BINNENLAND. MAR KTBERIGTEN. Graanmarkt te Aardenburg. Een Engelschraan, de lieer Robert Maliel, heeft liet voornemen opgevat zich in den krater van ■Jen Vesuvius te doen aflaten ten einde er we tenschappelijke opmerkingen te doen. De Engel- sche maatschappij voor de bevordering der we tenschappen heeft daartoe eene subsidie van 2500 fr. aan den heer Mallet verleend. BELGIË. EECLOO, 29 December. Er is veel gesproken ■over eene gebeurtenis te Hasselt, die veel weer klank heeft gehad, namelijk het bezoek dat de Hollandsehe Gouverneur van Maastricht, in offi cieel costuum, aflegde op 's Kouings verjaardag, bij den Gouverneur van Limburg, te Hasselt. Dat bezoek en die gelukwensching voor het lang leven van Koning Leopold en zijn huisgezin krijgt eene nog groolere beleekenis, als men weet (lat dit alles gebeurd is, op hooger bevel van Koning "Willem Hf. Alzoo wordl dat bezoek inderdaad eene internationale betooning. SLUIS, 30 December 1862. Heden outvingen wij uit de residentie het berigt, dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal, na al de hoofdstukken der Begrooting voor 1863 aangenomen te hebben, dat van Koloniën echter met 30 tegen 4 slemmcn heeft VERWORPEN (iels, dat tot heden in de parle mentaire jaarboeken der Eerste Kamer zonder voorbeeld is, wat de Begroolingen namelijk aan gaat). De Kamer heeft dus vrij EENPARIG het Koloniale stelsel van de Regering, om het cultuur stelsel in Inxlie zoo goed als te slooper, VEROOR DEELD en. daar het Ministerie, in de zitting van gisteren, zich homogeen had verklaard, is niets inders te verwachten, dan dat het GEÜEELE MI NISTERIE ZIJN ONTSLAG NEMEN ZAL. Ten gevolge van de verwerping door de Eerste Camor van hel Hoofdstuk der Staalshcgrooling oor het Departement van Koloniën, is de Tweede Camcr der Slaten-Gencrnal liedeu opgeroepen >m op Dingsdag 6 Januarij a. s. te vergaderen en einde de kredielwet voor dat Hoofdstuk in /lehandeling te nemen. Naar wij vernemen zijnbij zijner Majesteit iesiuitvan27 December 1862, N". 93, diegenen der nirgemeestcrs in deze provincie, welke den 1 en 1 Januarij 1863 zouden moeten aftreden op lienw lot die betrekking benoemd met uitzon lering van den heer II. van Sirien IIWz.aan vienop zijn verzoek, eervol ontslag is verleend ls burgemeester der gemeente Wolfaarlsdijk. Tot leze laatste betrekkiug is benoemd de heer G. P. lenshoek advocaat en plaatsvervangend kauten- ■egler in hel kanton Goes, te Wolfaarlsdijk. Z. M, heeft o. a. benoemd lot ontv. der in- en flilg. regten cn ace. te Nieuw-Schoonebcek den leer G. W. F. G. Callcnfcl-, surn. der. dir. belast, in Zuid-Ilolland. Na gehouden vergelijkend examen is lot hoofd onderwijzer te Oud-Vosmeer (eiland Tbolen) be noemd de Heer C. Schilleman hoofdonderwijzer le Waterlandkerkje. Deze plaats zal dus eerlang vacant worden. Nog geen jaar mogt gij zich in T bezit van haren nieuwen ouderwijzer verheu gen. Uit Breda schrijft men dd. 29 Dec.: „Heden werd voor de Arr.-Regtbank de zaak van mr, Y. B. behandeld als beklaagd van mishandeling zijner moeder, die in staat van krankzinnigheid verkeert. Er waren meer dan vijftig getuigen a charge en a décharge opgeroepen; onder de laal- sleu merkte men o. a. op den lieer officier van Justitie dezer regibank. Het Openbaar Minslerie requireerde eene cellulaire gevangenisstraf vau 18 dagen tot een jaar. üe regtbauk zal over acht dagen uitspraak doen.*1 Naar men ons mededeelt zijn op den Rijnspoor weg in de nabijheid van Amsterdam, Zaturdag jl. eeu goederentrein en een personentrein ten gevolge der groole duisternis met elkander in aanraking gekomen. Gelukkig was de vaart reeds sterk verminderd en heeft men dus geene ern stige ongelukken te betreuren. Slechts zijn een paar goederenwagens verbrijzeld eu liêeft de locomotief groote schade bekomen terwijl de machinist en de bagagemeestcr min of meer ziju gewond. fRC.J Als eene wonderbare redding kan gemeld wor dendat kapitein Ploeg, van het kofschip Chris tina Jacobaonlangs in zee zeilende, in de ver te eenig geroep van help! hoorde en daarop ter stond nazag of al zijn volk wel aan boord was. Na daarvan overtuigd te zijnliep hij naar vo ren en een tweede geroep om hulp hoorende zag hij een man wiens hoofd alleen boven het water ziglbaar was men trok hem spoedig met een haak aan en wierp hem een louw toe het welk hij greep en daardoor gelukkig op het schip kwam; zoodra net schip eene haven be reikt had. werd hij aan land gebragt. Deze per soon heeft zekerlijk goed kunnen zwemmen, daar het schip waarvan hij was afgevallen reeds zeer ver weg was toen m.en hem vond en het scheepsvolkwaar hij hij behoorde hem reeds voor verdronken hield. Hij heeft eene vrouw eu vier kinderen. Aangaande den jongslen hoogen waterstand ont- Iecnen wij aan andere bladen dc volgende be- rigten Te Rotterdam heeft het water een gedeelte der stad in twee etmalen viermaal onder water gezet. De hoogste stand van het water was 3 el 26 duim boven R. P. hetgeen 29 duim is bene den den hoogst bekenden vloed die in 1852 plaats had en slechts 9 duim heneden den vloed van 1775. Te Scheveningen werd veel schade aan dc ter reede liggende "visschersvloot toegebragt. Eén gedeelte der duinen in de rigtiug van liet Ge meente-Badhuis, is door de hooge zee die zelfs aan de hoofdstraat van het dorp stond wegge slagen. Den oudsten visschers heugt het niet de zee op eene dergelijke hoogte gezien te hebben. Van alle kauleu komen berigten in omtrent de gevolgén van de jongste stormen vergezeld van hooge vloeden. ïe Amsterdam waren o. a. meer dan vijfhonderd manuen aan het werk op den Weslerdoksdijkdaar men vreesde dat die be zwijken zou. Te Monnickendam waren langs den zeedijk ten gevolge van het gelui der nood klok en eene oproeping van alle weerbare man nen meer dan duizend menschen op den dijk werkzaam, liet water bereikte de boogie van 2,22 boven A. P., zijnde slechts 6 duim minder dan in 1825. De Keukendijk bij Warder dreigde te bezwijken. Te Nieuwendam en Durgerdam was men mede in groole zorg. Plotseling nam men daar bij wassend getij eene daling van 5 Ned. duimen waar een bewijs dat aan de over zijde van dc Zuiderzee iets moest voorgevallen zijn. En zoo was bet ook. De Kalerdijk bij Zwolle de Kamperdijk enz. zijn overstroomd of bezweken en de landerijen om Zwolle geheel Mastenbroek en Kamper-eiland staan blank. Den 20 dezer, des avonds omstreeks 7 ure, bij gelegenheid van de doorbraak vau den Hasseler- dijk is het huis van Berend Ester aldaar weg gespoeld; een kleinzoon van omstreeks acht jaren en acht stuks vee zijn daarbij verdronken. Den Buikslotor Ham van de heeren Beukema en Keijzer trof hetzelfde lot. Met p. m. 100 man gedurende den nacht werkzaammeende men tegen Zondagmorgen 5'i, ure het gevaar te hoven te zijn. Het volk dat bek-af was werd ontsla gen en nog geen uur daarna vas de kostbare Ham met zijn wintergraan dat zoo mooi stond en de nog aau schoven staande erwtenoogst een prooi der golven. De bewoners der huizen moes ten vlugtcu heel dc 200 bunders kostelijk land en goede wegeu en al wat er op en in was aan de woede van het water overgelatenom het later met geduid en groote kosteu weder aan liet gulzig element te ontwoekeren. Op de Vliehorst, zijnde eene groote zandvlakte op het eiland Vlieland die bij gewoon weêr kan bereden worden (de post rijdt er dan dagelijks over;, doch hij westelijken storm onder water loopt., ligt een groot schip geheel verbrijzeld. De geheele bemanning zal bij die straudiug' vermoe delijk zijn omgekomen. AARDENBURG, 30 December. Het geven van voornamen aan de geboren kinderen is soms voor den Ambtenaar van den Burgerlijken stand eene zaak van overweging; de wet is op dit punt ruim en toch weer zeer vaag, zoo dat men soms twijfelt of ecu naam goed is. In der tijd maakte de Offi cier van Justitie eenigc bedenkingen op de Aar denburger namen: Odilla, Wiviua, Begga, Mer- ceda, en Jamaica. W ij deelen ze nu mede voor de liefhebbers met berigt, dat zoo men lust mogt hebben ecu kind Dcsiralistus te noemen, een ten jare 1844 te Eede geboren Arbeiderszoon dien naam droeg. Caro- lus Borroneus zal wel abusief' zijn van Carolus Borreméiis, de Heilige van 4 November. BIERVLIET, 29 December. Vrijdag avond (26 Dec.) verschafte het tooncelgezelsciiap Broeder min1* alhier menigeen een genoegelijkcn avond door het geven van een paar voorstellingen jammer dat dc/e comédie door een zoo verschrik kelijk tragédie werd opgevolgd. Bij het verlaten der zaal werd A. II. de dochter vau een winke- liei opgewacht door zekeren P. F. welke elkan der vóór slechts korten tijd beminden, maar wier verkeering naar men zegt door tegenstand der ouders van weerszijden, niet tot een gewcnscht einde kon komen. Toen zij hem voorbijging vroeg hij haar of zij het was en op haar toe stemmend antwoord greep hij haar om haar mid del en naar een mes, waarop zij riep een mes! een mes! Oogenbiikkelijk schoten twee jongelingen toe, die slechts op ccnige schreden van hen verwijderd warendoch eer deze hij- stand konden verleencn had zij reeds aan de linkerzijde van den hals, eene vrij ernstige wonde hekomenwelke echter door spoedig aapgebragte geneeskundige hulp onmiddelijk werd verbonden en zich voor het oogeublik niet gevaarlijk Iaat aanzien. De ongelukkige werd weinige minuten na de misdaad in hechtenis genomen en heeft den vol genden morgeu aan den Burgemeester die de zaak persoonlijk heeft onderzocht, den gauschen aanslag bekend. Wij eu naar wij vertrouwen alle Biervlicte- naren met onshopen ten zeerste dat er door de reglerlijke magt verzachtende omstandigheden en aanmerking zullen geuomen worden, eensdeels omdat de beschuldigde zich ten allen tijde als een minzaam, naarstig en oppassend jongeling heeft gekenmerkt, cn twee reeds vrij oude lieden in i hem den steun van hunnen ouderdom, hun kost winner missen. O, dat het een spiegel zijn mogte voor alle jon gelingen in het algemeen, maar inzonderheid van hen, die zoo liglvaardig de vreugdedagen en vooral de godsdienstige feestdagen ontheiligen door dronkenschap, twist en dergelijke baldadig heden. GROEDE 24 December. Dezer dagen is te Ooslburg, bij den uitgever A. J. Bronswijk ver schenen een werkje getiteld: „24 Mei 1862. Een parel aan de kroon der gedenkdagen van het icestelijle deel van Zeeuwsch- Laanderen. Door J. H. van Dale Hoofdonderwijzer en Archivaris te Sluis. etc. Do schrijver heeft zich met dit werkje ten doel gesteldde komst van Z. M. onzen Ko ning in dit gewest op 24 Mei eu de daaraan ver bonden gebeurtenissen aan de vergetelheid te ontrukken. Daarvoor en voor de juiste en naauw- keurige beschrijving van hetgeen in iedere ge meente met de tegenwoordigheid des Kouings vereerdplaats gehad heeft komt den kundigeu en ijverigen schijver onverdeelde hulde toe. Ge heel naar waarheid en wat sommige gemeenten betreft letterlijk deelt hij mede wal door Z. M, den Koning meten door andere personen is ge sproken. Ook don uitgever komt lof toe voor de nette bewerking en het voorin geplaatste treilend ge lijkende portret van Z. M. Hel werkje is een waar gedonkboek en de aandacht van ieder ingezeten van hel voormalig 4di distrikt der provincie Zeeland overwaardig. Moge hot dan ook in veler handen komen en menigeen bij hel lezen der daarin vervatte rege len met welgevallen de blijde komst van onzen Vorst voor het geheugen terug brengen. MIDDELBURG, 27 December, lieden heeft al hier plaats gehad de aanbesteding van het drie jarig onderhoud van het kanaal van Sluis naar Brusge, hetwelk aansenomen is door den lieer A. E. Stubbó, te Sas van Gent, voor f 1898. ST. PH1LIPSLAND22 December. Het in 1848 nieuw ingedijkte gors het Rumoer ge naamd. is weder eene prooi der golven geworden. Deze polder behoort tot de grootste en vruchtbaar ste in Zeeland cn onderscheidt zich door de orde die allerwege lieerscht, dank zij de zorg van den eigenaar eu bedijker, den majoor-ingenieur del Campogenaamd Camp. In den afgeloopen zo mer vereerde Z. M. de Koning dezen polder met een bezoek, cn werd deze toen de Willcmspolder genoemd. Bij de Oude Hoeve op Schouwen zijn 9 el duin weggeslagen en de Schouwsche Amtendijkdie de hoogste van Nederland is bleek dit maal nog niet Poog genoeg te zijn, daar het water te Scha- rendijke er over heen stroomde. BEUSICIIEM, 22 December. Alhier had onlangs een zonderling voorval plaats. I)e schoolmeester e fde ongeveer f 15,003 en was met zijne vrouw daarover bijzonder verheugdkort daarna stierf de man en liet zijne vrouw beloven dat men hein niet zoude ontkieeden maar gelijk hij daar lag in de kist zoude leggen. Aau den laatsten wensch haars mans gehoor gevendezorgde zij dat hij zoo veel mogelijk onaangeroerd ter aarde werd besteld. Toen men eindelijk tot de regeling van de erfenis enz, overging was er van de f 15.000 niets le vinden. Onder de algemcene ontstelte nis werd dc raad gegeven, om de autoriteit hier in te hulp te roepen: deze besloot het lijk te doen opgraven, en op het hart van den pedagoog werd de eene helft der vermiste som de andere onder zijn reglcr arm gevonden, 's Mans zeker lijk bizarre denkbeelden omtrent het gebruik van dit geld na zijn afsterven blijven echter een raadsel. (U. C.J Verkoopprijs per Mudde. DINGSDAG DINGSDAG, 23 Dcc. 1862. 30 Dec. 1862. LAAGSTE" HOOGSTE. LAAGSTE HOOGSTE, Tarwe 8,60 f 9,25 f 9,00 f 9,25 Rogge 6,00 6,40 6,00 6,30 Gerst 5,00 5,60 5,00 5,60 Boekweit 4,00 4,50 4,00 4,20 Haver 3,00 3,20 3,00 3,25 Paardebooncn 6,00 6,30 6,00 6.20 Erwten 6,00 6,50 6,10 6,50 OOSTBURG, 31 December. De aanvoer was heden vrij groot en er bestond eenige vraag voor tarwe cn wig- tige gerstbeide tegen vorige prijzen. Overige artikelen wareu niet begeerd en moest lager worden afgegeven. Jarige tarwe f 9,00 a f 9,50nieuwe dito f 8,00 f 9,25 rogge f 0,00 a 6,50 wintergcrst f 4,70 a f 5,60, zomer dito f4,70

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1863 | | pagina 3