STAATSLOTERIJ. SCHROEF- ygtg STOOMBOOT mm tam üm, R0ERE1DE SOEöEREi IN DE GEBEEXTE RADZAAD BOOR OÏSCHEMNG VAN BEDRIJF. 'I' TE HEILLE. 1". Maandag 11 Mei 1863, 2° Dingsdag 12 Mei 1863, GROOT HONDEN- EN APEN-TilÈATRE, °P I rijdag, 13 Maart 1803, In do Derde Klasse der 250ste Staats-Lolerij zijn op de onderstaande notnmers do daar achter gevoegde". Iiooge'prijzen getrokken jste Lijst. Geene. 2de Lijst. N". <1298 fSOOO, N°. 18108 /"JOOD, N°. 1100i 1500 N». 11660 1000. 3de Lijst. N». 15515 f 25,000N». 17080 f 1300 N». 6235, 11393 ,516014 en 16261 f 1000. 4de Lijst. Gecne. °~1ÏÏÏÏmwT:( w-:\. Belgische Spoorweg- Cor respondentia winter dienst. Uren van vertrek van Brugge naar GentBrussel: 5-50, *7-30,9-35, 12-35, *5-00, G-3Ö Mechclen, Antw.: *7,30,9-35, 12-35, *5-00, 6-35. Ostcndc: 7-10, *8-00, 10-30, 2-50, *6-00, 8-35. Kortrijk: 8-05, 10-40, 3-10, 8-30. Uren van vertrek van 6'ent naar Brugge en Ostcndc'- 5-45, *7-15 9-15, 1-30, *5-05 7-10. Van Ostcndc naar Brugge en Gent: 5-15, *7-10, 9-00, 12-00," *4-406-00. Van Kortrijk naar Brugge en Ostcndc: 7-30, 1-05, '6-25. Van Gent naar Eccloo: 6-30, 10-00, 4-00, 8-00- Van Eccloo naar Gent: 5-30, 8-00, 1-10, 5-30. Van Eccloo naar Mal legliem7-10,10-40, 4-40,8-40. Van Maldeghem naar Eccloo 7-30, 12-00, 5-00 I)e nröt een geteekcnrle uren zijn expr. Ie ki. JiTederlandsch-Belgiseke Spoorweg. Van Antwerpen naar Breda en Rotterdam: 7-50, 12-20, (5-50 Moerdijk en Breda.) Van Rotterdam naar Breda en Antw.10-30, 3-10. Van Breda naar Antw. eu Rott.: 6-45, 12-40, (5-35 Antw. en Moerdijk.) TngÏÏZÖ Breske.ns, den 8 Maart 1363. Aan allen die hebben bijgedragen om dc oude grijze Breskenssho Raker, die door eon'val on gelukkig is gew orden en daardoor in armoedi ge omstandigheden verkeertin haren n >od te schragen wordt door deze ter kennis gebragt dat thans voor haar bij mij is ingekomente zamen 9.50, van welk bedrag haarsedert 25 October 1862, is verstrekt wekelijks 50 Gent, te zamen 9.50, zoodat de bodem van haar busje thans bloot is. Gaarne bereid om die goede oude Raker ver der te helpen weldoen, doe ik andermaal een beroep op de harten barer vroegere begunstigers op allen die haar kennen op de weldadige hand van allen, die gaarne weduwen weldoen iu hunne verdrukking., de verzekering gevende, dat iedere gifthoe gering ook met dankbaarheid door mij zal worden aangenomen en ten haren nutte besteed. De Burgemeester van Breskens, P. J. VAN SANTEN. Guof.de, 9 Maart 1863. In de Vergadering van hel Departement Urocele der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 3 dezer gehouden, is door liet Bestuur der Spaar bank hij dat Departement gedaan het gewone jaarverslag omtient die Inrigling eu daaruit ge- 1". Dat in het afgeloopen jaar voor inlagen is ontvangen eeue som vanƒ1789.103 2°. Dat op 1°. Januari) 11. in de Spaarbank van verschillende personen voor kapitaal en interest berustte eene som van3626 53 en dat, daar dit in het vorige jaar niet meer bedroeg dan- 257J.833 zulks is vermeerderd met ƒ1048.733 3°. Dat het Fonds der Spaarbank op 1 Januarij 11. bestond in 1800-,, Nationale Schuld rentende a 2'/s percent, en ƒ38')0-., dito Schuld, reuleude a 3 percent 4°. Dat de Balans op 1 Januarij 11. een voor- declig slot opleverde vanƒ730.25 on datdaar dit een jaar vioeger bedroeg - 610.33 het Reserve-fonds alzoo is vermeerderd met 119.92 59. Dat het getal Deelhebbers in hel afgeloopen jaar met vier is vermeerderd 6n. En eindelijk, dat do interest van het Fonds der Spaarbank in het afgeloopen jaar in ontvang zuiver heeft bedragen T 7 T I - 129.69 en die door de Spaarbank verschuldigd - 83.14'' hetwelk eene overwinst oplevert van 4Ö.543 Uithoofde van dezen gunstigen uitslag is in de zelfde Vergadering besloten om de interest van de gelden in de Spaarbank berustende of later daarin te brengenwelke thans bedraagt drie percent te v e r h o o g e n met een half percentzoodat zij, te rekenen van 1 Januarij 11., voortaan zal bedragen drie en een half 3 percent 's jaars. Uit naam van het Departement ben ik zoo vrij de Redactie van het Slu.is"h Weekblad te verzoe ken deze mededeeling wel iu haar eerstvolgend nommcr te willen opnemen, terwijl ik de eer heb mol achting te zijn De Secretaris van het Departement en de Spaarbank beide voornoemd HAMMACHER. WIITTEBDISlMSTjVan 15 October tot 1 April van SLUIS: Maandag, Dingsdag en Zaturdag s morgens 7'/> nsdag 's morgens en 'snamiddags ure. Woensdag 6 ure 2 ure. Vrijdag 'smorgens 7 ure en 's namiddags 2 ure. Dc Kaartjes worden afa van BRUGGE: Maandag, Di Zaturdag "s 3 ure. Woensdag 's morgens 7'/, ure cn 's namiddags 3'/o ure. Vrijdag 'smorgens 9 ure en 's namiddags 3'/2 ure, m het Bureau De dienst wordt gestaakt van af Maandag 9 tot 20 Maartwegens te verrigten her stellingen aan de Machine. Zaturdag 14 Maart zal dc dienst verrigt worden door de B a r g cen wel van SLUIS des morgens ten 6'A ureen van BRUGGE des namiddags ten 5 arc. ADVËRTËNTIEN. Heden avondlen 7 ureoverleed onze hartelijk geliefde MoederGroot- en Behuwd-MoederJA S.XEKE CASTELEUS Weduwe I'ikter de Helix in den ouder dom van 90 jaren en 5 dagen nalatende drie kinderenachttien kleinkinderen en veertig achter-kleinkinderen. ZijiDZANMEden 7 Maart 18G3. Uit aiior naam, S. YERSLUIJS. De Notaris C. SCHOUT VF.I.THUIJS is voor nemens op Dingsdag 5 Mei 1863, 'snamiddags ten één ure precies, in de Gemeente Zuidzande, ten verzoeke van Moris1'. Aan. de Vlieger, op de door hem bew oonde Hofstedepubliek te erkoopen 9 WERK PAARDEN, 1 driejarige MEÏt- H!E1 tweejarige RUIN, 1 éénjarige HENGST, 9 KALFKOE1JEN1 twee jarige KALFVAARS i tweejarige KA LU- VAAKS 1 tweejarige OS4 éénjarige VAARZEN, 1 éénjarige STIER 6 KAL VERS 10 VARKENS, 1 FAëTON, be nevens de LANDBOUW- en MELKGE- REEDSCHAPPENbreeder bij billetten vermeld, YFRKÜÜPJNG op bet Hofsteedje bewoond door Pieter Pi eters op Dingsdag den 7 April 18G3, 's namiddags 2 uren als 3 MELKKOEIJEN, 12 IIOENDEBS en 1 HAAN, KAARNGEP. EL DSC HAP WINDMOLEN, 1 ZEEFDE, 2 KA BI NETTEN 2 TAFELS 1 SLACK LOK 2 KAGCHELS, 2 IJzeren liggende PLA TEN eenige STOELENeen partij best HOOI en hetgeen meer zal wor den geveild. Merkwaardige De Notaris WALLYNte Maldeghein zaldoor bet ambt van den Deurwaarder De P,oo te Sluisten verzoeke en in profyle van dc Weduwe F. Mabesoonf. te Ueilleter Hofstede door liaar bewoond openbaar te koop veilen des voormiddags ten 10 ure li WERKPAARDEN, waaronder 5 met VEULEN, 5 JAARLING-VEULENS, 12 bekalfde MELKKOEIJEN 2 OSSEN, 2 STIEREN 9 JAARLING-RDNDERS S ZEUGEN, dik van UGGEN, I BEER, 106 SCHAPEN, 75 LAMMEREN, 150 HENNEN en HANEN, 1 PHAèTON nf SPEELWAGEN, 1 CHAIS 6 MEN'NE- WAGENS en verder LANDBOUWGE REEDSCHAP. NR. De B eestialen zullen 's namid dags om één ure verkoilit worden. ook des voormiddags ten 10 ure: Het HUISRAAD, BRANDHOUT, enz. BISH MAKE HET RUCHTBAAR. VOOR DE EERSTE 81AAL ISi NEPgRLAKD. onder Directie van den Heer CORVI van Parijs DES AVONDS TEN 7V4 URE. IS HET HOF VAX BRUSSEL DIJ A. SCHAAP, IE SLUIS. PRIJZEN DER PLAATSEN: Eerste Rang, 0,49. Tweede Rang 0,25. Kin deren op de Eerste Rang betalen do helft. Toegangkaarten zijn van des middags 12 tot 4 ure te bekomen aan de Zaal voornoemd, alwaar ook a 10 cents extra plaatsen te bespreken zijn. bereid volgens hefc aloude en echts Beeepfc, waarop men in het bijzonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteldheden der Maag cn wer ken heilzaam op de Spijsvertering; zij /Jjn'uitmun- lend tegen de Gal, Scherpte in h BbeJi cn UitsJasf der Huid: zij zijn zacht laxu-re n.i en slijmafdrijven.'l. Verzegelde Doozen van 37 Geut en grooterc zijn verkrijgbaar R.-O.-Zoom, D. Pouwels. Goes J. A. Lecointre. Hulst, Th. Annaert. Middelburg, j. F. Stades, Apolh. op de Spuibrtig. Neuzen, G. W.Houtzager. ViissingenS. Smit. \Q.) Buschel. Vzendijke.Bevin v.d. Putte Zierikzee, F. J.V. ia Brand. Men wordt instanlelijk verzocht, we! attent te willen zijn, dat door ons hij .niemand anders de IRBA.MS PüJ.EX, bereid volgens het oude en echte Receptiu Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hier boven opgegeven Sleden cn Plaatsen, dak bij de hierbo ven genoemde Depóthouders; wij verzoeken de gebrui kers daar wel op te letten, en raden hun aan toe te zien, bij wien men de doosjes Pillen baalt, en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. Drukkerij van J. SOH ANSEIAISTte Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 4