'Ik Jan Cremer' deed Nederland schudden in 1964 Nieuwe archieven voor Letterkundig Museum P°ëziè M'n hondje op zijn staart pESTEM GROTE GIDS D4 Fascistisch Kunstnozem Buchmesse Jane Mansfield Boeken die aanstoot gaven (4) Bestuderen USTUS 1997 D3 HHHHT rvatorium) plus een hotel ernaast het verstoorde kunstig evenwicht op het wburgplein weer zal her- n. „Het is allemaal even end en het houdt nooit op, ouwen in deze stad. Het st vind ik trouwens nog al- *e zeegroene, glazen ellips- ige toren van het Beursge- Destijds het eerste voor van integratie van de nieu- lasarchitectuur in een al be- d gebouw." zonder chauvinisme troont unstenaar ons mee naar het a met zijn nieuwe, fascine- e hoogbouw. Drie gekoppel- elegante zakentorens met er glas en roze marmer en zachtglooiende voetgangers gang met stenen bollen van elend formaat. „Dat is toch o prachtig als de allerbeste itectuur van Manhattan", dert hij. „Het is bijna niet te ~en dat hier kort geleden nog hertenkampje was." s het futuristische (me- tation Blaak, over de Wil- brug en het sfeervolle Noor- iland met zijn herinneringen de zeevaart rijden we weer g naar De Kop van Zuid, de omst van Rotterdam. ASSAU traat 12 - Olie en doek/Ron Ekke- 13.00-17.00 uur (t/m 31 aug) PZOOM - Polyptiek van Frans v.d. Boom DA en uit 1995-1996 -di t/m zo 13.00- an 8 - Lydia Schouten en Pauk Don k-ma t/m za 13.00-18.00 uur (t/m in de zomer: Picasso-foto'svan Ro- Schönheit; Ossip. - di t/m vr 10.00- (t/m 21 sept) -10 - Eindexamen 3 studenten St. ugmayr en Michiel Vermeulen - di- ur (tot 24 aug) 79 - Zomers overzicht - wo t/m vr ur (13 t/m 30 aug) RECHT rat 40 - B.C. Koekoek (1803-1862) - 00-17.00 uur (verlengd tot 7 sept) IOVEN y/selectie werken, Antonietta Pee- jur(t/m 14 sept) 3ENBOSCH rstraat 41 - Zomergasten, aanwin- '9) RDAM gen Museumpark 18 - Egotectuur ctie van het museum (t/m 7 s®PtjL van tweedehands-materiaal (t/m met het musuem - door gastconse g) - Inktvraat - tekeningen van o. >t) - Ingevuld en opgelost - m°de'' sn - Fiftheen pairs of white bro (t/m 8 mrt 98) 3URG ilf Rainer/microstructuren - di t/m se Kunst Dunantstraatil - Z°mersa. di t/m vr 10.00-17.00 uur, za en I I I I I DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1997 De onverbiddelijke bestseller Door Johan Diepstraten 'Nadat hij met succes de Ame rikaanse markt had bestormd en nog enkele vervolgdelen had geschreven, werd het wat stil rond Cremer,' schreef Jaap Goedegebuure twintig jaar na het verschijnen van Ik Jan Cremer (1964). 'Dat gaf velen de gelegenheid zich te realise ren hoe chaotisch zijn boek ^as gecomponeerd, en hoe seksistisch de ik-verteller te keer ging. Tot die laatste be denking kwam men natuurlijk pas op het moment dat de tweede golf, die van het femi nisme, de tijd ervoor rijp had gemaakt, maar niettemin blijft het merkwaardig dat vrijwel niemand in 1964 oog had voor de speciale behandeling die bijvoorbeeld homofielen in Ik Jen Cremer mochten ervaren.' Had daar niemand oog voor? Het tegendeel is waar. Maar zoals het vaker gebeurde met boeken die in opspraak kwamen, waren het vooral de christelijke stem men die voor de meeste publici teit zorgden. Zij veroordeelden lie Jan Cremer vanwege het vul gaire taalgebruik en de onver bloemde manier waarop de lief de werd bedreven. Maar ook toen waren er critici die om een andere reden 'de onverbiddelijke bestseller' veroordeelden. Die stemmen werden niet gehoord omdat de puriteinse zedenpre kers al voor genoeg lawaai zorg den. Schande, schande, schande, riep heel Nederland over zoveel krachtpatserij, openhartigheid en erotisch geweld. Het was de tijd dat iedereen in rep en roer was vanwege de uitzending Beeldreligie in het toentertijd zo omstreden televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Boer Koekoek zei in 1964 over Ik Jan Cremer: 'Dat moet een heel vies boek wezen. Ik lees nooit een boek, maar toen heb ik'ge- dacht, ik zou'het wel eens willen lezen om te zien hoe smerig het is. Ik had liever dat de overheid het had verboden, maar nu de overheid het vrij laat, wil ieder een het lezen.' Cremer was wel een van de eer sten die afrekenden met de ta boes en mooischrijverij in de Ne derlandse literatuur. Maar er was meer aan de hand. 'Het is een walgelijk fascistisch boek,' zei de schrijver J.B. Charles, als Willem H. Nagel voorzitter van het Bezige Bij-bestuur waar de roman verscheen. De letterkundige Pierre H. Du bois kreeg het manuscript aan geboden als redacteur van Nijgh en Van Ditmar, maar weigerde hoewel hij vermoedde dat hij een miljoenenomzet zou mislopen. Zijn kritiek was meer dan afwij zend: 'Ik bedoel hier niet de sek suele grootspraak en de ruige terminologie die weinig verras sends kunnen hebben, maar vooral de onverholen, lijnrecht sadistische ontboezemingen die op een dusdanige fascistische geestesgesteldheid wijzen, dat men niet anders meer kan con stateren dan dat de Bezige Bij. van de ondergrondse in de on derwereld is beland.' Is de mentaliteit van de auteur van een debiel infantilisme dat men het hem bezwaarlijk kan aanrekenen, zoals Dubois be weerde? Zelfs Panorama liet een tegenstem horen, somde de gru welheden met pistolen en mes sen op van de a-morele hoofd persoon en vroeg zich af: 'Is Jan Cremer een met fascistische en sadistische neigingen behepte psychopaat?' De algemene teneur was toch dat Ik Jan Cremer beschouwd werd als een neuk-pies-poep boek, een verhoudingsgewijs onschuldige schelmenroman. Cremer genoot al enige bekendheid als kunstno zem en menig literair coryfee vergoelijkte het branieachtige van de roman. 'Zijn boek is een bandeloze ontploffing tussen au tobiografie en mythomanie,' be weerde Willem Frederik Her mans. 'Ik heb het in één ruk uit gelezen.' De lezer van vandaag kan alleen maar bewondering hebben voor het uithoudingsvermogen van Hermans. Menig uitgever werd na het ver schijnen van Ik Jan Cremer be stookt met soortgelijke vuistdik ke manuscripten, even wijdlopig en breedsprakerig als het voor in .ua,, .ZUJO as fromee U >.'i t'U beeldboek. Maar de markt was in handen van Jan Cremer die een meester was in het creëren van een hype. Nog voor het boek was verschenen, was Cremer overtuigd van het enorme suc ces. Tegen ieder advies in zette hij zichzelf op het omslag als motornozem en hij liet links bo ven alvast de kwalificatie 'de onverbiddelijke bestseller' druk ken. De publiciteit die hij daar na voor een deel zelf maakte, zorgde voor een kettingreactie. Naarmate de oplage steeg, werd Cremer steeds vrijmoediger. 'Het succes schrijf ik toe aan mijn ge niale Persoonlijkheid,' riep hij. 'Als hoofd van Jan Cremer In corporated ga ik nu verder wer ken aan mijn internationale greep naar de Populariteit.' In zijn eentje ging hij naar de Frankfurter Buchmesse en zorg de ervoor dat zijn boek in vele talen verscheen. Met één titel veroverde hij inderdaad de we reld: van Japan tot Venezuela en tot Noorwegen. De Franse uitge ver Grasset liet tienduizend exemplaren drukken, maar mocht ze niet verspreiden. Ook in Italië werd Io Jan Cremer ver boden. In het katholieke Spanje werd Yo Jan Cremer een succes en daarmee in veel Spaanstalige landen. Heinrich Böll verdedig de in 1965 voor de Hamburgse rechtbank de Duitse vertaling. Amerika lonkte. Hij vertrok naar New York en het ongelooflijke gebeurde: de seksbom Jane Mansfield aan wie het boek was opgedragen, viel voor de arme arbeidersjongen met één jaar ULO. Een half jaar toerde Cremer met Mansfield door Zuid-Amerika en woonde vervolgens een half jaar met haar samen in Hollywood. Ame rika lag, althans naar eigen zeg gen, aan zijn voeten. 'Van die pocket hebben ze er meteen zes miljoen gedrukt,' zei Cremer. 'Daar maken ze geen herdruk ken, daar doen ze het meteen groot, anders heeft het geen zin. Mijn grote markten zijn Ameri- Deze weken haalt Johan Diepstraten boeken uit de kast die in het verleden aanstoot gaven en heftige discussies losmaakten. In de meeste gevallen worden ze allang niet meer als controversieel be schouwd. De beroering zegt nog steeds veel over de tijdgeest, de taboes van toen en over de durf van de schrijver. Na Houtekiet van Gerard Walschap, De avonden van Gerard (van het) Reve en Liesbeth en de wereld van Bob en Daphne van Han B. Aalberse is het de beurt aan Ik Jan Cremer. ka, Engeland en Duitsland. Niet alleen vanwege de grote oplage, maar ook wat de receptie be treft. Daar wordt mijn boek se rieus door de critici besproken en door literatuurprofessoren behandeld.' Twintig jaar na het verschijnen van Ik Jan Cremer kon de suc cesauteur tegenover interviewer William Rothuizen tevreden vaststellen dat er globaal tussen de 12 en 14 miljoen exemplaren verkocht moesten zijn. 'Elke steen in Nederland schudde,' zei Cremer, 'over wat er toen in Hol land gebeurde, zullen de mensen later heel wat te bestuderen heb ben.' Ook deze opmerking mag tot de categorie grootspraak ge rekend worden, want wat zou er in hemelsnaam te bestuderen zijn? JJari 'Cremer publiceerde nog een aantal boeken, waaronder in 1984 de trilogie De Hunnen van ruim 1500 pagina's. 'Het is het epos van de eeuw', riep Cremer, in de hoop opnieuw met een controversieel boek de aandacht op zich te vestigen. Hij had een zorgvuldige publici teitscampagne bedacht, maar dat hielp niet. De schok van 1964 bleef uit. Het Letterkundig Museum in Den Haag heeft de archieven van Karei van het Reve en Ad den Besten in zijn bezit gekre gen. Karei van Reve (1921), de ge leerde broer van volksschrijver Gerard (van het) Reve, schonk het museum cahiers die hij vol kladde als slavist, recensies, persoonlijke documenten en een groot pak brieven die hij vanaf de jaren veertig uitwis selde met privé-personen of za kelijke contacten zoals tijd schriftredacties en uitgeverij en. Van het- Reve- studeerde Slavi sche letterkunde in Amsterdam en werd drie jaar na zijn pro motie in 1954 benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniver siteit Leiden. Hij schreef behal ve vertalingen uit het Russisch twee detectiveachtige sleutel romans, Twee minuten stilte (1959) en Nacht op de kale berg (1961), maar werd vooral be kend door zijn polemische es says en columns in NRC Han delsblad, het Parool en de lite raire tijdschriften Hollands Maandblad en Tirade. In 1981 kreeg hij daarvoor de P.C. Hooftprijs. Spraakmakend was vooral zijn Huizinga-lezing uit 1978, waarin hij de vloer aan veegde met de literatuurweten schap. Essayist/vertaler/dichter Ad den Besten (1923) heeft met na me als redacteur van uitgeverij Holland een belangrijke bijdra ge geleverd aan de hedendaagse dichtkunst. Hij manifesteerde zich als pleitbezorger van de poëzie van de jonge Vijftigers en daaraan verwante dichters. Zijn archief bevat veel brieven die getuigen van vriendschap pelijke banden met tal van Ne derlandse schrijvers, onder wie Gerrit Achterberg, Remco Campert, W.F. Hermans, Ed Leeflang en Simon Vinkenoog. Als dichter debuteerde Den Besten in 1930 met Opwaart- sche Wegen. Zijn tot op heden laatste bundel, Een stem boven het water uit, dateert van 1973. Door Y. Né Is het mogelijk een verzameling aan te leggen van alle indrukken van de voorbije dag die je zijn bijgebleven, en dat tijdens een heel seizoen? Als je geheugen niet al te best is, is het vast mogelijk. Maar welke ordening breng je daarin aan, zodat ze niet ten prooi vallen aan dezelfde chaos en willekeur die de ervaringen in het dagelijks leven kenmerken? En wat heeft zo'n verzameling te vertellen? De dichter F. van Dixhoorn houdt zich met het probleem van dergelijke verzamelingen bezig. Hij kreeg in 1994 de C. Budding- hprijs voor zijn debuut Jaagpad. Rust in de tent. Zwaluwen voor uit, die opviel door de vorm van zestien-regelige strofen, die uit genummerde fragmenten beston den. Eenvoudige spreektaal leek in kleine moten gehakt en zodanig gecomponeerd dat zij een nieuwe lading kregen. De oorspronkelij ke, vluchtige indrukken en de waarschijnlijk even vluchtig ge maakte notities kunnen die niet vasthouden. Dat het Van Dix hoorn daarbij om een scheppend proces ging en een boeiende voor stelling op een toneel als resul taat, bleek al uit zijn woorden: je moet jezelf verrassen om de kijker te verrassen een systeem vinden waarachter je verdwijnt De dichter verkiest achter de coulissen te blijven en uiterste te rughouding te betrachten. Van Dixhoorn heeft zijn systeem en zijn toon gevonden. Dat blijkt uit zijn nieuwe bundel Arm zwaai. Grote keg. Loodswezen I, die naadloos aansluit bij zijn vo rige. Hij verwerkt in zijn recente werk zelfs fragmenten daaruit. De context is dezelfde: de zee is opnieuw nabij, het is zomer of herfst en er is overeenkomst in sfeer. In deze gefragmenteerde en onbestemde wereld lijken de cij fers een tot en met vier (soms gaan ze tot zes) de enige harde bakens te zijn. Ze zijn een maat staf, geven de schijn van orde en stabiliteit. Ze vertegenwoordigen het cyclische van de vier seizoe nen en de vier-windricli,^ngen. Daartussen zweven,d'Agëijèurte- rilssén vrij in tij'<ï en ruimte) Van Dixhoorn maakt gebruik van herhalingen en wisselt het tempo als in een korte sonate. Regels met een snel ritme lopen vooruit op langzame regels. Hij heeft uit eindelijk zijn zinnen gezet op het vertragen van de tijd: 3. rennende man niemand vraagt zich af hoe ik dit voor elkaar krijg reizen is iets wat je moet leren rijdt langzamer om de weg langer te laten duren Het citeren van de poëticale re gels uit het werk doen geen recht aan de poëzie, maar verduidelij ken in kort bestek veel. Het is moeilijk regels uit dit ge heel te lichten. De strofen van Van Dixhoorn vormen een stroom, waarin de fragmenten zonder hiërarchie el kaar opvolgen. Geen woord doet zich beter voor dan een ander. Het is brokkelige stroom, maar duidelijk een doorgaande stroom, die in principe oneindig is. Zo sluit het einde (met nummer 1) van de cyclus Armzwaai aan bij het begin (met nummer 2). Het is de staartetende slang, beeld van de universele tijdstroom, maar door de dichter teruggebracht tot de maat van zijn persoonlijke universum: m'n hondje op zijn staart. Het prikkelende van deze poëzie is, dat zij zich zonder effectbejag concentreert op de mogelijkhe den van alledaagse indrukken in alledaagse taal met behoud van hun complexiteit. De lezer zal ve le sprongen moeten maken, of be ter armzwaaien gelijk Van Dix- hoorns potsierlijke aapje, via tal van afgebroken takken, maar te gelijkertijd volgt hij dan een op merkelijk associatief spoor. m'n hondje op zijn staart 1. reizen is iets watje moet leren rijdt langzamer om de weg langer te laten duren 2. wat heeft hij gedaan ze rent weg hij volgt haar door het lange zomergras hoger en hoger gaan ze buigen langzaam af richting zuiden 1de akoestiek een feest 2. dejpgid£0egirpnen 3. iërnfljifi'Hakjffièt een bijl in een stuk hout dat maakt geluid 4. ze gaan weer hakken maar nu alleen om de klank te horen F. van Dixhoorn: 'Armzwaai. Grote keg. Loodswezen I.' Uitg. De Bezige Bij, prijs 36,50. MARKTEN KNOKKE/HEIST Kunst en Antiekbeurzen - Vlaamse Gilde van Antiquairs - CC Scharpoord en Hotel La Réserve - van 15.00 tot 21.00 uur (9 t/m 18 aug) Folkloremarkt - antiek, oude am bachten, poppentheater, volksdans enz. - centrum Heist - hele dag (14,21 en 28 aug) SINT NIKLAAS Stripbeurs - Museumcomplex Zwij- gershoek - van 14.00 tot 18.00 uur niet op ma (t/m 31 aug) YERSEKE Braderie - haven en centrum - vr 9.00-21.00 uur en za 10.00-17.00 uur (15 en 16 aug) VRIJDAG GROEDE Kunstmarkt - Het Vlaemsche Erf goed - Slijkstraat 1 TERNEUZEN Nachtmarkt- met o.a. standwerkers, marktkramen, klein kermisvermaak en optredens - Nieuwstraat e.o - 17.00-01.00 uur ZATERDAG BEVERÈN en SINAAI Boerenmarkt - centrum - vanaf 13.00 uur DREISCHOR 't Oude Vlasdorp - Dreischor in de jaren '30 - met kinderrommelmarkt, braderie, demonstraties, muziek en vlasteeltverwerking. - Ring - Zuiddijk 4-9.00-17.00 uur MIDDELBURG Snuffelmarkt - Markt - 9.00-17.00 uur OOSTKAPELLE Ambachtenmarkt - rond de Her vormde Kerk-13.00-21.00 uur ZONDAG LOKEREN EN HAMME Antiekmarkt - centrum - vanaf 10.00 uur THEATER ANTWERPEN Zomer van Antwerpen - theatercir cus, muziek in wijk, toneel, open luchtproject en percussie - Bonaparte- dok, Stuivenberg- en Coninckplein, Dageraadplaats e.a. - 14.00, 16.00, 18.00 en 22.00 uur (t/m 1 sep) De Soldaatfacteur en Rachel - door theater Zuidpool - Rubenshuis, de Wapper-21.15 uur (14,15,16,19 t/m 23,26,27,28, 30 aug) CADZAND-BAD Circus Bongo - Vlamingpolderweg - vr/za 19.00 uur, zo 11.30 uur (15, 16 en 17 aug) GROEDE Muziek en poëzie - in huiskamer De Twee Duiven - 21.00 uur (15 en 19 aug) DONDERDAG GROEDE Circus Bongo - Camping Groede - Einsteinstraat 11 -19.00 uur VRIJDAG OOSTKAPELLE Circus Bongo - Oude Voetbalveld - Einsteinstraat 11 -19.00 uur ZONDAG AARDENBURG Poppentheater - GaleRichel - West straat 38- 15.00 uur MAANDAG NIEUWVLIET Circus Bongo - Pannenschuur - Ein steinstraat 11 -19.00 uur DINSDAG NIEUWVLIET Circus Bongo - Zonneweelde - Ein steinstraat 11 -19.00 uur WESTKAPELLE Dansvoorstelling - Lets Folklore En semble Liesma (Letland) - Markt 69a - 19.00-21.00 uur WOENSDAG ANTWERPEN Tibetaanse Folklore - Dansers, zan gers en muzikanten van Tipa - volks dans en muziek uit Tibet - Zomern achten 97 - Openluchttheater Rivie renhof - 20.30 uur GROEDE Circus Bongo - Camping Groede - Einsteinstraat 11 -19.00 uur MUZIEK ANTWERPEN Jazz Middelheim 97 - Park den Brandt, Beukenlaan - 16 concerten - diverse tijdstippen (tot 18 aug) OOSTENDE Paulusfeesten - Rock, Pop, folk e.a. - Sint Petrus en Paulusplein e.o. (tot 18 aug) DONDERDAG ANTWERPEN Folk Blues - met Roland, Hans Ha- bils (songwriter), Kristina Olsen e.a. - Zomernachten 97 - Openluchttheater Rivierenhof - 20.30 uur BRUGGE Klinkers 97 - slotconcert - door Anto nio Rivas Y Sus Vallenatos - Columbi- aanse muziek - 't Zand - 21.30 uur (gratis) DREISCHOR Orgelconcert - Dirk Jansz Zwart - Hervormde kerk - Kelloggplaat 86 - 20.00 uur KNOKKE Magritte in muziek - door James Bowman, contratenor - Casino - 20.00 uur MIDDELBURG Mini-concert - in kader van Lange Jan Projekt - Koorkerk - Nadorstweg 30- 15.00-15.30 uur Zomerconcert - Zeeuwse Koorschool - Gasthuiskerk Lange Delft - Nieuwe Burg 38-40- 11.00 uur OOSTENDE Get Ready - pop, muziek en dans - Kursaal Casino-21.00 uur VRIJDAG GOES Popconcert - door Zeeuwse band Surrender - Grote Markt - Stations plein 3 - 20.00-24.00 uur TERNEUZEN Dead Moon - support act Harry Col- tello. - Kalashnikov - Markt 11 - 22.00 uur ZATERDAG BELSELE Ierse Folk - door verschillende volks muziekgroepen - Feesttent naast Gentstraat nr.24 - 20.00 uur DOMBURG Nederlandstalige avond met Flash, Peter Smulders en Jan van Brabant. - De Parel - Babelweg 2 - 21.00 uur DINSDAG SINT NIKLAAS Parkconcert - door 't Klein Verschil - Belgische popmuziek - Stadspark Wal burg - 20.30 uur VLISSINGEN Zeeuwse Unplugged Competitie - Strandpaviljoen Panta Rhei - Boule vard Evertsen 250 - 17.00-20.00 uur WOENSDAG BRUGGE Jazz - Live Jazz met Kurt Vanherck (sax) en Frederik Desmyter (piano) - Café de Versteende Nacht, Lange- straat-21.00 uur KNOKKE Concertenfestival - door Chris Du bois (orgel) en Bart Snauwaert (fagot) - Peeters, Dubois, Lemmens - H.Hart- kerk. Dumortierlaan - 20.30 uur DIVERSEN BRESKENS Visserijfeesten - activiteiten zoals kermis, optredens, vlootshow en proeverijen - havens - hele dag (16 en 17 aug) BRUGGE Kantdagen - demonstraties kant klossen - Walplein en Wijngardplein - hele dag (16 en 17 aug) HULST Jeugd vakantie week - spelen voor de jeugd op speelvelden en buurthui zen en 't Jagertje - 9.00 tot 11.00 en 14.00 tot 16.00 uur (17 t/m 24 aug) KOEWACHT Country 8i Westernfestijn - Panne- koekenhuis 't Zand - hele dag (16 en 17 aug) YERSEKE Mosseltocht naar Antwerpen - Aanmelden bij de St. Behoud Hoog aars via 0118-410045 (14 t/m 17 au gustus) ZEEBRUGGE Zandsculptuur Festival 97 - Evene menten Plateau strand - hele dag (bouwen t/m 15 aug, bezichtigen t/m 15 sept) DONDERDAG CADZAND-BAD Activiteiten middag - en wandel tocht - wandelen start VW kantoor - 19.00 uur NIEUWVLIET Buitensportactiviteiten - caravan park Nooitgedacht - Sint Jansdijk 14 - 15.00-17.00 uur Springkussen en sportcircuit - Va kantiepark St. Pierre - Zouterik 2 - 10.00-12.00 uur ZOUTELANDE Natuurwandeling - over strand, dui nen en door bossen - vertrek vanaf speeltuin dijk Zoutelande - De Wale- straat 23 - 19.30 uur Volleybaltoernooi - vanaf 15 jaar - De Boshut - Sloestraat 3 -18.30 uur VRIJDAG BIGGEKERKE Run-Bike-Run - Dorpsstraat - 18.30 uur Wielerronde Biggekerke - Start vanaf Dorpsstraat. -19.30 uur BRUGGE Internationale Koetsenparade - Veemarkt, Markt en Kasteel Tillegem St. Michiels- vanaf 13.30 uur Processie OLV van Blindekens - start aan de Smedenpoort - 09.00 uur OOSTKAPELLE Parachutespelen - voor kinderen - Oostkapelle Strand -14.00 uur ZATERDAG ARNEMUIDEN Ringrijden - Burg. Hackstraat -10.00- 16.00 uur BRUGGE Paardenshow - met challenge voor trekpaarden - Markt Brugge en Hoe ve de Blauwe Zaal in Sint Kruis - hele dag OOSTBURG Eenhoorndag - diverse activiteiten - centrum - hele dag OOSTKAPELLE Ringrijden - J. de Pourckstraat - 8.00- 17.30 uur RITTHEM Ringrijden - afdelingswedstrijd - Nieuwendijk 15 - 8.00-17.30 uur SEROOSKERKE Sjezenrijden - Zandput - Bogerdwei- de 1 - 10.00-17.00 uur WESTKAPELLE Vuurwerk - m.m.v. muziekvereni ging O.K.K. - Dijk t.h.v. het Abraham Calandplein - 22.00 uur ZONDAG VLISSINGEN Vlaamse volksspelen - a.l. - Boule vard Evertsen - Plaza - 14.00-17.00 uur WOENSDAG WESTKAPELLE Lampionoptocht - voor kinderen - Markt - 20.30 uur WISSENKERKE Wandeling Keihoogte - o.l.v. een gids - aanmelden bij VW Noord-Be veland-19.00 uur ZOUTELANDE Zomeravond viswedstrijd - Strand O - Bosweg 2 - 19.00-21.30 uur EXPOSITIES AARDENBURG Galerichel - Weststraat 38 - acht kun stenaars uit verschillende landen - zo t/m di 13.00-18.00 do t/m za 13.00- 18.00 Galerie de Paardenstal - Markt 4 - Roemeense volkskunst - zo t/m di 13.30-17.00 do t/m za 13.30-17.00 Gemeentelijk Archeologisch Mu seum - Marktstraat 18 - In de kaart kijken - het verleden in het landschap van heden - Van paarden tot paarde- krachten: boerenleven in West- Zeeuws-Vlaanderen ANTWERPEN Museum Sterckshof - Zilvercentrum - The National Collection - Heden daagse Britse Edelsmeedkunst - di t/m ma 10.00 tot 17.30 uur (Tot 8 sep) Kasteel Rivierenhof - Beeldhouw werk van Greet Visterin - woe tot ma 12.00 tot 17.00 uur (Tot 24 aug) AXEL Streekmuseum - Beelden en schilde rijen van Jean Kamps - di tot za 13.30 tot 17.00 uur (tot 29 aug) BIERVLIET Atelier Ernest Joachim - Ernest Jo- achim/beelden, Liesbeth Huser/aqua- rel, Wim Krull/foto, Siegfried Gorins- kat/keramiek, Horst De Blaere/etsen, Antonio Lampecco/vazen - 14.00- 17.00 uur (16 en 17 aug) BRESKENS VSB Bank Dorpstraat 47 - Corrie Cle ment/olieverf - ma t/m vr - 9.00-12.00 uur (aug) Visserijmuseum - Kaai 1 - In de Knoop - Vissersknopen, siermanswerk en sierknopen - ma t/m za - 10.00- 12.00 uur (aug) BROUWERSHAVEN Grote of Sint Nicolaaskerk - Kerk- pad 2 - werken van Kappert en De Lange - ma t/m za 13.30-16.30 (16 t/m 30 aug) BRUINISSE Visserijmuseum (Oudheidskamer) - Oudestraat 9 - mossel- en oesterscul tures - ma. t/m vr. 14.00-16.30 (t/m sept) BURGH HAAMSTEDE De Bewaerschoie - Weststraat 18 - Frank Nix - Schilderijen en beelden. - di t/m za 13.30-16.30 (t/m 23 aug) Waterland Neeltje Jans - onderwa terleven in Oosterschelde en voordel ta (t/m okt) - expositie Bangladesh - foto's van de Franse fotograaf Gilles Saussier (t/m 30 sept.) - ma t/m zo 10.00-17.30 DOMBURG Galerie het Noorderlicht - Noord straat 13 - verkoop-expositie - 19e en 20e eeuwse schilderijen - di t/m za - 16.00-21.00 (t/m 31 aug) Marie Tak van Poortvliet museum - Ooststraat 10a - Zomers in Zoutelan de - Werk van de schilder Hart Nibbrig -dit/m zo 13.00-17.00 DREISCHOR Streek- en landbouwmuseum - Molenweg 3 - een beeld van een dorp - ma t/m za 10.00-17.00, zo. 13.00- 17.00 GOES Museum voor Noord- en Zuid-Be veland - Singelstraat 13 - Hemels Erf goed - een keuze uit de bisschoppelij ke collectie van het Breda's museum - di t/m vr 10.00-17.00, za 13.00-16.00 (t/m 31 aug) Stadhuis - Grote Markt - fototen toonstelling De Zilveren Camera - di t/mza 11.00-17.00 (t/m 23 aug) Stadskantoor - Lens op azië - Willem Rijn, Carolien Cappon en Roderic Apers - ma t/m do 9.00-17.00 uur, vr 9.00-12.00 uur (t/m 25 sep) GRIJPSKERKE Zijdemuseum - Kerkstraat 1 - hand beschilderde zijden quilts - Nelleke v.d. Wege - borduursels op zijde - Els van Baarle - di t/m za 13.30-17.30 (t/m 27 sep) GRAAUW Atelier De Paaien - fotografiek van Willem Barend Boehlé - dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur (Tot 31 aug) GROEDE Galerie d'Ouwe Smisse - Molen straat 19 -Suse Jacobs/acryl, Els Fritz/aquarel, Jef Janssens/schilderij- en, Wilma van der Lee/stillevens (t/m 31 aug) HULST Galerie Rattenfanger - aquarel en olieverfschilderijen/Janneke Wessels - do tot di 14.00-17.00 uur (tot 17 aug) RETRANCHEMENT Bezoekerscentrum het Zwin G.v. Hoekestraat 2 - Etienne van Bene- den/aquarelen scuptuur (t/m 7 sept) TERNEUZEN Centrale Hal Ter Schorre - schilderij en/Theo Jordans en pastels/Anne Del- vaux - dagelijks vanaf 09.00 uur (tot 2 sep)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 25