Steun voor belasting op optiewinst Vara-milj oenen horen de Van Tuijns toe WD vreest juridisch steekspel Hollands poldermodel wint in Duitsland prijs Parking Hopper Eigen dvd-standaard van Philips en Sony Kabinet wil eind aan 'exhibitionistische zelfverrijking' KORT DE STEM ECONOMIE Duitse banken richten zich op Nederlanders Philips houdt directeuren Pie Medical in functie Sanering wasserijen dreigt Britse werkloosheid verder omlaag Nedelev verkoopt aandelen HES Jamprijzen door slechte oogsten omhoog Winst Hoechst daalt door herstructurering Cafés en cafetaria's zetten meer om Reisorganisatie Ganesh bijna failliet SEC neemt Gamko Etten-Leur over Russische minister weg na privatisering ECONOMIE I I I I I DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1997 A5 Breda (anp) - De familie Van rftjjn, voormalig eigenaar van de Van Tuijn's Limonadefa- brieken (VTL) uit Dongen, heeft recht op ruim zeven mil joen gulden die de Vara on langs als schadevergoeding beeft betaald naar aanleiding van de beruchte Exota-affaire. Dat heeft de president van de rechtbank in Breda gisteren beslist in een kort geding. In 1970 ging het bedrijf op de fles nadat ombudsman Marcel van Dam in een Vara-programma had beweerd dat de flesjes van het ga- zeusemerk Exota konden ontplof fen. Achteraf bleek dat het pro gramma een fles met opzet had la ten exploderen. De uitzending bleek het begin van jarenlange juridische procedures. Het bedrijf sleepte de omroep voor de rechter en eiste een schadever goeding. Toen het bedrijf net voordat het failliet dreigde te gaan, werd opgekocht door de on langs overleden zakenman K. Leutscher, zou deze daarbij de rechten voor de claim in handen hebben gekregen. Leutscher zou de rechten voor de claim hebben overgedaan aan het Nederlandsch Trustkantoor voor Belegging en Financiering in Am sterdam, een firma waar hij direc teur van was. Vorig jaar besliste het gerechtshof dat de Vara 7,7 miljoen gulden schadevergoeding moest betalen. Het bedrag werd overgemaakt aan het trustkan toor. De familie Van Tuijn bestreed dat de rechten van de claim destijds zijn meeverkocht en eiste de scha devergoeding op. Om de eis kracht bij te zetten, werd beslag gelegd op de tegoeden van het Amster damse kantoor. In het jongste hoofdstuk van het al zesentwintig jaar slepende juridi sche steekspel, wilde het kantoor via een kort geding van het beslag af. Als belangrijkste reden werd gezegd dat het bedrijf een vorde ring van de belasting van vier mil joen moet voldoen. Volgens het vonnis van recht bankpresident mr. P. Paalvast be horen op grond van de koopover eenkomst met Leutscher de Vara- miljoenen aan de familie Van Tuijn toe. Het beslag is daarom gerechtvaardigd. De betaling van NTK aan de fiscus heeft onvol doende grond om het beslag op te heffen. Van onze Haagse redactie Den Haag - De VVD heeft grote moeite met het belas ten van optieregelingen voor managers. Het kabi netsplan om de koerswinst te belasten als managers hun opties binnen drie jaar verzilveren, is volgens Tweede-Kamerlid Hooger- vorst juridisch niet houd baar. Gisteren werd bekend dat minis ter van Financiën Zalm en zijn staatssecretaris Vermeend het kabinet een plan hebben voorge legd om de hoge bedragen die managers binnenhalen met op ties, te belasten. Voortaan moet de marktwaarde van de opties opgeteld worden bij het belast baar inkomen van de managers. Op dit moment wordt slechts 7,5 procent van de aankoopprijs van de opties belast. De kritiek van Hoogervorst richt zich op een tweede belasting voorstel: als managers hun opties binnen drie jaar verzilveren, moeten ze over de behaalde winst belasting gaan betalen. „Ik vraag me af of dat juridisch houdbaar is," aldus Hoogervorst. „Een gewone burger hoeft dat niet, koerswinst is in Nederland onbelast. Zo schep je rechtsonge lijkheid. Den Haag (anp) - De Stichting van de Arbeid, die bestaat uit organisaties van werkgevers en de vakbeweging, krijgt een prestigieuze Duitse prijs, de zogeheten Carel Bertelsmann- prijs. Dat hebben ingewijden bevestigd. De Bertelsmann-stich- ting wil geen commentaar geven. De prijs, waaraan een bedrag De Duitsers zijn onder de indruk van 300.000 mark (een kleine 340.000 gulden) is verbonden, wordt op 18 september uitge reikt in het Duitse stadje Giitersloh. Dan volgt ook de of ficiële bekendmaking. Münster (anp) - De banken in het Duitse grensgebied richten hun dienstverlening steeds meer op Manten uit Nederland. In steden als Kleve, Gronau en Nordhorn staat het baliepersoneel hen in liet Nederlands te woord. Bro chures en formulieren zijn in ver taling beschikbaar. Tot nu toe gaat het vooral om on dernemers die zaken doen met Duitsland. Als de euro wordt in gevoerd, hopen de banken ook particuliere Nederlandse klanten te werven. be Raiffeisen-Volksbank in Nordhorn bijvoorbeeld onder houdt ook goede contacten met banken in het Nederlandse grensgebied. Zo is er een directe computerverbinding met de Ra bobank in het nabijgelegen De- nekamp om het betalingsverkeer te bespoedigen. Eindhoven - Philips laat de twee verdachte directeuren van doch terbedrijf Pie Medical Benelux in Maastricht voorlopig in functie. Ult "teem onderzoek zou Philips geen bewijzen hebben gevonden le de justitiële beschuldiging aandelenhandel met voor kennis rechtvaardigen. ips startte vorige maand zelf een onderzoek naar de handelin gen van de divisie-directeur en de groepsdirecteur in de tijd vlak voor overname door Philips in elektronicaconcern as destijds gedwongen het bod van het zogeheten poldermodel, waarin werkgevers en vakbon den allerlei onderwerpen aan gaande economie en arbeids markt bespreken. In Duitsland verloopt zulk overleg, zo het al plaatsvindt, veel stroever. In de Stichting van de Arbeid is de afgelopen jaren een aantal akkoorden gesloten over flexibi lisering van de arbeid. Het meest recente is 'Flexibiliteit en Ze kerheid', waarin vorig jaar werd besloten mensen met een uit zendbaan of ander los contract iets meer zekerheden te geven, waardoor zulke arbeid aantrek kelijker wordt. In 1993, toen de economie haper de, kwamen de partijen loonma tiging overeen. Daardoor zijn de Duitse lonen de afgelopen jaren veel sneller gestegen dan die in Nederland en is Duitsland een minder aantrekkelijk land om in te investeren. Het gebrek aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt, de hoge lonen en de veelheid aan regels als ie mand een bedrijf wil oprichten worden door internationale in stituten zoals de OESO al jaren genoemd als oorzaak van de slechte economische situatie in Duitsland. Hij verwacht dat de fiscus bot zal vangen bij de rechter. „Gelijke behandeling ligt heel gevoelig in het belastingrecht." Het WD-Kamerlid vindt het overigens wel belangrijk dat op ties langer dan drie jaar worden vastgehouden. De regelingen zijn namelijk bedoeld om managers bij het bedrijf betrokken te hou den en niet om snel rijk te wor den. Hoogervorst wil deze beper king echter overlaten aan bedrij ven en werkgeversorganisaties. Dat er voortaan belasting wordt geheven over de marktwaarde van de opties noemt hij 'een goe de zaak'. CDA-Kamerlid Hillen vindt het juist dat de optieregelingen van de managers worden aangepakt, maar hij vreest voor nieuwe con structies om de belasting te ont wijken. Hillen vreest dat het ka binet intem te verdeeld is om met een samenhangend pakket van belastingmaatregelen te ko men. D66-Kamerlid Ybema noemt het een goede zaak dat de 'buiten sporige beloning' via de optiere gelingen wordt aangepakt. De bezwaren van Hoogervorst zijn volgens Ybema te ondervangen door een belastingvrije voet in te voeren. De democraten zijn er voor dat op termijn ook de ver mogenswinsten op aandelen worden belast, net als in de Ver enigde Staten. PvdA-Kamerlid Van der Ploeg pleitte al eerder voor het belas ten van koerswinst. Inkomsten uit rente zouden volgens hem juist minder belast moeten wor den. Vandaag spreekt het kabinet verder over de belastingplannen en over de begroting voor 1998. Schiphol test momenteel wagentjes voor personenvervoer zonder bestuurder. Elektronische sensoren leiden vier elektrisch aangedreven karretjes via twee vaste routes over het terrein voor lang parkeren (P3). Schiphol is de eerste luchthaven ter wereld met zo'n Parking Hopper-sys teem. Passagiers die van de nieuwe vervoersvorm gebruik willen makenmelden dat bij één van de zes opstapplaatsen op het parkeerterrein. Binnen enkele minuten arriveert een automatische be stuurd wagentje. Dat brengt hen naar de wachtruimte voor de bussen die pendelen tussen P3 en de terminal van de luchthaven. Een karretje kan maximaal acht personen vervoeren. De komende weken test Schiphol het besturingssysteem en de sensoren van de Parking Hopper. Zijn die proeven achter de rug, dan gaan de wagentjes een paar weken proefrijden zonder passa giers. De luchthaven verwacht de Parking Hopper eind september in gebruik te nemen. De mi lieuvriendelijke Parking Hopper gaat 24 uur per dag rijden en vormt volgens de luchthaven een verbetering van service. Passagiers hoeven minder lang te wachten op vervoer tussen de plek waar hun auto staat en het busstation. P3 is het grootste omheinde parkeerterrein van Nederland, met plaats voor ruim tienduizend auto's. foto anp Tokio/Eindhoven (anp) - Phi lips, het Japanse Sony en het Amerikaanse Hewlett-Pac kard hebben hun concurrenten Hitachi, Toshiba en Matsushi ta een nare verrassing bezorgd. De drie hebben in Europa cer tificering aangevraagd voor een eigen standaard voor de digital video geheugen-disc, de zogenoemde dvd-ram. De standaard is niet te combine ren met die van de concurrentie, die in april is goedgekeurd en waarmee ook Philips en Sony hebben ingestemd. Volgens een woordvoerder van Hitachi schendt het drietal een 'gentle men's agreement'. „Ons voorstel is in principe beter en makkelijker te combineren met de dvd-rom," aldus een Philips- woordvoerster. De Eindhove- naren ontkennen inbreuk te ma ken op een herenakkoord. „Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden in deze wereld van optische opslag." Alle genoemde fabrikanten ma ken al enige tijd deel uit van een consortium van tien concerns die patenten hebben op het gebied van dvd. In de afgelopen maanden is dat consortium verworden tot 'een losse groep, een dvd-forum', aldus de woordvoerster van Philips. Ze vindt niet dat Philips, Sony en Hewlett-Packard uit het consor tium zijn gebroken. Deskundigen houden rekening met een nieuwe confrontatie op de elektronicamarkt van het hetzelf de kaliber als indertijd bij de video-cassetterecorder. Sony moest destijds met zijn Beta-sys- teem in het stof bijten en Philips met de V2000. De markt koos voor het VHS-systeem van het Japanse Victor, een onderdeel van Matsus hita Electric Industrial. De disc van Philips, Sony en Hew lett-Packard kan 3 gigabytes aan informatie bevatten aan elke zij de, meer dan de 2,6 gigabytes van het Hitachi-Toshiba-Matsushita- consortium. Beide discs hebben een diameter van 12 centimeter. aandelenkoers in de twee was!i!t™de ™eken opmerkelijk ®et 7 gulden te verhogen nadat Hf; i r gestegen. Hierdoor ontstond vermoeden dat vertrouwelij- gelekt°rmat'e üaar ku^en was «Wij wachten nu eerst de resulta at Schielijk vooron- stann voordat we eventuele gappen zetten," aldus een Phi- aPs-woordvoerster. PREMIER KOK sprak dit voorjaar nog over de 'exhibi tionistische zelfverrijking' die managers in het Nederlands bedrijfsleven voor zichzelf hebben gecreëerd. Gisteren werd duidelijk dat het kabinet de lucratieve optieregelingen zwaarder wil belasten. Door Wouter ter Haar HET WAS premier Kok al langer een doorn in het oog. Hij vindt het te gortig dat de topmanagers en topondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven aan de ene kant loonmatiging prediken, en aan de andere kant zelf slapend rijk worden. Kok pleitte daarom dit voorjaar voor het aanpakken van de lucratieve optierege lingen. Een optie is het recht om in de toekomst een aandeel in een bedrijf te kopen of te verkopen tegen een vantevoren vastge stelde prijs. De premier wil dat er een eind komt aan wat hij noemt de 'exhibitionistische zelfverrijking'. In sommige bedrijven verdient de top nauwelijks of geheel niet belaste miljoenen met de regeling. Minister Zalm en staatssecretaris Ver meend van Financiën lijken de premier op zijn wenken te bedienen. Gisteren werd bekend dat zij werken aan een wetsvoorstel om de optieregelingen zwaarder te belasten. Nog deze week praat het kabinet over de maatregelen om de zelfverrijking van het Nederlands bedrijfsleven aan te pakken. Het belangrijkste voorstel - alles is nog geheim - betreft de managers die hun opties binnen drie jaar verkopen. Voor hen bestaat de kans dat zij de behaalde koerswinst bij hun inkomen op moeten tellen. Daarvoor moeten de ontvangers het hoge tarief van de inkomstenbelas ting gaan betalen, in deze categorie vaak 60 procent. Het FNV heeft de mededelingen over de aanpak van het 'graaien en snaaien' met licht gejuich ontvangen, aldus een woordvoerder van de vakbonden. Het FNV heeft nimmer onder stoelen of ban ken gestoken dat er maatregelen geno men moeten worden tegen de 'schrape- rij'. „We kunnen het niet aan onze leden verkopen om loonmatiging vol te hou den, terwijl ze zien dat hun managers jaar in jaar uit vele miljoenen verdienen met hun opties." Gedragsregel Ook de werkgeversorganisatie VNO- NCW - vaak een tegenhanger van het FNV - is het in grote lijnen eens met de maatregel. De belangenorganisatie van het Neder lands bedrijfsleven had al een gedrags regel om verkregen opties niet binnen drie jaar te verkopen. Wel heeft de orga nisatie grote moeite met de administra tieve rompslomp die de maatregelen met zich mee brengen. P. Verhaegen, directeur economische za ken bij VNO-NCW voorziet dat veel on dernemers volop in de clinch komen te liggen met de belastingdienst. „Het wordt een enorm gemillimeter om vast te stellen hoeveel belasting er nu exact be taald moet worden als de opties vorkre gen of verkocht worden." P. de Vries van de Vereniging van Effec tenbezitters moet zelf bijna verbaasd toegeven dat hij niet zo gek veel moeite heeft met het belasten van de koerswinst als de optie binnen drie jaar wordt be nut. „De optieregeling is destijds in het leven geroepen om de betrokkenheid van ondernemers bij hun bedrijf te vergro ten. Ik vind dat je na drie jaar wel blijk hebt gegeven van die betrokkenheid. Ingewikkeld De Vries hekelt echter wel de ingewik keldheid van de mogelijk nieuwe rege ling. „Het doel van de maatregel is om het exorbitante gebruik er van aan te pakken. Dat bereik je niet door er meer belasting over te laten betalen. Veel be ter is om limieten te stellen aan het op- tiebezit, bijvoorbeeld niet meer dan tweemaal het jaarsalaris." De belastingadiviseurs en accountants van KPMG Meijburg en co, zien vrijwel geheel geen heil in de voorstellen van Vermeend en Zalm. Vennoot J. Schipper - deskundige op het gebied van opties en aandelen - stelt dat de maatregel het paard achter de wagen spannen is. „Het wordt alleen maar ingegeven door de hoge winsten op de beurs. Als die niet zo verschrikkelijk hard was gestegen, had je hier niemand over gehoord. Bo vendien pak je er maar een betrekkelijk klein groepje mee. Nu is het net een ja- loezie-achtige maatregel. Het lijkt wel of Kok het niet kan hebben dat zijn klas genoten op Nijenrode veel verdienen." Tilburg (anp) - De linnenverhuur en het wasserijbedrijf gaan ge bukt onder een sanering met overnames, sluitingen en de daling van de werkgelegenheid. Dat komt vooral door de lagere budget ten in de gezondheidszorg, waarvan de bedrijfstak voor 40 pro cent afhankelijk is. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Lin nenverhuur en Wasserijbedrijven. Voor de twee sectoren leek een goede toekomst weggelegd, toen de gezondheidszorg een marktgerichter karakter kreeg. De insti tuten gingen meer uitbesteden. De gezondheidszorg heeft inmid dels onder druk van de overheid drastisch moeten bezuinigen. Het gevolg is dat ze minder kan besteden aan wasserijen en de huur van linnen. De instellingen spelen bedrijven tegen elkaar uit. Wat betekent dat die beneden de kostprijs hun diensten leve ren. Die ontwikkeling heeft geleid tot het stopzetten van investerin gen en de sluiting van twaalf productie-eenheden, het afstoten van capaciteit, fusies en overnames. Het tempo van dit proces du peert niet alleen de linnenverhuur en het wasserijbedrijf. Die zul len de hoge reorganisatiekosten doorberekenen, hetgeen ook weer doorwerkt in de gezondheidszorg. Londen - Het aantal werklozen in Groot-Brittannië is in juli verder afgenomen van 5,7 tot 5,5 procent van de beroepsbevol king. Het is het laagste percentage sinds april 1990 en minder dan de helft van de werkloosheidsniveaus in Duitsland en Frankrijk. Het aantal mensen zonder baan nam vorige maand onverwacht sterk af met 49.800 tot 1,55 miljoen. Dat is het laagste peil sinds september 1980. Zonder correctie voor seizoensinvloeden was er in juli een stijging met 35.100 werklozen. Breda - De Nederlandsche Elevator Beleggingsmaatschappij (Nedelev) wordt binnenkort een beursfonds waarin alleen geld zit. De enige activiteit van Nedelev was tot nog toe het houden van aandelen HES Beheer; het fonds heeft aangekondigd al de ze stukken te verkopen. Nedelev is na de verkoop op geen enkele wijze meer actief. Vol gens G. Dohmen van de raad van beheer is het de bedoeling dat de aandelen en oprichtersbewijzen van Nedelev worden ver kocht. De nieuwe eigenaar beschikt dan over een NV met beurs notering. Dohmen wijst erop dat een nieuwe koper ook kan be sluiten Nedelev van de beurs te halen. Nedelev bezit 19,6 pro cent van de aandelen HES Beheer, dat op zijn beurt eigenaar is van European Bulk Services (EBS), een kwakkelend graanover- slagbedrijf in de Rotterdamse haven. Doordat EBS al jaren ver lies lijdt, kent ook Nedelev uitsluitend negatieve resultaten. De waarde van de HES-stukken is sinds begin dit jaar echter bijna verdubbeld; volgens Dohmen een goed moment om te verkopen. Leiden - De prijzen voor de belangrijkste jamsoorten (aard beien, kersen en abrikozen) gaan dit najaar behoorlijk omhoog. Oorzaak: tegenvallende fruitoogsten in Oost- en Zuid-Europa. Oost-Europese landen zijn veruit de belangrijkste leveranciers van aardbeien en zure kersen (morellen). De combinatie van zware nachtvorst (in april) en langdurige re genval tijdens de aardbeienoogst in Polen heeft het totale aan bod aanzienlijk verminderd. Daarnaast kampen Zuid-Europese landen dit seizoen met sterk wisselende weersomstandigheden. J. Lagrow, algemeen directeur bij Hero Nederland in Breda (met een marktaandeel van 25 procent de grootste jamproducent in Nederland) durft niet te voorspellen met hoeveel de prijzen om hoog moeten. Frankfurt - De winst van het Duitse chemie- en farmaciecon cern Hoechst is in de eerste helft van dit jaar zoals verwacht fors gedaald, maar het resultaat was wat beter dan analisten hadden voorspeld. De verslechtering is het gevolg van een ingrijpende herstructurering. De winst voor belasting kelderde met 54 procent van 4,32 mil jard mark tot 2 miljard mark. Dat kwam vooral doordat het concern in de eerste helft van vorig jaar 1,78 miljard mark aan eenmalige baten had door de verkoop van dochterondernemin gen. Voorburg - Cafés en cafetaria's (waaronder snackbars en fast- food-ketens) zagen hun omzet in het tweede kwartaal stijgen. Vorig jaar daalde de omzet van cafetaria's nog met een procent omzet en moesten de cafés genoegen nemen met een stijging van anderhalf procent. De omzet van cafetaria's lag in het tweedé kwartaal 5,7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij café's bedroeg de stijging 5,3 procent, zo heeft het Centraal Bureau voor de Sta tistiek bekendgemaakt. Vorig jaar was een slecht jaar voor deze tak van de horeca door concurrentie van supermarkten, die sinds vorig jaaf"voorjaar ook 's avonds open zijn. Restaurants kampten met een tegenval lende omzetgroei van 4,4 procent, waar het in het eerste kwar taal nog 6 procent was. Ook in de hotellerie is een lager groei percentage neergezet. In het tweede kwartaal bedroeg de omzet groei 6 procent, tegen 7,4 procent in het eerste kwartaal en zelfs 8,4 procent in heel 1996. Botterdam - De reisorganisatie Ganesh in Utrecht staat aan de rand van een faillissement. De organisator van verre avontuur lijke reizen heeft de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) gemeld dat hij de geboekte reizen niet meer kan uitvoeren. De SGR neemt de verplichtingen van Ganesh over. De SGR zal ervoor zorgen dat ongeveèr dertig reizigers die in drie groepen bezig zijn aan een reis door Tibet of Afrika hun reis kunnen afmaken. Ook twee expeditie-reizen door zuidelijk Afrika die volgende week vertrekken gaan onder verantwoorde lijkheid van de SGR door. Ongeveer honderd klanten, die later zouden vertrekken, krijgen van de SGR hun geld terug. SGR-di- recteur P. Silbermann vermoedt dat de kleine reisorganisatie Ganesh als één van de eerste in de reiswereld het slachtoffer is van de hoge dollarkoers. Etten-Leur - Gamko Etten-Leur, producent van koelapparaten voor de horeca, is overgenomen door de Amerikaanse holding in koelmachines SEC. Voor directie en de tweehonderd man perso neel van Gamko verandert er niets. De overname door de Ame rikanen wordt door Gamko gezien als gunstig voor de expansie. Gamko hoopt op een versterking van het Europese marktaan deel. Moskou - De Russische minister van Privatisering, Alfred Koch, is gisteren opgestapt. Het vertrek van de bewindsman, die te vens één van de vice-premiers was, volgt op de omstreden ver koop door Moskou van de staatsbelangen in de telefoonmaat schappij Svjazinvest en in Norilsk, de grootste nikkelproducent ter wereld. Vorige week had de Russische premier, Viktor Tsjernomyrdin, op het laatste moment erop aangedrongen de privatisering van Norilsk uit te stellen. Hij gaf Koch de opdracht de voorwaarden waaronder het mijnbouwconcern in andere handen zou over gaan, te toetsen op hun rechtsgeldigheid.' Eén dag later ging de verkoop echter alsnog door. De Russische autoriteiten zouden de zaak nu achteraf onder de loep nemen. Deze week kwamen het comité van staatseigendom, waarover Koch de leiding had, samen met het Russische parket tot de conclusie dat de privati sering geheel volgens de wet was verlopen. Een onderzoek naar de transactie van Svjazinvest loopt nog. p> v

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 7