Jeugd ziet vluchteling niet zitten DE STEM Terneuzen moet actiever acquisitiebeleid voeren Dodenherdenkingen in regio ure Milieuverenigingen betrokken bij project Rijn-Schelde-Delta Fransen met drugs gepakt in Terneuzen 'Tachtig reacties op aanwijzen bloemdijk' Oostburgse notulen niet in advertentieblad VAR wenst een ander tariefsysteem Cultuurstichting voor Sluis-Aardenburg voor waterverbruik WD KORT A4 TWA-ramp nilp moorden left mogelijk 42 vrouwen Hoord-Sumatra nadat de had gevonden: Ind'ónesi- lb Keiewang door de poli p over betrokkenheid bij Fh bezighoudt met zwarte ld. De slachtoffers, die al- ven die bij Keiewang kwa- jug te winnen. [ensen in Algerije vlag A5 Jaarverslag Vluchtelingenwerk Fransoos is de weg kwijt Pasje voor kringloopstation 'Andere wegen om kiezer te bereiken' College wil meer handen en voeten geven aan cultuurbeleid Uitbreiding van parkeerplaatsen in Terneuzen 1EI 1997 zigeuners, voor inping had afge- |plein de zaligver- ^chiedenis bijge- ■e in veel landen gelovigen maar al kerk worden uitge- I is de beatificatie pnier om een door heid en ketterij be- Ivolkingsgroep voor \n Rome te behou- Eieeste zigeuners in l West-Europa zijn In het Oosten zijn ze llgemeen moslim of Maar in de afgelo- 'ijn ze tevens een ge- Iwit geworden van in van de Pinksterge- I Jehova's getuigen. Irklaring van een zi- ior een paus, die dit vaak heeft aange- Jraties en bevolkings- Ibjecten van aanbid- lereenzelviging in het Be pantheon te bieden, fee ook een tactische pogstwaarschijnlijk de fel van de Amerikaanse |t directeur Louis Freeh BI gisteren gezegd voor j-tte in zee neer, kort na- I van New York was op- |30 inzittenden kwamen i dat de FBI en de Ame- |og niet hebben afgeslo- nd van zaken een terro- temationale Rode Kruis J zaterdag voor het eerst .se hoofdstad Peking. Het ling van de voedselhulp ■Korea, werd afgebroken Ttn bereikt. Vanochtend .._nen in het noordwesten j mensen om het leven ge- dde de Algerijnse krant Le Sften de twee bommen tien danifia, zo'n 325 kilometer ie aanslagen zijn niet op- lelden moslim-extremisten e confrontatie tussen de au- pewapende separatistische Jat zaterdagmiddag tot een lider van de zich 'Republiek laren, gaf zich over na een in drie volgelingen hun wa ll een paar uur eerder, na een (ochters, al uit de door hon- i voorschijn gekomen. Twee _e ontsnappen. Een klopjacht jeverd. Tot op het laatst was Terwanten een gewelddadige Volgens de groep is Texas ;annexeerd en bij gevolg een maten hangen diverse aan- re wegens ontvoering en gij- Zeeland MAANDAG 5 MEI 1997 Van onze verslaggever Terneuzen - De gemeente Terneuzen moet een actiever acquisitiebeleid voeren om bedrijven aan te trekken en om het inwonertal op te schroe ven. Dat is de mening van een groot aantal fracties in de algemene be schouwingen over het beleidsplan voor de komende jaren. Burgemeester R. Barbé zei onlangs tij dens een commissievergadering het da lende inwonertal van de Scheldestad vooral toe te schrijven aan minder werkgelegenheid. De gemeente moet er daarom volgens de fracties alles aan doen om meer bedrijven naar de ge meente te halen om deze tendens een halt toe te roepen. De SGP signaleert dat de vestiging van nieuwe bedrijven en de daaruit voort vloeiende werkgelegenheid achterblij ven. „De acquisitie van bedrijven, in clusief midden- en kleinbedrijf, ver dient nog meer aandacht. Misschien moeten we ons nog agressiever gaan richten op andere regio's, andere be drijfssectoren, en moeten we ons zowel bestuurlijk als ambtelijk nog meer naar 'buiten'. Verder zou onderzocht kunnen worden of we nog niet meer specifieke voorwaardescheppende maatregelen moeten nemen, waardoor het aantrek kelijk wordt zich als bedrijf in Terneu zen te vestigen. Een financiële stimule ringsregeling zou een idee kunnen zijn." Ook het CDA pleit voor een actiever ac quisitiebeleid. De PvdA geeft als voor beeld West-Brabant. „In West-Brabant heeft een actief acquisitiebeleid tot op merkelijk gunstige resultaten geleid. De aanleg van de Westerscheldetunnel moet, als een belangrijke noord-zuid verbinding, volledig worden uitgebuit." GPV/RPF wil weten welke nieuwe ini tiatieven het college ontwikkelt om meer werkgelegenheid aan te trekken. Een aantal fracties staat in het kader hiervan ook stil bij de tegenvallende be langstelling van ondernemers voor ves tiging in het nieuwe winkelcentrum Steenen Beer. De SGP vindt het verstandig bij een eventuele evaluatie van het beleid de vraag te stellen of de potenties van Ter neuzen niet te hoog zijn ingeschat. De centrumfunctie van deze gemeente mag volgens deze fractie niet onderschat maar zeker niet overschat worden. „Terneuzen is niet in de eerste plaats een koop- en toeristenstad, maar een woon- en werkstad. Dat schept moge lijkheden, maar legt ook beperkingen op als het gaat over allerlei culturele en reereatief-toeristische voorzieningen. D66 constateert dat de projectontwik kelaar er helaas nog niet in is geslaagd een publiekstrekker naar Steenen Beer te halen. Van onze verslaggever Terneuzen - De Vereniging Vluchtelingenwerk Terneuzen (WT) maakt zich zorgen over het gebrek aan belangstelling bij jongeren voor het lot van vluchtelingen. In het jaarverslag 1996 van de WT wijst de vereniging erop dat de actie 'Scholen zonder Racis me', die enkele jaren geleden ge houden werd, nauwelijks tot reac ties heeft geleid bij scholen of jon geren. Volgens voorzitter N. Florusse van Vluchtelingenwerk Terneu zen leek de respons in het begin hoog, maar inmiddels is dat veel minder. „Toen waren er enkele jongeren die het initiatief vrijwil lig oppakten. Maar ja, die zijn door studie of andere zaken ver trokken. Nieuwe jongeren dienen zich nauwelijks aan." Flomsse vindt dat 'jammer'. Een aparte taakgroep Voorlichting binnen de WT probeert opnieuw contact te vinden met geïnteres seerde jongeren. Maar een gebrek aan vrijwilligers speelt hierbij een belangrijke rol, aldus de voorzit ter. De vereniging kan nu nog re kenen op de inzet van 35 vrijwilli gers. „Eigenlijk is dat te weinig om alle taken goed uit te kunnen voeren," zegt Florusse. Het afgelopen jaar waren er nog 44 vrijwilligers die zich inzetten voor Vluchtelingenwerk. Er wa ren 240 statushouders, van wie sommige vluchtelingen buiten de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) vallen. Regelmatig doen zij een beroep op de WT voor hulp bij het verkrijgen van reisdocu menten, kinderbijslag aanvragen en een huishouding opzetten. In het jaarverslag zegt de WT dat ook tegenover deze taak best een passende subsidie mag staan. Verder uit de WT in het jaarver slag 1996 haar onvrede over de nog steeds lange tijd die vluchte lingen in centra moeten doorbren gen. Vaak duurt dit langer dan de gestelde wachttijd van zes maan den. Zelfs drie jaar is geen uitzon en, bleken ze niet te kunnen ren. Bovendien misten ze een Ze waren al zolang aandeel- lat de bevolking hen wan- j zijn Westerse bondgenoten, lijk België, Frankrijk en de Staten, hebben elkaar decen- «ijsgemaakt dat het Mobutu o vas. De bondgenoten dienden hun strategische belangen in Oorlog, die onder meer in An- 1de. Voorts werden de econo- elangen in het delfstofrijKe Afrika veiliggesteld, ds afgeschreven Mobutu ove 't einde van de Koude Oorwg s verbazing. Maar de laats, itsstunt, in 1994, liep uit a j bood Frankrijk een basis vo in het door etnische moorm verscheurde Rwanda en na duizenden gevluchte Hutu s op stvrijheid en de bewapen®; deel van de gevluchte Hutu hem in conflict met twee jong regimes aan zijn oostgrens, nkzij de Verenigde Staten o .ekend geoliede oorlogsmacht ten: Rwanda en Uganda. Zij ter de Tutsi-rebellie die Mo» ,m 31 jaar oude ondernem egvaagde. Van onze correspondente Bergen op Zoom - De Nederlandse en Vlaamse natuur- en mi lieuverenigingen zijn toegetreden tot de Stuurgroep voor de Kljn-Schelde-Delta. Tijdens de laatste vergadering van deze ®ternationale belangenorganisatie is vice-voorzitter van het Brabants Landschap mr. P. van Wijmen aangesteld als verte genwoordiger. Voorafgaand aan de bijeenkomst "ebben de werkgeversverenigin- I gen BZW-West Brabant en VKW- egio Antwerpen de Stuurgroep een prioriteitenprogramma aan- »eboden. De Stuurgroep voor de 'P-Schelde-Delta houdt zich hezig met de ontwikkeling van het gebied tussen Rotterdam-Dord- jecht-Antwerpen en Zeebrugge. i j Project werken de Neder- andse en Vlaamse overheid, de I ?Jov'ncies aan weerszijden van de Sfens, steden als Rotterdam en ntwerpen en verschillende be- engenorganisaties samen. o voortaan praten dus ook de I nf Ur~ en milieuverenigingen I v60 ^er ^komst van deze Ikri ,econornisch zeer aantrek- 13™' regio. Voorzitter van de I is de Brabantse Com- issaris van de Koningin mr. F. Houben. Het programma dat ver tegenwoordigers van de werkge versorganisaties BZW-West Bra bant en VKW-Regio Antwerpen hebben aangeboden, wordt be trokken bij de uitwerking van het Rijn-Sehelde-Deltaproject. Ontwikkelingen voor de zogehe ten 'Gouden Delta' waar de Stuurgroep al enige tijd aan werkt zijn projecten over gebruik van pijpleidingen, slib en afval, Delta-steden, ruimte voor milieu gebruik en bedrijventerreinen. Het meest gevorderd project op dit moment is dat van de Delta steden. Hierbij gaat het om onder ling opzetten en afstemmen van toeristische en culturele projec ten. Een voorbeeld van gezamen lijke recreatieve voorzieningen in het Rijn-Schelde-Deltaproject is de toervaart. dering, aldus de WT. De ROA zou vorig helemaal ingevoerd worden, maar dat lukte uiteindelijk niet. Vluchtelingenwerk was daarom genoodzaakt de organisatie aan te passen, omdat de vereniging af hankelijk is van het geld dat uit de ROA binnenkomt bij de ge meente. Het beschikbare geld ging rechtstreeks naar de steun aan vluchtelingen. De ondersteu ning van de beroepsmedewerker van Stichting Welzijn werd afge lopen jaar beëindigd. Dit jaar is het project Vluchtelingvrouwen gestart. Een initiatief waarbij vrouwelijke vluchtelingen met el kaar in contact worden gebracht. En de eerste reacties- jzijn volgens Florusse positief. „Vrouwen zit ten toch meer binnen dan man nen. Extra aandacht voor hen is daarom belangrijk." Terneuzen - Een 26-jarige Fran soos was zaterdagnacht de weg kwijt op de Scheldeboulevard in Terneuzen. Hij wenkte naar een patrouille van de Koninklijke Marechaussee en vroeg de weg naar Frankrijk. Tijdens het gesprek kreeg de pa trouille de indruk dat de man te veel had gedronken. Een test op straat viel voor de man negatief uit en hij moest mee naar de bri gade. De ademanalyse wees uit dat hij inderdaad te veel op had. Dit leverde hem een boete op van 1.250 gulden. De Fransoos kon of wilde de boe te niet betalen. Hij kreeg bij het verlaten van de brigade daarom een dagvaarding en een rijverbod van zes uur mee. Ook de weg naar Frankrijk is hem nog uitgelegd. Van onze verslaggever Terneuzen - De inwoners van de gemeente Terneuzen krij gen deze week een pasje in de bus voor het kringloopsta tion aan de Stationsweg. Na maandag 12 mei kan alleen op vertoon van dit pasje afval op dit station worden afgege ven. De invoering van het pasje houdt tevens in dat het voor taan voor mensen buiten de gemeente niet meer is toege staan het kringloopstation te gebruiken. De pas staat op naam van de hoofdbewoner. De aanbieder moet zich ook kunnen legitimeren, door het tegelijk met het pasje to nen van bijvoorbeeld een rijbewijs, een paspoort of een ander do cument. Voor een aantal afvalstoffen wordt geen kosten in rekening ge bracht zoals grof huishoudelijk afval, metalen, papier en karton, plastic flessen, glas en koelapparaten. Voor andere afvalstoffen moet boven een bepaalde hoeveelheid worden betaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om puin, grond en zand, composteerbaar afval, bouw- en sloopafval en asbest. Naast de invoering van het pasje is ook het kringloopstation ge heel vernieuwd. Zo is de ingang verlegd. De toegang tot het ter rein is nu via een nieuwe ingang aan de Stationsweg. Het vernieuwde kringloopstation wordt 12 mei officieel geopend door wethouder K. van der Hoofd. Van onze verslaggever Terneuzen - De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagavond vier Fransen aangehouden voor het in bezit hebben van in to taal 33 gram softdrugs en een space-cake. De vier mannen werden met hun auto aangetroffen door een mo torrijder van de Marechaussee op een pechstrook van de Tractaat- weg. Ze hadden 'inkopen' gedaan in de binnenstad van Terneuzen. De motorrijder zag in de koffer bak enkele zakjes met marihuana liggen. Hij schakelde daarom een tweede patrouille in. Bij verdere controle bleek er in de auto nog meer zakjes te liggen met mari huana en hasj. De vier heren wer den overgebracht naar de brigade. Daar werd in de auto nog een spa- ce-cake aangetroffen. Iedereen kreeg een boete opgelegd van 165 gulden. De eigenaar van de space-cake kreeg daar een boe te van honderd gulden bovenop. Omdat de auto geen pech had kreeg de bestuurder eveneens een boete van nog eens 170 gulden. De boetes konden niet worden be taald. De auto, die overigens ei gendom is van de moeder van de bestuurder, is daarom in Terneu zen gebleven. Twee minuten stilte worden in acht genomen tijdens de doden herdenking in de kerk in Koewacht. foto wim kooyman Van onze correspondent Axel - Zeeuws-Vlaanderen herdacht gisteren tijdens de Nationale 4 mei herdenking allen die in het belang van het Koninkrijk door oorlogs handelingen en terreur zijn omgekomen sinds 10 mei 1940. De Nationale Dodenherdenking viel dit jaar op zondag. Deson danks was er veel belangstelling voor de jaarlijkse herdenkings plechtigheid. Zo ook in Koe wacht en Axel. Burgemeester W.J. de Graaf heette de deelnemers aan de stil le tocht persoonlijk welkom in het gemeentehuis. Vandaar ging men met muziekvereniging E.M.M. uit Koewacht voorop naar het Poolse monument aan de Zeestraat hoek Oranjestraat. De kerkklokken luidden en het verkeer werd omgeleid. Een mu zikant van E.M.M. blies de Last Post waarna twee minuten stilte in acht werden genomen. Daarna werden kransen en bloe men gelegd namens het gemeen tebestuur, de basisscholen, CDA-fractie en het Oranjeco mité. Burgemeester W.J de Graaf ontstak het bevrijdings vuur, waarna de Reveille werd geblazen. Na het zingen van het Wilhelmus ging de stille tocht terug naar het stadhuis, waar de stoet werd ontbonden. Van onze verslaggever Kloosterzande - De regeling waarin de gemeente Hontenisse bloemdijken aanwijst met het doel de vestiging van nieuwe in tensieve veehouderijen tegen te gaan, heeft geleid tot tachtig schriftelijke en diverse mondelinge reacties. Van onze verslaggever Oostburg - B en W van de gemeente Oostburg houden vast aan het schrappen van de raadsnotulen uit het advertentieblad. De fracties van PvdA, WD en CDA maakten tijdens een commis sievergadering duidelijk hiervoor niets te voelen maar het col lege ziet het nut er niet van in. Dat meldt het college van burge meester en wethouders in het voorstel aan de raad om de ver ordening tot aanwijzing van de bloemdijken vast te stellen. Het dagelijks gemeentebestuur vat al die reacties in het voorstel bondig samen in vijf bezwaren en de reactie van het college daarop. Het voornaamste be zwaar richt zich op de belemme ring in de bedrijfsvoering van bedrijven die in de buurt van een bloemdijk liggen. Die vlieger gaat volgens B en W maar ge deeltelijk op. Er zijn voorzieningen denkbaar waardoor bestaande bedrijven toch uit kunnen blijven breiden, stelt het college. „Het plaatsen van notulen waar bij het grootste deel van het be sprokene niet begrepen kan wor den zonder dat men de achterlig gende stukken kent, draagt naar onze mening niet bij aan de ultie me communicatie tussen politiek en kiezer," aldus het college. PvdA, VVD en CDA menen juist dat de plaatsing van de raadsno tulen in het advertentieblad de enige vorm van communicatie zou zijn die de politiek nog over blijft om in contact met de kiezer te komen. B en W delen deze me ning dus niet. „De politiek staan diverse wegen ter beschikking om de kiezer politiek te interesse ren en in te lichten over bereikte politieke successen." Het niet meer plaatsen van de no tulen in het advertentieblad le vert een besparing op van dertig duizend gulden. Het dagelijks gemeentebestuur van Sluis-Aardenburg gaat meer handen en voeten geven aan het cultuurbeleid. Om dit te bewerk stelligen wil het gemeentebestuur een cultuurstichting en een mu seumcommissie oprichten. Ook wordt meer samenhang voorge staan tussen de vier musea in de gemeente. De actiepunten staan verwoord in de zaterdag bekend geworden cultuurnota. Het colle ge vindt overigens wel dat de ge meente het op cultuurgebied hele maal niet zo slecht doet. „Gelegen in de schaduw van cultuursteden met grote naam en faam als Brug ge en Gent kan zonder overdrij ven worden gesteld dat de ge meente Sluis-Aardenburg geen slecht figuur slaat." Door Frank van Cooten HET college denkt hierbij aan de vele monu menten zoals het schilderachtige plaatsje Sint Anna ter Muiden, de Sint Baafskerk en het Belfort en diverse monumentale huizen zoals De Zonne en De Gouden Eykel alsmede ko renmolen De Brak in Sluis en de standerdmo len in Retranchement. Daarnaast zijn er di verse archeologische monumenten en wordt een actief beleid gevoerd op het gebied van de beeldende kunst en op muzikaal vlak. Toch is het in de ogen van het college noodza kelijk een aantal stappen te zetten om de met veel inspanningen verworven positie op cul tuurgebied te koesteren en uit te bouwen. „Al was het alleen maar om de schaarse middelen zoals tijd en geld zo doeltreffend mogelijk te kunnen gebruiken." De oprichting van een cultuurstichting en een museumcommissie heeft prioriteit. In deze koepelorganisatie zitten vertegenwoordigers van de diverse culturele organisaties en ad viesorganen zoals van de museumcommissie, de Heemkundige Kring, de Stichting Raads- kelder, de VW, de promotiestichtingen, het Bachcomité en de amateuristische kunstbeoe fening. Het doel van de stichting is het gemeentebe stuur adviseren en ondersteunen voor wat be treft het cultuurbeleid. Ook worden culturele initiatieven gestimuleerd en gecoördineerd. Gezien de doelstelling van deze cultuurstich ting kan volgens het college de Stichting Streeklandbouwmuseum West-Zeeuws- Vlaanderen worden opgeheven. Over het voortbestaan van de Stichting Vrienden van het Aardenburgs Museum wordt nog geen duidelijk standpunt ingenomen. De huidige commissie voor het archeologisch museum wordt volgens de cultuurnota uitge breid tot een commissie voor het beheer van de drie musea in de gemeente. Het gaat naast het archeologisch museum in Aardenburg om bezoekerscentrum 't Zwin en streekland bouwmuseum Agrimuda. Doel is een betere afstemming te krijgen tus sen de drie musea. Er moet meer samenhang komen en uniformiteit betreffende de ope ningstijden en entreeprijzen. Bovendien wordt met de museumcommissie concurrentie tussen de musea voorkomen en kan er doel matiger worden gewerkt. Ook wil het college bekijken of er meer is te doen met de naamsbekendheid van twee oud inwoners van de gemeente. Het gaat om de sa mensteller van het Groot Nederlands Woor denboek J.H. van Dale en de oprichter van de eerste landbouwcoörperatie G. Vorsterman van Oyen. Ook zien B en W een goede moge lijkheid gebruik te maken van het aanbod van grote cultuursteden in de nabijheid zoals Brugge, Gent, Antwerpen en Damme. „Door de inwoners van onze gemeente te wijzen op de diverse programmeringen aldaar kan met relatief weinig inspanningen een behoorlijke verruiming van het aanbod worden bereikt." Ook spreekt de cultuurnota over een verder gaande verfraaiing van Sluis door het plaat sen van kunstwerken, het stimuleren van het gebruik van met name de Nederlands-Her vormde kerken van Aardenburg, Sint Anna ter Muiden en Sint Kruis en voor de raadzaal van het Belfort. Ook moeten de plannen be treffende de reconstructie van het Suyt Bol- werck en Fort Grootendorst worden uitge voerd. „Hierdoor wordt een belangrijke epi sode uit het verleden van Aardenburg visueel gemaakt en wordt de recreatieve aantrekke lijkheid verder vergroot." Verder moeten eigenaren van monumenten panden worden benaderd met informatie over de mogelijkheid subsidie te krijgen voor res tauratie van hun panden. Op het gebied van muziek zoekt het college naar een verbreding van het huidige aanbod bestaande uit onder andere de Matthaus Pas sion en het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. „Het aanbod mag zeker niet beperkt blijven tot klassieke muziek." De aankoop van schilderijen wordt door de gemeente niet meer overwegen. De raadzaal van het Belfort biedt immers geen plaats meer. De gemeente blijft zich wel inzetten om het schilderij 'De kuswedstrijd van Amarylles en Mirtillo' van de in Sluis geboren schilder Jacob van Loo wederom in bruikleen te krij gen. Van onze verslaggever Terneuzen - De Verbruikersadviesraad (VAR) van Delta Nuts bedrijven gaat er bij de Zeeuwse gemeenten opnieuw op aan dringen om het nieuwe tariefsysteem voor drinkwater in te voeren. Dit systeem, genaamd Waterspoor, is er op gericht om consumenten te bewegen minder water te verbruiken. Het project Waterspoor betekent een wijziging van het tariefsys teem voor drinkwater. Nu wor den rioolheffing, kosten voor aanleg, zuivering en onderhoud en drinkwaterverbruik nog apart doorberekend aan de consument. In het nieuwe tariefsysteem wor den al die verschillende bedragen bij elkaar opgeteld, zodat de con sument één, groter bedrag moet betalen. Het nieuwe bedrag zal ongeveer twee keer zo hoog zijn als het bedrag dat iemand nu be taalt voor zijn waterverbruik. Een hoger bedrag moet de consu ment bewegen zuiniger om te gaan met water, aldus de VAR. „Mensen gaan dus niet meer be talen. Ze betalen maar één keer, maar het bedrag is dan veel ho ger," zegt ir. A.J. van de Sande van de VAR. „Op dit moment is er een schaarste aan water, dus het is zeer belangrijk dat mensen er bewuster mee omgaan." De VAR is een orgaan dat als ad vies- en communicatieorgaan tussen de verbruiker en Delta Nutsbedrijven staat. Volgens Van de Sande is Delta Nutsbedrijven wel in voor invoering van Water spoor. Het probleem ligt volgens hem voornamelijk bij de gemeen ten. Enkele heffingen, waaronder het rioolrecht, worden nu nog door de gemeenten geïnd. Bij het project Waterspoor zouden zij af stand moeten doen van deze heffingen. Van onze verslaggever Terneuzen - De parkeermogelijk- heden in het centrum van Ter neuzen zijn uitgebreid met hon derdvijftig plaatsen. De nieuwe parkeerterreinen, ten noorden van het stadskantoor en aan de Scheldekade, zijn namelijk voor gebruik gereed. Het terrein ten noorden van het stadskantoor biedt honderd par keerplaatsen, aan de Scheldeka de kunnen vijftig auto's staan. Deze parkeerterreinen worden nu ook meegenomen in de norma le controleroutes van de parkeer- controleurs. Op beide parkeerter reinen staan immers parkeerau tomaten. Tot nu toe werden aan overtre ders slechts waarschuwingen uit gedeeld, nu worden daar ook bonnen uitgeschreven.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 5