GOEDEREN EN RENTE m ad vidnwn m. vim hel in de laals'e jaren aan een gedeelte van den SVeslkapelschen zeedijk geplaatste staketsel, Immers, noch beneden, noch daarboven, even min als binnen dat slakeslelis eeuig gedeelte van den dijk beschadigd terwijl ter weerszijden van holzeive belangrijke degradatie» zijn ont staan en onder de meerdere voorbeelden die ik ter zake dezes zou kunnen aanvoeren ver oorloof ik mij alleen nog aan te halendat aan den voet van het duin vóór het badhuis te Dom burg, eene betrekkelijk onbeduidende rij palen aanwezig is welke slechts ter hoogte van (onge veer 1,00 el aan de zee weerstand biedten toch is daarmede, op dat punt, de duinvoet be houden terwijl aan weerszijden daarvan het duin tot 15,00 el is afgenomen welke zoo .sprekende voorbeelden ik vermeen te mogen aan voeren als voldoende pleitende voor het daar- stellen van staketsels let behoud der duinen. En hiermede heb ik gemeend te taak welke ik mij verpligt achtte op mij de moeten nemen, voor het oogenblik als ten einde spoedende te kunnen beschouwen. Er hl ft mij echter nu nog over Uwe Excellen tie eerbiedig'te verzoékon uwen welwillende» en veel verraogendon invloed te willen aanwenden opdat de van de Ingelanden van den Polder van Walcheren geheven wordende dijkgeschoten te rug gebragt worden lot het bedrag hij het hier- voren aangehaalde dekreet van 1811 bepaald zoo niet, dan toch zeer zeker uwe toestemming wel niet te verleenendat die dijkgeschotenom welke redenen dan ook, verhoogd worden boven het tegenwoordige bedrag. Wijdersdat het Uwe Excellentie moge beha- geo óm van nu af en voortaan de bepalingen voorkomende in het gezegde dekreet, ten aan zien van het beheer des polders, te doen opvolgen. En eindelijk dat voor hel geval mijne in deze voorop gezette denkbeelden of stelliugcn, of eenig gedeelte van dien bij deze of gene gelegenheid mogten worden tegengesproken, op ccne wijze die gerekend kon worden niet direct ter mijner ken nis te kunnen komen Uwe Excellentie de goed heid gelieve te hebben om mij zoo wel in mijn persoonlijk belang, als in dat van den Polder van Walcheren, in de gelegenheid te stellen, im mers voor zoo veel zulks iu uwe magt zal zijn van zoodanige tegenspraak kennis te dragen. Ten slotte heb ik de eer Uwe Excellentie be leefdelijk ter kennis to brengen, dat ik met het doel ora deze zoo gewigtige zaak aan de ziens wijze van dezen of genen bevoegden bcoordeelaar to onderwerpenbet voornemen heb afschriften van dit mijn schrijven in druk te doen vervaar digen. Ik twijfel geenszins of dit voornemen zal de goedkeuring van Uwe Excellentie wegdragen, in welke verwachting ik inmiddels de eer heb mij met de meeste hoogachting te noemen. van Uwe Excellentie de zeer dienstvaardige dienaar (geteekend) DIRK DUONKERS. BIJ VOEGSEL NAAK AANLEIDING VAN HET IN DEZE GENOEMDE REGLEMENT VAN ADMINISTRATIE VOOR DEN POLDER VAN WALCHEREN. -Vr. De President is verpligt maandelijks aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en den Com missaris des Konings verslag te doen van den toestand der werken. In geval van buitengewone vloeden of gevaar, zal hij zich *mct den Hoofd-Ingeuieur van den Waterstaat naar de bedreigde punten moeten be geven, en die maatregelen nemen welke he u doelmatig voorkomen, of die hem door den Ilootd- 'ingenieur worden aangewezen. iIij moet onverwijld den Minister van Binnen landsche Zaken en'den Commissaris des Konings de voorvallen ter kennis brengen en verslag doen van de maatregelen die hij vermeend heelt te moeten nemen. De Ontvanger zal alleen de ordonnantiën van betaling mogen voldoen, voor zoo ver dezelve overeenkomst hebben met de goedkeurde be- «rooling. Voor posten van anderen aard moet hij vooraf door den Minister van Binnenlandsche Zaken tot betaling gemagtigd zijn. De Ontvanger wordt benoemd door do zestien hoogste Ingelanden onder goedkeuring van den Minister van BinnenlaimVhe Zaken. De Oppcr-Commies zal den Hoofd-Ingenieur of den Opzigter van den Waterstaat alle gevraagde inlichtingen geven en hen vergezellen als zij de werken van het eiland in oogenschouw nemen. Hij kan op voordragt van den lïoofd-Iugenieur en op advies van den Commissaris des Konings van zijnen post ontzet worden. De Commiezen van de wateringen staan ook onder het toezigt der ambtenaren van den Water staat. De Hoofd-lngenieur van den Waterstaat neemt deel aan de algemeene vergaderingen; het voorzitterschap zal worden bekleed door den Mi nister van Binnenlandsche Zaken of den Commis saris des Konings. De rol van het dijkgeschot zal door den Com missaris des Konings bekrachtigd en invorderbaar verklaard worden. De bestekken voor uit te voeren werken moeten aan de goedkeuring van den Minister van Bin- GiiUndsrho Zaken worden onderworpen. De aanbestedingen geschieden in tegenwoor digheid yan den Hoofdingenieur van den Waterstaat. Aarde- en kramwerken moeten hij aanbeste ding worden uitgevoerd. De ontvangst der materialen voor de werken zal geschieden door een der Raden van de Di rectie in tegenwoordigheid van een beambte van den Waterstaat en den Opper-Commies. Het bewijs van ontvangst moei gevoegd worden bij de ordonnantie van betaling. Jaarlijks zal door den Raad en den Commies beide voor zoo veel aangaat de watering onder hun toezigt. een staat worden opgemaakt van den voorraad van materialen en gereedschappen. l)ic staat zal moeten gevoegd worden bij de aan de jaarlijksche vergadering over te leggen reke ning. De materialen in de magazijnen mogen niet daaruit genomen worden dan op schriftelijken last van den Raad der betrokken watering. De President geniet eene jaarwedde van 'francs 2000, zegge f 910, ieder der Raden 1000, 470, de Ontvanger 3000, 1410, Griffier1200, 564, Opper-Commies 2400, 1128, Commiezen ieder 800, 376, Dijkwachters ieder 300, 141, De President geniet voor schadeloosstelling als hij de werken bezoekt (reis- en verblijfkosten) francs 12. zegge f 5,64 per dag de Raden 9, 4,23 De schadeloosstelling aan de Ingénieurs of Gp- ziglers van den Waterstaat zal geêvenrcdigd zijn aan het gewigt en de uitgebreidheid der werken waarvoor zij de bestekken opgemaakt en do uit voering bestuurd hébben. Deze som mag die van franks 10,000, zegge f 4700 per jaar niet te boven gaan. De verdeeling van deze som zal jaarlijks deor den' Minister van Binnenlandsche Zaken worden vastgesteld. Het dijkgeschot is bij het dekreet vau 1811 be paald op fr. 9zegge 4,23 per 44 vlerk, roeden en 23 vierk. ellen en dus f 9,54 per buuüer of 100 vierk roeden. SCHROEF- ST001ÜS00T JACOB TJS HABSLOT. W ENTEHDIENSTjVan 15 October tot 1 April van SLUJS: Maandag, Dings dag en Zaturdag 's morgens 7'/2 ure. Woensdag "s morgens 6 ure eu ""snamidüags 2 ure. Vrijdag 'smorgens 7 ure eu 's namiddags 2 ure. van BRUGGE: Maandag, Dingsdag, en Zaturdag -namiddags 3 ure. Woensdag 's morgens 7'/o ure en 's namiddags 3'/., ure. Vrijdag 'smorgens 9 ure eu 's namiddags 3'/2 ure De Kaartjes worden afgegeven aan hel Bureau CORRESPO N D E N T I E. Wegens plaatsgebrek het ingezoudeno uit A. iu het volgend nommer. Voor de vele bewijzen van deelneming, mij betoond -bij bet overlijden mijner ge liefde Echtgenoot Vrouwe C. J. JU. UEN- NEQU1Nbetuig ik bij deze mijn harlelij- ken dank. Aaudenburg den 18 Februarij 1863. ADR. VAN DFX BItOECKE Az. De Notaris J. W. LE NOBEL liji'M Oostburg, zal op Maandag den «Se» 23 Februarij 1863, des namiddags ten 2 urein hel Nieuwe Kofpjhuis in de Zuidstraat te Oostburg, volgens regtcrlijke inagtigingin het openbaar verknopen 1. Een WOONHUIS, met annexen STAL en ERF, staande en gelegen op de Markt te Oostburgkadastrale Sectie RNs. 694 en 823 ten deele. 2. Een WOONHUIS waarin een Slag- terswinkel, en ERF, staande en ge legen op de Markt te Oostburg, ka dastrale Sectie li, Ns. 896 geheel en 895 en 825 ten deele. 3. Een WOONHUIS.!E en ERF, staande en gelegen up den boek van de Markt en het Kerkstraatje te Oostburgka dastrale Sectie R Ns. 1038 en 897 zeer geschikt tot het doen van alle nering. i. 54 Roeden 20 Ellen BOUWLAND, op het einde der Zuidstraat te Oost- burg kadastrale Sectie BN°. 567. 5. 89 Roeden 62 Ellen TUINGROND, beplant met fraaije FRUITBOOMEN, bebouwde ERF en VALLEI, gelegen in den Stampcrslioekpolder te Oostburg kadastrale Sectie A Ns. 387 579 580581 582583 en 673. Alles bij uitgezette Biljetten breeder ver meld. Nader onderrigt te bekomen bij genoemden Notaris. De Notarissen MI CH IELS en VAN DER jjï LINDEN zullen open baarlijk te koop veilen, op 4 Maart 1863, ten 10 ure voormiddag, te Gentin het Hotel St. JorishofHoog poort bij het Stadhuis Een Blok BOUW- en WEILANDEN, gelegen te Zuidzande en Cadzandge bruikt door Isaac Lampier, Isaac Luteijn, CoRNELIS VeRIIAGE petri's de HaLLC 1'teter de Vlieger Jar Risseeuw Abra ham de Brcine alle te Zuidzandeen Johannes de Hullu te Cadzanden eene RENTE ten laste der Brarzande- l'olders alles breeder Lij Uithangl iljetten omschreven. bij B. DE DIE, te 'Oostburg puik ROOD KLAVERZAAD a 75 Ct. het Ned. Pd. benevens WIT KLAVER- LUZERNER- ENGELSCH- ÏTALIAANSCII en TIIY- MONTIIRE-GRASZAAD tot billijke prijzen. Ook heeft hij ontvangen een fraai as sortiment Staalen van BEHANGSELPAPIER RANDEN enz. Men verlangt den MID- D AG KOST, ten 2 of 3 urevoor één Persoon te verstrekken ton huize van den Aanne mer. Aanbiedingenonder de letters V. V.francoaan het Bureau dezer Courant. iiiiifaiiiT' Eene bekwame BURGER DIENSTMEID, van de Protestantsche Godsdienstwordt gevraagd, om (tegen een goed loon) met Mei aanstaande of vóór dien tijd in dienst te treden, bij A DU BURCKte Sluis. liSWlmF Deze Pillendie beste gevolg tegen sterkend gebruikt w werking de Spijsver zonder goed tegen laxerend zijn zijn Doosje met beri verkrijgbaar door Heerèn liergen op Zoom. Vertinden BredaJ. de Lint. 's Bosch J. Straatman. (locsJ. A. Ie Cointre. Hoofdplaat, L. Lippens. Hontenisse, I'. Dronkers. Huist, J. Nedervecn. sinds vele jaren met liet de Slijm en als Maagver- orden door hare zachte tering bevorderen bij- de Gal en zeer zacht tegen 32Cents het gt van het gebruik tusschenkomsl van de Middelburg, ïlr. P. van de Kamer. SluisP. E. Metz. Terneuzen, S. v. Bei! anus. Tholen.Wed .v.RijsselbfZn. Vlissiugen, P. Lagaay. iZierikzee, J. Ball tz. (8.) Drukkerij van J. SCHANSMAIT, to Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 4