DE STEM Bescherming WW voldoende' Verbrugge brandt vingers aan TCR-verleden Samen Beter tegen verplicht meedoen Skyline Brugge van zand en water Benzineprijs jojoot Nieuw onderzoek naar vervuiling in Zelzate Hinister Jorritsma wil alleen gekuiste versie intern onderzoek vrijgeven Analyse 10-30% Korting! Samen Beter heeft niets van doen met anklacht OZ Man vast aan betonmolen Nieuwvliet Collectieve verzekering voor uitkeringsgerechtigden C1 Afspraken over uitwisselen resultaten Heidevlinder voor het eerst gezien in O-Z-Vlaanderen GS willen kerk van Sas toch als monument Nu vakantie-opruiming op al onze JBE geluld-, llcht-j communlcatia-apparatuur l 14 - Breda/Princenhage - Tel. 076-521288! Zeeland onze verslaggever Utrecht/Terneuzen - Minister Jor- ntsma van Verkeer en Waterstaat ..jjt dat ze Dapemo Verstraeten Verbrugge Watco voldoende be scherming biedt tegen blootstelling i gevoelige bedrijfsinformatie. minister wil slechts een gekuiste .nbare versie van een intern onder uit naar de opvolger van Tanker Clea- Rotterdam vrijgeven. Daarin is ;ns haar alle informatie die het be- iji onevenredig kan schaden ge stopt. Bat beeld kwam gisteren naar voren tij dens een zitting voor de rechtbank in Utrecht waar de stichting Natuur en Milieu een beroep deed op de Wet Open baarheid van Bestuur om alle mogelijke informatie over het bedrijf in te zien. Dapemo WW, voor de helft eigendom van het Temeuzense bedrijf Verstraeten Verbrugge, pleitte ervoor de beschikba re gegevens vertrouwelijk te houden. Het gaat om verslagen van toezichthou dende instanties en in het bijzonder om een onderzoeksrapport van de hand van Coopers en Lybrand. Het bureau heeft op verzoek van Verkeer en Waterstaat het bedrijf doorgelicht en een zwakte en sterkte analyse van Dapemo WW ge maakt. Dit is gebeurd om inzicht in de bedrijfsvoering te krijgen en toezicht te kunnen houden. Achtergrond is om te voorkomen dat er een nieuw milieu schandaal in Rotterdam ontstaat. Dape mo nam in 1994 de havenontvangstin stallatie (hoi) over van het failliete Tan ker Cleaning Rotterdam (TCR). Dat be drijf bleek jarenlang de overheid te heb ben misleid en chemisch afval recht streeks in de Rotterdamse haven te heb ben gedumpt. Volgens Dapemo WW zijn enkele docu menten en de samenvatting van het rap port die de minister wil vrijgeven, door drenkt met gegevens waaruit huidige en toekomstige marktstrategieën, de finan ciële positie van het bedrijf en het pro ductieproces te lezen zijn. Bij openbaar making komen alle ins- en outs van het bedrijf op straat en kan de concurrentie daar een voordeel mee behalen. Landsadvocaat mr. E. Daalder ver klaarde dat de minister gevoelig is voor de argumenten van Dapemo WW. Het bedrijf heeft uitstekend meegewerkt aan het onderzoek en is zelfs verder ge gaan door volledige openheid te geven. „Tegenover een vergaande open instel ling van het bedrijf mag het bedrijf dan wel verwachten dat het daarvoor niet wordt 'beloond' door zonder meer open baarmaking van alle gegevens." De minister heeft daar overigens zelf ook geen enkel belang bij want in de or- Van onze verslaggever Patiëntenvereni- Samen Beter distantieert zich van de aantijging tegen OZ Zorgverzekeringen dat de verze keraar discrimineert door bij verzekerden niet toe te slaan voor geneesmiddelen naar Apotheek Hulst te gaan. Met deze spotheek heeft OZ geen contract Particulier verzeker den kunnen bij deze apotheek wel terecht. De term 'pure discriminatie' werd gebruikt door mevrouw B. Menu en haar partner - en tevens bestuurslid van Samen Beter - Luc Brusselaers in een toelich- op een aanklacht wegens discriminatie die Menu bij de in Middelburg heeft Menu pikt het niet dat rij als verplicht verzekerde bij het OZ niet paar de apotheek van haar keuze mag gaan, terwijl dit particulier .verzekerden wel is ,0p persoonlijke titel heeft me vrouw Menu, bijgestaan door de L. Brusselaers, OZ bij de rechtbank aangeklaagd op basis discriminatie tussen de s- en particulier verzeker- Als (bestuurslid) van Samen r heeft Brusselaers de zaak a OZ van Menu ondersteu ning verleend. Het feit dat Brus- is van Samen Beter be tekent niet automatisch dat Sa men Beter dezelfde houding of uitspraken zal aannemen," zo zegt de patiëntenvereniging. Zoals eerder gemeld onderzoekt OZ Zorgverzekeringen de moge lijkheid Samen Beter wegens las ter voor de rechter te slepen. „OZ ft de verkeerde op de korrel f ons aan te pakken. Ais ze aanklacht wegens laster wil len indienen moeten ze dat tegen mevrouw Menu doen," aldus woordvoerster Marijke Hende- in een toelichting. Volgens heeft ook Brusselaers de term 'discriminatie' niet in de mond genomen. Zos van de ingediende aanklacht vindt Samen Beter wel dat OZ oot geen contract af te sluiten met Apotheek Hulst de keuze vrijheid van de patiënt/verzeker- de beperkt. „Keuzevrijheid dient de contracteerplicht van de Ziektekostenverzekeraar te gaan," zegt Henderiks, die overi- Sm wel erkent dat OZ, wettelijk ff®, juist heeft gehandeld bij niet willen afsluiten van een met de betrokken apo- Vm onze verslaggever Nieuwvliet - Een 22-jarige an Jfhet Belgische Lokeren dinsdagmiddag tijdens werkzaamheden buiten be- ^tstzijn geraakt doordat hij P een bouwplaats in Nieuw- vas'zat aart een beton- er> die onder spanning BDI,bf>°len stond aan deBint moestei ^Nieuwvliet Collega's het 111911 lostrekken van W »In Zeebrugge wordt morgen het Zandsculptuurfestival 1997 geopend. Grote blikvanger is de skyline van Brugge die 55 zand- kunstenaars uit heel Europa de afgelopen weken hebben ver vaardigd op het Zeebrugse strand. Acht miljoen kilo zand en duizenden liters water wa ren nodig om Brugs cultuur goed als het Belfort en de Onze Lieve Vrouwe Kerk te bouwen. Het resultaat is indrukwek kend. Het kunstwerk is dertien meter hoog en 38 meter breed. Het festival is tot en met 15 sep tember te bezoeken. FOTO WIM K00YMAN ZIE OOK ZEELAND -CS Van onze verslaggever Hulst - Patiëntenvereniging Samen Beter vindt dat gemeenten door het afsluiten van collectieve ziektekostenverzekeringen voor uitkeringsgerechtigden de keuzevrij heid van mensen aantast. „Deelname mag niet verplicht gesteld wor den," zegt Marijke Henderiks namens Samen Beter. Zoals door De Stem gemeld kunnen ge meenten voor de cliënten van him sociale dien sten binnenkort collectieve contracten afslui ten met zorgverzekeraars. Doordat het hierbij om grote aantallen mensen gaat kunnen betere voorwaarden worden afgedwongen tegen een gelijkblijvende of zelfs lagere premie voor de verplicht verzekerden. „Het is een service die wij verlenen. Betere voorzieningen voor minder geld. Het staat mensen echter vrij om hier al dan niet aan mee te doen," zegt Frans Strooband, hoofd sociale dienst van de gemeente Hulst. „Vrije keuze heeft echter wel consequenties. Wie niet meedoet aan de collectieve verzeke ring moet er rekening mee houden dat straks door de gemeente geen individuele bijstand wordt verleend voor zaken die wij in deze ver zekering hebben afgedekt. Denk hierbij aan aPParaat. Het slachtoffer vervolgens voor onderzoek vaiuw'cllt naar het ziekenhuis Oostburg. j'1 nader onderzoek bleek de be- '8 van de betonmolen niet zijn. IN MOMENTEN van vertwijfe ling, toen de landelijke kranten over hem heen rolden en hij zelfs het NOS Journaal haalde, heeft Martin Verbrugge zich in kleine kring meerdere malen af gevraagd. 'Waar ben ik een godsnaam aan begonnen. Dat heb ik nooit gezocht'. Voor de centen moest het niet. Zijn ster schitterde al als directeur van Verbrugge International (1200 werknemers) dat zijn vader An ton vanuit Terneuzen met eigen handen opbouwde. Maar de jonge Martin (41), enthousiast en ambitieus, zag in de failliete boedel van Tanker Cleaning Rotterdam prima groeimoge lijkheden. En wat kon er mis gaan Bijna alles wat hij de af gelopen jaren in de voetsporen van zijn vader aanraakte veran derde in goud. Op zich was er voor zijn Rotter damse avontuur, dat hij via Verstraeten en Verbrugge (een van de vele dochteronderne mingen) aanging met met de Belgische afvalverwerker Wat- co NV, veel te zeggen. Zowel Watco (voor 75 procent eigen dom van de Fabricom Groep) als het moederbedrijf Verbrug ge International in Terneuzen (haven-transport en milieu-ac tiviteiten) zijn sterke spelers in de milieu- en afvalmarkt. En in wereldhaven Rotterdam komt het scheepsafval met tonnen binnen. Dus het was een zeer logische zet om in het gat te springen dat scheepsafvalver- werker TCR achterliet. Hoewel beide partners, samen onder de naam Dapemo (doch ter van Watco) Verstraeten Ver brugge Watco, voor ze toehap ten TCR lieten doorlichten, viel na de overname het ene lijk na het andere uit de kast. Er bleek veel meer geld en tijd nodig te zijn om de troep van TCR op te ruimen en de havenontvangst installatie te saneren en moder niseren. Het inschattingsfoutje, -Ver brugge: „Wat we kochten was niet meer dan een nep-fabriek" - kost de nieuwe eigenaren nu al miljoenen guldens aan over- wachte investeringen. Maar een veel grotere misreke ning was wel het verleden van TCR dat Dapemo WW maar niet van zich afgeschud krijgt. De geschiedenis is bekend. Na een inval van justitie in 1993 bleek dat TCR zich jarenlang schuldig had gemaakt aan ern stige milieudelichten en subsi- Door Frank Deij diefraude. De drie broeders Langenberg, eigenaren van TCR, werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Ook de toenmalige minister van Ver keer en Waterstaat (Smit- Kroes) kwam door het milieu schandaal in opspraak. Zij pompte tientallen miljoenen guldens subsidie in het bedrijf en verzuimde in te grijpen toen er steeds meer zicht kwam op de kwalijke praktijken van TCR. Het milieuschandaal kreeg veel publiciteit. De nasleep van de TCR-kwestie staat hoog op de politieke agen da. Het was derhalve voorspel baar dat de opvolgers van TCR door politiek en pers met argus ogen gevolgd zouden worden. In Zeeland verscherpte de aan dacht voor het Terneuzens be drijf toen Delta Nutsbedrijven voor 65 miljoen gulden een be lang nam in de haven- en mi- lieupoot van Verbrugge. Omdat Delta Nutsbedrijven in Zeeland als eigendom van alle Zeeuwen wordt beschouwd kreeg Verbrugge International er opeens 365.000 toezichthou ders bij. Toen de Algemene Re kenkamer vorig jaar conclu deerde dat het milieuschandaal in Rotterdam kon gebeuren om dat het aan controle en toezicht van de overheden ontbrak, werd het ministerie nog feller en kwam het bedrijf helemaal in een glazen huis te wonen. Het moet een vreemde ervaring voor Verbrugge zijn om na een leven van zelfbestuur en be trekkelijke anonimiteit opeens publieke en politieke verant woording te moeten afleggen. Gisteren, tijdens een zitting voor de rechtbank in Utrecht waar Dapemo WW pleitte om het deksel op een intern onder zoek te houden, klaagde het be drijf over die bovenmatige aan dacht. „Het ministerie van Ver keer en Waterstaat heeft bij TCR geen controle uitgeoefend. Dat gebrek wenst het ministerie kennelijk thans te compenseren door sedert de overname bij Da pemo WW een bovenmatige controle en handhaving uit te oefenen." Dapemo WW sprak ook van een hetze in de pers die tot en kele tientallen procenten om zetverlies heeft geleid. Enig me deleven verdient Dapemo WW zeker. Want je zult maar con stant met TCR geïdentieifeerd worden terwijl je er in feite niets mee te maken hebt en er alles aan doet om een nieuwe en gezonde start te maken. Dapemo WW kan het echter zichzelf aanrekenen dat ze met (te) grote gretigheid TCR over nam en niet gezocht heeft naar de vele adders onder het gras. Martin Verbrugge zei het al eer der: „We hebben de zaak onder schat toen we TCR kochten. Dat is een beetje dommig." DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1997 ginele versie van Coopers en Lybrand, dat ook Dapemo WW nooit gezien heeft en zonder meer vertrouwelijk blijft, staan ook gegevens van controlerende ambtenaren. Daalder: „Duidelijk mag zijn dat de wijze waarop de toezicht wordt uitgeoefend en hoe daar ambte lijk over gedacht wordt, ook vertrouwe lijk moet blijven om te voorkomen dat het bedrijf daarin inzicht krijgt. Voor de handhaving is het van het grootste be lang dat buiten de openbaarheid blijft hoe er wordt gehandhaafd. Dat zou im- mmers de inspectie en eventuele opspo ring van strafbare feiten ernstig kunnen belemmeren." De president doet 27 augustus uitspraak Van onze verslaggeefster Knokke - De benzineprijs stijgt, de benzineprijs daalt. Niet alleen in Nederland, maar ook in België is er sprake van een spiraalwerking rond de bezineprijzen. In ons land ging vorige week de benzineprijs een paar cent omhoog, deze week verlagen de vrije pomphouders de prijs voor de tweede keer met twee cent. In België hetzelfde beeld. Hier werd vorige week beslo ten de benzineprijs vijf cent per liter te verhogen terwijl dit sinds gisteren niet langer geldt want inmiddels is het weer vijf cent goedkoper ge worden. Veel prijsschommelingen, maar omdat deze elkaar op heffen is er volgens Bovag- woordvoerder/pomphouder R. Boon geen sprake van nog meer prijsverschil tussen Ne derland en België. „De pomphouders in de grens streek worden door deze prijs schommelingen niet extra ge dupeerd want het verschil tus sen de Belgische en Neder landse benzineprijzen blijft ongeveer hetzelfde: zestien cent per liter." De tweede prijsverlaging in Nederland heeft onder andere te maken met de dalende tendens van de dollarkoers. Volgens woord voerder H. Oskam van de or ganisatie van vrije pomphou ders Nove komen de wereld voorraden langzamerhand weer op peil en lopen ook de onderhoudsprogramma's van de raffinaderijen op hun eind. Die zorgden begin augustus voor prijsstijgingen van 29 US dollar op de wereldmarkt. De noteringen dalen volgens Os kam nu met stapjes van vijf tot negen dollar, waardoor ook de prijs voor de consument om laag kan. Een liter euro onge lood komt na de prijsverlaging op f 2,24, super ongelood op f 2,29, super met loodvervan- ger op f 2,36. Een liter diesel gaat f 1,536 kosten. Van onze verslaggever Gent - De Belgische overheid start nieuwe onderzoeken naar de omvang van de bodemverontreiniging in Zelzate. Bovendien hebben de provincie Zeeland en de provincie Oost-Vlaanderen duidelijkere afspraken gemaakt over de uitwisseling van resul taten van de bodemonderzoeken. Dit is de uitkomst van een over leg in het provinciehuis van Oost-Vlaanderen. Daar kwamen gisterochtend de betrokken par tijen bijeen om te kijken of ver dergaande maatregelen als ge volg van de bodemverontreini ging met de kankerverwekkende poly-aromatische koolwater stoffen (pak's) onder de kern van Zelzate noodzakelijk zijn. De Belgische overheid conclu deerde na afloop dat er voorlo pig geen bijkomende richtlijnen nodig zijn. De regeling in Zelza te om geen groenten uit eigen tuin te eten blijft in ieder geval van kracht. bijdragen voor brillen, gebitsverzorging en or thopedisch schoeisel. Ten slotte investeren wij ook als gemeente straks in die collectieve ver zekering, juist om mensen een beter pakket te kunnen bieden. Wie daaraan niet wil meedoen moet dat zelf weten. Echter: wie dan zijn gat verbrandt zal op de blaren moeten zitten." Samen Beter vindt echter dat keuzevrijheid voorop moet staan. „Bovendien zorgen die col lectieve contracten, ook die welke werkgevers voor hun personeel afsluiten, voor een tweede ling in de gezondheidszorg. Want bij collectie ve verzekeringen sluit je toch bepaalde groe pen mensen uit," aldus Henderiks. Risico-analyse De Vlaamse minister W. de Meester van Volksgezondheid gelastte gisteren officieel een ri sico-analyse door het Vlaams Instituut voor Technisch Onder zoek (Vito). De uitslagen van dit onderzoek zullen volgens burge meester J. Schenkels van Zelza te eind augustus bekend zijn. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de verontrei niging zich verspreid heeft en wat de oorzaken zijn van de ver vuiling. Door steeds een grotere cirkel te nemen waarbinnen monsters worden genomen, moet de om vang van de verontreiniging duidelijk worden. Desnoods tot op Nederlands grondgebied, al dus Schenkels. Ook de provincie Oost-Vlaande- int-Jansteen - Op uitgerekend de tot nu toe warmste dag van het jaar is voor het eerst sinds mensenheugnis in Oost- Zeeuws-Vlaanderen een hei- devlinder waargenomen. Meer dan vijftien jaar geleden was er ook al eens sprake van een heidevlinder, maar die melding was volgens vlinderkenner Eddy Taelman nogal dubieus. Over het exemplaar dat een lid van De Steltkluut deze week in het zuidkanaal van het water wingebied in Sint-Jansteen aan trof is geen misverstand moge lijk. De vlinder is even wegge vangen, op videofilm vastgelegd en vervolgens weer op dezelfde plaats vrijgelaten. De heidevlinder werd waargeno men op watermunt en bleek van het vrouwelijk geslacht te zijn. De wijfjes zijn groter dan de mannetjes en zijn veel kleuriger getekend. De heidevlinder is met een vleugelspanning van rond de vijf centimeter het grootste zand oogje dat in ons land voorkomt. De soort komt in ons land vooral voor in de duinen en in het bin nenland in heidegebieden en op voedselarme zandgronden. ZIE OOK ZEELAND -C2 ren start weer een nieuw onder zoek. In Zelzate zelf en de nabu rige gemeenten zullen er op nieuw bodemonderzoeken plaatsvinden die ook moeten uitwijzen in hoeverre de vervui ling zich verspreid heeft. Eind augustus, ais het Vito de risico-analyse afgerond heeft, bekijkt de Belgische overheid aan de hand van het resultaat opnieuw of er meer maatregelen nodig zijn. De provincie Zeeland en de ge meentebesturen van Sas van Gent en Axel waren ook bij het overleg aanwezig. Net als de burgemeesters van Zelzate, As senede, Waehtebeke, Evergem en Gent. Werkgroep Onderling werden duidelijke af spraken gemaakt over de uit wisseling van resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken. Zo is er speciaal voor deze mi lieuzaak een werkgroep in het leven geroepen met afgevaar digden van de provincie Zeeland en Oost-Vlaanderen. Het is de bedoeling dat deze werkgroep regelmatig overleg voert. Gedeputeerde A. Dek (Milieu) zal in ieder geval vandaag in het stadhuis van Sas van Gent de eerste resultaten bekendmaken van monsters die zijn genomen van bodem en gewassen in Sas en Axel. Gisteren bleek al dat op Nederlands grondgebied in ie der geval geen sprake is van een vergelijkbare bodemverontrei niging zoals in Zelzate. Daar overschrijdt de hoeveelheid pak's op sommige gewassen zo'n veertig keer de norm. Van onze verslaggever Middelburg - GS van Zee land stellen de staatsse cretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pen voor de rooms-katho- lieke kerk in Sas van Gent aan te wijzen tot be schermd rijksmonument. Daarbij wijken GS af van het standpunt van de gemeente raad van Sas van Gent, die een advies van Monumenten Selectie Project Zeeland niet overnam. De gemeente heeft de kerk niet voorgedragen omdat de eigenaar bezwaar heeft gemaakt na ingewon nen advies bij het Bisdom Breda. De begeleidingscom missie vindt dat de voor dracht gehandhaafd dient te blijven. GS willen het aan de staatssecretaris overlaten of aan de (bredere) gemeentelij ke belangenafweging gehoor moet worden gegeven.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 15