St.-Jansteen kan fontein wel vergeten De Eykepolder 450 jaar oud Waterwingebied bij Sint-Jansteen opvallend vlindergebied ptgrn^m s trtshof nsclub Zomerfeest in Huize Emmaus DAG KLAPPER 50 jaar oud. 45 jaar ers sfeervol tafelen 50+ (senioren)" ZEELAND C2 Toerclub houdt fietsvierdaagse in Vogelwaarde Vier dagen kermis in buurtschap Noordstraat EK schieten op staande wip in Koewacht DE STEM Curiositeit '9 MtJJj iculieren bileum, huwelijk, verloving Jexamen, Abraham enz. l 0,65 incl. B.T.W., |jel verplicht. 5 x 40 mm 26.- incl. B.T.W l op aanvraag, bf uw tekst 2 dagen vóór Ivan onze kantoren. jen aan De Stem Brabants BOO MB Breda t.a.v. Kleintjes. br teksten, foto's en tekeningen redenen te weigeren. Ihtgever van deze advertentie pnd te zijn. Indien er een I een telefoonnummer gewenst f legitimeren, ter voorkoming gerechtigd naam van de fc maken. Uitgever is niet "de advertentie voorkomende Isten. Deze schattebout wordt Annie en de kinderen Goeiemorgen JO en RIEN, vandaag zijn jullie een paar. Jullie kregen het toch nog voor elkaar, Proficiat R. B. K. rit - Brasserie Cateringservice [fsaus lalensaus i aardbeien en slagroom 37.50 p.p. Bfr 694 en PARTIJEN w ieders budget, tunie en verjaardagen, het makkelijk 'YNAERTSHOF servies, bestek, glaswerk, hoeft niet af te wassen, ven bellen, zo ophalen. neemservicekaart. KAART gevarieerde gerechten. dwse mosselen. ken en een kleine kaart. 0114-311492 Of 320708 Stationsplein 2 Hulst. starten wij opnieuw met eginners" en "Cevorder- uRe ontspannende manier nsen. n gegeven op: agen in de grote zaal in Sas van Gent we seizoen op 12 septet a.s. even door: lilekom liga leraar iformatie op telefoonnum Belgische Sport Federal PESTEM I I I I I DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1997 Van onze verslaggever Sint-Jansteen - Een goed maaibe- heer heeft van het waterwingebied bij Sint-Jansteen een opvallend en belangrijk vlindergebied gemaakt. Tot die conclusie komt de insecten werkgroep van De Stelkluut die het gebied in kaart heeft gebracht voor de nieuwe vlinderatlas van Neder land, die de Vlinderstichting in Wa- geningen in het jaar 2000 wil uitge ven. Voor de inventarisatie brachten de le den van de werkgroep afgelopen week vier keer een bezoek aan het gebied. Daarbij inventariseerden ze in totaal 21 verschillende dagvlindersoorten en vijf verschillende soorten overdag ac tieve nachtvlinders. Bij de dagvlindersoorten waren er een paar voor Oost- Zeeuws-Vlaanderen zeldzame soorten bij, zoals een heide- vlinder en vijf eikepages. Niet ver van de plaats waar deze vlinders versche nen vlogen in het Zuidkanaal, dat mo menteel vol staat met bloeiende water munt en kattestaart, twee parelmoer vlinders. Een paar dagen later vlogen daar zelfs drie exemplaren. De kleine parelmoervlinder is sinds 1980 in Oost Zeeuws-Vlaanderen nog maar twee keer eerder gezien, De laatste waarne ming dateert van 1995, ook in het het zelfde kanaal. Opvallend was volgens de werkgroep ook het grote aantal bruine blauwtjes, waarvan er maar liefst vijftig werden geteld. Deze soort behoort in Nederland tot de kwetsbare en staat dan ook op de zoge naamde rode lijst. Wat de dagactieve nachtvlinders be treft viel vooral het aantal purperspan- nertjes op. Daarvan werden er 72 ge teld en ze vlogen op veldjes met zuring. De insectenwerkgroep spreekt haar grote tevredenheid uit over de beheer der van het waterwingebied, boswach ter G. Blaauwendraat. „Hij heeft het maaibeheer van dit ge bied afgestemd op het behoud van zo veel mogelijk vlinderplanten," zegt Ed dy Taelman. „Dat werpt zijn vruchten af, want het blijkt dat er zeer veel verschillende soorten vlinders op af komen. Daardoor ook is het waterwingebied een waar pa radijs geworden voor iedere vlinder liefhebber." De dagvlindersoorten die tot nu toe in het gebied zijn waargenomen zijn hei- devlinder, groot koolwitje, klein kool witje, citroenvlinder, bontzandoogje, oranjezandoogje, bruinzandoogje, boomblauwtje, icarisblauwtje, bruin- blauwtje, eikepage, landkaartje, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, klein vuurvlindertje, atalanta, distel vlinder, kleine parelmoervlinder en zwartsprietkopje. Overdagactieve nachtvlinders die wer den waargenomen, zijn de purperspan ner, gammauiltje, muntvlindertje, ge streepte goudspanner en bruine daguil. Van onze verslaggever Sint-Jansteen - De destijds aangelegde fontein in de vijver langs de Prins Hendrikstraat in Sint-Jansteen komt voorlopig niet meer terug. De apparatuur kan niet goed functioneren vanwege een blijvend te lage waterstand in de vijver. Chef G. Totté van de Hulster af deling Stads- en Dorpsontwik keling zegt dat naar aanleiding van vragen van bewoners van Sint-Jansteen. Die kijken al ja ren met jaloerse blik naar Hulst, waar in de binnenvest wel twee fonteinen vrolijk spuiten. Onderdelen Bewoner Van Remortel weet nog dat de kwestie van de Steense fontein al vele jaren geleden is aangekaart op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeente en de toen pas opge richte dorpsraad. „Van gemeen tezijde werd destijds gezegd dat Van onze correspondent Vogelwaarde - Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 augustus.- wordt in Vogelwaarde een avondfietsvierdaagse gehouden, die wordt georganiseerd door Toerclub Vogelwaarde. Er kan deze avonden aan de hand van een routebeschrijving worden ge fietst over afstanden van 15 of 25 km. Elke avond kan er gestart worden vanuit café 't Karrewiel tussen 18.00 en 20.00 uur. Deel nemers hoeven niet per se alle vier de dagen te fietsen. Het in schrijfgeld voor dit fietsevene- ment bedraagt vijf gulden. Na af loop worden herinneringen uit gereikt. de fontein snel weer zou spuiten. Het was alleen een kwestie van een paar ontbrekende onderde len. Die waren besteld en onder weg. Nou zijn we jaren verder en nou vraag ik me toch af waar die onderdelen eigenlijk vandaan moeten komen." De zaak sleept al zo lang dat Tot té er niet meer van af weet dan dat er in de Steense vijver ooit een fontein heeft gespoten. „Maar zover ik weet is er met die fontein zelf niets aan de hand. Daar is niets aan kapot, die ligt kant en klaar in de stadsschuur. Als we die in het water zouden leggen zou die gewoon functio neren. Tenminste, als er genoeg water in de vijver zou staan." Waterpeil Daar wringt meteen de schoen. Het blijkt dat in de loop der jaren het natuurlijk waterpeil in de vijver zoveel gezakt is dat er te weinig water in staat om de fon- teinapparatuur, een hele draag- -constructie van buizen en leidin gen, ophieuw te kunnen installe ren. „Wat we zouden kunnen doen is er water bijpompen, maar dan duurt het niet lang voordat de waterstand opnieuw te laag is. Een andere mogelijkheid is de vijver meer uitdiepen, maar dat levert gevaar op voor de kinde ren die daar toch regelmatig spe len. Kortom, we hebben besloten er verder maar geen kosten aan te maken en de vijver maar zo te laten, zonder fontein dus." In verzorgingshuis Huize Emmaus in IJzendijke werd gisteren voor de derde keer het zomerfeest ge houden. Het feest stond in het teken van zon, zee en strand, toepasselijker kon bijna niet met deze temperaturen. De bewoners van Emmaus en ook inwoners uit IJzendijke en omstreken namen deel aan tientallen spellen en demonstraties. Voor de kleintjes was er een springkussen opgesteld en een kinderspeelhoek/zandbak ingericht. De dag werd afgesloten met een barbecue. foto wim kooyman Van onze correspondente Noordstraat - Het buurtcomité Noordstraat, de buurtschap tus sen Kloosterzande en Walsoorden, is er weer in geslaagd om de jaar lijkse Noordstraat Kennis te orga niseren. Vier dagen vol activiteiten voor jong en oud met als start de bief- stukkaarting vrijdag 22 augustus in café Rue du Nord om 19.30 uur. Zaterdag 23 augustus is de officië le start van de spelenmiddag voor de jeugd. Iedere deelnemer krijgt na afloop een prijs mee naar huis. Aantrekkelijke attracties vormen het springkussen en de ritjes op een pony. Om 19.30 uur start een fietsroute voor alle leeftijden. De tocht langs polderwegen duurt ongeveer een uur en de fietsers moeten behalve hun spierkracht ook hun hersenen gebruiken. Er moet een aantal vragen worden beantwoord en opdrachten wor den uitgevoerd. Zaterdag om 21.00 uur is er een prijzengaaibol- ling. Zondag 24 augustus staat in het teken van de sport met een schie ting in café Rue du Nord om 14.00 uur en een wielerkoers voor B- en C-trimmers. Deze starten om 14.00 uur en de A-trimmers om 15.30 uur. De Noordstraat kermis wordt maandag besloten met een schieting die om 14.30 uur begint (tien kippen gratis) en de slot gaaibolling om 21.00 uur. Van onze verslaggever u Koewacht - Zaterdag en zondag vinden op .het terrein van Sint Se- bastiaan aan de Lange Akkers in Koewacht de wedstrijden om het Europees kampioenschap schie ten op de staande wip plaats. Aan de wedstrijden nemen schut ters uit Noord-Frankrijk, België en Nederland deel. Zaterdag om 14.00 uur beginnen de wedstrij den om het jeugdkampienschap. Zondag strijden vanaf 14.00 uur de senioren om de in schutters- kringen felbegeerde titel. EDITIE Bezorgklachten, abonnementen administratie, lezers- en fotoservice: BEL LEZERSCONTACT 076 - 5 312 312 maandagt/mvrijdag 8.00- 17.00uur zaterdag 8.00- 12.00 uur Redactie Temeuzen: Zuidlandstraat 32,4532 CG, telefoon 0115-645769, fax 0115-645742. Redacteuren: Frank van Cooten, Frank Deij (plv. ed.chef). Rein van der Helm, Peter Oggel (editiechef), Harold de Puysseleijr, Sanne Schelfaut, Redactie Middelburg: Vrijlandstraat 33d, 4337 EA telefoon 0118-652759, fax 0118-652738, Redacteur: Cees Maas (provincieverslaggever). Redactie Hulst: Baudeloo 16,4561 ES. telefoon 0114-372777 en 0114-372776, fax 0114-372771, Redacteur. Eugène Verstraeten Sportredactie Zeeland: Ton Koomen, telefoon 0115 - 645751 (zondag 0115 - 645753). Advertenties: Holst, Baudeloo 16,4561 ES. Detailhandels-, diensten-, B-to-B-, "itgaans-e" toerisme-advertenties: Woon 0114-372772,fax 0114-372771. Rubrieksadvertenties (Kleintjes): telefoon 076-5312313, fax 076-5312340. arnilieberichten, dankbetuigingen en geboorteadvertenties: telefoon 076-5312550, fax 076-5312340. örsoneefs-, opleidingen- en cursussen- advertenties: ^efoon 076-5312240, fax 076-5312242. nr°erend goed-, financiële diensten- en vervoersadvertenties: telefoon 0114-372772, fax 0114-372771, Telefonische openingstijden: Rubrieksadvertenties, familieberichten, dankbetuigingen en geboorte- Yertenties: dagelijks 9.00-20.30 uur. er,ge advertenties: maandag Vm vrijdag 8.30 tot 17.00 uur. LANGE TIJD achtereen is het gebied dat nu Zeeuws-Vlaande ren heet een land van verande ringen geweest. Aan het begin van onze jaartelling was het een min of meer aaneengesloten ge bied, nog nauwelijks gescheiden van Walcheren en Beveland. Daarna viel het steeds verder in brokken en stukken uiteen. Sluis en Aardenburg lagen onder meer in de 15e eeuw nog net op het vasteland. Boekhoute eveneens omdat het tijdig door de Graaf- jansdijk van de ondergang be hoed werd. Ten noorden ervan lagen het Ei land van Kadzand, Wulpen, het eiland van Oud Yeveny met de plaatsen Groede en Oostburg en het eiland waarop Biervliet lag, als we ons tot West-Zeeuws- Vlaanderen beperken. Het Ei land van Kadzand werd in het noordoosten bespoeld door het Zwarte Gat, in het zuidoosten door het Coxijsche Gat en aan de westzijde door het Zwin en de Noordzee. Wie van Oostburg naar Zuidzan- de wilde, of omgekeerd, moest het water over. Met een veer- pontje. Er bestaat wel een buurt schap Oostburgsche Brug, maar een echte brug, een overspanning van oever tot oever, heeft er nooit gelegen. Hooguit een duiker voor de ontwatering en wat voorzie ningen voor het aanleggen van de veerpont. Van der Aa ziet het in zijn Aard rijkskundig Woordenboek der Nederlanden echter wat groot ser: Er was een vrij lange brug, aan de Oostburgse zijde, geschikt voor voetgangers om bij laag wa ter over killen en schorren tot aan het smalle vaarwater te ko men. Aan de kant van Zuidzande was een zate of aanlegplaats voor schepen. De weg van Zuidzande daarheen, tussen de Grote Loodijk- en de Eikenpolder wordt nog de Bruggeweg ge noemd. De Bruggeweg heet tegenwoor dig Oostburgse weg, maar een Bruggendijk bestaat nog wel. Het is de oostrlijke dijk van de Eyke- Eyken- of (tegenwoordig) Ei kenpolder, een deel van het vroe gere Zwarte Gat, dat in 1547 af gedamd werd. Dat is dit jaar dus 450 jaar geleden. Opvallend in dit door de mens gemaakte land schap is dat sommige grenzen na 450 jaar nog bijna even scherp zijn als toen ze getrokken wer den. Andere daarentegen zijn vervaagd. Zo is in het veld de begrenzing van het Christoffelpoldertje, slechts drie ha groot en eigenlijk niet meer dan de vroegere vis sers- en veerhaven van Zuidzan de, niets meer terug te vinden. Van de 82 ha grote Eikenpolder weer wel. Staande op de Brug gendijk en kijkend naar de onge veer zeshonderd meter verderop gelegen 'Smidsendijk' (Smids- weg) kost het weinig moeite hier weer schorren, slikken en een vaargeul te zien, maar het Zwar te Gat slibde dicht en in 1547 werd weer een polder gewonnen. Een die bestaat uit zeer zware klei. Die ontwaterde slecht zodat het nodig was talloze 'reetjes' (greppels) te graven. Groter dan één gemet (plm. 0,4 ha) was zo'n blokje dan ook niet, maar dan had je het nog niet voor niks. Ge zegd werd dat je niet al te dik wijls moest rusten, wilde je met één tuig paarden -drie stuks - per' dag één gemet omploegen. Om een beetje pad af te leggen en om proper werk te leveren, werd meestal met vier paarden ge ploegd. Oorspronkelijk kende deze pol der één boerderij, die van de fa milie Almekinders, maar door vererving zijn het er drie gewor den. Geen enkele met een ge denksteen, zodat er voor ons geen handvat is om op het 450-jarig Geen echte gedenksteen, maar wel een stenen paal met een bol le kop waarop staat 'Linie 4'. foto wim kooyman bestaan van de polder te wijzen. Of toch Geen gedenksteen, in de echte zin van het woord, toch een curiositeit. Komend uit het dorp Zuidzande, in de bocht van de Smidsweg, staat links in de berm een ronde, taps toelopende stenen paal met een bolle kop. 'Linie 4' staat erop. Hij geeft met zes andere in Zeeuws-Vlaanderen een douane linie aan. Dat is een strook land van één uur gaans breed - 5500 meter - langs de grens met Bel gië. In dt gebied is het laden, los sen, opslaan en transporteren van bepaalde goederen en vee aan vergunningen gebonden. Ten tijde van de botersmokkel mocht iemand daar slechts zo veel roomboter in huis hebben als voor eigen gebruik nodig was, tenzij er een vergunning was voor meer. Een winkeltje met zeven klanten kon bijvoorbeeld per week legaal vijfhonderd kilo in kopen. En nog weten af te zetten ook Dicht bij de grens kan dat. In feite geldt die wet nog, maar er wordt (terecht) geen aandacht meer aan besteed. We merkten hiervoor al op dat de loop van de geschiedenis vaak heel goed uit het landschap valt af te lezen. De voortschrijdende bedijking van de wateren rond het Eiland van Kadzand bijvoor beeld. Soms echter zou je willen dat je kaarten bij de hand had omdat het dan allemaal veel dui delijker zou worden. Want, dach ten we toen we dit voorjaar dit onderwerp voorbereidden, hoe beschrijf je het zo dat het de lezer duidelijk is Komt dan het toeval niet te hulp De lopende tentoonstelling deze zomer in het Gemeentelijk Ar cheologisch Museum van Aar denburg heet '(In de) Kaart Kij ken'. Een tentoonstelling die door middel van kaarten een en ander vertelt over de ontwikke ling van het landschap in West- Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn kaarten te zien, zowel oude als recente, landmetersboekjes en - instrumenten. Zeer gevarieerd, zeer goed inge richt en toegelicht zodat nader hand - en dat is ook de bedoeling - het landschap nog veel meer zal spreken dan het nu al doet. Of sterker nog: dan pas zal het land schap met zijn dijken, sluizen en benamingen (Oostburgsche Brug, Oude Zeedijk, Sluische Veer)! echt tot leven komen. Met dank aan G. van de Velde te Zuid zande en A. Williboordse, gemeente Siuis/Aardenburg. MARKTEN BURGH HAAMSTEDE Ringpromotiedag - markt met acti viteiten. - Centrum - 9.00-17.00 uur KNOKKE-HEIST Kunst en Antiekbeurzen - Vlaamse Gilde van Antiquairs - CC Scharpoord en Hotel La Réserve - van 15.00 tot 21.00 uur (t/m 18 aug) Folkloremarkt - Antiekmarkt, oude ambachten, poppentheater, volks dans, reuzen, en andere aktiviteiten - centrum Heist-hele dag OOSTKAPELLE Toeristenmarkt - Dorpsstraat - 13.00-21.00 uur SINT NIKLAAS Stripbeurs - Strip Sint Niklaas - alles rond strips - Museumcomplex Zwij- gershoek - van 14.00 tot 18.00 uur niet op ma (t/m 31 aug) THEATER ANTWERPEN Zomer van Antwerpen - diverse disciplines: theatercircus, muziek in wijk, toneel, openluchtproject en percussie - Bonapartedok, Stuiven- berg- en Coninckpleindageraad- plaats e.a. - diverse tijdstippen: 14.00, 16.00,18.00 en 22.00 uur (t/m 1 sep) Totaaltheatershow - door De la Guarda - dans, muziek, circus, toneel - Bonapartedok - 22.00 uur (t/m 15 aug) De Soldaatfacteur en Rachel - van Arne Sierens - door theater Zuidpool - Rubenshuis, de Wapper - 21.15 uur BRUGGE Viva Mexico - Mexicaans folkloris tisch openluchtspel - Burg 17.00 uur GROEDE Circus Bongo - Camping Groede - Einsteinstraat 11 -19.00 uur NIEUWVLIET Deltavliegen - Shows, cursussen enz. - St. Jansdijk 1 - INFO 0117- 371427 (t/m 15 aug) OOSTKAPELLE Dansvoorstelling - Folkloristische groep Szabolc (Hongarije) - Dorps plein -19.00 uur MUZIEK ANTWERPEN Folk Blues - met Roland, Hans Ha- bils (songwriter) Krishna Olsen e.a. - Zomernachten 97 - Openluchttheater Rivierenhof - 20.30 uur Jazz Middelheim 97 - Park den Brandt, Beukenlaan -16 concerten - diverse tijdstippen (tot 18 aug) BRUGGE Klinkers 97 - slotconcert - door An- .Jonio Rivas Y Su$ v^pgjg^ Colum- biaanse muziek - 't Zand - 21.30 uur Orgeltriduum - orgelconcerten - door Ignace Micfiiels/koor Wilfried Krane/Matthias Schlubeck en Kristi- aan Seynhave - Sint Salvator kathe draal - 20.30 uur (14 t/m 16 aug) DOMBURG Zwarte Zee Don Kozakkenkoor - Nederlands Hervormde Kerk Dom burg - Schuitvlotstraat 32 - 20.30 uur DREISCHOR Orgelconcert - Dirk Jansz Zwart - Hervormde kerk - Kelloggplaat 86 - 20.00 uur GOES Beiaardconcert -Jan Bezuyen - Gro te Kerk - Singelstraat 21 - 19.30-20.30 uur KNOKKE Zangrecital - Magritte in muziek - door James Bowman, contratenor - Casino - 20.00 uur MIDDELBURG Mini-concert - in kader van Lange Jan Projekt - Koorkerk - Nadorstweg 30-15.00-15.30 uur Zomerconcert - Zeeuwse Koor school - Gasthuiskerk Lange Delft - Nieuwe Burg 38-40 -11.00 uur OOSTENDE Get Ready - pop, muziek en dans - Kursaal Casino - 21.00 uur Paulusfeesten - Rock, Pop, folk e.a. - Sint petrus en Paulusplein e.o. (tot 18 aug) VLISSINGEN Horeca Muziekfestival - Nieuwen- dijk -19.30 en van 22.00 uur (t/m 16 aug) DIVERSEN AARDENBURG Zomeravondbridge - voor leden en toeristen. - Restaurant De Munck - Weststraat 39 BRUINISSE Fietstocht Krammersluizen - aan melden bij en vertrekken vanaf VW- kantoor van Bruinisse - Oudestraat 23 -13.00 uur BURGH HAAMSTEDE Mountainbike-tochten - onder be geleiding van instructeurs door het Schouwse kustgebied - voor informa tie en reserveringen 0111-654555 (dagelijks) Bridgekring '68 - Zomeravond- bridge - Dorpshuis De Schutse - Zeele- lieweg 14-19.15 uur Pijlerklimmen - Werkeiland Neeltje Jans -10.00-17.00 uur (dagelijks) CADZAND-BAD Aktiviteiten middag - en wandel tocht - wandelen start VW kantoor - 19.00 uur DOMBURG Aquafitness - De Parel - Babelweg 2 - 9.00 uur Jeu de boules toernooi - De Oase - Schuitvlotstraat 32 -19.00 uur GENT Roelandt Wandeling - blik achter de schermen - neo-dassicisme - ver trek Vlaamse Opera -10.00,14.00 en 15.00 uur (dagelijks) GROEDE Ovenkoeken bakken - in histori sche bakkerij Bij Jan en Marie - Slijk straat - vanaf 10.00 uur Badrit - puzzeloriëntatierit voor au tomobilisten - start Café de Wulpen- hoek - vanaf 18.00 uur NIEUWVLIET Buitensportactiviteiten - caravan park Nooitgedacht - Sint Jansdijk 14 - 15.00-17.00 uur Springkussen en sportcircuit - Va kantiepark St. Pierre - Zouterik 2 - 10.00-12.00 uur YERSEKE Mosseltocht naar Antwerpen - Aanmelden bij de St. Behoud Hoog aars via 0118-410045 (t/m 17 augus tus) VLISSINGEN Zomeravondbridge - Grand Hotel Arion - Nieuwendijk 15 -19.30 uur ZEEUWS VLAANDEREN Kustrit - puzzelrit vos - routeboeken bij Hotel de Zwaan in Zuidzande en VW Cadzand ZEEBRUGGE Zandsculptuur Festival 97 - 50 zandsculptuurbouwers uit Europa werken aan de grootste zandsculp tuur van België - Evenementen Pla teau strand - hele dag (t/m 15 aug) ZOUTELANDE Natuurwandeling - over strand, duinen en door bossen - vertrek van af speeltuin dijk Zoutelande - De Walestraat 23- 19.30 uur Volleybaltoernooi - vanaf 15 jaar - De Boshut - Sloestraat 3 -18.30 uur FILMS GOES Grand Theater - 20.00 uur Speed HULST Koning van Engeland - 14.00,19.00 en 21.30 uur Bean 19.00 uur Con Air 19.00 en 21.30 uur Anaconda 14.00, 19.00 en 21.30 uur Men in black 21.30 uur Speed 2 14.00 uur Lady en de vagebond 14.00 uur Fly away home 14.00,19.30 en 21.30 uur Batman Robin 19.00 en 21.30 uur Face/off MIDDELBUG Cinema - 19.00 uur Op zoek naar Joods Amsterdam 20.30 uur CaroDiaro VLISSINGEN Alhambra Theater -19.00 en 21.30 uur Bean 19.00 en 21.30 uur Men in black 19.00 en 21.30 uur Face/off 19.00 uur Batman Robin 21.30 uur Anaconda BRUGGE Kennedy Komplex - 20.00 uur Scre am 14.30 uur Free Willy lil 14.30 uur Lady en de Vagebond 20.00 uur Con Air 20.00 uur Ma vie en rose 14.30 en 20.00 uur Speed 2 14.30 uur Napoleon GENT Decascoop 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur Speed 2 20.00 uur The English Patient 22.30 uur 4 rooms 14.30 uur Lady en de vagebond 14.30 en 17.00 uur Napoleon 14.30 en 17.00 uur Free Willy 3 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur Con Air 17.00, 20.00 en 22.30 uur City of in dustry 14.30,17.00, 20.00 en 22.30 uur Liar Liar 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur the Saint 14.30,17.00, 20.00 en 22.30 uur Bat man and Robin 14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Scre am 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur The Chamber 14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur In lo ve and war 14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Men in Black KNOKKE Beverly Sereens 20.00 en 22.30 uur Scream 15.00 en 17.30 uur Free Willy 3 15.00,17.30, 20.00 en 22.30 uur Men in bLack 15.00, 17.30, 20.00 en 22.30 uur Liar Liar 15.00, 17,30, 20.00 en 22.30 uur Speed 2 DIVERSEN NIEUW-NAMEN Bezoekerscentrum Saeftinghe - dagelijks 10.00-16.00 uur - maandag gesloten AXEL Expositie - beelden en schilderijen van Jean Kamps - streekmuseum Het Land van Axel - 13.30-17.00 uur (di t/m zat, t/m 20 aug) LAMSWAARDE Schieting voor bejaarden - café De Lamsoren -13.30 uur CLINGE Kaarting - café De Landbouw - 20.00 uur VOGELWAARDE Kaarting - café Ons Vermaak -14.00 uur Activiteiten en evenementen be stemd voor de dagklapper en uit slagen bij voorkeur per brief(kaart) zenden aan redactie De Stem, Postbus 145 4530 AC Terneuzen. Faxen kan ook: 0115 - 645742. Telefonisch op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur via nummer 0115 - 645752.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 17