Romantiek en koele schoonheid in Rotterdam ui a 2 D ui Q 2 ui 0 j ui a ui 13 'Ik 2 2 DE STEM GROTE GIDS Bloembossen Pakhuizen Museumpark Oude schuiten Verlangen Pontje New York Witte de With Kist van Quist Spannend h I/) UI Fascistisch i i i i DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1997 De skyline als kunstwerk D3 Door Marjan Mes Het uitzicht is onveranderlijk groots en meeslepend. Het weidse water, overspannen door geweldige bruggenbogen, als kunstob jecten zo mooi, en de bouwkunstige ritmiek van blinkende wol kenkrabbers; het is ieder uur van de dag een sensatie om Rot terdam langs het water binnen te rijden. En verder te rijden via de Maasboulevard over de schitterende Erasmusbrug naar De Kop van Zuid en de Wilhelminapier met zijn Hotel New York, waar het uitzicht op de skyline van het centrum aan de over kant ieder jaar verrassender wordt. De brede rivier en de hypermo derne hoogbouw van Rotterdam presenteren hun koele schoon heid telkens weer iets anders, naar gelang het weer en de licht val, de dag en de nacht. Het pa norama van de stad aan de Maas met zijn wisselende lichten en luchten geven de bezoeker een in tens gevoel van vrijheid, van on gekende verten en mogelijkhe den. Zo ziet Klein Manhattanzoals het Rotterdam rond de Maas te genwoordig wordt genoemd, zichzelf trouwens ook. Spectacu laire nieuwbouw, sfeervolle reno vaties en een expanderend kunst en uitgaansleven hebben de ha venstad een nieuw élan gegeven, dat iedere bezoeker opvalt. „De energie en ambitie van deze stad en de geweldige architec tuur, dat is wat mij zo aantrekt. Altijd is er beweging, nooit stil stand", zegt Geer Pouls, beeldend kunstenaar en bloemist, die tien jaar geleden Breda verruilde voor de Maasstad en in die tijd de der de golf van naoorlogse 'wederop bouw' heeft meegemaakt, die mo menteel een hoogtepunt beleeft. De Limburger Pouls (45), die Breda 'te burgerlijk en te veel nouveau riche' vond, voelt zich thuis in de werkstad Rotterdam, die net als hij zelf bruist van energie en wordt gekenmerkt door nuchtere zakelijkheid. In een groot oud pand aan de Nieu we Binnenweg 162b is zijn bloe menwinkel/galerie Brutto Gusto gevestigd. Daar arrangeert de ontwerper van plantaardige installaties (die internationaal worden geëxpo seerd) ook zijn 'flamboyante bloembossen'. Ze zijn bestemd voor zo ongeveer alle kunstinstel lingen, die de afgelopen tien jaar Rotterdams culturele leven heb ben verrijkt. Zijn onconventione le boeketten ('met boerenbloe- men, prei, fruit en maggiplanten') sieren regelmatig de Stads schouwburg, de Kunsthal, het Nederlands Architectuur Mu seum, het centrum voor moderne kunst Witte de With, het Neder lands Foto Instituut en Boymans, maar ook een aantal grands cafés van de havenstad, waaronder in cidenteel ook Hotel New York, en menig cultureel evenement. „Toen ik hier kwam, was er nog niets, alleen Museum Boymans van Beuningen. De stad deed me denken aan Berlijn, ook zo'n har de stad met lelijke nieuwbouw. Alle bewoners met goede banen waren uit de binnenstad vertrok ken, vooral naar Prinsenbeek. De oude wijken verpauperden en werden ingenomen door allocht onen. Dat kon dus helemaal niet; dat hebben ze hier goed begre pen." „Nu zie je die mensen, vijftig plussers en uitgewerkt, terugke ren naar het centrum waar oude pakhuizen heel mooi tot apparte menten worden verbouwd", ver telt Pouls. „Ze vinden het leuk om weer naar de schouwburg en de film te gaan, want ze hebben enorm veel vrije tijd en die kun je hier vrij goed besteden. In de af gelopen tien jaar heeft de stad enorm geïnvesteerd in de culture le infra-structuur en is Rotter dam een echte kunststad gewor den." „Je ziet hier opnieuw bijzondere architectuur ontstaan en heel INFORMATIE Van alle in De Stem gepubliceerde werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organi- satie zijn de publicatierechten gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Deze kunstenaars worden verzocht in verband met reproductie van hun werk in deze uitgave contact met Beeldrecht op te nemen. leuke renovaties van historische panden. De leegte raakt wat op- gevulder, maar echt gezellig wordt het waarschijnlijk nooit in Rotterdam", lacht Pouls. „Ten minste niet die gezelligheid van de Grote Markt in Breda en het Vrijthof in Maastricht, met al dat gegons en geroezemoes. Maar ro mantiek is er natuurlijk wel in zo'n historische havenstad, al blijft het wel een wat tochtige ro mantiek." Zakelijk en nuchter is de haven stad Rotterdam altijd gebleven. Je ziet het zelfs terug in grands cafés als Dudok en Loos, die zel den iets bruin-romantisch heb ben maar eerder tegelachtig, kaal en functioneel zijn. En je ziet het ook aan het Museumpark bij Mu seum Boymans van Beuningen. Een lege asfalt- en grindvlakte die de musea rond Boymans - de functionele Kunsthal van Rem Koolhaas, het fraai gerenoveerde 19e eeuwse Natuurmuseum en het in het water gelegen, opzien barende Nederlands Architec tuurinstituut - met elkaar ver bindt. De jonge boompjes willen er nauwelijks groeien. In dat steriele Museumpark ligt trouwens ook de heel wat klassie kere Rozentuin van Boymans waar 's zomers het openlucht theater wordt gehouden. En dat is nu juist ook de charme van het 'nieuwe' Rotterdam; dat de soms kraakheldere functionaliteit te genwoordig steeds vaker aange naam constrasteert met het oude, doorleefde Rotterdam van voor de Tweede Wereldoorlog. Bijna twintig jaar geleden - tij dens de tweede naoorlogse ver- nieuwingsgolf - kwam de roman tiek weer terug in het Rotterdam se stadsbeeld, met de herinrich ting van de Oude Haven bij het Witte Huis, waar nu oude schui ten mooi antiek liggen te wezen, met de geur van oud hout, teer en pek. Een rijtje 17e eeuwse heren huizen staat er weer in volle glans naast. Het haventje met zijn enorme ter rassen - aan de voet van de mach tige, rode Willemsbrug - wordt omringd door een wonderlijke, Escher-achtige speelgoedbebou wing, met als spektakelstuk de gekantelde kubuswoningen-op- palen van Piet Blom. Nog altijd vormen ze een ludieke blikvan ger, maar leuk wonen was het er nooit, want je kon er slechts 'ge halveerd' meubilair plaatsen in de cirkelvormige kamers. Inmid dels moet het hele zaakje al wor den gerenoveerd. Jackie Chan, de oosterse acteur in vechtfilms en deze winter te gast op het Filmfestival Rotter dam, was er niettemin zo verrukt van, dat hij de Oude Haven met Beeldend kunstenaar Geer Pouls: „De energie en ambitie van de stad en de architectuur; dat is wat mij zo aantrekt in Rotterdam. met in het midden van de giganti sche zaal een roestige, ijzeren scheepsloopbrug. Bijna alles is er oud en een tikkeltje gammel, met krankzinnige kroonluchters en kleine felrode, groene, blauwe en gele plastic lampjes. Mooi is misschien anders, maar de sfeer is er fantastisch. Door de enorme ruimte, het luisterrijke uitzicht over het water, de goed kope en toch aparte keuken en de ongedwongen klandizie. Een ple zierige mix van jong en oud, ar tistiek en zakelijk, chic en ge woontjes. 'Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg' hoort heel erg bij Rotterdam en dat zie je hier en overal, ondanks de Rot terdamse drift tot culturele ver nieuwing. Alles herinnert in Hotel New York aan de roemruchte geschie denis van deze plek aan de Maas, vooral ook in de ouderwetse ho tellobby met zijn machtige trap penhuis, waar oude hutkoffers van zeereizen staan en antieke koperen klokken de tijd van alle grote wereldsteden aangeven. Er is ook een winkeltje waar je de leukste boeken over Rotterdam en New York kan vinden. 'Hier is het gebeurd', staat te le zen in een poëtisch boekwerkje van Maria Heiden, dat het hotel zelf uitgaf. 'Het verlangen dat de ze plek zo heeft beheerst, zal blij ven. Het verlangen om weg te gaan en het verlangen om terug te komen.' Hotel New York is immers geves tigd in het voormalige hoofdkan toor van de Holland Amerika- lijn. Op deze plaats vertrokken aan het begin van de eeuw tien duizenden Oosteuropeanen, meest joodse emigranten, naar Amerika en in de jaren Hollandse emigranten, vooral boeren, naar Canada en de Verenigde Staten. Oude scheepsmodellen van de HAL en breekbare vooroorlogse souvenirs vertolken in dit onge wone hotel een onmiskenbaar heimweegevoel. Je bereikt deze nostalgische plek op de Kop van Zuid sinds kort rechtreeks via de Erasmusbrug, de gigantisch hoge, lichtgrijze zwanenhals met zijn sierlijke tui gen als harpsnaren. Of heel ro mantisch met het pontje, tegen woordig meer een watertaxi, die aanmeert aan de Willemskade, bij het lichtgeel gesausde Mu seum voor Volkenkunde. Op dat luisterrijke punt, waar men vroe ger met het veerpontje overstak naar de Holland Amerika-lijn, is sinds kort een Grieks terras, di rect aan het water van de Maas en met een geweldig uitzicht over de rivier. „De Kop van Zuid krijgt in de toekomst een grootstedelijke al lure waar je nu nog alleen van kunt dromen", weet Geer Pouls. „Gisteren nog zag ik het knetter gekke ontwerp van Jo Coenen voor seniorenappartementen, be staande uit een lint van gestapel de cirkels en driehoeken, Little City. Oude havengebouwen op de Wilhelminapier, zoals het totaal onderkomen pakhuis van Bake- ma, blijven gelukkig behouden. De Kop van Zuid met op de achtergrond de Erasmusbrug. „Altijd is er beweging." foto's ceesspruijt Kunsthal-directeur Wim van de gekantelde kubussen als decor zal gebruiken voor zijn nieuwe actiefilm. De Erasmusbrug en de moderne architectuur van de Maasstad zullen er ook in te zien zijn. Overrompelend middelpunt van uitgaand Rotterdam en verre om streken is sinds enkele jaren Ho tel New York. Ongetwijfeld het grootste Nederlandse horecasuc- ces uit de jaren negentig en in ie der geval de meest royale en spectaculaire kroeg van de ha venstad, gelegen op de Kop van Zuid; het voormalige scheep vaarteiland in de Maas waar on danks de gestaag groeiende, vooruitstrevende hoogbouw nog altijd een intrigerende sfeer van romantisch verval heerst. Oude pakhuizen zijn her en der al tot appartementen verbouwd, maar het hotel staat er (voor hoe lang nog?) vreemd verlaten bij. Dorine de Vos, die indertijd het rustieke paviljoen-etablissement Zocher in het weelderig groene Park van Rotterdam, als een se- mi-antieke 'ruïne' inrichtte, gaf aan het interieur van Hotel New York het karakter van een schip, Krimpen wil daarin de afdeling nieuwe kunst van Boymans ge vestigd zien, maar Boymans-di recteur Chris Dercon en wethou der Kombrink willen nieuwbouw bij het oude museum. Dat wordt nog een hele politieke strijd." Pouls: „Omdat het gemiddelde inkomen hier veertig procent la ger ligt dan in Amsterdam zijn de koop- en huurprijzen in Rotter dam ook veel lager. Ben je mo daal, dan vind je hier binnen een week woonruimte. Voor kunste naars is het hier ook een paradijs. In de jaren tachtig kwamen er 200 naar Rotterdam om de oude pakhuizen te kraken, nu zitten de meesten in oude scholen in Zuid." Een mooi voorbeeld van eigen tijdse culturele concentratie in een 19e eeuwse omgeving is de Witte de Withstraat. Een romme lige, volkse binnenstadsstraat met veel dubieuze, buitenlandse eettentjes, die onrustbarend aan het versjofelen was, maar die zich steeds meer tot een centrum van kunst- en cultuur ontwikkelt. De Witte de With, spraakmakend centrum voor moderne beeldende kunst, en het Nederlands Foto In stituut, zijn beide gevestigd in monumentale panden in dit voor malige Fleetstreet van Rotter dam. In het oude gebouw van de Nederlandse Dagblad Unie zit te genwoordig niet alleen het Foto instituut (met interessante ten toonstellingen), maar ook het Ne derlands Foto Archief, het Natio naal Fotorestauratie atelier, de Foto- en Videoschool SKVR, het Scapino Ballet Rotterdam en V2, instituut voor instabiele media (computer- en videokunst). Talloze galeries en horecazaken vliegen in de Witte de Withstraat als paddestoelen uit de grond. De straat heeft overigens nog altijd de wat smoezelige sfeer die ook de kunststraten van Soho in New York kenmerkt. „Het is er wel veel opener geworden", aldus Geer Pouls, maar het criminele circuit is er nog niet uit verdwe nen. Er gebeurt daar nog veel wat het daglicht niet kan verdragen." Vlak om de hoek, in de William Boothlaan, heeft het RO Theater nog niet zo lang zijn eigen onder komen, in een voormalig zaken- pand met het leuk decadent op getuigde interieur van een ouder wets variététheater. De toneel zaal is ruim en fraai. In een nabu rig pand zitten de kantoren van een aantal Rotterdamse kunstin stellingen, waaronder Poetry In ternational. De tweede, grote cultuurconcen tratie bevindt zich op het onlangs gerenoveerde Schouwburgplein, het summum van Rotterdamse zakelijkheid. Jarenlang werd dat kale plein slechts gedomineerd door concertgebouw De Doelen en hoge torenflats. Na de komst van de witte, vierkante Stads schouwburg ('De Kist van Quist') en vorig jaar van de enorme Pa- thé-megabioscoop werd het Schouwburgplein een stuk min der leeg en vooral eigentijdser. Architect Adriaan Geuze plavei de het plein recent met een high tech 'vloer' van blank geperfo reerd metaal, die de wandelaar echter een hoogst onaangenaam gevoel geeft, omdat het niet lek ker loopt en men door de gaatjes de ondergrondse parkeergarage kan zien. Vier kolossale lichtmas ten met het uiterlijk van haven kranen lijken op de verkeerde plaats te staan en geven 's avonds belachelijk weinig licht. Gezellig is het dus nog altijd niet op dit belangrijke plein. „Het Schouwburgplein is een straf voor de stad", vindt Geer Pouls. „Een plein betekent voor mij toch nog altijd bomen en groen. Het lijkt wel of Rotterdam altijd weer bang is voor allure met franje. Maar het theaterleven in de stad is enorm toegenomen en er gebeuren artistiek heel goe de dingen in de schouwburg. De megabioscoop is vanbinnen fan tastisch met die kolossale foyer, vooral tijdens het Filmfestival. Maar Pathé heeft nu wel zeven andere bioscoopzalen moeten sluiten, die ook belangrijk waren voorde stad." Geer Pouls verwacht dat de nieuwbouw boven De Doelen (met daarin kantoren van het concertgebouw en het nieuwe conservatorium) plus een hotel toren ernaast het verstoorde bouwkunstig evenwicht op het Schouwburgplein weer zal her stellen. „Het is allemaal even spannend en het houdt nooit op, het bouwen in deze stad. Het mooist vind ik trouwens nog al tijd de zeegroene, glazen ellips vormige toren van het Beursge bouw. Destijds het eerste voor beeld van integratie van de nieu we glasarchitectuur in een albe- staand gebouw." nNiet zonder chauvinisme troont de kunstenaar ons mee naar het - Weena met zijn nieuwe, fascine rende hoogbouw. Drie gekop de, elegante zakentorens met donker glas en roze marmer een zachtglooiende voetgange doorgang met stenen bollen van wisselend formaat. „Dat is toch net zo prachtig als de allerbeste architectuur van Manhattan' glundert hij. „Het is bijna niette geloven dat hier kort geleden nog een hertenkampje was." Langs het futuristische (me- tro)station Blaak, over de Wil lemsbrug en het sfeervolle Noor dereiland met zijn herinneringen aan de zeevaart rijden we weer terug naar De Kop van Zuid, de toekomst van Rotterdam. Q BAARLE NASSAU Galerie De Verbeelding Klokkenstraat 12 - Olie en doek/Ron Ekke- lenkamp, Henk Eikenaar - do t/m zo 13.00-17.00 uur (t/m 31 aug) BERGEN OP ZOOM Markiezenhof Steenbergsestraat 8 - Polyptiek van Frans v.d. Boom (t/m 31 aug) BREDA NBKS Reigerstraat 6 - Salon III - werken uit 1995-1996 - di t/m zo 13.00- 17.00 uur (t/m 7 sept) Chassé Galerie Claudius Prinsenlaan 8 - Lydia Schouten en Pauk Don ker Duyvis /tekeningen en fotowerk - ma t/m za 13.00-18.00 uur 30 sept) Beyerd Boschstraat 22 - fotografie inde zomer: Picasso-foto's van Ro berto Otero; Die andere seite der Schönheit; Ossip. - di t/m vr 10.00- 17.00 uur en za/zo 13.00-17.00 uur (t/m 21 sept) Galerie Segeren Raadhuisstraat 8-10 - Eindexamen 3 studenten 5t Joost, Hannah Manneke, Michael Lugmayr en Michiel Vermeulen vr/9.00-18.00 uur en za/9.00-17.00 uur (tot 24 aug) Galerie Molenaars Ginnekenweg 79 - Zomers overzicht - wot/mv' 13.00-17.30 uur en za/11.00-17.00 uur (13 t/m 30 aug) DORDRECHT Dordrechts Museum Museumstraat 40 - B.C. Koekoek (1803-1862) landschapsschilderijen di t/m zo 11.00-17.00 uur (verlengd tot 7 sept) EINDHOVEN Van Abbemuseum - Mike Kelley/selectie werken, Antonietta Pee- ters/object - di t/m zo 11.00-17.00 uur (t/m 14 sept) 'S HERTOGENBOSCH Noordbrabants Museum Verwerstraat 41 - Zomergasten, aanwin sten hedendaagse kunst (t/m 31 aug) ROTTERDAM Museum Boymans van Beuningen Museumpark 18 - Egotectuur - thema architectuur - uit de collectie van het museum (t/m 7 sept) Martin Margiela - kledingstukken van tweedehands-materiaal (t/m aug) - Moves - schaken en kaarten met het musuem - door gastcons vator Hubert Damisch (t/m 17 aug) - Inktvraat - tekeningen van Rembrandt en Guernico (t/m 8 sept) - Ingevuld en opgelost - moffif kunst (t/m 8 sept) - Bruce Nauman - Fiftheen pairs of white bron hands (t/m 27 okt) - Paul Beekman (t/m 8 mrt 98) TILBURG De Pont Wilhelminapark 1 - Amulf Rainer/microstructuren - di t/m20 11.00-17.00 uur (t/m 31 aug) Faxx Podium voor Hedendaagse Kunst DunantstraaH - Ion - 39 Brabantse Kunstenaars - di t/m vr 10.00-17.00 uur, za e 13.00-17.00 uur (t/m 17 aug) DB STEM De c rtoórJohan Diepstraten 'Nadat hij met succes de Ame rikaanse markt had bestormc en nog enkele vervolgdeler had geschreven, werd het wai stil rond Cremer,' schreef Jaap Goedegebuure twintig jaar m het verschijnen van Ik Jat Cremer (1964). 'Dat gaf veler de gelegenheid zich te realise ren hoe chaotisch zijn boel was gecomponeerd, en hor seksistisch de ik-verteller t< keer ging. Tot die laatste be denking kwam men natuurlij! pas op het moment dat di tweede golf, die van het femi nisme, de tijd ervoor rijp hap gemaakt, maar niettemin blijf het merkwaardig dat vrijwe niemand in 1964 oog had voo; de speciale behandeling di< bijvoorbeeld homofielen in Ik Jan Cremer mochten ervaren Had daar niemand oog voor? He tegendeel is waar. Maar zoal het vaker gebeurde met boekei die in opspraak kwamen, warei het vooral de christelijke stem men die voor de meeste publici teit zorgden. Zij veroordeelde: Ik Jan Cremer vanwege het vul gaire taalgebruik en de onver bloemde manier waarop de lief de werd bedreven. Maar oo! toen waren er critici die om eei andere reden 'de onverbiddelijk bestseller' veroordeelden. Di stemmen werden niet gehoor omdat de puriteinse zedenpre kers al voor genoeg lawaai zorg den. Schande, schande, schande, rie heel Nederland over zo vee krachtpatserij, openhartighei en erotisch geweld. Het was d tijd dat iedereen in rep en roe was vanwege de uitzendin Beeldreligie in het toentertijd z omstreden televisieprogramm Zo is het toevallig ook nog een een keer. Boer Koekoek zei in 1964 over I Jan Cremer: 'Dat moet een hec vies boek wezen. Ik lees nöo een boek, maar toen heb ik ge dacht, ik zOUKet wel eens wille lezen om te zien hoe smerig he is. Ik had liever dat de overhei het had verboden, maar nu overheid het vrij laat, wil iedei een het lezen.' Cremer was wel een van de ee: sten die afrekenden met de t< boes en mooischrijverij in de Ni derlandse literatuur. Maar 0 MARKTEN KNOKKE/HEIST Kunst en Antiekbeurzen Gilde van Antiquairs - CC S en Hotel La Réserve - van 21.00 uur (9 t/m 18 aug) Folkloremarkt - antiek, bachten, poppentheater, enz. - centrum Heist - hele en 28 aug) SINT NIKLAAS Stripbeurs - Museumcorr gershoek - van 14.00 tot niet op ma (t/m 31 aug) YERSEKE Braderie - haven en eer 9.00-21.00 uur en za 10.0C (15 en 16 aug) VRIJDAG GROEDE Kunstmarkt - Het Viae goed - Slijkstraat 1 TERNEUZEN Nachtmarkt - met o.a. sta marktkramen, klein kerr en optredens - Nieuwst 17.00-01.00 uur ZATERDAG BEVEREN en SIN/ Boerenmarkt - centrur 13.00 uur DREISCHOR 't Oude Vlasdorp - Drei jaren '30 - met kinderror braderie, demonstraties, vlasteeltverwerking. - Rin 4-9.00-17.00 uur MIDDELBURG Snuffelmarkt - Markt uur OOSTKAPELL Ambachtenmarkt - ro vormde Kerk-13.00-21.0 ZONDAG LOKEREN EN HA Antiekmarkt - centrum uur THEATER ANTWERPEt

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 24