STAATS-LOTERIJ. INGEZONDEN STUKKEN. SCHROEF STOOMBOOT ADV ERTENTI EN. on cr bestond eenigc vraag voor tarwe cn gerst. In de prijzen kwam echter weinig verandering. Goede tarwe f 9,23 a f 9,00 gewone dito f 8,73 a f 8,00 rogge f G,30 a G,00 wintergerst fG,10 a f 3,25, zomer dito f5,30 a f 3,00, haver f 3,30 a f 2,73, paardenboo- nen f G,l)0 a f 3,70, erwten f 0,00 a f 0,00. AXEL, 11 Apfil. Tarwe f 8,83 a f9,33, rogge f 6,30 a f 6,33wintergerst f 5,60 a f 5.80 zomergerst f 4,95 a f 5,13, boekweit f 5,GO a f 5,80, haver f 2,80 a f 3,33, witte erw ten f6,30 a f6,33, groene erwten f 6,33 a f6,75, graauwe erwten f5,60 a f 6,35 bruine boonen f 6,35 a f 7,45 paarden- boonen f 5,60 a f5,90, duiveboonen f6,35 a f 6,55. In de Vijfde zijn op de onder gevoegde hooge 5de Lijst. N°. 10868 f irn. 6de Lijst. N°. N°. 613912637, 7dc Lijst. N°. ƒ1000. 8ste Lijst. N°. 1000. 9de Lijst. N°. Klasse der 250ste Staats-Lölerij staande nommers de daar achter prijzen getrokken 9910, 10371, 1158519858 cn 13921 ƒ100,000, N°. 1737 1500, 13986 en 16496 ƒ1000. 10815, 11791, 13887 en 19822 297, 6306, 6873, 8720 cn 18077 1277, 12624 en 19978 ƒ1000. f Vervol f/ van het Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Gëncraaldoor de Gemeente Axel in gediend.) Zie ons nommer van 3 April. Dikwijls komt de waarheid voor de stelling tl te-men voorstaat, zoo juist voor den dag, wan neer men eene bewering leest die op eene ge heel andore zaak betrekking heeft; zoo kon men, eenige. weken geleden, in de Middclburgsche Courant lezenDe tijdingen uit het vierde district en Belgie ontbreken omdat de post uit het vierde district (Westelijk Zeeuwsch-VIaande- ren) in geen twee dagen is kunnen aankomen en in een ander artikel in dezelfde Courant over do industrie handelende: Van her midden van het vierde district bezoekt, men gemakkelijker «Gent dan Middelburg." Die twee mededeeïingen met een ander doel daar neêrgeschreven achtte de raad belangrijk genoeg in zijn geheugen te prentenen vervolgens in dit geschrift op te ne men. Dat de uilgestrektheid van den bodem en de bevolking van Zeeuwsch-Vlaandercn op éen der de van Zeeland nederkomen dat liet getal zaken van daar moer dan een derde oplevert, is bekend. Dat er ligt aanleiding is om zaken te verzwijgen, ten o'ndo niet als getuige over dat breede water te moeten varenis hekend. Dat reizen te voet of met rijtuig zekerder zijn dan met vaartuig, is hekend. Dat hot menigvuldig afwezig zijn der policie, in H hijzonder der marechaussee, van de grenzen zeer veel ongerief en onveiligheid ople vert is mede hekend. Uit hot vorenstaande blijkt, naar 'sraads in zien duidelijkdat de vestiging van den zetel eciter regthank aan deze zijde der Schelde nood zakelijk is. Nog een paar punten wenscht de raad aan te roeren voor hij van het eerste gedeelte van zijn beloog afstapt over de localiteit zal gehandeld worden in het tweede gedeelte. Die punten zijn Nationaliteit cn Beschaving. Met eene vaderlijke zorg heeft men beweerd, dat het nationaal karak ter alhier zou verloren gaandaar met het bre ken van den hand die ter oorzake van de regt- banken op do eilanden tusschen de bewouers van het vaste land met die der eilanden bestaat, al- ligt de Nederlandsehe geest alhier zou uitgedoofd •worden. De raad heeft ook eene meening op dat punt, en gelooft niet dat die voortdurende vader lijke zorg, om hel zoo eens te noemen tot ont wikkeling sterk medewerkt. De kinderen der meer beschaafden in deze districten, genieten, op enkele uitzonderingen, hunne verdere opvoeding niet in de hoofdplaatsen van het arrondissement Staal niet in een der laatste verslagen over het. hooger onderwijs, dat het gymnasium te Middel burg daarom zoo weinige leerlingen telt, omdat het vierde district er zoo weinig gebruik van maakt Is de latijnsche school van Goes niet opgeheven uit gebrek aan leerlingen? En hoe is 'tmet de Fransche scholen gesteld? Worden die ook wel uit deze districten bezocht? Zij, die eene beschaafde opvoeding, waar ook, reecis genoten hebben, zullen <!:e beschaving he ter onderhouden in het voortdurend aanwezig zijn van eeu lal beschaafden dan door die nu en dan eens over regtszakan te gaan spreken. Dö zelfstandigheid zal ook op de ontwikkeling werken en gunstig zijn voor het Nederlandsehe gevoel. En de minder beschaafden die nu en dan, vooral in strafzaken, de reis naai de regt hank ondernemenvan dezer ontwikkelingdoor die bezoeken ontstaan, zijn nog weinige vruch ten gezien. Een voorname grond tot het wenschelijke om in Zeeuwsch-Vlaauderen eene regthank te beko men ligt daarin, dat juist door eene vereeniging van welopgevoede menschen keunis en verlich ting verspreid wordtdat de meer beschaafden zich niet elders vestigen en dat met deze ook hun fortuin wordt verplaatst. Talrijke voorheel den zijn daarvan aan te halenook op deze dis tricten van toepassing. Dit punt is zoo naauw- keurigenmet meerdere zaken, die het wensche lijke en noodzakelijke aantoonden om eeue regt hank in Zeeuwsch-Vlaauderen te vestigen op gehelderd in eene nola aan den toenmaligen Minis ter van Justitie, Nedermeijer van Rosenthal, door een geacht lid uwer vergadering, dat het overbodig kan geacht worden daarbij langer slil te slaan. Na aangetoond te hebben dat de vestiging eener regthank in Zeeuwsch-Vlaanderen wenschelijk, ja noodzakkelijk is. gaat de raad over tot het tweede gedeelte van zijn betoog, namelijk het bewijs te leveren waar die in hel algemeen belang dient geplaatst te worden. Het Westelijke gedeelte van Zeeuwsch-VIaande- ren kan hel iiiet aanmatigend vinden dat die ze tel gewenscht wordt in hel Oostelijke. De 32,749 bewoners doen de schaal tegen 23,580 overslaau. In bedoeld gedeelte komen drie plaatsen in aan merking: Neuzen, Sus-vau-Gent, Axel. Een ge acht lid uwer vergadering heeft, iu zijne beken de nola aan gemeldeu minister., Neuzen op den voorgrond gesteld zonder daarom er iets tegen te hebben dat een der andere plaatsen iu het oog van den minister de voorkeur zoude verdie nen. Zijne brochure, die als bijvoegsel van eene der Zeéuwsche couranten toen overal is ver spreid en als afzouderlijk stukje is uitgegeven mag den raad van Sas-van-Gent niet ontgaan zijn. De zaak was te belangrijk voor allen hier en vooral ook voor Sas-van-Gentdan dat ge melde raad zich niet op de hoogte van hetgeen er over die zaak is voorgevallen, diende te hou den. Het is daarom bevreemdend in het adres van Sas-van-Gent aan uwe kamer gé rig tdd 19 Januarij 1863, te lezen: blijkbaar heeft eene personele plaatselijke voorliefde van een of ander lid ten gevolge van familie-of andere betrekkin gen ontstaan den naam van Axel nog in hel le ven geroepen." Ondanks dat de voornaamste zetel zijner familie te Axel gevestigd is ondanks dat Axel hem zeer ter harte gaat, heeft het be doelde lid Axel uiet op den voorgrond gesleld maar hij heeft zijne overtuiging uitgesproken. De raad van Axel heeft eerbied en achting voor mannen van overtuiging, vooral ook omdat hij weet dal zulke mannen eerbied hebben voor eens anders overtuiging, en menschen die iu eene andere mee ning verkeeren niet voetstoots „als voor geene overtuiging vatbaar en blind zooals de raad van Sas-van-Gent zulks gelieft te doen. De be- doeL'e afgevaardigde heeft lijnen van al de uiter ste punten getrokken, en bevonden, dat de door snijding dier lijnen plaats had digler bij Neuzen dan bij eene der twee andere genoemde plaatsen; daarbij voegde liij eene mogelijke indijking van den Brakman cn dc communicatie te water en besloot alzoo dat Neuzen het geschiktst gelegen was. Ilij boude den raad ten goede, dat deze de hoofdpunten slechts aanstippe en tevens ver- klare zijne zienswijze niet te kunnen deelen wat de gevolgtrekking uit die lijnen betreft. Door sneed de Brakman tot oen zeker punt de twee districten niet, dan zou er iets meer teu voordeele van Neuzen te zeggen zijn. Er was toch nog iets tegen, namelijk: dat de bevolking iu het Ooste lijke g?deelte veel meer geconcentreerd is dan in het Westelijke deel van Zeeuwsch-Vlaauderen en alzoo het punt van snijding niet hel juiste punt is om het middenpunt voor de bevolking uit te maken. Over het vervoer te water heeft de raad zijne meening geopenbaard. Eene vol- komene indijking van den Brakman kan nog in geen' jaren een punt van overweging uitmaken. Zoo ais de stand van zaken nu is moet zoowel Neuzen als Axel tot Sluiskilom over land naar het Westelijke deel van Zeeuwsch-Vlaanderen te komen. Sluiskil is 1V4 uurs van Neuzen, 1 uur Vin Axel gelegen, alzoo verliest Neuzen tot Phi lippine en het zoogenaamde vierde district (West- Zeeuwsch-Vlaanderen) legen Axel y4 uurs ver liest tegen Axel bijna alles in het kanton Axel en nu nog alles in het kanton Hulst. Op som mige plaatsen van dat kanton die zeer bevolkt zijntwee uren op enkele één tot één en een half uur. De verdere indijking van het Hellegat zal het noordelijke gedeelte van hel kanton Hulst digler hij Neuzen brengen dan nu het geval is; toch zal Axel zoo niet voor alle (b. v. Ossenisse en een gedeelte van Hontenisse), dan toch voor verre weg de meeste gemeenten aldaar ten allen tijde in kortoren tijd te bereiken zijn. Het vorenstaan de acht de raad genoeg, om zijne overtuiging om trent dat puul uit te spreken, namelijk; dal Axel boven Neuzen iu 't algemeen belang verie de voorkeur verdient. Daarop volgt Sas-van-Gent. De raad van die gemeente heeft zich met het reeds aangehaalde adres lot uwe vergadering gewenden daarbij eene kaart overgelegd, voorstellende Zeeuwsch-Vlaan deren. Dat adresieder heeft ziju' stijl komt wat hoogdravend voor. De raad dezer gemeente wenscht dat niet geheel te ontleden maar moet toch aanstippen dat van Axel wordt gezegd: eng en afgelegen, is er geene hoe ook genaamde plaats tot bouwendan een achteraf gelegen lagen hoek en dan nog durft men daarvan spreken." In het voorgaand-- leest men van bedreigiug en waarschuwing de laatst hier genoemde uitdruk king, vooral het woord durft, heeft er wel iets van. Eng. Bedoelt ien daarmede de straten Da hoofdstraat van Axel Iaat drie rijtnigen naast elkan der toezonder de bijvangen dei huizen vóór de breede stoepen mede te rekenen. De andere stra- teu ziju mede ruim. Er is geen1 enkele naauwe straat. Verder heeft men ruime huizen zoo zelfs dat in vele plaatsen op eene gelijke ruim te ongeveer het dubbele getal inwoners een ge schikt onderkomen zoude hebben. De huizen zijn er helaas goedkoop. Afgelegen. Namelijk midden in het kanton met toegang door kunstwegen naar alle gemeenten in den omtrekmet drie en vermoedelijk binnen het jaar vijf kunstwegen naar Belgie.' De heer M. de Decker représentant in Belgie vroeger Minister van Binnenlandsche Zaken dacht daar anders over sprekende in de zitting van 11 Mei 1861 in de Belgische Kamer over de spoor wegen. Men neme slechts uit die uitgebreide rede de volgende woorden over: C'est tellemeut vrai que, ce chemin de fer ayaut un caractère international et devant nécessiter rassentiment du gouvernement Hollandaistout porte a croire que ce gouvernement liendra a ce que ce che min de fer passe par Axel. Lé est le centre des polders, le marché des grains." En inderdaad heeft men hier eene zeer druk bezochte graan markt, waarop wekelijks van Sas-van Gent, HulstNeuzen Zaamslag en alle andere ge meenten in den omtrek, landbouwers en koop lieden en verder onderscheidene kooplieden uit Selzaete en Lokeren verschijnen en groote par tijen worden omgezet. Op een half uur afstand is de kade. Van daar varen vier poonschepen tot hot vervoer van granen op Rotterdam. Vlas wordt daar menigvuldig gescheeptzoodat men soms tot op een kwart uurs lengte aaneen de groote hoo- pen in twee tol drie rijen ziet staan, in afwach ting der tjalken en andere vrachtschepen. Heeft men zich bediend van eene uitdrukking van een' oud Belgisch Minister van Binnenlandsche Za ken men wenscht die van onzen geachten te- genwoordigen Minister van Binnenlandsche Zaken ook niet uit het oog te verliezen. De Minis ter heeft bij de mededecling aan de Tweede Ka mer der Staten-Generaalvan de aanvrage door de heeren Deschamps Comp. om ecnen spoor weg van Gent naar Neuzen aan te leggen, berigt, dat hij aan die heeren den wensch had te keu ken gegeven om dien weg langs Axel te leggen. Men ziet dus dat éu iu Belgie én in Nederland door bevoegde oordeelaren eene andere mesning over Axel bestaat dan bjj de genoemde buren. (tiet slot in hel volgend nommer.) 3A80B VM mmjm. ZOMERDIENST, van 1 April tot 15 October» Van SLUIS: Van BRUGGE: Maandag, Dingsdag en Zaturdag des namiddags ten 4 ure. Woensdag des mor gens ten 7 ure en des namiddags ten G'/o ure. Vrijdag des morgens ten 9 ure en des na middags ten 4 ure. Maandag, Dingsdag, en Zaturdag des morgens ten 7 ure. Woensdag des mor gens ten 5Yi ure en des namiddags ten 3 ure. Vrijdag des morgens ten 7 ure en des na middags ten 2 ure. De Kaartjes worden afgegeven aan hel Bureau te SLUIS, en te BKUGGÉ bij den Heer LURQU1N aan de Dampoort. Alle Goederen en Commissiën moeten een lialf uur vóór liet vertrek der Boot aan het Kantoor bezorgd of opgegeven worden. De Directeur van het Groote Paardenspel te Gent berigt aan het ge- eerde Publiek van SLUIS EN OMSTREKEN, dat hij van de Kermis te Groede te Sluis is gearriveerd met zijn personeel Kunstrij ders, om Voorstellingen te geven op DON DERDAG, ZATURDAG en MAANDAGden [6, 18 en 20 APRIL. PRIJZEN DER PLAATSEN: 1c Rang 0,992c Rang 0,603e Rang f 0,39. Zijdie verlangen mogten onderrigt te ontvangen in de Rijkunstkannen zich daar- toe aanmelden aan de .3/anège. Drukkerij van J. SOHAHSKAIf, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 4