Bezwaren bij korting op bibliotheek INBRAAK BEVEILIGING Regel nu alvast je lening, als je meteen wilt toeslaan. Ongenoegen bij raad Temeuzen Meikermis ontmoetingsplaats voor velen Koene ridder zestig jaar getrouwd Verkeer kan weer door centrum Sluis DE STEM Avondfietsvierdaagse van TC Sas van Gent DAG KLAPPER POLITIE RAPPORT DE STEM ZEELAND A6 Reconstructie St. Annastraat klaar Taxeren munten Veel bezoekers bij tuinmarkt in De Vlaschaard CSon:nPriVé°m"316755- het veiligste adres rrit axel VSB* BANK 7 ffortis Granaat Vechtpartij Bijna aanrijding Wap en Diefstal met braak Brandstichting Noodlanding Aanrijding Diefstal auto's i i i i i MAANDAG 5 MEI 1997 Van onze verslaggever Temeuzen - Een groot deel van de Terneuzense gemeenteraad heeft grote moeite met een aantal bezuinigingsvoorstellen van het college. Met name de kortingen op de bibliotheek en op het schoolzwemmen houden de gemoederen bezig. Het ongenoegen hierover wordt kenbaar gemaakt in de algeme ne beschouwingen van de fracties over het beleidsplan voor de komende jaren. Het college krijgt van enkele fracties de op dracht mee de aangekondigde korting op de bibliotheek terug te draaien. Voor de bibliotheek staat een be zuiniging van dertigduizend gul den op de rol. „Wij zien de biblio theek als basisvoorziening, die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Niet alleen de lidmaat schapsgelden, maar ook wat de openingstijden en het aanbod be treft," meent D66. De PvdA laat zich in praktisch dezelfde woorden uit. „Waar de bibliotheek de laatste jaren al met een korting van in totaal 130.000 gulden is geconfronteerd, ge voegd bij de kostenstijgingen die in de nabije toekomst op deze in stelling afkomen, achten wij het verdedigbaar deze voorgenomen korting te schrappen." Ook SGP en GPV/RPF vinden de bezuiniging op de bieb onverant woord. „De bibliotheek is een voorziening voor een brede laag van de bevolking. Is het verant woord de bibliotheek eenmaal, andermaal en nu nog eens te kor ten? Wij menen van niet. Op de bibliotheek is nu wel genoeg be zuinigd," aldus GPV/RPF. Ook het schoolzwemmen wordt door D66 en PvdA als basisvoor ziening gezien. Daarom wordt een bezuiniging hierop van de hand gewezen. „Niet alleen het kunnen zwemmen is van belang, maar schoolzwemmen kan tevens be langrijk bijdragen in de strijd te gen de bewegingsarmoede onder de schooljeugd." De PvdA vindt daarnaast dat de gemeente veel te weinig geld uit geeft aan de welzijnssector. Deze fractie pleit met name voor een goed jongerenbeleid. Ook D66 maakt zich sterk voor een struc turele aanpak van een jeugdbe leid. Het CDA daarentegen vindt dat aan een korting op het budget van de bieb niet valt te ontkomen. Dit om het ingezette beleid voort te zetten. De fracties staan ook stil bij het 'gat' van 1,5 miljoen gul den op de financiering van het nieuwe theater. SGP en GPV/RPF vinden dat de schouwburg er best mag komen maar niet tot iedere prijs, D66 wil zo snel mogelijk een totaal dekkingsplan zien en het CDA wil een kritische discussie over de exploitatie van de schouwburg. De WD wil weten hoe de fondswerving verloopt bij de andere gemeenten. Kinderen vermaken zich op de meikermis in Koewacht. Van onze correspondente Koewacht - De internationale meiker- mismarkt van Koewacht is een centrale ontmoetingsplaats voor velen. Gisteren zagen bekenden, vrienden en familie el kaar daar allemaal weer. Bovendien blijkt elk jaar opnieuw de plan ten een grote aantrekkingskracht te hebben. Ze werden een voor een naar de auto's ge sleept. Clown Ome Ko zorgde voor vermaak bij groot en klein. De vele eetkramen vonden gretig aftrek en op de kermis hadden de kin deren de grootste pret. Dit jaar was er voor de eerste keer een internationale standwer kersconcours. In totaal waren er zestien deelnemers. Op de eerste plaats eindigde de standwerker met de schoonmaakhandschoe- nen. Een driekoppige jury was erover eens dat hij de beste babbel had, beschikte over de juiste dosis humor en een goed product aanprees. De tweede plaats was de man met de vloermatten en derde werd de standwer ker met de poppen. Voor de helikoptervluch- ten was weer veel belangstelling. „Dit jaar zagen we sinds enkele jaren weer FOTO WIM KOOYMAN een stijging van het aantal bezoekers. Het was dan ook minder warm dan voorgaande jaren, wat voor een markt als de onze aan trekkelijker is. De meimarkt is ook het eerste grote evene ment van het seizoen. De mensen hebben er dan echt weer zin in, dat merk je," zegt Piet Apers van de organisatie. De diverse muziekattracties, tentoonstellin gen en demonstraties hadden veel bekijks. Ook de kleindierenshow viel bij het publiek goed in de smaak en liefhebbers konden bij de oldtimershow hun hart ophalen. Van onze verslaggever Sluis - Het centrum van Sluis is weer bereikbaar voor het auto- en fietsverkeer. De St. Annastraat is namelijk we$r in gebj-wjk genomen. De officiële opening van deze gereconstrueerde toe gangsweg tot de koopstad vindt echter plaats op vrijdag 6 juni. N De verandering van deze straat gebeurde in het kader van het ver- teersveiligheidsproject Duur zaam Veilig. Doel van de recon structie van de St. Annastraat is het scheiden van de verschillende verkeersdeelnemers zoals auto, fiets en voetgangers. Door de re constructie is de hoofdtoegangs- iveg van België naar het centrum van Sluis een stuk veiliger gewor den, Daarnaast zijn er allerlei nuts voorzieningen aangepakt zo als riolering, water en gasleidin gen. „Deze verandering betekent een grote verbetering voor het verkeer en heeft de toegang naar Sluis een stuk aantrekkelijker ge maakt," aldus G. van Daele van de Stichting Sluis Promotie. In verband met de officiële opening worden in de week van 6 tot en met 15 juni feestelijke activiteiten gehouden door de ondernemers van de St. Annastraat. °P de planning staan onder ande re een skeelerwedstrijd, ringrijden en een kinderdag. B en W willen in het kader van de 'nieuwe' St. An nastraat het verzoek honoreren van Sluis Promotie om de geluids- en elektriciteitsinstallatie van het centrum uit te breiden naar deze straat. Met deze uitbreiding is een investering gemoeid van veertig duizend gulden.I n verband met de festiviteiten in juni vraagt het college aan de raad zo snel mogelijk met deze werk zaamheden te starten. Hulst - Twee Nederlandse specia listen op het gebied van determi neren van profaan-insignes, mun ten en/of blokgewichten zijn woensdag vanaf 15.30 uur te gast bij Steenbergen Detectors in in Hulst. De heren E. van Beuningen en R. Holtman zullen aangeboden voorwerpen die met of zonder de tector gevonden zijn bekijken en naar waarde schatten. Het echtpaar Van Drongelen uit Temeuzen vierde afgelopen zaterdag het diamanten huwelijkfeest. FOTO WIM KOOYMAN een Koninklijk Onderscheiding. Verder stond hij aan de wieg van de oprichting van de Terneuzense Boys. Hij is altijd lid gebleven en nu nog donateur. Mevrouw de Koeijer had de zorg over de kin deren en het huishouden. Tijdens de druk bezochte receptie in 't Vijverhof kwamen velen het echt paar gelukwensen. Namens de ge meente Temeuzen was dit loco burgemeester P.C. Hamelinck. Van onze correspondent Temeuzen - J. van Drongelen (81) en J. de Koeijer (78) vier den zaterdag het diamanten huwelijksfeest. Ze leerden el kaar kennen in de Noord straat. Van Drongelen sprong destijds in de bres voor zijn meisje. Zij werd lastig geval len en sindsdien is hij haar ridder op het witte paard. Uit het huwelijk zijn vijf kinde ren, tien klein- en elf achterklein kinderen geboren. Na hun huwe lijk woonde het echtpaar op de Noordhoek. Ze moesten wijken voor de nieuwe zeesluis en ver huisden naar de Beatrixstraat in Temeuzen. Daar woont het paar nog zelf standig. Van Drongelen werkte vijftig jaar bij aardappelhandel Den Hamer. Hiervoor kreeg hij Van onze correspondent Koewacht - De verschil lende soorten planten vlo gen zaterdag op de vijfde amateurtuinmarkt in De Vlaschaard de deur uit. Vooral 's ochtends liep het storm en verdrongen de men sen zich langs de vele ver- koopst&htls. Te koop warén eenjarige en vaste planten, vijverplanten, zaad, kruiden en tuinartikelen. Ook was er een stand met collages van droogbloemen. De Nederlandse Tuinen- stichting en Groei en Bloei (afdeling Zeeuws-Vlaande- ren en Noord-België) waren aanwezig met een informa tiestand. De leden van Groei en Bloei gaven demonstraties bloemschikken en de stuk ken waren op de dag zelf te koop. De vereniging bestaat dit jaar hondervijfentwintig jaar. Tot en met oktober van dit jaar loopt de jubileumten toonstelling van de vereni ging in het streekmuseum 'West Zeeuws-Vlaanderen Presenteert' in Yzendijke. Op de tuinmarkt is nog steeds een stijging te zien van het aanbod van planten. Meer en meer verschillende soorten worden er aangebo den. Vele verkopers hadden 's middags bijna alle planten verkocht. (ADVERTENTIE) EDITIE ZEELAND bezorgklachten: Bel lezerscontact, 076-5312312 rot/mvrij. 8.00 - 17.00 uur 8.00- 12.00 uur lerneuzen: Elandstraat 32,4532 CG 'el. 0115-645769, fax 0115-645742. "edarteuren: f'ank van Cooten, Frank Deij (plv. ed.chef), win van der Helm, Peter Oggel (editie- Untold de Puysseleijr, Janneke Rood- Sanne Schelfaut. Goes: Wokstraat 1,4461 JK tef 0113-273700, fax 0113-273701 Van onze correspondent Sas van Gent - Evenals vorig jaar houdt TC Sas van Gent een avondfietsvierdaagse voor het hele gezin. Er zijn vier routes uitgezet van 25 kilometer rondom Sas van Gent. De vierdaagse begint vandaag en duurt tot en met donderdag 8 mei. -«aas (provincieverslaggever). 'audeloo 16,4561 ES tel 0114-372770, fax 0114-372771. Redacteur: lajeneVerstraeten. Sportredactie Zeeland: ™Koomen 'el. ma t/m vrij. 0115 - 645751 rek zondag 0115-645753 dvertentie-exploitatie "estemenZVK '«'neuzen: Zandstraat 32,4532 CG «10115-645740, fax 0115-645741 "eitegenwoordigers: ™rtinBoeije, privé 0115-563976, Dimmers, privé 0115-562354 In samenwerking met de Heem kundige Kring is er een nieuw routeboekje gemaakt, met daar in de beschrijving van de vier routes en dit jaar wat historische gegevens over het Sasse polder land. Alle deelnemers ontvangen dit boekje bij inschrijving. De tocht kan gezamenlijk verre den worden met de voorrijders van TC Sas van Gent. Het ver trek is om 18.45 uur vanaf café Schippershuis. Fietsers kunnen ook vrij vertrekken vanaf café Schippershuis tussen 18.00 en 19.30 uur. De routes zijn te volgen via pij len. De inleg is vijf gulden voor vier dagen, inclusief verzeke ring. Tevens is er elke dag de mogelijkheid tot het rijden van een sterrit, waarbij de rit van woensdag 7 mei meetelt voor de Zeeuws-Vlaamse sterrittencom- petitie. Afstempelen tussen 18.00 en 20.30 uur in café Schippershuis aan de Westkade. (ADVERTENTIE) -r° 16,4561 ES 'el- 0114-372770. ertegenwoordigers: S w"den Grande, privé 0114-314570, !?a*vr. 8.30- 17.00 uur Oranjestraat 5 Telefoon 0115 562710 Stel, opeens ziet u die ene auto waar u al 'n tijdje naar op zoek bent. En het prijs kaartje valt alleszins mee. Als u van tevo ren een VSB Doorlo pend Krediet heeft afgesloten, kunt u meteen toeslaan. Want daarmee heeft u altijd extra geld achter de hand voor onverwachte uitgaven. Met als belangrijk voordeel dat u alleen rente betaalt over het bedrag dat u daadwerke lijk opneemt. En het rentepercentage is in 9 van de 10 gevallen lager dan bij andere kredietverstrekkers. Wilt u direct een Doorlopend Krediet afsluiten? Bel dan gratis met onze leen- adviseurs: 06-0331. Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar. Of loop binnen bij één van onze kantoren. U vindt onze kantoren in Breda, Karnemelkstraat 6, Brabantplein 12, Ginnekenweg 310, Heksenakker 102-106; Oosterhout, Heu velstraat 1; Bergen op Zoom, Wasse naarstraat 1; Roosendaal, Markt 72-78; Tholen, Hoogstraat 28. MARKTEN ANTWERPEN Hondententoonstelling en in- fobeurs - Bouwcentrum Jan van Rijswijcklaan - 09.00-17.00 uur BRUGGE Meifoor - allerlei attracties - 't Zand, Beursplein en Koning Al- bertpark - dagelijks THEATER ANTWERPEN De Schipbreukeling - door Tom Van Bauwel - Theater de Zuidpool - ZO.OO uur MIDDELBURG Festival Cultureel gekleurd - di verse plaatsen in Zeeland en Noord Brabant DIVERSEN OSSENISSE Kaarting - café De Jachthoorn - 14.00 uur ST.-JANSTEEN Kaarting - café De Kroon - 14.00 uur SAS VAN GENT Avondfietsvierdaagse - org. Tourclub Sas - start café Schippers huis - 18.00-19.30 uur - info 0115- 457100 NIEUW-NAMEN Koersbal - KBO - De Kauter -14.00 uur WALSOORDEN Schieting - café Rue du Nord - 14.30 uur KOEACHT Expositie - hobbyclub Koewacht - bibliotheek - 14.00-17.00 uur (t/m 14 mei) SLUISKIL Callanetics - Meulengat - SKI - 19.30 en 20.30 uur Yoiga - Meulengat - SKI - 19.00 uur CLINGE Vrij dansen en gezellig samenzijn - KBO - Malpertuus -13.30 uur SAS VAN GENT Kaarting - St.-Albert -14.00 uur AXEL Kaartegen - SWO - De Halle - 14.00 UUR FILMS GOES Grand Theater - 20.00 uur The English Patient HULST Koning van Engeland - 20.00 uur All Stars 20.00 uur Dante's Peak 20.00 uur The Saint 20.00 uur The English Patient 20.00 uur Devil's Own 20.00 uur Return of the Jedi BRUGGE Kennedy Komplex 20.00 uur Donnie Brasco 20.00 uur The Fan 20.00 uur Michael Collins 20.00 uur Return of the Jedi GENT Decascoop 14.30, 17.00 en 20.00 uur Donnie Brasco 14.30, 17.00 en 20.00 uur The Phantom 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur The Empire strikes back 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur Turbulence 20.00 en 22.30 uur Blood and wine 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur Dante's Peak 14.30, 17.00 en 22.30 uur Jerry Maguire 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur The English Patient 20.00 en 22.30 uur The Fan 22.45 uur Lost Highway 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur The Devil's Own 14.30 uur 101 Dalmatians 14.30 uur Star Wars 17.00, 20.00 en 22.30 uur 2 days in the Valley 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur Romeo Juliet 17.00 uur Lost Highway KNOKKE Beverly Screens 20.00 uur Donnie Brasco 20.00 uur Romeo and Juliet 20.00 uur The English Patient 20.00 uur Return of the Jedi Activiteiten en evenementen be stemd voor de dagklapper en uit slagen bij voorkeur per brief(kaart) zenden aan redactie De Stem, Postbus 145 4530 AC Ter- neuzen. Faxen kan ook: 0115 - 645742. Telefonisch op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur via nummer 0115- 645752. Internet: www.vsb.nl VSB. Daar kom je verder mee. onderneming IJzendijke - Tijdens grond werkzaamheden aan de Sta- tendijk in IJzendijke is een granaat van 25 centimeter en vijf centimeter doorsnede aan getroffen. De Explosieven Op- ruimings Dienst (EOD) zal de granaat ruimen. Hulst - Een 20-jarige jongen is vrijdag rond 16.00 uur mishan deld op de Zoutestraat in Hulst. Hij liep lichte verwon dingen op. Het slachtoffer reed samen met een andere 20-jari- ge jongen op een bromfiets over de Zoutestraat en passeer den vier jongens. Twee daar van gooiden iets naar de brom fiets. Deze draaiden om en vroegen waarom dat nodig was. Van een van het viertal kreeg de passagier van de bromfiets een duw, gevolgd door een slag op de kaak en achter het oor. Na nog enkele klappen over en weer zijn bei de jongens weggegaan en de den aangifte van mishande ling. Breskens - Een 22-jarige inwo ner uit Breskens veroorzaakte vrijdag rond 18.00 uur bijna een aanrijding op de Nieuwe- sluisweg vanwege zijn slinge rende rijstijl met hoge snel heid. Na tot stilstand gekomen te zijn scheurde de auto weer met hoge snelheid weg waarbij vier personen maar net werden gemist. De bestuurder werd door de politie achterhaald. Hij bleek te veel te hebben gedron ken. De automobilist kreeg een boete van achthonderd gulden. Temeuzen - Een 18-jarige Ter- neuzenaar werd zaterdagmor gen net na middernacht in de Nieuwstraat aangetroffen met een mes. In het kader van de actie Houdgreep werd de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na ver hoor en na afgifte van het mes mocht de man het bureau weer verlaten. Temeuzen - Op zaterdagmor gen rond 03.45 uur werd een ruit van een winkel aan de Nieuwstraat ingegooid. Door het gat in de ruit werd vervol gens een oplader voor een ac cuboormachine en een combi mes weggenomen door een nog onbekende man. Door de poli tie wordt een onderzoek inge steld. Temeuzen - Een 48-jarige be woner van een huis aan de Ser- lippensstraat in Temeuzen is zaterdagnacht slachtoffer ge weest van brandstichting. On bekenden hadden een tuinstoel van het terras tegen de schuif pui gezet en vervolgens in brand gestoken. De stoel was weggesmolten, het kozijn gedeeltelijk ver brand en het glas van de schuifpui gesprongen. Door de technische recherche wordt een onderzoek ingesteld. Hulst - Een 39-jarige inwoner van het Brabantse Steensel maakte zaterdag rond 18.15 uur een noodlanding met zijn zweefvliegtuig op een land- bouwperceel aan de Tolweg in Hulst. Hij was vertrokken uit Eindho ven en wilde landen op het zweefvliegveld in Axel. Door nog onbekende oorzaak haalde hij zijn eindbestemming niet. Vermoedelijk was er te weinig thermiek. De man raakte niet gewond en zijn vliegtuig bleef onbeschadigd. Temeuzen - Op de kruising Guido Gezellestraat, Hoofd weg, Tractaatweg botsten za terdag rond 15.30 uur twee au to's tegen elkaar. Een 22-jarige bestuurster uit Temeuzen stond voorgesorteerd om recht door te gaan. Ze besloot plotse ling linksaf te slaan. Een 27-ja- rige bestuurster uit Assenede rekende daar niet op en reed tegen de achterzijde van de au to van de 22-jarige bestuurster. Niemand raakte gewond maar de auto's werden zwaar be schadigd afgetakeld. Hulst - In Hulst zijn zaterdag nacht twee auto's gestolen. Van een 40-jarige inwoner werd rond 00.40 uur vanuit een garage aan de Tolweg zijn auto weggenomen. De onbekende reed ermee achteruit van het erf in een sloot en liet de auto daar achter. Vervolgens werd rond 01.50 uur een personenauto van een 61-jarige inwoner van Hulst vanuit de garage aan de Plat- tendijk weggenomen. Onbe- kende(n) hadden eerst via een kelderraam ingebroken, een klein geldbedrag en de auto sleutels weggenomen om ver volgens de auto mee te nemen. Het gaat om een rode Ford Fie sta.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 7