Mei 1803. Burgemeester en Wethouders REEPMAKER. De Secretaris E. A. VERMERE. Do Notaris J. W. LE NOBELte Oost burg zal in het openbaar aan de meest biedenden presenteren te verkoopen OP MAANDAG, DEN 13 SYiSI !3£3 des voormiddags ten 10 ure, ten Storfhuize van Maiua Horian Weduwe Platschart, aan de Draaibrug te Aardenburg Eene partij MEUBELEN en HUISRAAD, als: 2 KABINETTEN, GLAZENKAST, BU REAU KLOK PLUIMEN BEDDEN LE DIKANTEN KAGCHELTAFELS in soor ten STOELEN, SPIEGELS, SCHILDE RIJEN, divers GELEIJERD, AARDE-, KO PER-, TIN- en HOUTWERK, 2 VARKENS, 2 GEITEN, BRANDHOUT, STAL-, TUIN-, HERBERGIERS - en WIKKE [.GEREED SCHAP en OP ZATURDAG, DEN 23 IVIEI E3S3 des namiddags ten 1 ure, in Klein Braband te Waterlundkerkjebij do Hofstede van C. Deveneijns ten profyte van de Wed. J. Tienpond eene grootc partij Afbraakals 30,000 STEENEN 2000 PANNEN400 PLAVUIZENREGENBAK KAPGEBIXD- TEN, KOZIJNEN, DEUREN, RAMEN, BALKEN, PLANKEN, KEPERS, enz., enz. Op liet Veer te Walsoorden Hontenisse wordt gevraagdEEN BEKV/AAIVI SCHIP PERSKNECHT TEGEN KOOG LOON. Rellecterenden wenden zich in persoon of met vrachtvrije brieven aan den Pachter van genoemd Veer, den Heer P. A. ADRI- AANSENS. beste kwaliteit 30 CENTS DE KANbij J. VAN DER PLAS te Aardenburg. bereid volgens het aloude en echte Except, waarop men in het bijzonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteldheden der Maag en wer ken heilzaam op de Spijsvertering zij zijn uitmun tend legen de Gal, Scherple in het Bioed en Uitslag der Huid; zij zijn zacht laxerend en slijmafdrijvend. Verzegelde Doozen van 37% Cent en grootero zijn verkrijgbaar B.-O.-Zoon)D. Pouwels. Goes J. A. Lecoinlre. Hulst, Th. Aunaert. Middelburg, J. F. Slades, Apoth. op de Spuibrug. Neuzen, G.W.Houtzager. Vüssingen, S. Smit. (1.) Buschel. Yzendijke.Bcvin v.d. Putte Zierikzee, F. J. V. la Brand. Men wordt instanlelijk verzocht, wel altent le willen zijn, dat door ons bij niemand anders do URBANUS-PILLEN, bereid volgens het oude en echte Recept, in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hier boven opgegeven Steden en Plaatsen, dan bij de hierbo ven genoemde Depothouders; wij verzoeken de gebrui kers daar wel op te letten, en raden hun aan toe te zien, bij wieu men de doosjes Pillen haalt, en zich lo wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. Drukkerij van J. SCHANSMAN, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 4