'Hongerstaking geen effectief middeP HEMA écht lekker! Onderzoek naar seksueel misbruik op kazerne Weert Zuivere 'medi-wiet' als pijnbestrijder I )ere|ycl Nieuwe maatregelen tegen spookrijden Broods hommage aan Elvis bestem Reuzenschildpad gezien voor kust van Vlieland Moeders Vaders opgelet! A2 BINNENLAND A3 Vereniging Vluchtelingen Werk verontrust over acties Iraniërs 'KI-station Wanroij treft geen blaam' Roomboterkruimelvlaaien Drop voor *t* Sumarroca d.o. Penedès nü 21195 Kaiserbroodjes 995 nu Lm Franse Achterham 9 50 nu Lm Pinda's 950 nuZ* Nu bij het 2e kaartje GRATIS bij 6 topattracties Did you have your today? 1 MS V3 binnenlandKORT 'Drugstoerisme leeft weer op' 'Niet te starten, niet te stelen' Stankcode 1 van kracht in Rijnmond Bekisting viaduct op autoweg: 1 dode Verbreding Maas gaat langer duren Froger eist rectificatie aantijgingen Spoedprocedure over Cannerberg-affaire US 1997 nmë en Ierland maar in het wes! envelden en kans weer is niet uitge. iddagtemperatum van een graad of orden tot ruim 25 van Engeland. uxemburg: Peri0. en vooral in het kans op een re- eersbui. Middag, rond of iets bo rn Midden-Frankrijk' ige perioden en in sten eerst nog een -eersbui. Middag- r rond of net onder ijk: Vrij zonnig en Franse Alpen een op een lokale on- iddagtemperatuur 34 graden. eel zon en waar- droog. Langs de ima rond 30 gra- innenland ruim 35 nnig; in de bergen kans op een lokale Aan zee maxima den langs de Golf tot meer dan 30 in het zuiden en het binnenland t tegen de 40 gra- Eilanden: Flinke erioden en waar- 'roog. Middagtem- icht bij 30 graden. en Ibiza: Zonnig, arm; middagtempe- treeks 32 graden. tig, vrij zonnig en Tddagtemperatuur d rond 30 graden. d en Kreta: Zonni- en vooral later op s op een regen- of i. Op de Egeische elijk minder wind. peratuur tussen 25 en. Perioden met zon, name in het zuid een enkele lokale onweersbui. Mid- atuur iets onder de d: Afwisselend zon en een kans op een onweersbui. Mid- atuur iets onder de Flinke zonnige pe- droog. Middagtem- ngeveer 30 graden. uaips 'paoii 'jsous 'ua6jss stAAxrr euu£0AK VSKSTR/KT //V g.fiV I I I I I DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1997 Van onze Haagse redactie pen Haag - De Vereniging Vluchte lingenwerk is verontrust over de hongerstakingen van Iraanse asiel zoekers. Volgens de vereniging wordt bij hen ten onrechte de indruk ge wekt dat een hongerstaking helpt om be status van erkende vluchteling of een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen. Volgens de woordvoerster van Vluchte lingenwerk is het 'pertinente onzin' dat een beslissing van de Immigratie- en Na turalisatie Dienst (IND) wordt beïnvloed door een hongerstaking. „Een honger staking is geen effectief middel om een andere uitslag in de asielprocedure te krijgen." De opvatting van Vluchtelingenwerk staat haaks op die van de stichting Pri me, die Iraanse asielzoekers steunt. Vol gens voorzitter Pouri van Prime kan een hongerstaking wel degelijk lonen. De voorzitter zegt een reeks van gevallen te kennen waarbij asielzoekers na een hon gerstaking de status van erkende vluch teling of een tijdelijke verblijfsvergun ning kregen. De IND heeft al meerdere keren laten weten dat een hongerstaking geen in vloed heeft op de beslissing. Vluchtelin genwerk onderschrijft dat. Volgens de woordvoerster van de vereniging kan een hongerstaking wel tot gevolg hebben dat het dossier van de betrokken asielzoeker 'hoger op de stapel' komt te liggen of nog eens opnieuw door de IND wordt beke ken. Maar een heroverweging van de be slissing gebeurt volgens haar alleen op grond van nieuwe feiten. Volgens Vluch telingenwerk komt het wel 'regelmatig' voor dat uitgeprocedeerde Iraanse asiel zoekers alsnog een status of verblijfsver gunning krijgen nadat de IND het dos sier opnieuw onder de loep heeft geno men. Dit komt volgens de woordvoerster omdat dossiers over de asielverzoeken van Iraniërs vaak rammelen. Veel aanvragen zijn ingediend in de ja ren '94 en '95, toen Nederland Iraanse asielzoekers nog gedoogde. Omdat de Iraniërs toch niet teruggestuurd zouden worden, werd hun asielaanvraag door de overbelaste IND niet grondig en zorgvul dig behandeld, aldus Vluchtelingen- Werk. „De ambtenaren waren geneigd om snel te beslissen. De kwaliteit van de verhoren en de verslagen van de ge sprekken waren vaak niet goed." Volgens Vluchtelingenwerk is er op dit moment een 'bak Iraanse dossiers', waarvan er een 'hele hoop' niet deugen. De vereniging vindt dan ook dat de IND alle zaken opnieuw zou moeten bekijken. Van onze verslaggever Weert - Worden vrouwelijke leerlingen van de Koninklijke Mi litaire School in Weert stelselmatig seksueel geïntimideerd door hun superieuren? Die vraag staat centraal in een onder zoek dat de Koninklijke Marechaussee gisteren op de Weerter kazerne is gestart. Aanleiding voor het onderzoek vormt de aangifte van een vrou welijke leerling tegen een onder officier/instructeur. Hij zou heb ben voorgesteld om - in ruil voor seks - haar puntentotaal bij het sergeantsexamen op te schroe ven. Omdat het 't tweede geval van seksueel misbruik op de ka- Van onze verslaggever Den Bosch - Het Openbaar Ministerie erkent dat het KI- station in Wanroij geen blaam treft bij de uitvoer naar België van varkenssperma uit be smet gebied. De Bossche officier van justitie mr. G. Bos heeft dat directeur J. van Vught van de Coöperatie Varkensverbetering Zuid, waar hetKI-station deel van uitmaakt, laten weten. Het KI-station blijft bij zijn voornemen om een forse schade claim in te dienen bij minister Van Aartsen van Landbouw. Die riep in april dat het 'een rommel tje' was bij het station in Wan roij. Uit een onderzoek van de Rijksrecherche is nu gebleken dat de spermaleveringen vanuit Wanroij (via het KI-station Hel den) naar België goedgekeurd waren door de Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees. In het Brabantse dorpje Vrede- peel is gisteren het 375ste geval van varkenspest geconstateerd. Het bedrijf ligt in het gebied waar al een vervoersverbod van kracht is. Het bedrijf heeft 370 varkens. Die zullen zo snel moge lijk worden geruimd, aldus het ministerie van Landbouw. zeme betreft waarbij een militai re instructeur van de KMS be trokken is, wil officier van justi tie A. Besier van de militaire ka mer van de rechtbank in Arnhem nu weten of er op de kazerne structureel iets mis is. Het eerdere geval betrof een in structeur die zich tijdens zijn de tachering in Oirschot aan een vrouwelijke pupil zou hebben vergrepen. Hij werd op 9 juni door de mili taire rechtbank veroordeeld tot twee maanden onvoorwaardelij ke militaire detentie, maar is te gen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Officier van justitie Besier zegt desgevraagd dat hij het proces verbaal dat naar aanleiding van de jongste klacht is opgemaakt, nog niet kent. Evenmin weet hij wat er waar is van de geruchten dat op de KMS al jarenlang spra ke zou zijn van seksuele intimi datie en dat daarvoor al twee ser geants zouden zijn overgeplaatst. „Maar er zijn signalen waarvan we vinden dat die onderzocht moeten worden. Dat zal overi gens niet zo eenvoudig zijn. Want er zal dan bij eventuele slachtof fers de bereidheid moeten zijn om aangifte te doen, en ook om de gevolgen van die aangifte te dra gen. En zelfs dan blijft het een moeilijke zaak, want het gaat vaak om de bewering van één persoon tegenover de ontkenning van een ander," meent Besier. De commandant van de KMS, kolonel J. Vermeulen, wil niet in gaan op de kwestie. De Kamerleden M. van der Hoe ven van het CDA en L. Sipkes van GroenLinks willen van de re gering opheldering over de ver meende gevallen van seksuele in timidatie op de KMS. Zij hebben schriftelijke vragen ingediend bij minister Voorhoeve en staatsse cretaris Gmelich Meijling van Defensie. Utrecht (anp) - Extra pijlen op het wegdek van afritten en op lichtende gele borden moeten het spookrijden verder terug dringen. Rijkswaterstaat directie Utrecht neemt die maatrege len vanaf volgende week op een aantal wegen, bij wijze van proef voor een eventuele landelijke invoering. He extra pijlen komen op het wegdek van afritten van auto snelwegen. Het nu al bij die afrit- en staande ronde, rode bord met witte streep en het onderbord 'Ga ffug' vervangt Rijkswaterstaat ooor een nieuw bord, dat een soort samenvoeging van die beide orden is. Het is uitgevoerd in re- eeterend, fluoriserend geel, zo- at het ook in het donker opvalt. versehijnsel spookrijden omt nog steeds geregeld voor, ondanks de vele maatregelen die "i net verleden zijn getroffen, al dus Rijkswaterstaat. Voor de toe komst werkt Rijkswaterstaat aan verdere maatregelen tegen het spookrijden. Het gebeurt name lijk niet in alle gevallen doordat men de afrit oprijdt. Ook keren op de snelweg komt nogal eens voor. Vandaar dat de toekomstige aanpak zich vooral zal richten op het waarschuwen van overige weggebruikers. Daarbij wordt wellicht de langs een groot deel van de autowegen aanwezige elektronica voor verkeerssignale- ring gebruikt. Leeuwarden (anp) - Ten noorden van de kust van Vlieland is een euzenschildpad gesignaleerd. Dat is uitzonderlijk, omdat deze kilometers verderop leven in het Caribisch ge- ^ijnfoto's van het dier gemaakt. Het zou gaan om een le- Jkjlgens de conservator van het Fries Natuur Museum is het heel jzonder dat een reuzenschildpad zo ver afdwaalt. Het is wel eens 1771^ §ebeurd. „In mijn naslagwerken staat vermeld dat er in Am ,ee j'evenci exemplaar aanspoelde bij Domburg. Bij Texel en srti m i °8^e 'n resPectievelijk 1961 en 1968 een dode reuzen- leeft3 3an' ^8 zu^en moe'ten afwachten of dit dier het over- Ï?,°.u^e Wildpad is er in elk geval genoeg voedsel, want het dier v°edt zich met kwallen. In zijn atelier aan de Amsterdamse Spuistraat is musicus,/schilder Herman Brood druk bezig aan een gigantisch Elvis-schilderij. Het doek wordt vijfentwintig meter lang en twee meter hoog. Tijdens de manifestatie Back to the 50's and 60's, die komend weekeinde in de RAI wordt gehouden, zal het schilderij worden tentoongesteld. foto anp W9(i ffb'l r Door Rinze Brandsma Haarlem - „Een nieuwe legi timatie zoeken om marihua na te mogen verkopen," ver oordeelt CDA-Kamerlid Van de Camp het Haarlemse ini tiatief van de koffieshophou ders. Hij vindt de verkoop van cannabis-producten voor medicinaal gebruik 'onver antwoord' en staat ronduit achter het verbod van de mi nister. Zij greep in bij de gegroeide praktijk van gedogen, nadat de Gezondheidsraad in een rapport stelde dat er onvoldoende we tenschappelijk bewijs is voor de beweerde goede medische wer king van marihuana. Is de actiegroep 'Cannabis als Medicijn' een slimme pr-stunt om de koffieshops een betere naam te bezorgen? Initiatiefnemer Nol van Schaik reageert verontwaardigd in zijn koffieshop Willie Wortel Work shop, aan de Raamsingel in de Haarlemse binnenstad. „Het gaat ons niet om het lokken van meer klanten. Daarom verkopen wij de wiet voor inkoopprijs. Net als in mijn koffieshop hel pen heel veel shops, overal in het land, al een jaar of drie patiën ten met zo zuiver mogelijke wiet tegen kostprijs. Soms geven ze de wiet zelfs voor niets weg. Bij mij gaat het om twee tot drie klanten per dag. Wij willen in alle openheid meewerken aan het opzetten van een centrale kwekerij. Niks illegaals: wij hebben allemaal vergunningen en betalen belasting." Red Hair Skunk De actiegroep wil het liefst de Stichting Patiëntenbelangen Medische Marihuana helpen, die voor het kweken en de distribu tie van de 'medi-wiet' wil zor gen. Om te zorgen voor een zo con stant mogelijke kwaliteit en do sering, denkt de actiegroep aan Red Hair Skunk, een nederwiet met een hoog THC-gehalte (de werkzame stof), dat bijna elke koffieshop in het assortiment heeft. Om de kwetsbare patiën ten aan een bacterieel zo zuiver mogelijk product te helpen, kan de 'medi-wiet' gesteriliseerd worden via gamma-doorstra ling. Een rozenkweker uit Berg- schenhoek belde gisterochtend spontaan naar Haarlem, dat hij zijn kennis graag ter beschik king wil stellen. De kweker helpt op eigen houtje ook al ja ren kennissen en familieleden aan marihuana voor medisch gebruik. Op bescheiden schaal. Tot de minister ingreep, werd door de Rotterdamse kwekerij Maripharm aan 240 apothekers maandelijks zo'n drie kilo 'me di-wiet' geleverd. Ondanks het verbod werken nog steeds artsen mee aan de verstrekking. Via de koffieshop kunnen patiënten him huisarts een 'verklaring van geen bezwaar' laten onderteke nen, waarop zij de Skunk voor medicinaal gebruik tegen kost prijs kunnen afhalen. In Duits land en in vier staten in de VS mogen apotheken op proef ma rihuana verstrekken aan ernstig zieke patiënten. Effecten Volgens de actiegroep kunnen grote groepen patiënten baat hebben bij het blowen van een hasj-sigaret of het drinken van wiet-thee. Van Schaik: „De Uni versiteit van Groningen onder zoekt het heilzame effect voor de MS-stichting. Dan heb je het al over 17.000 patiënten. Wiet werkt spierontspannend. Verder helpt wiet tegen misselijkheid bij chemotherapie en bij aidspa- tiënten, is het eetlustopwek- kend, werkt het tegen migraine en glaucoom (staar) en is het voor terminale kankerpatiënten een prima pijnbestrijder. Wij hopen de wiet straks voor een kleine vijf gulden per gram te kunnen distribueren." De actiegroep van koffieshop houders stelt dat gecontroleerd gebruik van 'medi-wiet' een probleem als morfine-versla- ving bij pijnbestrijding voor komt en veel geld aan medicij nen bespaart. „Ger de Zwaan van Patiëntenbelangen zegt per maand 2400 gulden aan dure medicijnen uit te sparen. Mis schien dat politici en beleidsma kers wat beter nadenken als ze dat horen." PvdA-Kamerlid Oudkerk maakt zich sterk voor het verstrekken van 'medi-wiet' op kleine schaal aan zieken en terminale patiën ten, om hun lijden te verzachten en de kwaliteit van het leven dat hen rest te verhogen. Van Schaik: „Die was vroeger tegen stander, maar heeft als arts zelf bij zijn patiënten de heilzame werking gezien en is het gaan voorschrijven." D66, de partij van de ministers Borst en Sorgdrager, wil nader wetenschappelijk onderzoek. D66-Kamerlid Van Boxtel steunt het Haarlemse initiatief, maar wil wel de garantie van zuiverheid via een soort kwali teitskeurmerk. (ADVERTENTIES) Dagelijks vers uit eigen banketbakkerij, e 28 cm 9.95 „J.95 Diverse soorten, puntzak 250 gram 2.85 n02 *50 Spaanse rode of witte wijn, 75 cl. 6.95 VOOf II* 10 stuks/5.- 100 gram/3.25 gezouten of ongezouten, zak 500 grom Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 16 augustus 1997. Zo lang de voorraad strekt. (ook geldig tijdens de herfstvakantie) - Safari Beekse Bergen Hilvarenbeek - Bobbejaanland Lichtaart (B) - Phantasialand Brühl (D) - Autotron Rosmalen - Noordwijk Space Expo - Sea-Life Centre Scheveningen Kijk op de actieverpakkingen in de winkel! peet One Bent u al in staat om een beetje door die optie-mist heen te kijken of behoort u net als ik tot de zwartgalli- gen die menen dat ook die nieuwe regeling wel ver keerd uit zal pakken? Ik las dat de nieuwe belasting op opties het Rijk straks tien miljoen gulden extra oplevert. Op een totaalbedrag van zo'n vier miljard van die dingen is dat 0,25 procent, als ik het wel heb. Maar misschien lees ik het allemaal niet nauwkeurig ge noeg en moet ik dringend naar de optie-cien, wil ik voortaan weer optie-maal kunnen oordelen over derge lijke ingewikkelde kwesties. In deze voor dit land zo ongekend gunstige tijden zouden ze eigenlijk ook de bewindslieden die nu aan het roer staan extra moeten belasten voor de opties die zij hebben op een mooie maatschappelijke carrière na de politiek. De economische hoogtijdagen zijn niet hun verdien sten, maar onwillekeurig wordt hun naam eraan ver bonden en stijgt hun marktwaarde tot hoogten die in geen enkele verhouding staan tot hun daadwerkelijke capaciteiten. MERIJN Rotterdam - De Franse politie maakt zich zorgen over een ople ving van het drugstoerisme naar Rotterdam. Dat heeft commissa ris Y. Guerbette van de grenspolitie in Noord-Frankrijk verklaard in Lille. In Rotterdam reageert de politie terughoudend. Een woordvoer der ontkent dat er in de Maasstad meer Fransen worden opgepakt dan normaal, maar erkent wel dat de drugsmarkt nog steeds flo reert. Sinds de zomer van 1995 treedt de politie hard op tegen Fransen die in Rotterdam drugs kopen, met hulp van runners die de 'toeristen' op de rijksweg of in de trein opvangen en naar deal panden in de stad leiden. Het drugstoerisme bestaat dankzij de la ge prijzen in Nederland en de goede kwaliteit. Den Haag - Vanaf 1 september krijgen 3,5 miljoen autobezitters informatie over de voordelen van een startonderbreker in hun au to. Het gaat om een grootscheepse landelijke campagne van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing Stuurgroep Auto criminaliteit. Onder de titel 'Niet te starten, niet te stelen' worden mensen die nog geen auto met startonderbreker hebben, erop gewezen dat zij een 'bedreigde' groep vormen. Omdat steeds meer auto's over zo'n technisch hulpmiddel beschikken, blijkt de aandacht van de auto dief zich te verplaatsen naar de niet-beveiligde auto's. Het aantal autodiefstallen in Nederland is vorig jaar - na een ja renlange stijging - voor het eerst gedaald. In 1996 verdwenen 2943 auto's minder dan het jaar daarvoor, een daling van 8,5 procent. In totaal werden er 31.711 autodiefstallen geregistreerd, tegen 34.654 in 1995. Rotterdam - De milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft gisteren voor het hele Rijnmondgebied stankcode 1 ingesteld. Dat betekent dat bedrijven in het gebied stankverwekkende activiteiten moeten melden bij de dienst. De milieudienst heeft tot de maatregel beslo ten na veel klachten over stank. De oorzaak van de stankoverlast is volgens de DCMR het stabiele weer. Heerenveen - Een 45-jarige bouwvakker uit Erica is gistermiddag overleden, nadat hij 's morgens bekneld was geraakt toen de be kisting van een viaduct bij Heerenveen naar beneden kwam. Twee collega's van de man raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De bekisting zou volgende week gedemonteerd worden. Volgens A. de Boer van Rijkswaterstaat Bouw stonden de mannen op hun busje en controleerden de bekisting. Ze voelden het voertuig in eens bewegen en merkten dat de bekisting instortte. Ze sprongen plat op de grond. De constructie bleef op een betonnen vangrail hangen, veertig centimeter boven de grond. De cabine van een passerende tankauto raakte onder de vallende constructie be klemd, maar de chauffeur kwam met de schrik vrij. Maastricht - Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) zal het kabinet voorstellen om de waterwerken aan de Maas over een lan gere periode uit te smeren. De kosten van het project dwingen de minister de verwezenlijking van plannen tot 2015 uit te stellen. De waterwerken zijn bedoeld om overstromingen tegen te gaan, de scheepvaart te vergemakkelijken en de ontwikkeling van de natuur aan de oevers van de Maas te bevorderen. Afhankelijk van de keuze voor een meer of minder milieuvriendelijke variant, zul len de kosten van de Maaswerken 1,1 tot 2,7 miljard gulden be dragen. Den Haag - Zanger René Froger eist rectificatie van berichten dat hij zijn fans begin juli in de kou heeft laten staan omdat hij niet voor minder dan 1500 mensen wil optreden. Hij heeft Edo Promo tions Entertainment voor de rechter gedaagd. Deze impresario uit Monster had Froger geboekt voor een concert op 6 juli in het Racket Partycentrum in 's-Gravenzande. De zanger kwam echter niet opdagen. Volgens de Haagsche Courant, die dat op gezag van Edo Promotions meldde, wilde Froger niet voor minder dan 1500 mensen zingen. Bovendien zou de zanger geen zin in het concert hebben gehad omdat hij helemaal uit Bel gië moest komen. Volgens Froger zijn deze aantijgingen gelogen. Zijn manager zag zich genoodzaakt de boekingsovereenkomst te ontbinden, omdat Edo Promotions bepaalde afspraken niet was nagekomen. De zan ger eist dat de impresario de beweringen rechtzet via een adver tentie in de Haagsche Courant. Alkmaar - Journalist D. Berts uit Den Helder wil van het ministe rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid precies weten wat de rol van de Arbeidsinspectie is geweest in de Cannerberg-affaire. Duizenden militairen in dit voormalige hoofdkwartier van de Na- vo bij Maastricht zijn aan asbest blootgesteld geweest. De freelance-journalist heeft gisteren een spoedprocedure bij de Alkmaarse rechtbank aangespannen om het ministerie te dwingen inzage te geven in de Cannerberg-dossiers van de inspectie. Eer dere pogingen daarover meer te weten te komen, strandden tot nu toe. De rol van de Arbeidsinspectie in de hele affaire is tot nu toe onderbelicht, meent Berts. Terwijl deze organisatie toch direct verantwoordelijk is voor de gezondheid van werknemers. Berts heeft gepoogd via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur van het ministerie meer te weten te komen over de rol van de inspectie. Maar volgens dit ministerie zou openbaarmaking van het dossier-Arbeidsinspectie het ministerie van Defensie te veel benadelen. „Het ministerie is bang bepadeèid tje worden, maarises^ith&t-dan met de slachtoffers? Allemaal mensen die nu in onzekerheid leven en die er recht op hebben te worden geïnformeerd over de gevaren die zij lopen," aldus Berts.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 3