de stem Hyperventilatie bij ontucht, crimi en asielzoekers 4» TPUZZEL )B BREDA Jvel-Antiek is bij het s weggevallen intiekbeurs Gilze-Rijen) Wie wordt De Lezer Van Het Jaar. De heilige Giimüs 1997 t - I I I I Media vaak adembenemend 'AA f :at. 3 en zo. 4 jan. 11-18 uur. ANTIQUAIRS GILDE 20, Sprang-Capelle g en Zaterdag geopend. ECEMBER GEOPEND!!! N n ■ral kt. dan 1 e en. il ia ags 615 BANKSTEL Topform, - zits, groene stof, zwarte r ten, 4jr. oud nw.pr 8.0!» vr.pr 1750,-. Kleding kast merk Hulsta, beiken m. spieg., h- br. 2.13. Witte kledi 2.22, br. 2m., beide I® mnd. oud. nw.pr. vr.pr. ƒ2500,- voor do?. Alles i.z.p.st.. 0165-570°^- Goed, beter: Kleintje Als er ontucht, asielzoekers of ander 'groot nieuws' in de maand zit, plegen de media onrustig te worden. Ze gaan hyperventileren en spelen haasje-over om het onderwerp nieuwswaardiger te maken, te belichten en te analyseren. Een mediahype heet dat, die de lezer, kijker of luisteraar de adem in de keel doet stokken. Door Frans van Mourik We praten erover met drs. Peter Vasterman, 46 jaar, so cioloog met specialisatie massacommunicatie en do cent in dat vak aan de School van de Journalistiek in Utrecht. Heeft een brede ervaring als journalist bij on der meer de Volkskrant en de Groene Amsterdammer. Is bezig te promoveren op het onderwerp mediahypes aan de Universiteit van Amsterdam, een onderwerp waar hij al jaren mee bezig is en waarover hij al vele malen heeft gepubliceerd. Vasterman noemt ontucht als een van de onderwerpen dat goed is voor heel veel opwinding. Vanaf midden jaren zeventig werd ons land zich, met name onder invloed van de vrouwenbeweging, bewust van vrouwenmishandeling, verkrachting en porno. Misbruik van kinderen was de logische volgende stap. Het leidde in 1982 tot de oprichting van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling. Die begon Neder land ervan te doordringen dat ontucht een groot pro bleem was. Er kwam aandacht voor ontucht door me dici, hulpverleners, pastores en sporttrainers met pa tiënten, cliënten, parochianen en pupillen. Toch kwamen er pas in 1987 de eerste aangiften en de eerste onderzoeken. Dat ging gepaard met een verhar ding van het strafklimaat. Leidden voorheen aangiften tot seponeringen wegens gebrek aan bewijs, nu volgden er steeds vaker veroordelingen. Ontucht op school De herontdekking van ontucht op school, voorheen bij na standaard gebagatelliseerd en weggemoffeld onder de mantel der liefde, was nog een kwestie van tijd. Be gin 1990 gingen het ministerie van Onderwijs en in het spoor daarvan de inspectie zich ermee bemoeien, wat in 1994 leidde tot de verplichting dat scholen seksuele intimidatie en misbruik dienen aan te pakken. Uit het via internet beschikbare archief van twee re gionale kranten blijkt bijvoorbeeld dat er in 1994 zo'n 15 berichten waren over het onderwerp ontucht en scholen, in 1995 waren er dat 24, terwijl in 1996 tot en met 11 juni al 60 artikelen werden gepubliceerd. Het gaat dan om zowel nieuwsberichten als om meer alge mene achtergrondverhalen over het verschijnsel op zich. Vorig jaar was de eerste 'uitbarsting' van 'ontucht op school'. Het begon in het voorjaar met een school in Rijssen. Daarna volgden in hoog tempo affaires op scholen in 's Gravezande, Zwijndrecht, Den Haag, Heerenveen, Middelburg, Nijmegen, Oldenzaal, Dok- kum, Apeldoorn, Geleen, Veghel, Kampen, Schiebroek, Heesch en Woerden. Maandenlang stond er iedere dag wel wat over het on derwerp in de krant en menig ouder begon zich angstig af te vragen of zijn kind nog wel veilig was op school. Ploegen van het NOS Journaal, RTL Nieuws en vooral SBS Hart van Nederland stonden met de camera in de aanslag op de schoolpleinen. Nederland huiverde en Paul Witteman riep opgewonden in Nova 'Het lijkt wel een epidemie'. Schrijfstijl Met de hausse aan ontuchtzaken op school veranderde ook de stijl van berichtgeving. Een vaderlandse kwali teitskrant schreef dat 'van verkrachting of anaal ver keer geen sprake was'. Terwijl toch niemand, behalve de krant zelf, dat veronderstelde. En ontucht in achter eenvolgens een kinderdagverblijf en een dierenwinkel leverde in een krant als kop op 'Winkel leek wel een kinderdagverblijf'. Peter Vasterman zegt dat een mediahype iets te maken heeft met de verbreding van de definities van bijvoor beeld ontucht en geweld. Definities die meestal worden bedacht door wetenschappers. Hij vindt dat journalis ten die te gemakkelijk overnemen. „Neem bijvoorbeeld," zegt hij, „een onderzoek van het CBS waarin beweerd werd dat binnenkort een op de zes inwoners allochtoon zal zijn. Daar was zo'n brede definitie gehanteerd dat ook alle gekleurde Nederlan ders eronder vielen." „En neem," zegt hij, „het in oktober gepubliceerde on derzoek naar huiselijk geweld. Daarin wordt zo'n bre de definitie gebruikt, dat cijfermatig de helft van de bevolking eronder valt. Dat wordt dan zo overgenomen en ineens lijkt het alsof dagelijks miljoenen Nederlan ders thuis in elkaar worden geslagen." Geweld op straat De overstap naar 'zinloos geweld', geweld op straat, is gemakkelijk gezet. September vorig jaar werd Joes Kloppenburg in Am sterdam doodgeschopt. In september van dit jaar on derging Meindert Tjoelker in Leeuwarden hetzelfde terwijl in dezelfde maand in Tilburg Justus Hertig werd neergestoken. „Uiteraard heb ik dat onderwerp op de voet gevolgd," Ti IV ter ^as'-erl:narl- "Na de dood van Meindert joelker en met name na de oproep op de televisie Vff°' t m'nuut stilte, kreeg je een sneeuwbal- 8 .kranten, televisie en radio gingen op zoek naar vergelijkbare incidenten. Er kwamen overzichten NRr ?We'C'. ln ®an weekend, bijvoorbeeld in de Eigenlijk werd het meer een publicitaire uitbars- nR,van 8eweld. Daardoor leek het alsof ook het ge- m de samenleving ineens explosief was toegeno- Peter Vasterman, docent massacommunicatie: „Door een media-hype verliezen we het contact met de werkelijkheid. Zo kreeg het be grip versterving door de media-aandacht een totaal andere betekenis. In werkelijkheid is het een humane manier om iemand dood te la ten gaan door hem geen eten of drinken op te dringen.foto wfa men. Terwijl daar nauwelijks aanwijzingen voor zijn." Er kan een parallel getrokken worden met geweld tus sen voetbalsupporters. In maart schrok iedereen van het gevecht tussen de supporters van Ajax en Feyenoord bij Beverwijk. Daarbij werd Ajax-aanhanger Carlo Picornie gedood. Nu waren er al eerder knokpartijen tussen vermeende voetballiefhebbers geweest, maar ditmaal viel er een dode en dat maakte de gebeurtenis bijzonder. En bo vendien was er voor dit gevecht vooraf een afspraak gemaakt. Prompt werd ingezoomd op knokpartijen tussen jonge ren in het algemeen en die op afspraak in het bijzonder. Dus werd breed uitgepakt met een vechtpartij in Stadskanaal. Ook in maart. Want die ging tussen jon geren en was op afspraak. Alleen vertoonde deze 'jon- gerenoorlog' weinig overeenkomsten met die in Bever wijk. Het ging om een ordinaire ruzie tussen 100 leer lingen van twee middelbare scholen. Geen doden, geen gewonden en geen wapens en de aanwezigheid van twintig agenten was voldoende om er een eind aan te maken. „Hier heb je weer zo'n voorbeeld van een verschijnsel, waarvan de omvang wordt overdreven," zegt Peter Vasterman. „Dergelijke zaken zouden voor de argeloze lezer in een juist kader moeten worden gezet. Want hij krijgt de indruk dat knokpartijen tussen jongeren toe nemen, omdat hij vrijwel iedere dag daarover nieuwe feiten op zijn bord krijgt. Er is tenslotte met een lezer, kijker of toehoorder een soort stilzwijgende afspraak, dat als ie niks hoort er ook niks gebeurd is. Zo van geen nieuws, goed nieuws. Door zo'n mediahype halen in eens dingen de krant, die normaal niet door de zeef van de journalist komen." Versterving Fraai voorbeeld van zo'n publicitaire luchtballon is het onderwerp versterving. Dat wordt actueel als halverwege dit jaar rond het Gronings verpleeghuis 't Blauwbörgje een geweldige rel ontstaat. Het verpleeghuis blijkt een Alzheimerpa- tiënt te laten versterven door hem geen vocht en voed sel meer toe te dienen. De story van hoe de familie va der redt van een wisse dood, wordt opening van het NOS-journaal. In het hele land ontstaat paniek. Bij po litici, bij bewoners van verpleeghuizen en bij hun fami lie. A Vasterman: „Het begrip versterving krijgt ineens een totaal andere betekenis. In werkelijkheid is het een hu mane manier om iemand dood te laten gaan door hem geen eten en voedsel op te dringen als hij of zij dat niet wil. Maar hier wordt alles ineens op zijn kop gezet. Het lijkt alsof verpleeghuizen er op uit zijn om hulpeloze bejaarden dood te laten gaan. Dat is bizar." Hij wijst op de schrille tegenstelling in deze affaire tus sen wat er verondersteld werd en wat er in werkelijk heid is gebeurd. „Justitie heeft het verpleeghuis niet vervolgd," zegt Vasterman. „want er was geen sprake van strafbare feiten. Maar er was inmiddels wel het beeld geschapen dat bejaarden in verpleeghuizen niks te eten en te drinken kregen. En aangezien dat allemaal in de war me, hete, droge zomer speelde, kreeg het voorval een extra dimensie. Bejaarden die bij 30 graden boven nul niks te drinken krijgen. Kan het nog zieliger?" Etiketten plakken Peter Vasterman wil overigens de schuld van de me diahype niet eenzijdig bij de journalist ofwel de bood schapper van het nieuws leggen. Degene die de toon zet in dit soort zaken is volgens hem vaak de woord voerder van de politie of van justitie. „Die doet,zegt hij, „vaak een aantal harde uitspraken over een on derwerp, waardoor de affaire al in een bepaalde rich ting wordt gedreven. Wie het eerste etiket plakt, be paalt vaak of iets een grote of kleine zaak wordt." Wijst erop dat er bijvoorbeeld gevallen geweld op straat waren die amper de krant haalden. „Zo werd in Heerlen een Amsterdamse kunststudent doodgeslagen in een tunneltje. Dat voorval heeft nauwelijks aandacht gekregen. Ook niet toen vrien den van hem in Amsterdam als eerbetoon een expo sitie van zijn werk organiseerden. Die zaak werd niet fel aangezet en trok landelijk nauwelijks de aandacht." De vraag lijkt gerechtvaardigd of de media hun klanten voor de gek zitten te houden. Vasterman: „In ieder geval niet bewust. Wel ben je verkeerd be zig als je het in koppen en aankondigingen steeds hebt over 'een toename' van het verschijnsel. m Meestal is daar geen sprake van, maar gaat het alleen om een toename van onze gevoeligheid voor deze on derwerpen. Daarmee verandert ook vaak de definitie van wat toelaatbaar is." mL7waCtl\Van De Stem or9aniseert voor de laatste maal de verkiezing van De Lezer Van Het laar. Voor het laatst, want deze krant gaat volgend jaar op in een nieuwe krant die ontstaat door fusie van De Stem en met zes treft SWSblad °P de Para's twee tot en met zes treft u 25 vragen aan over 1997, Wie ze foutloos beantwoordt, maakt kans oo de felhp geerde titel De Lezer Van Het Jaar. Bij die fel horen een Va" kunstenares Truus de Ligt en eeri geldprijs van 250 gulden. U doet mee door num- iptt.rVan 8 vragen en de daarmee corresponderende zetten.Van antwoorden °P ea" briefkaart te Die stuurt u voor 12 januari naar: Redactie De Stem, Lezer Van Het Jaar, Postbus 3229, 4800 MB Breda. „Een mooi voorbeeld daarvan vind ik die leraar van een school in Barneveld die een meisje op de wang kus te. Dat deed ie om haar te feliciteren met het behalen van haar tentamen. De man werd prompt geschorst door het schoolbestuur en mocht blij zijn dat hij zijn raadslidmaatschap voor de RPF in Putten niet hoefde op te geven. De enige fout die de man maakte, was dat hij dat meisje kuste, terwijl er 'ontucht op school' door het land loeide. Het bericht over die man werd prompt voorpaginanieuws bij een aantal kranten. Stond tussen de bomaanslagen en overig oorlogsgeweld." Peter Vasterman vindt dat de media meer beducht zou den moeten zijn voor de gevolgen van de publiciteit. Dat ze zouden moeten beseffen dat die een aanjagend effect kan hebben. Een klein beetje bij een beurshausse en heel veel effect bij een onderwerp als asielzoekers. Prachtig voorbeeld van dat laatste is de waanzinnige hype rond Zekeriya Gümüs, de eenvoudige Turkse kleermaker uit Amsterdam. Eerst bedachten de Tweede-Kamerleden samen met de staatssecretaris een regeling om de hier al jaren wo nende en werkende illegale vreemdelingen humaan de grens over te zetten. Want er was een probleem, vonden ze samen. Maar toen het probleem Gümüs bleek te he ten, was de beer los. Vasterman: „Voor de affaire werd kritisch geschreven over illegale asielzoekers. Gezegd werd dat ze snel, maar rechtvaardig moesten worden aangepakt. Maar toen kwam Gümüs en de stemming sloeg helemaal om. De kleermaker uit Amsterdam werd steeds sympathie ker, steeds heiliger en steeds sprookjesachtiger. Hij en zijn vrouw Esme waren toch zo fantastisch geïnte greerd, zijn kinderen gingen toch zo braaf naar school. Hij werd een nationale held, die het slachtoffer dreigde te worden van de ambtelijke molens." „Dat zet een proces in werking waarin politici het zich niet meer kunnen veroorloven om te roepen dat het ge zin het land uit moet. Zelfs niet op grond van de door henzelf bedachte regeling. Dat dendert nog een paar weken door en na nog een enkele reportage uit Turkije wordt het ineens weer doodstil. Alle emoties zijn nu weer weggeëbd." Nieuwe regeling Cynisch: „De Tweede Kamer is net akkoord gegaan met een regeling waarbij asielzoekers zonder papieren lik op stuk krijgen. Die moeten onmiddellijk terug. Zal daar straks weer 'een Gümüs' tussen zitten, waar alle media zich op storten. Komt er dan weer zo'n Kamer debat dat uiteindelijk niks oplevert behalve heel ver klaringen van goede wil?" Vasterman: „Bij zo'n kettingreactie in de media ont staat er een overspannen beeld in de samenleving. Dat is niet goed, want dat leidt tot verkeerde maatregelen, tot politiek die op drijfzand is gebaseerd. Door zo'n hy pe verliezen we het contact met de werkelijkheid en ei genlijk is dat gevaarlijk. Het verkeerde gebruik van het begrip versterving leidde tot nog zeven aanklachten te gen het Blauwbörgje en ook daar is justitieel niets van over gebleven. Maar het imago van dat verblijf is net als dat van andere inrichtingen behoorlijk bescha digd." Noemt criminaliteit als voorwerp van overdrijving. Media, justitie en politie hebben daarbij de neiging om incidenten aan elkaar te plakken om vervolgens alles onder de noemer 'georganiseerde misdaad' of 'maffia' te brengen. Zo zou er een 'vleesmaffia' zijn die gekke koeien uit Engeland invoert. „Dat begrip is later weliswaar flink gerelativeerd door de IRT-commissie," zegt Vasterman, „maar toch. Ge vaarlijke dingen hebben de neiging om carrière te ma ken. Net alsof er een keten van politie, justitie en jour nalisten bestaat." „Je zag het bij de brand in de Schilderswijk in Den Haag, waar een Turks gezin bij omkwam. Eerst was er enige aarzeling in de media, maar de stemming sloeg langzaam maar zeker om. Het werd uiteindelijk een aanslag van extreem-rechts. Er kwamen marsen en de monstraties en er kwam zelfs een Turkse delegatie naar Nederland. Uiteindelijk bleef er helemaal niks van over. Het bleek te gaan om een familiedrama." Feiten checken Schrijft 'het samen in de fout gaan' ook toe aan het on voldoende checken van de feiten. Aan het niet terug gaan naar de bron. „Als er al etiketten geplakt zijn, worden ze te gemak kelijk overgenomen. De ene journalist schrijft of zegt iets en de anderen gaan er vanuit dat het dan ook zo is. Zelfs bij de kort durende hype rond de dood van prin ses Diana, was dat het geval. Daarin werd vanaf het begin de suggestie gewekt dat het ongeluk de schuld van een persfotograaf was. Zonder dat er ook maar een spoor van bewijs voor werd aangedragen." „Nieuws heeft zijn marktwaarde kennelijk pas bewe zen als anderen het hebben overgenomen. Je merkt bij voorbeeld dat journalisten teleurgesteld zijn als hun primeur de dag daarna niet opgepakt wordt door ande ren. Net alsof het dan geen echte primeur is." Maakt de overstap naar de rol van de internationale media. Vasterman: „Sommige onderwerpen hebben een enorme reikwijdte. Zoals die van de au pairs in de VS. En natuurlijk de zaak O.J. Simpson die breed gevolgd werd, en de dood van Diana. De snelheid waarmee nieuws rondgaat is enorm toegenomen. Iedereen volgt CNN." Hij vindt overigens niet dat de ontwikkeling in Neder land op dit moment ook maar enigszins lijkt op die in Engeland en de VS. „Buitenlandse media hebben een andere insteek als het om nieuws gaat," zegt Vasterman. „Eigenlijk is dat lo gisch. De media daar en met name de roddelbladen be talen soms kapitalen voor zogenaamd exclusieve getui- genverhalen. De huishoudster van Michael Jackson kwam om de paar weken in het nieuws met weer een nieuwe onthulling over zijn gerommel met kinderen. Zo erg is het hier niet." Of dat dreigt, willen we van hem weten. Na enige aar zeling: "Misschien gaat het hier straks ook die kant uit. Er is steeds meer aandacht voor crimi op teevee. Van allerlei processen, zoals dat van de Hakkelaar, worden complete nieuwsshows gemaakt. Dat is het begin van een nieuwe trend."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 21